2020-nji ýylyň 20-nji ýanwarynda Wengriýanyň Budapeşt şäherinde Türkmen-Wenger bilelikdäki toparynyň nobatdaky mejlisiniň dowamynda işewürlik maslahaty geçirildi.
Türkmen-wenger işewürlik maslahaty Wengriýanyň eksporty ösdürmek boýunça agentligi, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi we Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi tarapyndan guraldy.
Forumyň dowamynda iki tarapyň topar ýolbaşçylarynyň hem-de Wengriýanyň bank ulgamynyň şeýle hem hususy kärhanalaryň ýolbaşçylarynyň we wekilleriniň çykyşlary diňlenildi.
Forumyň işine türkmen we wenger tarapynyň onlarça telekeçileri gatnaşdylar. Maslahatyň dowamynda Wengriýanyň öňdebaryjy kompaniýalarynyň wekilleri Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň wekilleri bilen birnäçe ikitaraplaýyn duşuşyklar geçirdiler.
Budapeşt şäherinde geçirilen işewürlik maslahatynyň dowamynda türkmen we wenger telekeçileriň arasynda towuk önümlerini Türkmenistana getirmek boýunça tajirçilik ylalaşyklaryna gol çekildi.

www.mfa.gov.tm

2020-nji ýylyň 16-njy ýanwarynda Awstriya Respublikasynyň Wena şäherinde ýurduň iň iri we öňdebaryjy syýahatçylyk sergisi bolan “Ferien-Messe Wien” öz işine başlady. Bu sergi her ýylyň ýanwar aýynda Awstriýanyň paýtagtynda geçirilip, halkara syýahatçylyk pudagynyň häzirkizaman gazananlaryny köpçülige ýetiryär.
Sergä dünýäniň 80 döwletinden gelen syýahatçylyk kärhanalaryň 800-e golaý wekili gatnaşýar. Bu ýyl gatnaşyjylaryň arasynda Türkmenistan hem bar. Döwletimiziň bu sergä gatnaşmagynda we sergini gurnamagynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň we Türkmenistanyň Awstriýa Respublikasyndaky Ilçihanysynyň goldawy ulydyr.

2020-nji ýylyň 7-nji ýanwarynda Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Maýn boýundaky Frankfurt şäherinde «Heimtextil 2020» atly dokma önümleriniň halkara sergisini öz işine başlady.
Sergä Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň, Söwda-senagat edarasynyň wekillerinden we ýurdumyzyň telekeçilerinden ybarat bolan wekilçilikli topary gatnaşýarlar.
Bu halkara sergisi her ýylyň ýanwar aýynda Maýn boýundaky Frankfurt şäherinde ýerleşýän «Messe Frankfurt» sergiler merkezinde geçirilýär. Bu ýyl «Heimtextil 2020» sergisi 7-10-njy ýanwary aralygynda geçirilýär we oňa dünýäniň 65 ýurdundan 3500 golaý halkara kompaniýalary, dürli edaralary gatnaşýarlar.
Serginiň birinji gününde Türkmenistanda öndürilýän dokma senagatynyň önümleriniň sergisi guraldy we ýurdumyzyň harytlaryna çärä gatnaşyjylar tarapyndan ýokary baha berldi.
Şeýle hem serginiň çäklerinde ýurdumyzyň wekiliýet agzalarynyň «Messe Frankfurt» sergiler kompaniýasynyň hem-de dünýäniň dürli ýurtlarynyň dokma önümlerini öndürýän kompaniýalarynyň wekilleri bilen duşuşyklary geçirildi.

www.mfa.gov.tm

27.11.2019. Şu gün paýtagtymyzda Telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň «Türkmentel — 2019» atly XII halkara sergisiniň açylyş dabarasy boldy we onuň çäklerinde ylmy maslahat geçirildi. Olar Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentligi hem-de ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasy tarapyndan guraldy.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen her ýyl geçirilýän ýöriteleşdirilen forum bu ýere ýygnananlary Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň döretmek, ykdysady taýdan gülläp ösmek ýoly bilen ädýän täze üstünlikli ädimleri bilen tanyşdyrdy.
Şu ýyl sergide öz mümkinçilikleri, öndürýän önümleri we hödürleýän hyzmatlary bilen türkmen aragatnaşyk kärhanalary hem-de Owganystandan, Belarussiýadan, Beýik Britaniýadan, Germaniýadan, Gruziýadan, Ysraýyldan, Ispaniýadan, Gazagystandan, Hytaýdan, Monakodan, Niderlandlardan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Russiýadan, Rumyniýadan, Sloweniýadan, Türkiýeden, Ukrainadan, Özbegistandan, Fransiýadan, Şwesiýadan, Şweýsariýa Konfederasiýasyndan kompaniýalar tanyşdyrýarlar.
Biziň ýurdumyz tehnologik ösüş babatda uly ädimler ätdi, bu bolsa hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça uzak möhletleýin maksatnamasynyň üstünlikli amala aşyrylmagy netijesinde mümkin boldy. Şunda innowasion düzüme, ýokary tehnologiýalaryň we onuň ornaşdyrylmagyna, hemmetaraplaýyn kompýuterleşdirmä hem-de iň gowy dünýä tejribesiniň özleşdirilmegine, şol sanda aragatnaşyk ulgamyny ösdürmäge aýratyn üns berilýär.

2019-njy ýylyň 27-nji noýabrynda Bahreýn Patyşalygynyň Manama şäherinde türkmen-bahreýn işewürler forumy geçirildi.
Türkmenistandan bu çärä Söwda-senagat edarasynyň başlygy D.Rejepowyň ýolbaşçylygyndaky, düzüminde ykdysadyýetiň dürli ugurlary boýunça işleýän döwlet we hususy edara-kärhanalaryň ýolbaşçylary hem-de wekilleri bolan wekiliýet gatnaşdy.
Işewürler forumynyň açylyşynda çykyş edip, Bahreýn Patyşalygynyň Söwda-senagat palatasynyň başlygy Samir Abdulla Ahmed Nass iki ýurduň arasyndaky söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň ýokary derejesini belläp, ulag, innowasion tehnologiýalar, port infrastrukturasy, şäher gurluşygy ýaly pudaklarda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň uly mümkinçilikleriniň bardygy barada aýtdy.
Şeýle-de, forumyň çäklerinde iki ýurduň dürli edaralarynyň we işewürler toparlarynyň wekilleriniň arasynda ikitaraplaýyn duşuşyklar geçirildi. Olaryň barşynda bilelikdäki taslamalary amala aşyrmak mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Iki ýurduň işewürler toparlarynyň arasynda ýokary hyzmatdaşlyk tejribesiniň bardygy barada belläp, birnäçe türkmen we bahreýn kompaniýalarynyň wekilleri azyk senagaty, dokma senagaty, maliýe we syýahatçylyk pudaklarynda hyzmatdaşlyk etmek mümkinçilikleri barada pikir alyşdylar.
Gatnaşyjylar bu forumyň söwda-ykdysady gatnaşyklary işjeňleşdirmekde, uzakmöhletleýin işewürlik gatnaşyklaryň täze ugurlaryny we gurallaryny kesgitlemekde nobatdaky amaly ädimiň boljakdygy hakynda aýtdylar.

www.mfa.gov.tm

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!