1. Arzanyň tassyklanan görnüşi.
2. Esaslandyryjydan kärhanany açmak, Düzgünnamany tassyklamak, direktor bellemek, Düzgünnama gaznasy, hukuk salgysy, hasaba almak barada karary.
3. Düzgünnama iki nusgada.
4. Esaslandyryjynyň, direktoryň suratlary bilen şahsy listi, pasportyň nusgasy, zähmet depderçesiniň nusgasy.
5. Düzgünnama gaznasynyň 50% tassyklanmasy (1250 manat-100% iň pes Düzgünnama gaznasy, bankdan kepilnama ýa-da auditorlyk şertnamasy).
6. Hukuk salgysynyň barlygy barada hat bilen tassyklanmanyň barlygy – kärende şertnamasy ýa-da meýillilik şertnamasy (+ЕГРЮЛ göçürmesiniň we kärendä berijiniň Düzgünnamasynyň nusgalary).
7. Görnüşler barada kepilnama.
8. Hasaba almak üçin 200 manat töleg (Alyjy: Türkmenistanyň Maliýe ministrligi Hasaplaşyk hasaby: 23 101 934 110 100 400 002 000 Salgyt kody: 101161002622 Türkmenistanyň merkezi banky MFO: 390101101).
9. Ýerine ýetiriljek işleriň görnüşlerini kesgitlemek üçin Statistikadan kepilnama (Türkmenistanda ykdysady işleriň görnüşleriniň Döwlet klassifikatoryna laýyklykda).
10. Ynanç haty (resminamalary taýýarlamak we almak üçin ýerine ýetiriji üçin).
11. Resminamalar skorosşiwatele goýulýar.
Wagtlaýyn göçürme alnandan soň
1. Häkimlikden hukuk salgyny tassyklaýan kepilnama.

 

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!