Dünýäniň köp ýurdunda kriptowalýuta düýbünden düzgünleşdirilmeýär, ýagny häkimiýetler ony saklamagy we onuň bilen söwda etmegi gadagan etmeýärler
«Coin Dance» portalynyň barlaglarynyň netijelerine görä, Bitcoin dünýäniň azyndan 111 ýurdunda doly kanuny hasaplanylýar.
Sanly pullar bilen söwda etmegiň möçberi boýunça öňdebaryjy 20 sany döwletiň içinde diňe 3 sanysy kriptowalýutany kanuny diýip kabul etmediler.
Bu babatda Wýetnam 18-nji orunda durýar. Ol ýerde töleg serişdesi hökmünde ulanmaga rugsat bermeýärler. Oňa garamazdan, şaýy pul hökmünde saklamaga we söwda etmäge rugsat edilýär. Reýtingiň 15-nji setirinde Nigeriýa durýar. Bu ýurtda häkimiýetler blokçeýn pudagynyň dolanşygyny kesgitläp bilmändirler. 10-njy orunda bolsa, sanly pullaryň «çäkli» statusyna eýe bolan Indoneziýa durýar
Kriptowalýuta 10 sany döwletde, ýagny Owganystanda, Alžirde, Bangladeşde, Boliwiýada, Pakistanda, Katarda, Makedoniýada, Saud Arabystanynda, Banuatuda we Wýetnamda kanuny däl diýlip hasaplanylýar. Bitcoin 9 ýurtda, şol sanda Hytaýda we Hindistanda «çäkli» statusy aldy.

Materiýaly «www.rbc.ru» saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Miwe NABATOWA, žurnalist.