13.12.2019. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy, şeýle hem birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.
Milli Liderimiz mejlisiň gün tertibine geçip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Myradowa söz berdi. Wise-premýer gözegçilik edýän ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýy hem-de döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.
Hasabatyň çäklerinde «Haryt nyşanlary hakynda» we «Harytlaryň gelip çykýan ýerleriniň atlary hakynda» Türkmenistanyň Kanunlaryna laýyklykda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada habar berildi.
Şol hukuk namalarynyň düzgünlerine laýyklykda, Ministrler Kabineti tarapyndan kadalaşdyryjy resminamalaryň birnäçesini, şol sanda «Haryt nyşanlary bilen bagly hereketler üçin paçlary tölemegiň Tertibini», «Haryt nyşanlary bilen bagly paç alynýan hereketleriň sanawyna we paçlaryň möçberlerini», «Harytlaryň gelip çykan ýerleriniň atlary bilen bagly hereketler üçin paçlary tölemegiň Tertibini» we «Harytlaryň gelip çykan ýerleriniň atlary bilen bagly paç alynýan hereketleriň sanawyny we paçlaryň möçberlerini tassyklamak göz öňünde tutulýar.
Milli Liderimiziň garamagyna haryt nyşanlary we harytlaryň gelip çykan ýerleriniň atlary bilen bagly paçlar hakyndaky Kararyň taslamasy hödürlenildi.

12.12.2019. Şu gün Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halky dünýä bileleşigi bilen bilelikde Halkara Bitaraplyk gününi belleýär. Şanly baýramçylyk mynasybetli tutuş ýurdumyzda dabaralar giňden ýaýbaňlandyryldy. Şolaryň esasylary türkmen paýtagtynda guraldy. Bu ýerde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Bitaraplyk binasyna gül goýmak dabarasy boldy.

Irden Aşgabadyň ajaýyp künjekleriniň birinde dikeldilen hem-de ata Watanymyzyň parahatçylyk, döredijilik we hoşniýetlilik ýörelgelerine ygrarlydygyny alamatlandyrýan beýik binanyň öňüne paýtagtymyzyň köpsanly ýaşaýjylary hem-de daşary ýurtly myhmanlar ýygnandylar.

Olaryň hatarynda Mejlisiň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, ministrlikleriň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, milli parlamentiň deputatlary, Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçileri, ýurdumyzda işleýän diplomatik wekilhanalaryň ýolbaşçylary, işewürler hem-de jemgyýetçilik guramalaryň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, hormatly ýaşulular we talyp ýaşlar bar.

MÄHRIBAN HALKYM!
EZIZ WATANDAŞLAR!
Sizi giňden bellenýän Halkara Bitaraplyk güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Halkara Bitaraplyk güni parahatçylygy, dostlugy, ynsanperwerligi hem-de hoşniýetliligi dabaralandyrýan ajaýyp halkara baýramdyr. Şoňa görä-de, bu baýramyň şanyna geçiriljek aýdym-sazly dabaralaryň, medeni-jemgyýetçilik çäreleriniň mähriban halkymyzyň kalbynda eziz Watanymyza bolan söýgini has-da pugtalandyrjakdygyna berk ynanýaryn!
1995-nji ýylyň 12-nji dekabry Türkmenistanyň taryhyna örän möhüm syýasy seneleriň biri hökmünde ýazyldy. Mundan ýigrimi dört ýyl ozal Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan taryhy Rezolýusiýanyň kabul edilmegi bilen Türkmenistan döwletimiz hemişelik bitaraplyk hukuk ýagdaýyna eýe boldy. Bu gysga taryhy döwrüň içinde Aziýanyň we Ýewropanyň çatrygynda ýerleşýän döwletimiz parahatçylygy, ählumumy howpsuzlygy, durnukly ösüşi üpjün etmek ugrunda dünýä döwletleri, abraýly halkara guramalary bilen sazlaşykly gatnaşyklary ýola goýmak, halkara hyzmatdaşlygyň düýbünden täze, netijeli ýollaryny we ugurlaryny kemala getirmek babatynda gymmatly tejribeleri toplady.

11.12.2019. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet haryt-çig mal biržasynyň işini sanly ykdysadyýet konsepsiýasyna laýyklykda has-da kämilleşdirmek we döwrebaplaşdyrmak meseleleri hem-de şu wezipeler bilen baglanyşykly çäreler boýunça iş maslahatyny geçirdi.
Döwlet Baştutanymyz iş maslahatyny açyp, Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň başlygy B.Çaryýewiň alnyp barylýan işler baradaky hasabatyny diňledi. Bellenilişi ýaly, dürli pudak edaralarynyň hem-de döwlete degişli däl ulgamyň kärhanalary tarapyndan Diýarymyzda öndürilen harytlaryň birža söwdalarynda ýerlenilmegi oňyn ösüş depgini bilen häsiýetlenýär, işewür hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklar giňelýär, biržanyň işine sanly tehnologiýalaryň hem-de maglumat ulgamlarynyň ornaşdyrylmagyna aýratyn üns berilýär.
Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, Döwlet haryt-çig mal biržasynyň işini kämilleşdirmek boýunça belli bir çäreleriň geçirilýändigini nygtady. Ýöne ykdysady meseleleri çözmekde, aýratyn hem ykdysadyýetimizi sanly ulgama gönükdirmegiň ugurlary kesgitlenende geçirilýän bu çäreleriň ýeterlik bolmaýandygyny, häzirki döwürde degişli ugur boýunça geçirilýän çäreleri has işjeň alyp barmalydygyny belläp, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi.

11.12.2019. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet haryt-çig mal biržasynyň işini sanly ykdysadyýet konsepsiýasyna laýyklykda has-da kämilleşdirmek we döwrebaplaşdyrmak meseleleri hem-de şu wezipeler bilen baglanyşykly çäreler boýunça iş maslahatyny geçirdi.
Döwlet Baştutanymyz iş maslahatyny açyp, Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň başlygy B.Çaryýewiň alnyp barylýan işler baradaky hasabatyny diňledi. Bellenilişi ýaly, dürli pudak edaralarynyň hem-de döwlete degişli däl ulgamyň kärhanalary tarapyndan Diýarymyzda öndürilen harytlaryň birža söwdalarynda ýerlenilmegi oňyn ösüş depgini bilen häsiýetlenýär, işewür hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklar giňelýär, biržanyň işine sanly tehnologiýalaryň hem-de maglumat ulgamlarynyň ornaşdyrylmagyna aýratyn üns berilýär.
Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, Döwlet haryt-çig mal biržasynyň işini kämilleşdirmek boýunça belli bir çäreleriň geçirilýändigini nygtady. Ýöne ykdysady meseleleri çözmekde, aýratyn hem ykdysadyýetimizi sanly ulgama gönükdirmegiň ugurlary kesgitlenende geçirilýän bu çäreleriň ýeterlik bolmaýandygyny, häzirki döwürde degişli ugur boýunça geçirilýän çäreleri has işjeň alyp barmalydygyny belläp, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!