Dünýäniň köp ýurdunda kriptowalýuta düýbünden düzgünleşdirilmeýär, ýagny häkimiýetler ony saklamagy we onuň bilen söwda etmegi gadagan etmeýärler
«Coin Dance» portalynyň barlaglarynyň netijelerine görä, Bitcoin dünýäniň azyndan 111 ýurdunda doly kanuny hasaplanylýar.
Sanly pullar bilen söwda etmegiň möçberi boýunça öňdebaryjy 20 sany döwletiň içinde diňe 3 sanysy kriptowalýutany kanuny diýip kabul etmediler.
Bu babatda Wýetnam 18-nji orunda durýar. Ol ýerde töleg serişdesi hökmünde ulanmaga rugsat bermeýärler. Oňa garamazdan, şaýy pul hökmünde saklamaga we söwda etmäge rugsat edilýär. Reýtingiň 15-nji setirinde Nigeriýa durýar. Bu ýurtda häkimiýetler blokçeýn pudagynyň dolanşygyny kesgitläp bilmändirler. 10-njy orunda bolsa, sanly pullaryň «çäkli» statusyna eýe bolan Indoneziýa durýar
Kriptowalýuta 10 sany döwletde, ýagny Owganystanda, Alžirde, Bangladeşde, Boliwiýada, Pakistanda, Katarda, Makedoniýada, Saud Arabystanynda, Banuatuda we Wýetnamda kanuny däl diýlip hasaplanylýar. Bitcoin 9 ýurtda, şol sanda Hytaýda we Hindistanda «çäkli» statusy aldy.

Materiýaly «www.rbc.ru» saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Miwe NABATOWA, žurnalist.

Iş hepdesiniň günlerini azaltmak hem kompaniýalara, hem olaryň işgärlerine bähbitli bolar, şonuň üçin dünýäde 4 iş günli hepdä geçmek barada pikirlenmegiň wagty geldi diýip, Dawosda geçirilen Bütindünýä ykdysady forumyň dowamynda iki sany abraýly bilermen aýtdy. Forumyň dowamynda Pensilwaniýa uniwersitetiniň ýanyndaky Uorton biznes mekdebiniň psihology Adam Grant: «Bizde iş wagtynyň azalmagy bilen adamlaryň ünslerini netijeli jemleýändigini açyp görkezýän gowy tejribelerimiz bar. Olaryň iş öndürüjiligi şonlugyna galsa-da işiň hili we işe döredijilikli çemeleşmeleri has-da artýar» diýip, ol öz çykyşynda belledi. Onuň bilen adamlaryň wagtyň geçmegi bilen barha az işlejekdiklerine öňdebaryjy ykdysatçylaryň, sosoiologlaryň, filosoflaryň onýyllyklaryň dowamynda ynanandyklaryny ýatladan ykdysatçy we taryhçy Rutger Bregman hem pikirdeş. Ýöne bu ýagdaý diňe geçen asyryň 70-nji ýyllarynda üýtgäpdi. «Telekeçiler ─ kapitalistler baryp, 20-nji we 30-njy ýyllarda gysgaldylan iş hepdesiniň önümçilige oňyn täsir edýändigini ýüze çykarypdyrlar. Mysal üçin, Genri Ford 60 sagatlyk iş hepdesinden 40 sagatlyga geçenlerinde onuň işçileriniň az ýadaýandyklary sebäpli, öndürijilikleri artypdyr» diýip, gürrüň berýär.
Forumyň çäklerinde eger az işleseler adamlaryň has bagtyýar bolýandyklary hakyndaky ylmy derňewler hem ara alnyp maslahatlaşyldy. Mundan başga-da, bilermenler Ykdysady hyzmatdaşlyk we ösüş guramasynyň maglumatlaryny, ýagny işe wagt näçe kän sarp edilse, şonça-da zähmet we her sagatda jemi önümiň öndürijiliginiň az bolýandygyny hem ýatladylar.
Geçen ýyllarda Täze Zelandiýanyň kompaniýalarynyň biri synag hökmünde 4 iş günli hepdä geçdi. Soňra bu tertipnamanyň hemişelik boljakdygyny yglan etdiler.

Materiýaly «www.ukrrudprom.com» saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Miwe NABATOWA, žurnalist.

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy “BEK” HK-a degişli täze ýyladyşhana toplumy Lebap welaýatynyň oba hojalyk önümlerini öndürýän önümçilikleriniň hataryna goşuldy. Ony Çärjew etrabynyň “Dostluk” daýhan birleşiginde telekeçi M. Jumagulyýew gurdy.
2 gektar meýdanda zerur enjamlar we innowasion tehnologiýalar bilen üpjün edilen döwrebap ýyladyşhana toplumy guruldy. Onuň işe girizilmegi goşmaça iş orunlaryny döretmäge mümkinçilik berdi. Şu günler bu ýerde hyýar we pomidor ýetişdirmäge girişildi.

Dynç alýanlaryň biri kenarýakasynda gezim edýän eken. Deňiz, şemal, çyg çäge, şapak...Gözellik! Ol uzaklarda bir adam görüpdir. Uzakdaky adam eglip, eline bir zatlar alýardy. Ony suwa atmak bilen ýene bu hereketini gaýtalaýardy. Dynç alýan kişi golaýa gelen wagty ol adamyň tolkunlaryň kenara çykaran deňiz ýyldyzlaryny yzyna atýandygyny görüp, geň galýar-da sowal berýär:
–Agşamyň haýyrly bolsun! Aýtsaňyzlaň, siz näme bilen meşgullanýarsyňyz?
–Men deňiz ýyldyzlaryny yzyna – deňze oklaýaryn. Tolkunlar kenara ýetip yzyna gaýdan çagy olar gury ýere düşýärler. Deňze oklamasaň, heläk bolarlar.
–Kenar ýakasynda müňlerçe ýyldyz bar. Olar çakyňdan köp, hemmesini yzyna gaýtarmak mümkin däl. Şeýle ýagdaý dünýädäki ýüzlerçe kenarýakalarynda gaýtalanyp dur. Siz barybir hiç zady üýtgedip bilmejekdigiňize düşüneňzokmy?
Kenardaky adam ýylgyrypdyr-da, ýene bir deňiz ýyldyzyny ýerden galdyryp, ony suwa oklap şeýle diýipdir:
–Şu deňiz ýyldyzy üçin nämedir bir zat üýtgedi.

Tymsaly Saidmurod Dawlatowyň «Men we pul. Baýlygyň psihologiýasy» atly kitapdan terjime eden Maýa APBAÝEWA.

Täze ýylyň öň ýanynda Farap etrabynda işe girizilen awtoulaglara ýangyç guýýan beket awtomobilleriň ilkinji müňüsine hyzmat etdi. «Türkmennebitönümleri» baş müdirýetiniň Lebap welaýat hojalyk hasaplaşykly edarasynyň hünärmenleriniň bina eden bu desgasy «Türmenabat – «Farap» gümrükhana nokady ýolunyň ugrunda ýerleşýär, bu ýoldan Türkmenistanyň üstünden üstaşyr geçip gidýän agyr ýükli awtulaglar geçýärler.
Döwrebap enjamlar bilen üpjün edilen täze AÝaGB-de çalt we ýokary hilli hyzmat etmek üçin ähli şertler döredilen. Benzin we dizel ýangyjyny guýýan enjamlaryň 4-si, şonça-da ýangyç saklanýan rezerwuarlar hem-de beýleki kömekçi desgalar, şol sanda awtoulaglar ýuwulýan ýer, ýag çalşylýan ýer, awtoulaglaryň ätiýaçlyk şaýlary satylýan dükan, töleg terminaly hereket edýär. Bu ýeri abadanlaşdyrylan we yşyklar bilen üpjün edilen.
Şondan biraz öň gündogar sebitde «Farap» gümrükhana nokadynyň golaýynda Türkmenistanyň üstünden üstaşyr geçýän agyr ýükli awtoulaglar üçin awtoduralga açylypdy. 4 gektar meýdanda sürüjileriň dynç almagy we ulaglara hyzmat etmek üçin ähli şertler döredilen, bu ýerde awtomobilleri hasaba alýan nokat, naharhana, awtomobil ussahahasy bar.

www.turkmenistan.gov.tm

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!