2019-njy ýylyň 29-njy noýabrynda günüň birinji ýarymynda Türkmenistanyň Prezidenti sammitiň resmi çäreleriniň geçirilýän ýeri bolan “Kuksaroý” köşgüne ugrady. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň döwlet Baştutanlarynyň Konsultatiw duşuşygyna gatnaşmak üçin Daşkent şäherine şeýle-de Gazagystan Respublikasynyň ilkinji Prezidenti Nursultan Nazarbaýew, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sooronbaý Žeenbekow we Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon hem geldiler.
Däp bolan surata düşmek dabarasyndan soňra “Kuksaroý” köşgüniň kiçi maslahatlar zalynda dar düzümdäki ýokary derejeli bäştaraplaýyn duşuşyk başlandy.
Sammitiň gün tertibi syýasy, söwda-ykdysady, maliýe goýum, ulag-kommunikasiýa, medeni-ynsanperwer we beýleki pudaklardaky sebit hyzmatdaşlygyny giňeltmek meselelerini, şeýle-de halkara meseleleriniň we sebit howpsuzlygynyň wajyp meseleleri boýunça pikir alyşmagy öz içine alýar.
Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Merkezi Aziýa ýurtlarynyň döwlet Baştutanlarynyň Konsultatiw duşuşygyndaky çykyşynda, Owganystanda ylalaşma prosesslerine ýardam bermek boýunça bilelikdäki işiň wajyplygyny belledi. Türkmen Lideri gepleşikler prosessine alternatiwanyň ýokdugy barada ynam bildirdi. Güýç bilen edilýän usullaryň bu meselede tersine bolup, netije bermeýändigini öňki tejribeler subut etdi.

27.11.2019. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde resminamalaryň taýýarlanylan taslamalaryna garaldy, şeýle hem döwlet syýasatyna degişli käbir meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.
Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Myradowa söz berdi. Wise-premýer gözegçilik edýän ulgamynda işleriň ýagdaýy, şeýle hem milli Liderimiziň tabşyryklaryna hem-de görkezmelerine laýyklykda, 2020-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň gaýtadan seredilen taslamasy barada hasabat berdi.
Bellenilişi ýaly, gaýtadan seredilen resminamanyň taslamasy häzirki wagtda amala aşyrylýan ykdysady strategiýanyň, «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynyň» hem-de «Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynyň» möhüm wezipelerini nazara almak bilen seljerildi.
Hökümetiň Başlygynyň orunbasary geljek ýyl üçin baş maliýe meýilnamasynyň taslamasynyň esasy maddalary boýunça göz öňünde tutulan çykdajylar barada hasabat bermek bilen, durmuş ulgamyny ösdürmäge serişdeleriň ýeterlik derejedäki möçberiniň goýberiljekdigini, şeýle hem aýlyk iş haklaryny, pensiýalary, döwlet kömek pullaryny, talyp we diňleýji haklaryny ýokarlandyrmak üçin serişdeleriň goýlandygyny habar berdi.

27.11.2019. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde resminamalaryň taýýarlanylan taslamalaryna garaldy, şeýle hem döwlet syýasatyna degişli käbir meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.
Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Myradowa söz berdi. Wise-premýer gözegçilik edýän ulgamynda işleriň ýagdaýy, şeýle hem milli Liderimiziň tabşyryklaryna hem-de görkezmelerine laýyklykda, 2020-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň gaýtadan seredilen taslamasy barada hasabat berdi.
Bellenilişi ýaly, gaýtadan seredilen resminamanyň taslamasy häzirki wagtda amala aşyrylýan ykdysady strategiýanyň, «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynyň» hem-de «Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynyň» möhüm wezipelerini nazara almak bilen seljerildi.
Hökümetiň Başlygynyň orunbasary geljek ýyl üçin baş maliýe meýilnamasynyň taslamasynyň esasy maddalary boýunça göz öňünde tutulan çykdajylar barada hasabat bermek bilen, durmuş ulgamyny ösdürmäge serişdeleriň ýeterlik derejedäki möçberiniň goýberiljekdigini, şeýle hem aýlyk iş haklaryny, pensiýalary, döwlet kömek pullaryny, talyp we diňleýji haklaryny ýokarlandyrmak üçin serişdeleriň goýlandygyny habar berdi.

25.11.2019. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň we ýurdumyzyň welaýatlarynyň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onuň gün tertibine paýtagtymyzy hem-de welaýatlary durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyny amala aşyrmagyň wezipeleri, obasenagat toplumynda möwsümleýin işleriň barşy, şeýle hem döwlet durmuşyna degişli beýleki meseleler girizildi.
Döwlet Baştutanymyz iş maslahatyny açyp, ilki bilen göni wideoaragatnaşyga Aşgabat şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýewi çagyrdy. Häkim paýtagtymyzda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, şäheri abadanlaşdyrmak boýunça görülýän çäreler, şäheriň inženerçilik-tehniki düzümini degişli ulanyş ýagdaýynda saklamak bilen bagly geçirilýän işler barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimize jemagat hojalygy üçin niýetlenen tehnikalaryň nusgalary görkezildi.
Şeýle hem hormatly Prezidentimize türkmen alabaýynyň milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýakynda Aşgabat şäherine amala aşyran iş saparynyň barşynda degişli düzedişleri girizen we bellikleri aýdan heýkeliniň täzeden işlenen görnüşi görkezildi. Bu heýkel paýtagtymyzyň gözel künjekleriniň ajaýyp böleginde oturdylar.

23.11.2019. Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 82-si hasaba alyndy.
Daşary ýurt walýutasyna Russiýa Federasiýasyndan, Beýik Britaniýadan, Şweýsariýadan, BAE-den, Türkiýeden, Gazagystandan, Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzini we binýatlyk ýagy, şeýle hem Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen awtobenzini we göni işlenen benzini satyn aldylar.
Russiýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden we Estoniýadan gelen işewürler Gyýanlynyň polimer zawodynda öndürilen ýokary dykyzlykdaky polietileni satyn aldylar.
Bulardan başga-da, Russiýa Federasiýasynyň, Beýik Britaniýanyň, Hytaýyň, BAE-niň, Irlandiýanyň, Gruziýanyň, Azerbaýjanyň, Gyrgyzystanyň işewür toparlarynyň wekilleri daşary ýurt puluna nah ýüplügi satyn aldylar.
Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 104 million 220 müň dollaryndan gowrak boldy.
Manat serişdelerine Russiýadan, Türkiýeden, Birleşen Arap Emirliklerinden we Pakistandan gelen telekeçiler jemi bahasy 14 million 790 müň manatlykdan gowrak nah ýüplügi satyn aldylar.
Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin bahasy 1 million 757 müň manatlykdan gowrak Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen polipropilen örtügini we “Türkmengaz” döwlet konserninde öndürilen ýokary dykyzlykdaky polietileni satyn aldylar.

Türkmen döwlet habarlar agentligi

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!