Balkan welaýatynyň Serdar etrabynda gurulýan zawodda ýylda 150 müň tonna şeker çykarylar, onuň gurluşygyny “Hyzmatdaşlar” AGPJ alyp barýar. Onuň potratçysy “Nusaý ýollary” hususy kärhanasydyr. Bahasy 200 million manatdan gowrak taslama “Senagat” PTB-nyň ýeňillikli karzynyň we kompaniýanyň öz serişdeleriniň hasabyna gurulýar. Paýdarlar indiki ýyl şüýji tagam öndürýän kuwwatlyklary özleşdirmegi göz öňünde tutýarlar. AGPJ-niň baş direktory Hudaýberdi Hangeldiewiň aýtmagyna görä, önümçiligiň göz öňünde tutulan möçberi ýylda daşary ýurtlara onlarça müň tonna taýýar önümi eksport etmäge mümkinçilik berer.

Häzirki wagtda Serdar etrabyndaky gurluşyk meýdançasynda edara jaýy, çig mal we taýýar önüm ammarlary, mehaniki ussahana, polipropilen haltalaryny öndürýän seh ýaly binalaryň birnäçesi guruldy. Esasy önümçilik binasynyň gurluşygy tamamlanyp barýar. Ýakyn wagtda bu ýerde Ýewropanyň Germaniýa, Çehiýa, Belarus, Ukraina ýaly ýurtlarynda ýerleşýän öndebaryjy kompaniýalaryndan alnan tehnologik enjamlar oturdylyp başlanar. Tehnologik bug çykarmak üçin kärhanada ÝEM gurulýar, onda sebit gaz geçirijisinden akýan arzan tebigy ýangyç ulanylar.

Iň täze tehnologiýalar we enjamlar önümçilik tapgyrlarynyň ikisinde daşary ýurtlardan satyn alynýan çig mal we ýerli hojalyklarda ýetişdirilýän gant şugundyry gaýtadan işlener, sebitde bu gök önümi ýetişdirmek üçin üç müň gektardan gowrak ýer bölünip berildi.

www.turkmenistan.gov.tm

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!