Belarus Söwda-senagat palatasynyň müdiriýetiniň çözgüdi boýunça Birleşen Arap Emirliginde Belarus Söwda-senagat palatasynyň wekili edilip Tajeddin Seif bellenildi.

Tajeddin Seif «K&K Middle East» kompaniýasynyň başlygy, «Inweks» Innowasiýa merkeziniň eýesi we başlygy, BAE-däki ençeme, şeýle hem Italiýada we Belarusda («Bremino Grupp JÇG) kompaniýalaryň hyzmatdaşydyr. Ol BAE-niň Söwda palatalar Birleşiginiň düzümine girýär.

Tajeddin Seif 2007-nji ýyldan bäri BAE-de Belarus Respublikasynyň ilçihanasy bilen bilelikde işjeň hereket edip, Belarus tarapyna BAE-de we Pars aýlagynyň beýleki ýurtlarynda söwda-ykdysady, sport, ynsanperwerlik we beýleki ugurlarda bilelikdäki taslamalary guramak boýunça işewür hyzmatdaşlary tapmaga kömek edýär.

Ol arap, iňlis we rus dillerini bilýär.

Materiýaly «www.cci.by» saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Miwe NABATOWA, žurnalist.

«Somon Eýriň» baş direktory Tomas B. Hallam II Täjigistanda Amerikan söwda palatasyna ýolbaşçy saýlanyldy ─ diýip, awiakompaniýanyň metbugat gullugy habar berýär.
«Somon Eýr» awiakompaniýasynyň baş direktory Tomas B. Hallam II Respublikadaky amerikan söwda palatasynyň ─ «AmCham Täjigistanyň» direktorlar birleşiginiň başlygy saýlanyldy ─ diýlip, firmada anyklanyldy.
«AmCham Täjigistan» Amerikan söwda palatasynyň direktorlar birleşiginiň düzümini täzeledi.
Birleşige «Somon Eýr», Deloitte Touche, Coca Cola Nuşokihoi Täjigistan, «Nurafzo», Prospekt Medical Clinic, «Faroz» kompaniýalarynyň, Duşanbe Hilton, «Oriýonbank» myhmanhanalarynyň ýolbaşçylary we «Aziýa-Plýus» mediýa topary girizildi.
Mälim bolşy ýaly, Täjigistandaky Amerikan söwda palatasy hyzmatdaşlyga, biznesiň ösdürilmegine we gyzyklanmalary goramaga mümkinçilik berýänligi üçin öňdebaryjy milli işewür-assosiasiýa hasaplanylýar.

Materiýaly «www.tj.sputniknews.ru» saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Miwe NABATOWA, žurnalist.

28-30-njy mart aralygynda Ulan-Udede ýerleşýän «Pioner-2» söwda merkezinde «Baikal Trade ─ 2019» atly mongol we rus harytlarynyň Halkara serge-ýarmarkasy geçirildi.
Daşary ýurtly telekeçileriň pawilýonlarynda ýüň, kaşemir, kümüş, deri önümlerini, azyk harytlaryny, sowgatlyk önümleri we beýleki zatlary satyn almaga mümkinçilik döredildi.
Burýatiýanyň telekeçileriniň pawilýonlarynda bolsa, çörek, süýt önümleri, çaý we melhem otlar, konditer harytlary, ballar, myhmansöýerlik ulgamyndaky mümkinçilikler, saglygy goraýyş, gurluşyk materiýallary, sergi-ýarmarka gatnaşyjy kompaniýalaryň kataloglaryny görmäge we işewürler, şol sanda mongol işewürleri bilen işjeň aragatnaşygy paýlaşmaga mümkinçilik aldylar.
Munuň üçin ýörite söwda edilýän hatarlarda terjimeçiler işlediler.
Burýatiýanyň Söwda-senagat edarasynda, bu serginiň 28-29-njy martda Ulan-Udede Respublikan biznes-inkubatorda geçirilýän rus-mongol işewür-missiýasynyň bir bölegi boldy – diýip gürrüň berýärler.

Materiýaly «www.ulan.mk.ru» saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Miwe NABATOWA, žurnalist.

Baku we Asunson ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmek we bilelikdäki syýasy gepleşigi berkitmek üçin çykyş edýär diýip, Azerbaýjanyň Daşary işler ministrliginiň metbugat gullugy habar berýär.
«Azerbaýjanyň we Paragwaýyň Daşary işler ministrleri Elmar Mametýarow we Luis Alberto Kastiloni Asunsonda geçirilen ikitaraplaýyn duşuşykda ykdysady aragatnaşygy giňeltmek maksady bilen, Azerbaýjan-Paragwaý söwda palatasyny döretmek pikirine geldiler» diýlip, habarda aýdylýar.
Duşuşygyň jeminde taraplar diplomatiki we resmi ýa-da gulluk pasportlarynyň eýelerini wiza çäklendirmelerinden boşatmak barada hökümetara ylalaşyga gol çekdiler.

Materiýaly «www.ru.investing.com» saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Miwe NABATOWA, žurnalist.

Mongoliýanyň Prezidenti Haltmagiýn Battulga Amerikanyň Söwda palatalarynyň ýolbaşçysy Oýbek Halilony, ýerine ýetiriji direktory O.Adýaany we palatanyň agzasy Jakson Koksy kabul etdi ─ diýip, «www. montsame.mn» saýty habar berýär.
Mongoliýadaky Amerikan söwda palatasynyň wekilleri kabul edendigi we Mongoliýanyň ykdysadyýetini diwersifikasiýalaşdyrmak we oba hojalygynyň ösdürilişi boýunça alyp barýan işleri üçin minnetdarlyk bildirdiler.
Duşuşygyň dowamynda Mongoliýanyň üçünji goňşusy bilen söwda hakynda kanun taslamasy baradaky meselä hem deglip geçildi. Eger-de kanunyň taslamasy tassyklanan ýagdaýynda oba hojalygynyň ösmegine, ýüň we kaşemir (näzik we ýumşak ýüň mata) önümleriniň öndürilişiniň möçberiniň we Mongoliýanyň raýatlarynyň girdejileriniň artmagyna garaşylýar.

Materiýaly «www. montsame.mn» saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Miwe NABATOWA, žurnalist.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!