Bir akyldar adamlaryň öňünde çykyş edip duran mahaly olara bir degişme gürrüň beripdir. Hemmeleriň gülmekden ýaňa gözleri ýaşarypdyr.
Ara birnäçe minut salyp, ol ýene-de ýaňky degişmäni aýdyp beripdir. Bu gezek adamlaryň käbiri ýylgyrypdyr.
Akyldar şondan soňra hälki degişmäni üçünji gezegem gaýtalapdyr. Bu gezek hiç kim gülmändir.
Akylly goja ýylgyrypdyr-da, şeýle diýipdir: “Şol bir degişmäni diňläp, oňa her gezek gülüp bilmeýärsiňiz...Onda näme üçin hemişe şol bir zat üçin gözýaş dökýärsiňiz?”

Terjime eden Maýa Apbaýewa, žurnalist.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!