2019-njy ýylyň 5-11-nji noýabry aralygynda Türkmenistanyň wekiliýeti Şanhaý şäherinde iş sapary bilen bolup, “Täze eýýamda bilelikdäki geljek” şygary astynda geçýän 2-nji Hytaý halkara import sergisine gatnaşýar.
5-nji noýabrda serginiň açylyş dabarasy geçirildi. Sergide HHR-yň Başlygy Si Szinpin çykyş etdi. Fransiýanyň Prezidenti Emmanuel Makron bolsa hormatly myhman hökmünde sergä gatnaşdy.
Bu çärä dünýäniň dürli sebitlerinden we 155 ýurdundan döwlet we hökümet baştutanlary, şeýle-de 26 halkara gurama we 3890-dan gowrak kompaniýalar gatnaşdy. Olar 64-den gowrak ýurduň ösüş sepgitlerini we üýtgeşik önümlerini görkezýän söwda-maliýe goýum pawilýonlara aýlanyp gördüler. Gatnaşyjylaryň 24-si sergi meýdançasyna ilkinji gezek çykyş edýärler.
Türkmenistanyň adyndan sergide, milli pawilýonymyza önümlerini çykaryp, ministrliklerden we edaralardan, hususan-da, söwda, senagat we kommunikasiýa, dokma, oba hojalyk pudaklaryndan, döwlet haryt-çig mal biržasyndan, logistika we himiýa senagaty pudagyndan ybarat wekiliýet çykyş etdi..
Serginiň dowamynda umumy meýdany 136 kw.m. bolan özboluşly, döwrebap stilde gurnalan Türkmenistanyň milli pawilýonyna köpsanly myhman gatnaşyp, ýurdumyzyň söwda-ykdysady, maliýe goýum we taryhy-medeni kuwwaty bilen tanyşdylar.
Serginiň çäklerinde milli sergä önümini çykaran Türkmenistanly telekeçiler üçin geljekde hyzmatdaş bolup biljek hytaý kärdeşleri bilen duşuşyklar, prezentasiýalar, maslahatlaşmalar gurnaldy. Bu bolsa iki ýurduň bazarynyň tendensiýalary we talaplary baradaky giň düşünjäni almaga ýardam berdi, şeýle-de işewürlik gatnaşyklary ösdürmäge goşmaça mümkinçilikler açdy.
Şanhaýdaky Import önümleriniň ikinji Hytaý halkara sergisi öz işini 11-nji noýabra çenli dowam eder.

www.mfa.gov.tm

2019-njy ýylyň 5-nji noýabrynda Türkmenistanyň DIM-de “EKSPO-2020 Dubaý” Býurosynyň ýerine ýetiriji direktory Najib Mohammed Al-Alynyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen duşuşyk geçirildi.
Gepleşikleriň dowamynda taraplar Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasyndaky dürli ugurlardaky hyzmatdaşlygyň ýokary derejesini bellediler hem-de ýurtlaryň arasyndaky söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer gatnaşyklaryň ösüşi nukdaýnazaryndan Dubaýda geçiriljek “EKSPO-2020” halkara sergisiniň möhümligi barada pikir alyşdylar.
Hususan-da, Türkmenistandan wekilleriň bu iri çärä gatnaşmagy bilen bagly guramaçylyk meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Taraplar Türkmenistanyň “EKSPO-2020”-de gatnaşmagynyň diňe bir türkmen-emirlik gatnaşyklarynyň geljekde berkemegine goşant goşman, eýsem dünýä bileleşigini Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleri bilen tanyşdyrjakdygy we türkmen halkynyň baý medeniýetini görkezjekdigi barada bellediler.
“EKSPO-2020” halkara sergisini Dubaýda geçirmek çözgüdiniň 2013-nji ýylda Sergileriň Halkara býurosynyň Baş Assambleýasynyň dowamynda kabul edilendigini bellemek zerurdyr.

www.mfa.gov.tm

05.11.2019. Şu gün Söwda-senagat edarasynyň sergiler merkezinde «Kitap — hyzmatdaşlygyň we ösüşiň ýoly» atly neşir önümleriniň XIII halkara kitap sergi-ýarmarkasy we onuň çäklerinde ylmy maslahat öz işine başlady.
Ýöriteleşdirilen forum geçirilýän ýyllarynda milli we dünýäniň kitap neşir etmek hem-de çaphana sungatynyň gazananlaryny görkezmek üçin netijeli çärä öwrüldi. Ol türkmen halkynyň ruhy mirasyny dünýä ýüzüne ýaýmaga, döwlet durmuş syýasatynyň möhüm ugry hökmünde ýurdumyzyň kitap-neşirýat ulgamyny ösdürmäge, bu ugurda möhüm ugurlar we esasy meýiller bilen tanyşdyrmaga, döwrebap tehnologiýalary ilerletmäge hem-de öňdebaryjy usullary ornaşdyrmaga gönükdirilendir.
Sergi-ýarmarkanyň açylyş dabarasyna hökümet agzalary, Mejlisiň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalaryň ýolbaşçylary, ylym hem-de medeniýet işgärleri, neşirýat gullugynyň hünärmenleri, ýokary okuw mekdepleriniň we habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Hormatly myhmanlar!
Hormatly neşirýat ulgamynyň işgärleri!
Eziz ildeşler!
Sizi «Kitap — hyzmatdaşlygyň we ösüşiň ýoly» atly neşir önümleriniň XIII halkara kitap sergi-ýarmarkasynyň we ylmy maslahatyň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Dünýäniň dürli ýurtlaryndan bu halkara kitap baýramçylygynyň işine gatnaşmak üçin eziz Diýarymyza gelen myhmanlara, halkara sergi-ýarmarkasyna we ylmy maslahatyna ähli gatnaşyjylara üstünlik arzuw edýärin.
Taryh üçin uly bolmadyk döwürde ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklarynda düýpli özgertmeler, giň möçberli işler amala aşyrylyp, belent sepgitlere ýetildi. Häzirki döwürde ata Watanymyz ösen tehnologiýalara, innowasiýalara esaslanýan, sanly ulgamyň mümkinçiliklerinden barha köp peýdalanýan, ýokary depginler bilen ösýän ýurt hökmünde giňden tanalýar.

Italiýanyň Milan şäheriniň “Rosa Grande Hotel” myhmanhanasynda 6-njy noýabrda türkmen-italýan işewürlik forumy geçiriler.
Italiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasy we Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bilen bilelikde “ITA” agentligi tarapyndan guralýan bu çärede ençeme ýokary wekilçilikli toparlar jemlener. Şeýle hem hususy pudagyň dürli ugurlary boýunça birnäçe telekeçiniň gatnaşmagyna garaşylýan forumda söwda-senagat ugry boýunça italiýaly hyzmatdaşlar bilen pikir alyşmaga mümkinçilik dörär.
Iki ýurduň işewürleriniň arasynda, esasan-da, energiýa, himiýa, dokmaçylyk we deri önümçiligi pudagy hem-de oba hojalyk, infrastruktura we gurluşyk ugurlary boýunça gepleşikler geçiriler.
Forumyň açylyşynda “ITA”-niň baş direktory Roberto Luongo, “Lombardiýa” etrabynyň wise-prezidenti Fabrisio Zala, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Çary Gylyjow çykyş eder.
Forumyň çäklerinde dürli ylalaşyklara gol çekişlik dabarasy hem gurnalar. Şeýle hem dürli pudaklaryň arasynda aýratynlykda tegelek stol geçiriler.
Türkmen-italýan işewürlik forumy geçen ýylyň noýabr aýynda Aşgabat şäherinde geçirilipdi.

www.business.com.tm

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!