Baş sahypa

Çärä gatnaşyjylar üçin

    Gümrük taýdan arassalamak Sergi ýükleriniň, eksponatlaryň, mahabat sarp edilýän zatlaryň gümrük taýdan resmileşdirilmegi Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy, sergi gatnaşyjylaryna Söwda-senagat edarasy tarapyndan geçirilen sergiler üçin Türkmenistana iberilen sergi ýüklerini, eksponatlary, mahabat sarp ediş materiallaryny gümrük taýdan arassalamakda hökümetiniň karary bilen ýardam ediler. Sergä gatnaşyjy sergi ýüklerini, eksponatlary we mahabat sarp ediş materiallaryny gümrük taýdan resmileşdirmek üçin Guramaçylyk komitetine adaty hat ibermelidir. Şol hat, guramanyň başlygy we möhri bilen gol çekilen kompaniýanyň hatynda berilýär. Ýan hatlarynyň we ýük ýöriteleşmeleriň nusgalary hata goşulýar. Eger-de sergi eksponatlary, enjamlary ýa-da sarp edilýän mahabat materiallary guramanyň ygtyýarly şahsy bilen bilelikde bolsa, bu ýagdaýda Guramaçylara ýük serhetden geçirilýän, ýoldaş adam, ady, wezipesi, pasport maglumatlary, gelen senesi, uçuş we beýany barada hat iberilýär. Ähli maglumatlar çäräniň başlamazyndan 30 gün ozal: display@cci.gov.tm adrese iberilmelidir

    Sergi gatnaşyjysy, Guramaçylyk komitetine 100-den köp sözüň katalogyna goşmak üçin salgy maglumatlary, aragatnaşyk maglumatlary we sergä gatnaşyjynyň iňlis we rus dillerinde alyp barýan işleriniň gysgaça beýanyny öz içine alýan maglumatlary bermäge borçludyr. Mahabat berijiler mahabat materiallaryny e-poçta ýa-da CD-R, TIFF formaty, ölçegi 400 T / D, reňk modeli: CMYK iberýärler. Kataloga maglumat bermegiň iň soňky möhleti serginiň başyndan 30 günden gijä galmaýar.

    Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy sergi sergisi hökmünde hasaba alnan kompaniýalara, firmalara, kärhanalara we guramalara zerur wiza goldawyny berer. Wiza goldawyny almak üçin gatnaşyjy adaty anketa haty bilen Guramaçylyk komitetine ýüz tutýar. Bu hat, guramanyň başlygy we möhüri bilen gol çekilen guramanyň hatynda berilýär. Bu hatda Türkmenistana gelen adamyň familiýasy, familiýasy we ýagdaýy görkezilmelidir. Hata surat sahypasy bolan daşary ýurt pasportlarynyň nusgalary goşulýar. Adatdakysy ýaly wiza goldawyny almak üçin ýüz tutmagyň iň soňky güni sergi başlamazdan azyndan 30 gün öň, kepillendirilen wiza çakylygyny almagyň iň soňky güni 21 senenama günidir. Wiza goldawyny sergi başlamazdan 30 gün öň ýüz tutulanda, wiza goldawy gyssagly berilýär. Sergä gatnaşyjynyň pasportyň hereket edýän möhleti azyndan 6 aý bolmagy möhümdir.