2019-njy ýylyň 29-30-njy noýabrynda BAE-niň Dubaý şäherinde Afrika, Ýakyn Gündogar we Günorta Aziýa sebitlerinde ilkinji gezek geçiriljek EKSPO-2020 halkara sergisine gatnaşyjylaryň dördünji duşuşygy geçirildi.
Türkmenistandan bu çärä Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministriniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet gatnaşdy.
Çäräniň çäklerinde türkmen wekiliýeti EKSPO-2020 Ýerine ýetiriji direktory Najib Mohammed Al-Ali bilen duşuşyk geçirdi. Duşuşygyň barşynda Türkmenistanyň wekilleriniň bu iri çärä gatnaşmagy bilen bagly guramaçylyk meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.
Mälim bolşy ýaly, 2019-njy ýylyň 5-nji noýabrynda Türkmenistanyň DIM-de “EKSPO-2020” Dubaý Býurosynyň Ýerine ýetiriji direktory Najib Mohammed Al-Alynyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen duşuşyk geçirildi. Onuň dowamynda Türkmenistanyň bu sergä gatnaşmagynyň geljekde türkmen-emirliklrt gatnaşyklarynyň berkemegine goşant goşjakdygy hem-de dünýä bileleşigini Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleri bilen tanyşdyrjakdygy barada bellenildi.
Dubaý şäherinde 2020-nji ýylyň 20-nji oktýabryndan 2021-nji ýylyň apreline çenli geçiriljek “EKSPO-2020 bütindünýä sergisi “Akyllaryň arabaglanyşygy we gelejegi gurmak” şygary astynda geçiriler. Medeni we döredijilik duşuşygyna öwrüljek bu çärä 200 halkara gatnaşyjy, şol sanda ýurtlar we halkara guramalary, şeýle-de halkara kompaniýalary gatnaşar. Türkmenistan döwletimiz EKSPO-2020-ä “Ykjamlyk” atly ekspozisiýa bilen gatnaşmagy meýilleşdirýär.

www.mfa.gov.tm

«Akyl-paýhasymyzy birleşdirip, geljegi döredýäris» atly şygar bilen «EKSPO ─ 2020» Bütindünýä sergisi Dubaýda geçer. Arap dünýäsiniň bu giň möçberli çäresine dünýäniň 190 ýurdy bilen bilelikde Türkmenistan hem gatnaşar.
Milli pawilýonlar gatnaşyjy ýurtlaryň ösüşleriniň esasy aýratynlyklaryny we medeniýetlerini açyp görkezer. Däp bolan gymmatlyklar bilen ýokary tehnologiýalar düýpli utgaşdyrylar. Türkmenistanyň pawilýonynda bugdaýyň ösüp ýetişişini, aýaklary ýere degjek-degjek bolýan ahalteke bedewleriniň çapyşygyny ýakyndan duýmak bolar.
Milli ekspozisiýa ýurduň häzirki zaman ykdysady gazananlaryny we onuň milli mirasyny dabaralandyrar. Mysal üçin, pawilýonlaryň daşky diwarlarynyň biri türkmen halysynyň nagyşlaryny şekillendirer.
Esasy üns ekelogiýa meselelerine we ony çözmekde ýaşlaryň gatnaşygyna gönükdiriler. Guramaçylaryň bellemegine görä, bize öz ýaşaýan dünýämiziň deňagramlylygyny saklamagymyz zerurdyr.
Hut şonuň üçin hem «EKSPO ─ 2020-de» işjeň ýaşlaryň: alymlaryň, işläp düzüjileriň, oýlap tapyjylaryň, azyklaryň, suwuň, arassa we gaýtadan dikeldilýän energiýanyň alternatiw çeşmelerini hödürleýänleriň gatnaşmagyna garaşylýar.

Materiýaly «www.orient.tm» saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Miwe Nabatowa, žurnalist.

Açylmagyna bary-ýogy bir ýyl töweregi wagt galan ägirt giň möçberli «EKSPO ─ 2020-ä» dünýä ýurtlarynyň 192 sanysy gatnaşar. Garaşylýan 25 million adamyň 70 göterimi BAE-niň daşyndan geler. Munuň özi Bütindünýä sergileriň 168 ýyllyk taryhynda iň köp daşary ýurtly myhmanlaryň gelen sergisi bolar.
«EKSPO ─ 2020-ä» bir günde ortaça ýüz müň adam geler. Onuň guramaçylygynda emeli intellekt, köpçülikleýin akyma niýetlenen öňdebaryjy dolandyryş ulgamlary we serginiň işiniň bökdençsiz dowam etmegini üpjün edýän beýleki köp sanly enjamlar ulanylar. Dubaýdaky Bütindünýä sergisiniň guramaçylary «EKSPO ─ 2020-niň» işiniň dowam edýän wagtynda ulanylmagy meýilleşdirilýän energiýanyň dolulygyna gaýtadan dikeldilýän çeşmelerden öndüriljekdigini habar berýärler.
Bu taslama dünýä derejeli çärelerde zerur infrastrukturany goldamak üçin Dubaýda elektroenergetikanyň we suw üpjünçiliginiň dolandyrylmagyny (DEWA) amala aşyrýar. DEWA eýýäm «EKSPO ─ 2020» üçin ençeme ägirt uly möçberli taslamalary amala aşyrdy. Olaryň hataryna üç sany iri podstansiýalaryň gurluşygy bilen bilelikde gaýtadan dikeldilen energiýa bilen üpjün edilen serginiň meýdançalary girýär. Olar hem Dubaý «EKSPO-synyň» «Işjeňlik», «Mümkinçilik», «Durnukly ösüş» atly şygarlarynyň hormatyna atlandyryldy.
Energiýa intellektual energoulagamlarynyň üsti bilen öndüriler we ýaýradylar. Şeýle-de bolsa, energiýanyň esasy uly bölegi «Muhammet bin Al Maktum» atly güneşli seýilgähden geler.
Bu ägirt giň möçberli taslamada gatnaşyjylara onuň bütin çäginde gurnalan ekologiýa taýdan arassa «Green Charger» kuwwatlanýan beketli ulag serişdeleri hödürleniler.

Materiýaly «www.orient.tm» saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Miwe NABATOWA, žurnalist.

Indoneziýanyň Söwda-senagat palatasy Bolgariýanyň Söwda-senagat palatasy bilen söwda ulgamynda özara baglanyşygyň netijeliligini artdyrmak maksady bilen, Gündogar Ýewropa ýurtlarynyň bazarlaryna çykmaga ýol açyp, ähtnama gol çekdi diýip «Antara» habarlar agentligi habar berýär.
«Häzirlikçe biziň pikirimiz, aslynda Indoneziýa üçin açyk hem kuwwatly beýleki ýurtlaryň bardygyna garamazdan, diňe hemişeki, ýagny Günbatar Ýewropa we ABŞ ýaly bazarlar bilen hyzmatdaşlyk aragatnaşygyna gönükdirilendir» diýip, ikitaraplaýyn komitetiň başlygy Aleksandr Ýahýa Datuk habar berýär.
Mälim bolşy ýaly, bu özara düşünişme baradaky ähtnama Sofiýada geçirilen indoneziýa-bolgar işewürler maslahatynyň çäginde gol çekildi.
Indoneziýanyň Söwda-senagat palatasynyň wekiliýeti söwda we maýa goýum aragatnaşygyny gowulandyrmak maksady bilen, Bolgariýadan başga-da Türkiýä, Müsüre, Serbiýä, Rumyniýa, şeýle hem Günbatar Ýewropa iş bilen baglanyşykly syýahaty amala aşyrýar.

Materiýaly «www.bcci.bg» saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Miwe NABATOWA, žurnalist.

Özbegistan Respublikasynyň paýtagtynda Gazagystanyň öňdebaryjy haryt öndürijileriniň missiýasy geçirildi. Daşkentde abraýly wekiliýetiň saparynyň guramaçysy bolup, Gazagystanyň Daşary söwda palatasy, Telekeçileriň «Atameken» milli palatasy, şeýle hem Respublikanyň Söwda we integrasiýa ministrligi çykyş etdi. Özbegistan Respubliksasynyň Söwda-senagat palatasy kabul edýän tarap hökmünde çykyş etdi.
Gazagystanyň wekiliýetine gurluşyk, azyk önümçiligi we maşyngurluşyk ulgamynda iş alyp barýan 23 sany kompaniýa wekilçilik etdi.
Gazgystanyň işjeň toparlarynyň wekilleri özbek hyzmatdaşlary we güýçli alyjylary bilen göni aragatnaşygy ýola goýmakçy. Missiýanyň çäginde ikitaraplaýyn aragatnaşygy giňeltmek we täze şertnamalary baglanyşmak maksady bilen, «B2B» görnüşli duşuşygyň geçirilmegi meýilleşdirilýär.

Materiýaly «www.popmech.ru» saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Miwe NABATOWA, žurnalist.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!