Mekdebe ýaş mugallymlaryň ikisi gelipdir. Olaryň biri okuwçylaryna şeý diýipdir:
-Biz daga çykarys. Dünýä kynçylyklary ýeňip geçmek arkaly göz ýetireris.
Beýleki mugallym bolsa:
-Akylly daga çykmaz, diýen jümläni ýatladyp, hemme işiň ýeňil ýoluny gözläris – diýipdir.
Mugallymlaryň birinjisi öz ýörelgesine wepaly bolup, okuwçylaryny daga çykarypdyr. Olara iň kyn, gaýalyk ýerlere eltip, baryp bolmaz öýdülen belentliklere çykarypdyr. Bu ýagdaý 10 ýyl dowam edipdir.
Mugallymlaryň ikinjisi hem öz diýenini tutup, okuwçylaryny kynçylykdan gorapdyr. Ol okuwçylaryny dagyş daşyndan aýlanyp, aňsat we amatly ýerden geçmäge werziş edipdir. Bu ýagdaý hem 10 ýyl dowam edipdir.
Birinji mugallymyň okuwçylarynda daglar ýaly belent ruh kemala gelip, öwrenenlerini durmuş bilen utgaşdyrmak arkaly taplanypdyrlar. Netijede, olar köp taraply pikirlenmäge endik edipdirler.
Ikinji mugallymyň okuwçylary bilýänlerini aňlarynda saklamak we seljermek bilen ýoluň aňsadyny gözlemäge endik edipdirler. Olarda birsydyrgyn hereket edip, kynçylykdan sowlup geçmek üçin her bir meseläniň dürli tarapyndan barmaga öwrenişipdirler.
Netijede, birinji mugallymyň okuwçylary uçmagy we töwerek-daşdaly hemme zady görmegi, ikinji mugallymyň okuwçylary gazmagy we diňe gözüniň öňündäkini görmegi öwrenipdirler.
Şu ýazgylary okap, haýsy mugallymyň okuwçylarynyň nähili ýoly saýlajakdyklaryna özüňiz göz ýetiren bolsaňyz gerek.

Terjime eden Maýa APBAÝEWA,
žurnalist.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!