86-njy Izmir sergi-ýarmarkasynyň çäklerinde onuň öňüsyrasynda Tatarystanyň Söwda-senagat palatasy bilen Izmir welaýatynyň arasynda özara gatnaşyk hakynda ylalaşyga gol çekildi.
Bu ylalaşyga Tatarystan Respublikasynyň Söwda-senagat edarasynyň başlygy Şamil Ageýew bilen Izmir welaýatynyň Söwda-senagat edarasynyň başlygy Ekram Demirtaş gol çekdiler.
Şeýle hem serginiň çäklerinde Tatarystanyň delegasiýasynyň wekilleri Egeý sebitiniň harytlaryny eksport edijiler birleşigi bilen gepleşikler geçirdiler. Ýarmarkanyň çäklerinde «KAMAZ» jemgyýeti bilen Tirsan Kardan türk kompaniýasynyň Russiýanyň çäklerinde herekete getiriji çarhlary öndürýän kärhanany gurmak hakyndaky resminama gol çekildi.
Bu resminama «KAMAZ» jemgyýetiniň baş direktory Sergeý Kogogin bilen «Tirýakiler» kompaniýasynyň direktorlar sowetiniň başlygy Mehmet Tirýaki gol çekdiler.
Senagat we sarp edilýän harytlaryň «Izmir International Fair 2017» atly 86-njy Izmir halkara söwda sergi-ýarmarkasy 2017-nji ýylyň awgust aýynyň 18-i 22-si aralygynda Türkiýede geçirildi. Serginiň esasy temasy «Innowasiýa we energetika» diýlip, bellenildi.

Taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew, žurnalist.

Täjigistan Respublikasynyň paýtagty Duşanbede «Алмас» (Almaz) ady bilen Eýran Yslam Respublikasynyň senagat sergisi dowam edýär. Bu barada “Иран.ру” saýty habar berýär.

Serginiň açylyş dabarasyna Eýranyň Duşanbedäki ilçihanasyndan wekiller we beýleki gyzyklanýan adamlar gatnaşdy.

Bu halkara senagat sergisine Eýranyň 20-den gowrak kompaniýasy gatnaşyp, özleriniň gurluşyk, haly, aýakgap we beýleki önümlerini önümlerini giň köpçülige hödürlediler. Sergi tutuş ýylyň dowamynda öz işini dowam eder.

Sergä gatnaşyjylaryň bellemegine görä, Eýran bilen Täjigistanyň arasyndaky söwda-senagat gatnaşygyny berkitmekde bu serginiň uly ähmiýeti bardyr.

Taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew,
žurnalist.

«Gündogar Ukrainada Nemes-ukrain ykdysady hyzmatdaşlygynyň ösüşi» atly maslahata ukrain we nemes işewürleri şeýle hem hökümet agzalary gatnaşdylar.

«Geçen ýylyň oktýabrynda döredilen Nemes-ukrain söwda we senagat palatasynyň işjeň we netijeli işi iki ýurduň ykdysady aragatnaşygynyň berkemegine şaýatlyk edýär» diýip Harkow oblast döwlet administrasiýasynyň başlygynyň birinji orunbasary Mark Bekker belledi.

Öz gezeginde Nemes-ukrain söwda we senagat palatasynyň prezidenti Andreas Lir: «Harkow sebiti iki tarapyň aragatnaşygynyň ösmeginde möhüm orun eýeleýär» diýip, nygtady.

Taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew.

Üstümizdäki ýylyň 8-nji iýunynda Bakuda geçiriljek «Azerbaýjan-Ýewropa Bileleşigi» biznes forumy bäş sany esasy tema gönükdiriler diýip, bu çäräniň guramaçysy bolup çykyş edýän nemes-azerbaýjan söwda palatasy habar berýär.
Bular Azerbaýjanda ykdysady özgertmeler, oba hojalyk we iýmit önümleri, daş-töweregiň tehnologiýasy, transport we logistika, habar beriş we aragatnaşyk tehnologiýasy hem-de elektron söwda ýaly temalardyr.
Guramaçynyň habar bermegine görä bu biznes foruma 400 töweregi adam gatnaşar.

Taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew, žurnalist.

Ukrainada palatalaryň Halkara birleşigi we biznes-assosiasiýalar esaslandyryldy. Memeranduma gol çekilmegi we onuň döredilmegi mynasybetli dabaraly çäre Ukrainanyň Söwda-senagat palatasynda geçirildi.

Halkara söwda palatasy we daşary ýurt biznesiniň assosiasiýasy bilelikde daşary ýurt we ýerli inwestorlaryň biznes-gyzyklanmalaryny bilelikde gorar, şeýle hem hökümet bilen biznes-gepleşikleri işjeňleşdirmek we onuň derejesini çuňlaşdyrmak maksady bilen hyzmatdaşlyk eder.

Munuň özi milli biznese wekilçilik edýän Ukrainanyň Söwda-senagat palatasynyň 8000 agzalaryndan we Ukrainada işleýän müňe golaý daşary ýurt inwestorlaryndan ybarat bolan 9000 kompaniýany özüne birleşdirýär.

Dabaraly çärä daşary ýurtlaryň Ukrainada işleýän diplomatik guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar.

Taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew, žurnalist

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!