Bir adam haryt almak üçin dükana girende diwardaky ýazga gözi düşüpdir. Diwarda:
-Awgustyň 28-ine dükan howa ýagdaýy sebäpli ýapyk bolar - diýen ýazgy bar eken.
Şol gün awgustyň 15-i eken. Şonuň üçin ol adam dükanyň eýesinden onuň ýene birnäçe günden nähili howa boljakdygyny nädip bilýändigini sorapdyr.
-Eger, biraz ýagyş ýagsa, onda men balyk tutmaga giderin. Eger güýçli çabga ýagsa, onda öýde galyp, öz enjamlarym bilen işlärin.
-Ýagyş boljakdygyny sen öňünden nädip bilýärsiň? – diýip, ol adam ýene sowal beripdir.
Dükanyň eýesi:
-Ýagyş ýagarmy, ýagmazmy onuň tapawudy ýok. Eger güneşli howa bolsa, ýa balyk tutmaga giderin, ýa-da enjamlarym bilen işlärin. Diýmek, hemme zat howa bagly bolýar – diýip, jogap beripdir.

Terjime eden Maýa Apbaýewa, žurnalist.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!