Baş sahypa

Bäsleşikler

Lot 2 - Umumy kärhana enjamlary

14.02.2021

2021 ýylyň 8-nji fewralyndan - 24-nji marta çenli, "Türkmengaz" Döwlet konserni enjamlary satyn almak üçin № T / GAZ-005 açyk bäsleşigi yglan edýär.

Doly maglumat üçin :

Telefon : 40-37-45;

Faks : 40-37-39, 40-37-40, 40-37-41, 40-37-42.

Salgy : Aşgabat ş., 1939, Arçabil şaýoly, 56, 13 gat DK "Türkmengaz".

Elektron poçta : turkmengaz@online.tm

Web sahypa : http://www.oilgas.gov.tm.

Gurnaýjy :

«Türkmengaz» döwlet konserni

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi bäsleşik yglan edýär

09.02.2021

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi, welotrek boýunça dünýä çempionaty üçin web sahypasyny döretmek üçin tender yglan edýär.

Bäsleşige gatnaşmak üçin arzalar 2021-nji ýylyň 11-nji martyna çenli kabul edilýär.

Doly maglumat üçin :

Telefon : 39-98-15, 39-98-14, 39-98-51, 39-98-40.

Salgy : Aşgabat ş., Türkmenbaşy şaýoly, 54.

Gurnaýjy :

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi

Hytaýyň Milli Nebit Korporasiýasynyň "International Ltd." şahamçasy. Türkmenistanda deslapky seçip alyş çäresini tender arkaly yglan edýär

04.03.2021

Hytaýyň Milli Nebit Korporasiýasynyň "International Ltd." şahamçasy. Türkmenistanda Bagtyýarlyk şertnama sebitiniň A we B bloklarynda gaz guýularyny doldurmak üçin turba we ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak üçin CIT-21002-MR tender üçin deslapky synag yglan edilýär.

Bu tender prosesi aşakdaky satyn almalary öz içine alýar:

2-7 / 8 we 3-1 / 2 ”turba.

Bu tender bilen gyzyklanýan islendik kompaniýa, rus we iňlis dillerinde aşakdaky resminamalary bermek arkaly tendere gatnaşmak üçin ýüz tutup biler:

1. Bäsleşigiň sanyny we adyny görkezýän tendere gatnaşmak üçin arza.

2. Gatnaşýan kompaniýanyň doly adyny, kanuny ýagdaýyny, hasaba alnan ýurduny we esaslandyryjy resminamalary goşmak bilen kompaniýa barada gysgaça maglumat.

3. Soňky üç ýylky maliýe ýagdaýy we audit maglumatlary.

4. Zawod barada gysgaça maglumat we bu tender işinde hyzmatdaşlyk üçin zawodyň ynanç haty.

5. Kompaniýanyň soňky üç ýylda şuňa meňzeş satyn almalary üpjün etmekdäki tejribesi.

6. Ýerli kompaniýalar üçin Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Bileleşigine girmek üçin hasaba alyş şahadatnamasynyň göçürmesini bermeli.

Arzalary tabşyrmagyň iň soňky möhleti, tender maglumatlary metbugatda çap edilenden soň 10 günüň dowamynda.

Doly maglumat üçin :

Telefon : +993-12 44-54-34,

Faks : +993-12 44-50-44

Salgy : Bitarap Türkmenistan şaýoly, 553/3, Aşgabat, Türkmenistan

Elektron poçta : Narine.Simonyan@cnpcag.com

"Türkmengaz" Döwlet konserni gaýtadan halkara bäsleşigini yglan edýär

14.02.2021

"Türkmengaz" Döwlet konserni bäsleşik komissiýasynyň adyndan, Gyýanly polimer zawodynyň "MAN" gaz turbinaly kompressorlaryny abatlamak (ýerinde) üçin potratçy saýlamak boýunça halkara bäsleşigini gaýtadan yglan edýär.

Doly maglumat üçin :

Telefon : (+993 12) 40-32-40; 40-32-50; 40-32-75; 40-31-22.

Faks : (+993 12) 40-32-59.

Salgy : Aşgabat ş., 1939, Arçabil şaýoly, 56.

Elektron poçta : turkmengaz@online.tm

Web sahypa : http://www.oilgas.gov.tm.

Gurnaýjy :

Balkan welaýatynyň häkimligi dizaýn we gurluşyk üçin potratçy saýlamak boýunça halkara bäsleşigini yglan edýär

04.03.2021

Balkan welaýatynyň  häkimligi, Esenguly etrabynyň Esenguly şäherinde häzirki zaman “Çagalar dünýäsi” dynç alyş merkeziniň taslamasyny taýýarlamak, gurmak we degişli meýdançany abadanlaşdyrmak boýunça potraçy saýlamak üçin açyk halkara tenderini yglan edýär

Lot 1 - Esenguly etrabynyň Esenguly şäherinde häzirki zaman “Çagalar dünýäsi” dynç alyş merkeziniň taslamasyny taýýarlamak, gurmak we degişli meýdançany abadanlaşdyrmak boýunça 

Türkmenistanda resmi taýdan hasaba alnan kärhanalar bäsleşige gatnaşmak üçin aşakdaky resminamalary görkezmelidir:

- bäsleşige gatnaşmak isleg bildirýäniň doly ady görkezilen, kanuny ýagdaýyny we rekwiztlerini görkezilen ýazmaça arza;

- Türkmenistanda soňky 3 ýylda ýerine ýetirilen gurluşyk işleri barada maglumat;

- kärhananyň maddy we tehniki ýagdaýy barada maglumat;

- hususy kärhanalar üçin, Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Bileleşiginiň agzalyk şahadatnamasy.

Teklipler ýerli wagt bilen 9.00-dan 18.00-a çenli kabul edilýär.

Teklipleri tabşyrmagyň iň soňky güni 03/05/2021.

Tender teklipli bukjalar şu görkezilen salga eltilmelidir: Balkan welaýaty, Balkanabat, Gurbansoltan eje şaýoly, 14 mikro etrap, 14-nji jaý.

Gözleg üçin telefonlar: (800222) 20033, 20025.

Doly maglumat üçin :