Bir bagda kedr agajy ösýän ekeni. Ol ýylba-ýyldan berdaşlanyp, hemmelerden uzyn we görkli bolup ýetişipdir. Onuň ajaýyp pürleri beýleki agaçlara haýbat bilen abanyp, olaryň üstüne goýry kölegesini salypdyr. Her näçe pajarlap ösüp, ýokary çekildigiçe, onuň şonça-da ulumsylygy artypdyr. Bir gezek ol ýokardan hemmelere äsgermezlik bilen seredipdir-de höküm edijilik bilen:
─ Bu gözgyny pyntyk agajynyň gümüni çekiň ─ diýip, gygyrypdyr. Agaç köki bilen çapylyp aýrylypdyr.
─ Meni bu ýaramaz injir agajyndan goňşy bolmakdan dyndaryň, ol bolgusyz görnüşi bilen meniň ýüregime düşýär ─ diýip, indiki gezek ynjyk kedr agajy buýruk beripdir. Injir hem pyntygyň gününe düşüpdir. Özünden göwnühoş, şahalaryny ulumsylyk bilen yralaýan gopbam agaç hiç hili köşeşmändir:
─ Meniň daş-töweregimi garran almadyr armyt agaçlaryndan arassalaň! Bu agaçlar hem oduna öwrülipdir.
Şeýdip ynjalyksyz kedr biri-biriniň yzyndan ähli agaçlaryň ýoguna ýanypdyr. Bagyň doly ygtyýarly hojaýyny bolupdyr. Öňki bagy-bossanlykdan diňe töňňeler galypdyr. Emma bir gezek güýçli harasat gopupdyr. Ulumsy kedr berk köklerine daýanyp, ýerden ýapyşypdyr we bar güýji bilen oňa garşylyk görkezipdir. Ýel bolsa öz ýolunda beýleki agaçlara duşmansoň, hiç hili garşylyksyz ýeke-ýalňyz owadan agaja okdurylypdyr. Ony rehimsizlik bilen döwüp, ýykyp aşak egipdir. Ahyrsoňy tapdan düşen kedr gazaply urgulara çydaman şatyrdap gaýdypdyr-da ýer bilen ýegsan bolupdyr.

Terjime eden Maýa APBAÝEWA, žurnalist.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!