Bir gartaşan hytaý zenany ýaşapdyr. Onuň iki sany ullakan küýzesi bolupdyr. Küýzeleriň hersi onuň gerdenindäki egin agajynyň bir tarapynda asylgy eken. Olaryň biriniň çat açan ýeri bolup, beýleki küýzäniň kem ýeri ýokmuş. Şonuň üçin ol mydama özüne laýyk suwy sygdyrypdyr.
Gartaň aýalyň öýi bilen derýanyň aralygyndaky uzak ýoluň ahyryna çenli hälki jaýryk küýzäniň suwy ýaryma gelýän eken.
Bu ýagdaý iki ýylyň dowamynda her gün gaýtalanypdyr. Gartaň aýal her gezek öýüne diňe bir ýarym küýze suw getiripdir.
Bitewi küýzäniň öz işinden göwni hoş bolupdyr. Jaýrykly görgüli bolsa, ýetmezçiliginden utanyp, özüniň etmeli işiniň diňe ýarsyny edip bilýändigi üçin tukatlanypdyr.
Iki ýylyň dowamynda, ýetmezçiligi bilen gulagy gandyrylan küýze gartaň aýala ýüzlenipdir:
─ Seniň öýüňe çenli bütin ýoluň dowamynda jaýrygymdan suwuň akyp gelmegi meni diýseň utandyrýar.
Aýal ýylgyryp:
─ Sen tarapdaky ýodajykda gülleriň ösüp oturşyna üns berdiňmi? Beýleki küýzäň tarapynda bolsa, gül ýokdur. Men ýetmezçiligiňi bilenim üçin seň tarapyňdaky ýodajygyň gyrasyna gülleriň tohumyny sepdim. Şeýlelikde, her gezek öýe gaýdanymyzda ýolboýy sen gülleri suwaryp gelýärsiň.
Men iki ýyl bäri gülleri ýygyp, onuň bilen saçagymyzy bezeýärin. Eger sen şeýle bolmasadyň bu gözelligi görmezdik we güller biziň öýümize bezeg bermezdi.
Biziň her birimiziň öz üýtgeşik tarapymyz we ýetmezçiligimiz bar.
Ýöne welin, durmuşymyzy gyzykly we özüneçekiji edýän aýratynlyklarymyz we jaýryklarymyzdyr.
Her kimi diňe onuň öz bolşy ýaly kabul etmeli we ondaky gowulyklary görmeli.

Terjime eden Maýa Apbaýewa