4-nji oktýabrda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesinde Gyrgyz Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýolbaşçysy Žyrgalbek Sagynbaýew bilen duşuşyk geçirildi.
TSTB-niň ýolbaşçysy özüniň gyrgyz kärdeşini türkmen hususy telekeçiliginiň wekilleriniň ýeten sepgitleri we gelejegi bolan meýilnamalary bilen tanyşdyrdy.
Geçirilen gürrüňdeşligiň barşynda taraplar hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny belläp geçmek bilen, ony giňeltmek meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Hususanda, iki ýurdyň telekeçileriniň bu ugurda ýygnan tejribesini göz öňünde tutup, iki taraplaýyn hyzmatdaşlygyň öndürijiligi bellenip geçildi.
Işewür hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin uly mümkinçilikleri Türkmenistanyň we Gyrgyzystanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmeleriniň arasynda şu ýylyň awgust aýynda baglaşylan Hyzmatdaşlyk barada ylalaşygyň açýandygy bellenip geçildi.
Şeýle-de duşuşyga müdiriýetiň agzalary, TSTB-niň halkara bölüminiň, oba hojalyk we Agrosenagat toplumy bölümleriniň müdirleri gatnaşdylar.

www.tstb.gov.tm