Bir gezek okuwçy mugallymyna sowal beripdir: “Dünýä adama duşmanmy ýa oňa gowulyk eçilýärmi?”. Mugallym: “Şu tymsaly diňle!” diýip jogap beripdir.
Gadym wagtlarda bir beýik patyşa ajaýyp köşk gurdurypdyr. Beýleki geň-enaýylyklar bilen birlikde bu köşkde hemme ýeri aýnadan gurlan zal bar eken. Onuň diwarlary, asty-üsti, hatda gapylaryna çenli hemme ýeri ýüz görülýän aýna bilen örtülipdir. Üstesine onda güýçli ýaň bolupdyr.
Bir gezek ýaňky zala bir it giripdir. Ol haýran galmakdan ýaňa zalyň ortasyna ýetip doňup galypdyr. Onuň çar tarapy öz ýaly it bolup durmuşyn. Ol syrtarypdyr – itlerem muny gaýtalapdyr. Ol gorkup başlapdyr. Üýrüp olara haýbat atypdyr. Ýaň onuň üýrýän sesini gaýtalapdyr. It has güýçli üýrüpdir. Ýaň ýene-de ondan galmandyr.
Ol agzy bilen boş howany gapyp, iki baka ylgap ugrapdyr. Onuň aýnadan düşýän keşbi hem dişini gyjap, daşyndan aýlanypdyr. Säher bilen bu zala baran hyzmatkärler tapdan düşen iti görüpdirler. Zalyň içinde oňa zeper ýetirip biljek yns-jyns ýok eken.
It özüniň aýnadan düşýän keşbi bilen söweşip, tapdan düşüpdir. Halypa: “Gördüňmi, dünýäde ýagşylygam, ýamanlygam ýok. Ol ynsana biparh. Biziň daş-töweregimizde bolup geçýän zatlar içki ahwallarymyzyň – pikirlerimiziň, duýgylarymyzyň, isleglerimiziň, hereketlerimiziň serpikmesi. Dünýä - bu uly bir aýna” diýipdir.

Terjime eden Maýa APBAÝEWA,
žurnalist.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!