Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy “Mawy Asman” Hojalyk jemgyýeti tebigy komponentlerden kir ýuwulýan sodalary çykarýar. Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Bugdaýly daýhan birleşiginde gurlan sehde telekeçiler kuwwatlylygy sagatda 1,5 tonna kir ýuwulýan soda çykarýan enjam oturtdylar. Önümçilik tehologiýasy gurak we suwuk tebigy çig mal ulanylýan utgaşdyrylan usuldan hem-de garyndylary taýýarlamak we guratmak ýaly iki iş tapgyryndan ybaratdyr.

Ýurdumyzda öndürilýän tebigy kir sabyny ýokary işjeň madda hökmünde ulanylýar. Adam saglygyna we daşky gurşawa howply täsiri bolmadyk goşundy hökmünde suw ýumşadyjylar, absorbentler, agardyjylar, enzimler we ys berijiler ulanylýar. Goşundylar matanyň düzümine zeper ýetirmezden sodanyň tegmil aýryjy sypatlaryny ýokarlandyrýar. Önümiň görnüşine görä olaryň goşulmaly görnülerine we möçberine kompýuter programmasy gözegçilik edýär.

Häzirki wagtda ak we reňkli, ýüpek hem-de ýüň önümleri ýuwýan el we maşyn sodalary çykarmak özleşdirildi. Indiki ýyl “Mawy Asman” belgili önümiň hataryna çaga eşikleri üçin gipoallergen soda goşular.

Durmuşda ulanylýan bu serişdäniň ekologiýa taýdan arassalygyny üpjün etmek üçin ýerli telekeçiler fosfatlary we düzüminde hlor bolan maddalary ulanmakdan ýüz öwürdiler. Olaryň önümi daşary ýurtlardan getirilýän şu kysmy önümlerden 30-40 göterim arzandyr. Kompaniýanyň logotipi goýlan kir ýuwulýan sodalar ýurdumyzyň welaýatlarynyň ählisiniň söwda nokatlaryna ugradylýar.

Wladimir Komarow (www.turkmenistan.gov.tm)

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!