1. Arzanyň tassyklanan görnüşi.
2. Esaslandyryjydan kärhanany açmak, Düzgünnamany tassyklamak, direktor bellemek, Düzgünnama gaznasy, hukuk salgysy, hasaba almak barada karary.
3. Düzgünnama iki nusgada.
4. Esaslandyryjynyň, direktoryň suratlary bilen şahsy listi, pasportyň nusgasy, zähmet depderçesiniň nusgasy.
5. Düzgünnama gaznasynyň 50% tassyklanmasy (1250 manat-100% iň pes Düzgünnama gaznasy, bankdan kepilnama ýa-da auditorlyk şertnamasy).
6. Hukuk salgysynyň barlygy barada hat bilen tassyklanmanyň barlygy – kärende şertnamasy ýa-da meýillilik şertnamasy (+ЕГРЮЛ göçürmesiniň we kärendä berijiniň Düzgünnamasynyň nusgalary).
7. Görnüşler barada kepilnama.
8. Hasaba almak üçin 200 manat töleg (Alyjy: Türkmenistanyň Maliýe ministrligi Hasaplaşyk hasaby: 23 101 934 110 100 400 002 000 Salgyt kody: 101161002622 Türkmenistanyň merkezi banky MFO: 390101101).
9. Ýerine ýetiriljek işleriň görnüşlerini kesgitlemek üçin Statistikadan kepilnama (Türkmenistanda ykdysady işleriň görnüşleriniň Döwlet klassifikatoryna laýyklykda).
10. Ynanç haty (resminamalary taýýarlamak we almak üçin ýerine ýetiriji üçin).
11. Resminamalar skorosşiwatele goýulýar.
Wagtlaýyn göçürme alnandan soň
1. Häkimlikden hukuk salgyny tassyklaýan kepilnama.

 

HALKARA SERGISINE!!!

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy Sizi 2018-nji ýylyň 31-nji ýanwaryndan 2-nji fewraly aralygynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçiriljek Senagat önümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisine gatnaşmaga çagyrýar. Senagat önümleriniň, enjamlarynyiň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi Türkmenistanyň pudak edaralarydyr kärhanalary üçin möhüm waka we ähmiýetli halkara çäresi bolar. Halkara sergisinde oňa gatnaşyjylar üçin Türkmenistanyň maýa goýum ýagdaýy we pudak kärhanalaryny ösdürmegiň geljekki ugurlary barada giňişleýin maglumat almaga mümkinçilikler bolar.

Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi döwlet we hususy edaralarydyr kärhanalarynyň wekillerine tejribe alyşmak we duşuşmak üçin amatly şert döreder.
Sizi Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we dowrebap tehnologiýalaryň halkara sergisinde hoş gördük.
Has giňişleýin maglumaty guraýjy topardan alyp bilersiňiz:
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy:

Tel.:+993 12 39 38 88\38
Faks: +993 12 39 88 71
El.poçta: exhibition@cci.gov.tm, atanepes.exhibition@gmail.com, elena.exhibition@gmail.com

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!