Bir gezek gije şäheriň köçeleri bilen barýarkam, eli çyraly batyl adam gördüm.

Oňa: “Eliň çyraly näme edýärsiň? Sen batyl. Barybir göreňok ahyryn?” diýip ýüzlendim.

Ol bolsa: “Men çyrany öz ýolumy görmek üçin göteremok. Ähli köçeleri ýatdan bilýärin. Ýöne meni görenler öz ýollaryny saýgarsynlar diýip, bu çyrany göterip barýaryn” diýip, jogap beripdir.

Terjime eden Maýa Apbaýewa, žurnalist.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!