Bir habarçy ekýän mekgejöwenleriniň hili boýunça ähli bäsleşiklerde ýylyň-ýylyna ýeňiş gazanýan mülkdardan ýokary hasylynyň syryny paýlaşmagy haýyş edipdir.

Ol iň gowy mekgejöwen başlaryny goňşularyna paýlaýandygyny aýdýar.

—Siziň bilen deň hatarda ähli bäsleşige gatnaşyp, size basdaşlyk edýän goňşularyňyza näme üçin iň gowy mekgejöwen başlaryny paýlaýarsyňyz?.

—Görýäşizmi...?» diýip, mülkdar ýylgyrypdyr.

—Şemal meniň mellegimden tozgajyklary goňşymyka äkidýär, goňşymyň mellegindenem bärik alyp gelýär. Eger goňşymyň hasylynyň hili pes bolsa, onda basym meniň ekinimiň hem hasyly pese düşer. Her kimiň öz ekinine ideg edişi, bu eýýäm başga mesele. Şeýle ýagdaý adamlaryň durmuşynda-da bolup geçýär. Kimiň üstünlige ýetesi gelse, ol hökman daş-töweregindäki adamlaryň hem üstünlige ýetmegi üçin alada etmelidir. Sebäbi seň daş-töweregiňdäki adamlar nähili gowy durmuşda ýaşasalar, seniň özüňe-de gowy täsir edýär. Biz bu dünýäde birek-birek bilen özara baglanyşykda ýaşaýarys.

Terjime eden Maýa Apbaýewa

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!