Jaý gurulýardy. Ussa gurluşykçylaryň işleýşine syn etmäge barýar.
-Sen näme edýärsiň?-diýip, işçileriň birinden soraýar.
-Men üçek goýýaryn.
-A sen näme edýärsiň? –diýip indiki işçiden soraýar.
-Men penjire goýýaryn!
-Men mebelleri gurýaryn!
-Men diwary suwaýaryn! – diýip, gurluşykçylar geň galmak bilen jogap berýärler. Olar halypa biziň näme edýänimizi görmeýärmikä diýip pikirlenýärler.
Diňe bir oglanjyk:
-Men jaý gurýaryn diýip jogap beripdir.
***
Hemişe hemmetaraplaýyn, giňişleýin pikirlenmek bilen edýän işiň düýp maksadyna düşünjek bol!

Terjime eden Maýa Apbaýewa.