14.04.2018. Paýtagtyň “Olimpiýa” myhmanhanasynda bu jemgyýetçilik guramasynyň guramaçylyk ýygnagy boldy. Çärä IT-kompaniýalaryň wekilleri, hyzmatdaşlyk guramalary, meýletinler gatnaşdylar.

Birleşmäniň maksatlarynyň arasynda ilatyň IT ulgamynda sowatlylygyny ýokarlandyrmak, maslahatlar hyzmatlary, şeýle hem täze pikirleri goldamak ýaly ugurlar bar. Birleşmäniň maksatlaryny we wezipelerini goldaýan Türkmenistanyň, şeýle hem daşary ýurt döwletleriniň şahsy we hukuk taraplary onuň agzasy bolup bilerler.

-Häzirki wagtda maglumatlar tehnologiýalary durmuşymyza çalt ornaşýar,-diýip Birleşmäni dörediji Grigoriý Gurbanow aýdýar.-- Union of Information Technologies Development of Turkmenistan (UITDT) döretmek pikiriniň sebäbi kompaniýalaryň köpüsi IT-tehnologiýalary ulgamynda kärine ökde hünärmenleri saýlap almakda kynçylyklara duş gelýärler. Bizde tejribesi ýetik adamlar bar, biz hem bilimlerimizi ulanmak we ýaş nesliň mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak üçin döreýän mümkinçiliklerden peýdalanmak isleýäris.

Biziň meýilnamalarymyz programma üpjünçiligi babatda bilim almaga we başarnyk edinmäge ýaşlary çekmegi göz öňünde tutýar. Munuň üçin biz, şol sanda robot tehnikasy babatda mugt okuwlary açyp, soňundan olary işe ýerleşdireris. Mundan başga-da, maslahatlar hyzmatlaryny etmegi, elektron neşirleri, IT žurnallary çykarmagy, bu ugurdan gözden geçirişleri gurnamagy göz öňünde tutýarys. Hyzmatdaşlarymyzyň arasynda zähmet we bilim ulgamynda üstünlikli işleýän TSTB-niň agzasy- “Orlan” Hususy kärhanasy bar.

Zeýnep AGAMÄMMEDOWA (www.turkmenistan.gov.tm)

22.03.2018. Türkmenistanda Nowruzyň iki günläp baýram edilmegi biziň hemmämizde baharyň gelmeginiň hormatyna geçirilen ajaýyp dabaralar däp-dessurlara hem-de milli mirasa belent sarpa hökmünde ýatdan çykmajak ýatlamalary galdyrar. Şu ýyl bu baýramçylygyň gerimi giň, many-mazmuna baý boldy.
Tebigat bilen bilelikde özgerip hem-de geljegi nazara almak bilen biz taryhymyza has ünsli garaýarys. Milletimiziň köpasyrlyk tejribesinden döredijilik gujur-gaýratyny alyp hem-de halkymyzyň kuwwatly güýjüne eýerip, häzirki wagtda bu ylham beriji mümkinçilikleri täze belentliklere ýetmek üçin peýdalanýarys. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Nowruz ýaýlasy meýdançasynda geçirilen baýramçylyk dabaralarynyň edebi binýadyny düzýän konsepsiýa şundan ybaratdyr.
“Nowruz ýaýlasynyň ak öýüniň” — ägirt uly binanyň töweregindäki giň meýdanda sahnalaşdyrylan wakalarda, taryhy şahsyýetlerde, halk gahrymanlarynda hem-de rowaýatlaryň gahrymanlarynda milli Liderimiziň “Türkmenistan –Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” kitabynda beýan edilýän wakalar janlandyryldy. Ýurdumyzyň çäklerinden geçen taryhy ýoluň ugrunda ýerleşen şäherleriň keşbi iri bezeg gurnamalarynda gaýtadan döredildi.
Beýik Ýüpek ýoly söwdanyň, gurluşygyň, öňdebaryjy pikirleriň, medeniýetiň ösmegini höweslendirdi, şäherler bolsa bu ýola jan berip, onuň hereket etmegini we dürli taraplara, şahalara bölünmegini, häzirki wagtda aýdylyşy ýaly, diwersifikasiýalaşdyrylmagyny üpjün etdi. Ýüpek ýoly we şäherler biri-birini baýlaşdyrdylar. Kerwenler bu ýerlerden Ýewropa we Aziýa, gör, näçe harytlary äkidendirler, şol döwrüň öňdebaryjy ylmy, filosofiki we inženerlik pikirlerini ýaýradandyrlar?!

20.03.2018. Şu gün ýurdumyzyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde maslahat geçirildi. Onuň gün tertibine “2018 — 2024-nji ýyllarda Türkmenistanda kiçi we orta telekeçilige goldaw bermek boýunça döwlet maksatnamasyny” hem-de bu döwür üçin hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň şu ýylyň 16-njy martynda tassyklan Kararyna laýyklykda degişli çäreleriň meýilnamasyny ýerine ýetirmegiň çäklerinde öňde durýan işleriň esasy ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmak girizildi.

Bellenilişi ýaly, häzirki döwrüň talaplaryna laýyk gelýän kuwwatly milli ykdysadyýeti döretmek milli Liderimiziň başlangyjy bilen amala aşyrylýan düýpli özgertmeleriň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, halk hojalygynyň pudagyny tehnologik taýdan ösdürmek, ýokary hilli, bäsdeşlige ukyply önümleriň önümçiligini ýola goýmak, ýurdumyzda azyk bolçulygyny döretmek boýunça öňde durýan wezipeleriň durmuşa geçirilmegine möhüm orun degişli bolup durýar.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda kiçi we orta telekeçiligiň netijeli hem-de sazlaşykly ösüşi, hususy başlangyçlaryň öňe sürülmegi üçin oňaýly hukuk, ykdysady, maliýe we durmuş şertleri döredildi. Salgyt ulgamynyň kämilleşdirilmegi, eksport-import çärelerini geçirmegiň ýönekeýleşdirilmegi, ýeňillikli salgyt we karz ulgamlary onuň subutnamasydyr.

16.03.2018. Ykdysadyýetiň bazar gatnaşyklary döwründe telekeçilik işini has-da ösdürmek, kiçi we orta telekeçiligi goldamak hem-de täze innowasion önümçilikleri döretmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Türkmenistanda Kiçi we orta telekeçiligi goldamak gaznasyny döretmek boýunça birnäçe teklipleri makullanyldy.

www.tdh.gov.tm

16.03.2018. Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Merkezi bankyna Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň gurluşygyny maliýeleşdirmek üçin döwlet serişdeleriniň hasabyna “Rysgal” paýdarlar täjirçilik bankynyň üsti bilen Senagatçylar we telekeçiler birleşmesine ýyllyk 1 göterim bilen 5 ýyl ýeňillikli döwri bolan 20 ýyl möhlete 2 milliard 400 million amerikan dollaryna çenli möçberde karz bermek tabşyryldy.

Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Merkezi bankyna Lebap welaýatynyň Tübigatan kaliý duzlarynyň ýatagynda kaliý dökünlerini öndürýän dag-magdan baýlaşdyryjy kombinatynyň gurluşygyny maliýeleşdirmek üçin döwlet serişdeleriniň hasabyna “Rysgal” paýdarlar täjirçilik bankynyň üsti bilen Senagatçylar we telekeçiler birleşmesine ýyllyk 3 göterim bilen 4 ýyl ýeňillikli döwri bolan 11 ýyl möhlete 600 million amerikan dollaryna çenli möçberde karz bermek tabşyryldy.

www.tdh.gov.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!