Bir gezek duýman durka böwrüne güýçli urlan çakmak göwnüne degene gahar bilen ýüzlenip:
─ Näme beýle meň üstüme gaýdyberdiň-le? Men seni tanamok-edemok. Görýän welin, başga biri bilen çalyşdyň öýdýän. Günüme goý. Men hiç kime ýamanlyk edemok ─ diýipdir.
─ Biderek gaharlanma goňşy ─ diýip, çakmak daşy mylaýymlyk bilen sözläpdir:
─ Eger-de azajyk sabyr etseň, basym senden nahili geň-enaýy zady döredendigimi görersiň.
Bu gürrüňlerden soň çakmak rahatlanypdyr-da, onuň urgularyna sabyrlylyk bilen çydapdyr. Ahyrsoňy çakmakdan hakyky gudraty döredip biljek ot çakylypdyr. Şeýlelikde, çakmagyň sabry hyzmatyna görä sylaglanypdyr.
Bu tymsal käbir adamyň ilkibaşda okuwdan sussy basylýanlygy barada aýdylandyr. Ýöne welin sabyrdan ýüküňi tutup, erjellik görkezseň, onda bilimden ekilen tohum hökman öz ajaýyp miwesini berer. Okamak, öwrenmek ilkibada kyn düşse-de, soňra görkezýän rehneti datlydyr.

Terjime eden Maýa Apbaýewa, žurnalist.

─ Men şeýlebir betbagt... belki, men erbet adamdyryn ─ diýip, okuwçy mugallymynyň ýanynda zeýrenipdir.
─ Sen ýaramaz adam däl, ýöne saňa özgermek gerek.
─ Nähili beýle bolýar, eger men ýaramaz bolmasam, onda özgermek nämä gerek?
─ Gel, gowusy men saňa görkezeýin ─ diýip, mugallym sala salypdyr.
Okuwçynyň eline tüýdük tutdurypdyr-da haýsy sazy çalasyň gelse çalaý ─ diýip haýyş edipdir. Okuwçy tüýdük çalyp bilmeýän ekeni. Ol tüýdügi agzyna eltipder-de oňa üflemäge durupdyr, şol wagtam barmaklary bilen saz guralynyň deşijeklerini petikläpdir. Tüýdükden başly-barat sesden başga zat çykmandyr.
─ Gördüňmi nähili boldy ─ diýip, mugallym söze başlapdyr:
─ Eger sen tüýdügi çalmagy öwrenseň, saz başgaça ýaňlanar. Näme özgerer?
Sazy çaljak sen, saz guralyň bolsa, şol bir tüýdük, ellerem öňki, howa-da... Ýöne bu düýbünden başga, ýagny kalplara aram berjek, göwünleri maýyl etjek saz bolar.

Netije: Biziň kalbymyzda ähli zerur zatlar bar. Megerem, ondan özara sazlaşygy ýüze çykarmagy başarmaýanlygymyz üçin ýaman bolup görünýändir. Haçan-da öz pikirlerimizi, erkimizi-ygtyýarymyzy dogry ugrukdyryp bilsek, şonda kalbymyzyň elindäki bu gurallarymyz bize gulak asyp başlar. Şonda biz özge zady däl, hut ýermezçiliklerimizi ýagşy niýetlerimiz ýaly heniz ulanmagy öwrenmändigimize akyl ýetireris.

Taýýarlan Maýa Apbaýewa, žurnalist.

Bir adam haryt almak üçin dükana girende diwardaky ýazga gözi düşüpdir. Diwarda:
-Awgustyň 28-ine dükan howa ýagdaýy sebäpli ýapyk bolar - diýen ýazgy bar eken.
Şol gün awgustyň 15-i eken. Şonuň üçin ol adam dükanyň eýesinden onuň ýene birnäçe günden nähili howa boljakdygyny nädip bilýändigini sorapdyr.
-Eger, biraz ýagyş ýagsa, onda men balyk tutmaga giderin. Eger güýçli çabga ýagsa, onda öýde galyp, öz enjamlarym bilen işlärin.
-Ýagyş boljakdygyny sen öňünden nädip bilýärsiň? – diýip, ol adam ýene sowal beripdir.
Dükanyň eýesi:
-Ýagyş ýagarmy, ýagmazmy onuň tapawudy ýok. Eger güneşli howa bolsa, ýa balyk tutmaga giderin, ýa-da enjamlarym bilen işlärin. Diýmek, hemme zat howa bagly bolýar – diýip, jogap beripdir.

Terjime eden Maýa Apbaýewa, žurnalist.

Mekdebe ýaş mugallymlaryň ikisi gelipdir. Olaryň biri okuwçylaryna şeý diýipdir:
-Biz daga çykarys. Dünýä kynçylyklary ýeňip geçmek arkaly göz ýetireris.
Beýleki mugallym bolsa:
-Akylly daga çykmaz, diýen jümläni ýatladyp, hemme işiň ýeňil ýoluny gözläris – diýipdir.
Mugallymlaryň birinjisi öz ýörelgesine wepaly bolup, okuwçylaryny daga çykarypdyr. Olara iň kyn, gaýalyk ýerlere eltip, baryp bolmaz öýdülen belentliklere çykarypdyr. Bu ýagdaý 10 ýyl dowam edipdir.
Mugallymlaryň ikinjisi hem öz diýenini tutup, okuwçylaryny kynçylykdan gorapdyr. Ol okuwçylaryny dagyş daşyndan aýlanyp, aňsat we amatly ýerden geçmäge werziş edipdir. Bu ýagdaý hem 10 ýyl dowam edipdir.
Birinji mugallymyň okuwçylarynda daglar ýaly belent ruh kemala gelip, öwrenenlerini durmuş bilen utgaşdyrmak arkaly taplanypdyrlar. Netijede, olar köp taraply pikirlenmäge endik edipdirler.
Ikinji mugallymyň okuwçylary bilýänlerini aňlarynda saklamak we seljermek bilen ýoluň aňsadyny gözlemäge endik edipdirler. Olarda birsydyrgyn hereket edip, kynçylykdan sowlup geçmek üçin her bir meseläniň dürli tarapyndan barmaga öwrenişipdirler.
Netijede, birinji mugallymyň okuwçylary uçmagy we töwerek-daşdaly hemme zady görmegi, ikinji mugallymyň okuwçylary gazmagy we diňe gözüniň öňündäkini görmegi öwrenipdirler.
Şu ýazgylary okap, haýsy mugallymyň okuwçylarynyň nähili ýoly saýlajakdyklaryna özüňiz göz ýetiren bolsaňyz gerek.

Terjime eden Maýa APBAÝEWA,
žurnalist.

Bir akyldar adamlaryň öňünde çykyş edip duran mahaly olara bir degişme gürrüň beripdir. Hemmeleriň gülmekden ýaňa gözleri ýaşarypdyr.
Ara birnäçe minut salyp, ol ýene-de ýaňky degişmäni aýdyp beripdir. Bu gezek adamlaryň käbiri ýylgyrypdyr.
Akyldar şondan soňra hälki degişmäni üçünji gezegem gaýtalapdyr. Bu gezek hiç kim gülmändir.
Akylly goja ýylgyrypdyr-da, şeýle diýipdir: “Şol bir degişmäni diňläp, oňa her gezek gülüp bilmeýärsiňiz...Onda näme üçin hemişe şol bir zat üçin gözýaş dökýärsiňiz?”

Terjime eden Maýa Apbaýewa, žurnalist.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!