12.07.2017. Şu günler Maýyn boýundaky Frankfurt şäherinde geçirilýän “Türkmenistan-Germaniýa: geljegi uly hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri” atly bilelikdäki işewürlik maslahatynyň öňüsyrasynda ýurdumyzyň birnäçe ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň hünärmenleri GFR-iň iri maşyngurluşyk käphanalaryna baryp gördüler. Türkmen wekiliýeti Mangeým, Bruhzal hem-de Swaýbrýukken şäherlerinde ýerleşýän «John Deere» kompaniýasynyň iri zawodlarynda bolup, işleriň guralyşy we çykarylýan önümler bilen tanyşdylar, şeýle hem Kaýzerslautern şäherindäki Ýewropa tehnologiýalar we innowasiýalar merkezine baryp gördiler.

«John Deere» kompaniýasy ýurdumyzyň obasenagat toplumynyň öňden gelýän hem-de ygtybarly hyzmatdaşlarynyň biridir. Dünýä belli amerikan kompaniýasy indi 20 ýyldan gowrak wagt bäri türkmen bazarynda öz ornuny eýelemek bilen, oba hojalyk tehnikalarynyň iň häzirki zaman ngusgalaryny hödürleýär. Hyzmatdaşlygyň şu döwründe «John Deere» kompaniýasynyň enjamlary ýurdumyzyň ekin meýdanlarynda öz artykmaçlyklaryny görkezdiler. Ekerançylarymyz olaryň ygtybarlylygyna we netijeliligine ýokary baha berdiler.

Innowasiýa esasynda tehniki taýdan gaýtadan enjamlaşdyrmak obasenagat toplumynda amala aşyrylýan özgertmeleriň örän möhüm ugry bolup, ol milli ykdysadyýetimiziň örän möhüm pudagynyň bäsdeşlige ukyplylygynyň ýokarlandyrylmagyna, ýurdumyzyň azyk howpsuzlygynyň hem-de eksport kuwwatynyň pugtalandyrylmagyna gönükdirilendir. Döwletimiz iş öndürijilik mümkinçilikleri has gowulandyrylan iň täze nusgaly tehnikalary satyn almak bilen, oba hojalyk önümleriniň önümçiliginiň möçberleriniň durnukly artdyrylmagy, şol sanda meýdan işlerini agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda öz wagtynda hem-de ýokary hilli geçirmegiň hasabyna artdyrylmagy üçin şertleri döredýär. Ekerançylaryň önüm öndürijiligi hem-de hünär taýýarlygy ýokarlandyrylýar, olaryň iş we zähmet şertleri gowulandyrylýar.

Şulardan ugur alnyp, türkmen wekiliýetiniň Germaniýa iş saparynyň maksatnamasy düzüldi, bu ýurtda «John Deere» kompaniýasynyň birnäçe zawody işleýär. Mangeým şäherinde aýratyn buýurmalar esasynda oba hojalyk tehnikasy taýýarlanylýar.

Ýurdumyzda ýokary hem-de orta hünär mekdeplerine resminamalary kabul etmek çäreleri başlandy. Bu çäräniň ilkinji güni işjeň häsiýete eýe boldy. Munuň özi türkmen ýaşlarynyň täze bilimleri, hünär ussatlygyny ele almaga, ýurdumyzyň intellektual we ykdysady kuwwatynyň artdyrylmagyna, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan öňde goýlan ägirt uly wezipeleriň çözülmegine goşantlaryny goşmagy arzuw edýändikleriniň subutnamasydyr.

Resminamalary kabul etmek işleriniň öňüsyrasynda ýaşlaryň, mekdepleriň uçurymlarynyň arasynda köpçülikleýin düşündiriş işleriniň geçirilendigini bellemek gerek, ýokary we ýörite orta okuw mekdeplerine bagyşlanan telegepleşikler, ýurdumyzyň köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde çap edilen makalalar bu işlere gönükdirilendir, şeýle hem “Açyk gapylar” günleri geçirildi.

Ministrler Kabinetiniň 7-nji iýulda geçirilen giňişleýin mejlisinde döwlet Baştutanymyz okuwlara kabul etmek işleriniň ýokary derejede, açyklyk we aýanlyk ýagdaýynda geçirilmeginiň zerurdygyny nygtap, ýokary okuw mekdeplere, hakykatdan-da, başarjaň we zehinli ýaşlaryň girmelidigine hem-de okamalydygyna aýratyn ünsi çekdi.

Täze, 2017—2018-nji okuw ýylynda ýokary okuw mekdeplere jemi 8 müň 308 talyby kabul etmek meýilleşdirilýär, munuň özi geçen ýyldakydan 1052 adam (14 göterim) köpdür. Täze ýokary okuw mekdebi — Jemagat hojalygy instituty hem ilkinji gezek talyplary kabul eder. Şu ýyldan başlap onda bu ulgam üçin ýokary derejeli hünärmenler taýýarlanyp başlanylar.

Orta we başlangyç hünär okuw mekdeplerine, degişlilikde, 8 müň 317 we 25 müň okuwçy kabul ediler.

Türkmenistana häzirki zaman bilimlerini özleşdiren, ýokary ahlakly, başarjaň hünärmenler zerur bolup durýar, olar jogapkärçilikli çözgütleri özbaşdak kabul etmäge ukyply bolmalydyrlar, işjeňligi, maksada okgunlylygy bilen tapawutlanmalydyrlar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtaýar.

10.07.2017. Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 54-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt walýutasyna Şweýsariýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Owganystandan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen yşyklandyryjy we uçar kerosinini, awtobenzini, dizel ýangyjyny, ýangyç mazutyny satyn aldylar. “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň önümi bolan tehniki uglerod we hlorly kaliý ABŞ-nyň hem-de Türkiýäniň işewürleriniň geleşikleriniň esasyny düzdi. Mundan başga-da, Russiýadan we Türkiýeden gelen telekeçilere daşary ýurt walýutasyna nah ýüplük, hojalyk pamygy, dokma galyndylary ýerlenildi.Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 89 million 728 müň dollaryndan gowrak boldy.

Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin jemi bahasy 23 million 520 müň manatlyk TNGIZT-de öndürilen polipropileni satyn aldylar.

Türkmen döwlet habarlar agentligi

07.07.2017. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň 2017-nji ýylyň alty aýynda ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň netijelerine bagyşlanan giňişleýin mejlisini geçirdi. Mejlisiň barşynda hökümetiň, ministrlikleriň we pudak edaralarynyň işiniň netijelerine garaldy, hormatly Prezidentimiziň we beýleki milli özgertmeler maksatnamalarynyň durmuşa geçirilişine baha berildi.

Mejlise Türkmenistanyň Mejlisiniň wekilleri, welaýatlaryň, şäherleriň we etraplaryň häkimleri, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, gazetleriň we žurnallaryň redaktorlary, beýleki ýolbaşçylar çagyryldy.

Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Hojamämmedowa söz berdi. Wise-premýer 2017-nji ýylyň birinji ýarymynyň makroykdysady görkezijileri barada hasabat berdi. Wise-premýeriň habar berşi ýaly, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda milli ykdysadyýetimiziň durnukly ösüşiniň üpjün edilmegine gönükdirilen toplumlaýyn çäreleriň geçirilmegi netijesinde ýurdumyzda döwlet maliýe serişdeleriniň netijeli peýdalanylmagy üçin zerur şertler döredildi.

Hasabat döwründe jemi içerki önümiň ösüş depgini 6,4 göterim ýokarlandy, şol sanda senagat pudagynda 3,2 göterim, gurluşykda 4 göterim, ulag we aragatnaşyk ulgamynda 10,9 göterim, söwdada 9,4 göterim, oba hojalygynda 3,8 göterim, hyzmatlar ulgamynda 10,3 göterim ösüş depgini gazanyldy.

Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende jemi öndürilen önümiň möçberi 4,3 göterim artdy.

Alty aýyň jemleri boýunça bölek-satuw haryt dolanyşygy 2016-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 17,2 göterim ýokarlandy. Sarp ediş harytlarynyň we ilata edilýän hyzmatlaryň nyrhlarynyň derejesi bellenilen çäklerde saklanyldy.

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşligi boldy.
Iki ýurduň Liderleri birek-birek bilen doganlarça salamlaşyp, söhbetdeşlikde Türkmenistanyň we Türkiýäniň halklaryny dostluk we taryhy medeni hem-de ruhy umumylyklar arkaly baglanyşdyrýan esaslara daýanýan ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga dörän mümkinçilige kanagatlanma bildirdiler.
Rejep Taýyp Ärdogan pursatdan peýdalanyp, türkmen kärdeşini 60 ýaşynyň dolmagy bilen gutlady we milli Liderimize berk jan saglyk, mähriban Watanymyzyň we halkymyzyň rowaçlygynyň bähbidine alyp barýan asylly işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.
Gutlaglar üçin minnetdarlyk bildirip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow taraplaryň hoşniýetli erkine daýanýan däp bolan türkmen-türk hyzmatdaşlygynyň ähli ugurlar boýunça sazlaşykly ösdürilýändigini belledi.
Söhbetdeşligiň dowamynda Türkmenistanyň we Türkiýe Respublikasynyň Baştutanlary ýokary derejede geçirilýän yzygiderli duşuşyklaryň netijesinde döwletara gatnaşyklarynyň strategik we işjeň häsiýete eýe bolýandygyny aýtdylar. Şunuň bilen baglylykda, iki ýurduň Liderleri ozal gazanylan ylalaşyklary we geljek üçin meýilnamalary durmuşa geçirmegiň çäklerinde hyzmatdaşlygyň esasy ugurlarynyň geljegi hakynda pikir alyşdylar. Bellenilişi ýaly, bar bolan ägirt uly mümkinçilikler söwda-ykdysady ulgamdaky netijeli gatnaşyklary mundan beýläk-de giňeltmek üçin oňaýly şertleri üpjün edýär.
Türkmen-türk hyzmatdaşlygynyň möhüm bölegi bolan medeni-ynsanperwer ugurdaky gatnaşyklaryň ähmiýetini belläp, söhbetdeşler bu ugurdaky, şeýle hem syýahatçylyk we sport pudaklaryndaky köpýyllyk gatnaşyklary çuňlaşdyrmak barada aýtdylar.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!