Bir gezek gije şäheriň köçeleri bilen barýarkam, eli çyraly batyl adam gördüm.

Oňa: “Eliň çyraly näme edýärsiň? Sen batyl. Barybir göreňok ahyryn?” diýip ýüzlendim.

Ol bolsa: “Men çyrany öz ýolumy görmek üçin göteremok. Ähli köçeleri ýatdan bilýärin. Ýöne meni görenler öz ýollaryny saýgarsynlar diýip, bu çyrany göterip barýaryn” diýip, jogap beripdir.

Terjime eden Maýa Apbaýewa, žurnalist.

Bir habarçy ekýän mekgejöwenleriniň hili boýunça ähli bäsleşiklerde ýylyň-ýylyna ýeňiş gazanýan mülkdardan ýokary hasylynyň syryny paýlaşmagy haýyş edipdir.

Ol iň gowy mekgejöwen başlaryny goňşularyna paýlaýandygyny aýdýar.

—Siziň bilen deň hatarda ähli bäsleşige gatnaşyp, size basdaşlyk edýän goňşularyňyza näme üçin iň gowy mekgejöwen başlaryny paýlaýarsyňyz?.

—Görýäşizmi...?» diýip, mülkdar ýylgyrypdyr.

—Şemal meniň mellegimden tozgajyklary goňşymyka äkidýär, goňşymyň mellegindenem bärik alyp gelýär. Eger goňşymyň hasylynyň hili pes bolsa, onda basym meniň ekinimiň hem hasyly pese düşer. Her kimiň öz ekinine ideg edişi, bu eýýäm başga mesele. Şeýle ýagdaý adamlaryň durmuşynda-da bolup geçýär. Kimiň üstünlige ýetesi gelse, ol hökman daş-töweregindäki adamlaryň hem üstünlige ýetmegi üçin alada etmelidir. Sebäbi seň daş-töweregiňdäki adamlar nähili gowy durmuşda ýaşasalar, seniň özüňe-de gowy täsir edýär. Biz bu dünýäde birek-birek bilen özara baglanyşykda ýaşaýarys.

Terjime eden Maýa Apbaýewa

Ençeme ýyl mundan ozal bir şäherde örän pähimdar kişi ýaşapdyr. Onuň ýanyna adamlar ýygy-ýygydan maslahata gelipdir. Ol her gelene gowudan-gowy maslahat bermäge çalşypdyr. Akyldaryň şöhraty çar tarapa ýaýrapdyr.
Bir gezek bu pähimdar adam hakdaky gürrüň şol töwerekde ýaşaýan başga bir tanalýan dana kişä baryp ýetipdir. Bu dana hem öz maslahatlary bilen adamlara kömek edýän ekeni. Oňa özüniň pähimdar saýylmagy, sözüne gulak asylmagy ýaraýan ekeni. Haçanda ol özünden başga ýene bir akyldaryň barlygyny eşidende meşhurlygyny ýitirerin öýdüp gaharlanypdyr. Şeýlelikde ol, beýleki adamlara özüniň oňa garanda has pähimdardygyny subut etmegiň kül-külüne düşüpdir.
Uzak wagt pikirlenip, şeýle karara gelipdir: «Bir kebelegi tutaýyn-da ony elimiň aýasynda gizläýin. Hemmeleriň gözüniň alnynda:«Aýt, meniň elimde näme bar?» diýip soraýyn. Ol elbetde beýik akyldar, şonuň üçinem ol muny biler: «Seniň eliňde kebelek bar» diýip aýdar. Şonda men ondan: «Nähili kebelek, janlymy ýa jansyz?» diýip, soraryn. Eger diri diýse, onda men aýamy çalaja gysaryn, elimi açanymda hemmeler kebelegiň jansyzdygyny görerler. Eger ol jansyz diýse, men aýamy açaryn-da kebelegi uçuryp goýbererin. Şondan soňra hemmeler onuň ýalňyşandygyna göz ýetirerler. Ol şeýle hem edipdir. Bir kebelek tutupdyr-da dana kişiniň ýanyna baryp:
─ Hany, aýt meniň elimde näme bar? ─ diýip, sorapdyr. Akyldar:
─ Seniň eliňde kebelek bar ─ diýip jogap beripdir.
─ Onda aýt, ol janlymy ýa jansyz? Akyldar onuň gözüniň içine seredipdir-de şeýle diýipdir:
─ Ähli zat seniň eliňde.

Maýa Apbaýewa, žurnalist.

Bir wagt bir ýeňilmezek esger ýaşapdyr. Ol öz güýjüni görkezmegi halapdyr. Şan-şöhratly pälwanlary, söweş sungatynyň ussatlaryny ýanyna çagyryp göreş tutup, hemişe ýeňşi elden bermän gezipdir.
Bir gün golaýdaky daga bir terkidünýä pälwanyň ornaşandygy onuň gulagyna ilipdir. Ol terkidünýäniň gözlegine çykypdyr. Gözleýän adamsyny tapanda haýran galmakdan ýaňa doňup galypdyr. Daýaw pälwany görmäge baranyň öňünden külbejiginiň gabadynda dem almagyň gadymy tärleri boýunça türgenleşip duran hop-hor hem örän garry adam çykypdyr.
─ Be-e, halkyň dilinden düşürmeýän beýik göreşijisi senmidiň? Asyl adamlar seniň güýjüň barada has çişirip gürlän bolmaly. Sen hatda öz duran harsaň daşyňy hem ýerinden gozgap bilmersiň, men bolsa eger islesem ony göteribem, hatda gyra süýşüribem bilerin ─ diýip, pälwan ýigrenç bilen sözläpdir.
─ Daşky görnüş aldawa salýandyr ─ diýip, garry arkaýyn jogap beripdir. Sen meň kimdigimi bilýäňmi, men bolsa seň kimdigiňem, bärik näme üçin gelendigiňem bilýän. Men her gün jülgä inip, irdenki maşklarymyň ahyrynda kelläm bilen döwýän harsaň daşlarymy getirýän. Seň bagtyňa men heniz muny etmäge ýetişmedim, şonuň üçinem sen öz ukybyňy görkezip bilersiň. Sen meni başa-baş göreşe çagyrmak isleýäň ahyry, men bolsa şunuň ýaly ýönekeý zatlary başarmaýanlar bilen göreşmek islemeýärin ─ diýipdir.
Gyjalata galan pälwan harsaň daşyň ýanyna gelipdir. Bar güýjine daýanyp, ony kellesi bilen urupdyr-da huşundan gidip ýykylypdyr.
Rehimdar garry ederinibilmez pälwany bejeripdir hem-de uzak ýyllaryň dowamynda oňa seýrek sungaty ─ güýç bilen däl-de, akyl bilen ýeňmegi öwredip gezipdir.

Maýa Apbaýewa, žurnalist.

Galam ussasy ony gabyna salmazdan ozal gapdala goýdy. Soňra maslahat bermäge başlady:

-Dünýäde seniň bilmeli 5 zadyň bardyr. Men seni dünýä bermänkäm olary pugta belle we ýatdan çykarma. Şonda sen dünýädäki iň gowy galam bolup bilersiň.

Birinjisi: eger kimdir birine özüňi elinde tutmaga mümkinçilik bersep, gaty uly işleri edip bilersiň.

Ikinjisi: her sapar seni ýiteldenlerinde ejir çekersiň. Emma ol seniň iň gowy galam bolmagyň üçin zerurdyr.

Üçünjisi: sen öz goýberen kemçilikleriňi düzetmäge ukyplysyň.

Dördünjisi: seniň iň möhüm bölegiň içiňde ýerleşýändir.

Bäşinjisi: seni nirede ulanýanam bolsalar, hemişe öz yzyňy galdyrmalysyň. Nähili ýagdaýda bolsaňam, ýazmagyňy dowam etmelisiň.

Terjime eden Maýa Apbaýewa.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!