Bir dana kişiden:
─ Heý-de ömrüňizde bir gezek tutan maksadyňyza ýetmekde oňa siňdiren yhlasyňyzyň ýerine düşmänligi, garaşan netijäňiziň bolmanlygy üçin lapykeçlige duçar bolduňyzmy? ─ diýip, gyzyklanyp sorapdyrlar.
Akyldar ýylgyrypdyr-da üljeli bagdaky balykgulak hakynda gürrüň beripdir:
─ Salkyn ýaz günleriniň birinde, heniz agaçlar gülläbem ýetişmänkäler, özüniň haýal-ýagallygy bilen tanalýan kinniwanja balykgulak şahadan ýokarlygyna dyrmaşyp başlapdyr.
Bu bagda hezil edip ýören şowhunly guşlar balykgulagyň üstünden gülüpdirler.
─ Eýsem, bu bagda üljeler ýetişdimi? ─ diýip, uçup gelen garga göwnüýetmezçilik bilen ondan sorapdyr.
Ol äwmezlik bilen men ýetýänçäm ýetişer ─ diýip, jogap beripdir.

Terjime eden Maýa APBAÝEWA, žurnalist.