Bir it gezip ýörkä, özara ýaryşýan sugunlary görüpdir.
Ol uzak oýlanmazdan olara goşulypdyr. Ýöne sugunlar oňa per bermändirler. Sugunlaryň yzyna eýerip bilmedik itiň olara gözi gidipdir. Olaryň başarnygynyň syryny öwrenmek islän it ruhdan düşmändir. Ol özüni dürsäp, sugunlaryň ekabyryna ýüzlenipdir:
-Siziň ylgaýşyňyz maňa diýseň ýaraýar. Şonuň üçin size goşuldym. Emma yzyňyzdan ýetip bilmedim. Munuň syry nämede? Maňa hem özüňiz ýaly ýyndam bolmagy öwredermisiňiz?
Itiň bu sözlerine sugunyň göwni hoş bolupdyr. Ýöne ol ite kömek etmegiň hiç bir ýoluny tapyp bilmändir. Ol uzak wagt oýlanypdyr. Birdenem gözi itiň guýrugyna düşüpdir.
-Seniň näme üçin çalt ylgap bilmeýänligiň sebäbini indi bildim. Saňa guýrugyň päsgel berýär. Eger guýrugyň bolmasady, onda senem biz ýaly ýyndam bolardyň – diýip, sugun oňa maslahat beripdir.
It onuň sözlerine ynanypdyr-da, agyry-ynja döz gelip guýrugyny ýolup taşlapdyr. Ýöne ol guýruksyz mahalam şol bolşuny saklapdyr. Barybir sugunlaryň yzyna eýerip bilmändir. Şu ýerde ol başgalaryň aýdýanyna köre-körlük bilen ynansaň, itlerdenem yza galjakdygyňa, sugunlara hem eýermejekdigiňe göz ýetiripdir.
***
Işewürlikde üstünlik gazanmak üçin diňe öz güýçli taraplaryňa bil baglamaly. Kimdir birine meňzejek bolmak akyllylygyň alamaty däl. Her kimiň öz mümkinçilikleri we öz ýoly bar. Muňa düşünmeýän kompaniýalar kimdir birini gaýtalamak isleseler, şol bir wagtyň özünde birnäçe ugur boýunça işlejek bolsalar hiç haçanam pudagyň öňdebaryjysy bolup bilmezler.

Terjime eden Maýa APBAÝEWA, žurnalist.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!