Moldowadaky “AmCham Moldova” amerikan Söwda palatasy täze direktorlar geňeşini we olaryň ýolbaşçylaryny saýlady.

“AmCham Moldova” kompanyýasynyň direktory edilip “Grawe Carat Asigurări” ätiýaçlandyryş kompaniýasynyň baş direktory Weronika Malkoç saýlanyldy.

Ýygnaga gatnaşan 110 agza we myhmanlar guramanyň 2016-njy ýylda ýerine ýetiren işleri boýunça hasabaty diňlediler. Geçen ýyl “AmCham Moldova”-nyň başlangyjy boýunça Kişinýowda Halkara söwda arbitraž kazyýeti döredildi.

Taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew.

Tatarystanyň wekilçilikli toparynyň Eýrana saparynyň dowamynda Horasan-Rezawi welaýatynyň Söwda palatasy bilen Tatarystan Respublikasynyň Söwda-senagat palatasynyň arasynda özara hyzmatdaşlyk boýunça ylalaşyga gol çekildi.

Resminamalara Tatarystan Respublikasynyň Söwda-senagat palatasynyň dolandyryş edarasynyň başlygy Artur Nikolaýew bilen Eýranyň welaýatynyň Söwda palatasynyň ýolbaşçysy Hüseýin Mahmudi Horasany gol çekdiler.

Mundan öň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow Tatarystanyň ýokary okuw mekdepleri bilen Meşhediň Ferdöwsi adyndaky uniwersitetiniň arasynda gatnaşyklary giňeltmek hakynda teklibi öňe sürüpdi.

Taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew.

Gyrgyz Respublikasynyň Söwda-senagat edarasynyň “Günorta departament” atly kärhanasynda birinji trening geçirildi. Ol biznes-meýilnama düzmäge bagyşlandy.

Bu çärä çagyrylan tälimçi-mugallym Azamat Kaliýew geljekde üstünlikli durmuşa geçirmäge mümkinçilik berjek ideýalar we başlangyçlar esasynda biznes –meýilnama düzmegiň usullary, tapgyrlary we gurallary bilen tanyşdyrdy.

Trening Gyrgyz Respublikasynyň Söwda-senagat edarasynyň “Günorta departament” kärhanasynyň “Start-Ap” atly taslamasynyň çäklerinde guraldy.

Taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew, žurnalist

Russiýanyň Söwda-senagat palatasy Türkiýäniň söwda palatalar we birža soýuzynyň başlygy Rifat Hisarjiklyoglu bilen bilen gepleşikler geçirmegi meýilleşdirýär, diýip, Russiýanyň Söwda-senagat palatasynyň wise-prezidenti Wladimir Padalko “RIA Nowosti” habarlar agentligine habar berdi.

Häzirki wagta çenli Russiýanyň Söwda-senagat palatasy türkiýeli hyzmatdaşlary bilen 20 töweregi ylalaşyga gol çekişipdir.

Sebitara gatnaşyklaryň ösüşi bilen Rus-türk işewür geňeşi meşgullanýar.

2016-njy ýylda rus-türk söwda dolanyşygy 2015-nji ýyl bilen deňeşdireniňde 32 % göterim pese düşüp, 16 milliard dollar bolupdyr. Eksportuň möçberi 14 millard dollara deň bolup, 29 % pese düşüpdir. Importyň aşaklamgy 47 % bolup, onuň umumy möçberi 2 milliard dollar bolupdyr.

Taýýarlan Maýa Apbaýewa, žurnalist.

Belarusyň Söwda-senagat palatasynyň başlygy Wladimir Ulahowiç Ptak Warsaw Expo (Warşawa, Polşa Repsublikasy) sergi-kongres merkeziniň wise-prezidenti Kazimežem Swikl bilen duşuşdy.

Duşuşygyň dowamynda sergiler we ýarmarkalar babatda hyzmatdaşlyk etmek hem-de Ptak Warsaw Expo-nyň sergi taslamalaryna Belarysyň kärhanalarynyň gatnaşmagynyň mümkinçilikleri boýunça pikir alşyldy. Şeýle-de, şol merkeziň meýdançasyny iki ýurduň biznesmenleriniň gatnaşmagynda belarusly önüm öndürijileriň sergilerini, maslahatlary, forumlary we beýleki çäreleri guramak üçin peýdalanmak barada gürrüň edildi.

Taýýarlan Goçmyrat Orzberdiýew, žurnalist.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!