Çäräniň ady

Geçirilýän
wagty we ýeri

Guramaçylar

Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň sergisi

21-23-nji fewral
(Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

Eýran Yslam Respublikasynyň XIV ýöriteleşdirilen sergisi

1-3-nji mart
(Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 10 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Senagatçylarynyň we telekeçileriniň sergisi hem-de Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň maslahaty

17-18-nji mart
(Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi,
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

“Aýdym-saz sungatynyň gadymy çeşmeleri” atly halkara ylmy maslahaty we festiwaly

10-11-nji aprel
(Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi,
Aşgabat şäheriniň häkimligi

“Türkmen bedewi we dünýäniň seýisçilik sungaty” atly X halkara ylmy maslahaty; Halkara sergi-ýarmarkasy;
Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň VIII mejlisi

26-29-njy aprel
(Aşgabat şäheri)

“Türkmen atlary” döwlet birleşigi,
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

Türkmenistanyň IX halkara Gaz kongresi

22-23-nji maý
(“Awaza” milli syýahatçylyk zolagy)

“Türkmengaz” döwlet konserni

“Ak şäherim Aşgabat” atly XVII köpugurly halkara sergisi

24-25-nji maý
(Aşgabat şäheri)

Aşgabat şäheriniň häkimligi,
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

“Türkmen halysy biziň günsaýyn ösýän ata Watanymyzyň gözellik nusgasydyr” atly halkara sergisi we Türkmen halyşynaslarynyň bütindünýä jemgyýetiniň XVIII mejlisi

26-27-nji maý
(Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi,
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

Türkmenistanyň Dokma senagaty pudagynyň işgärleriniň güni mynasybetli “Dünýä nusgalykdyr türkmen dokmasy” atly dokma önümleriniň halkara sergisi

2-4-nji iýun
(Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi,
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni mynasybetli maslahat

5-nji iýun
(Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri baradaky döwlet komiteti

“Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar” atly halkara ylmy maslahaty

12-13-nji iýun
(Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy

Zehinli çagalaryň “Awaza – dostluk mekany” atly VI halkara festiwaly

14-17-nji iýun
(“Awaza” milli syýahatçylyk zolagy)

Türkmenistanyň Bilim ministrligi,
Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi

“Söwda we hyzmat – 2018” atly sergi-ýarmarkasy

26-28-nji iýun
(Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi,
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

“Saglyk – 2018” atly halkara sergisi we ylmy maslahaty

21-23-nji iýul
(Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi, Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

“Türkmengurluşyk – 2018” atly halkara sergisi we “Türkmenistanyň gurluşyk pudagynyň ösüşi” atly maslahaty

28-30-njy awgust
(Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi,
“Türkmenawtoýollary” döwlet konserni,
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

“Türkmenistanyň energetika senagatynyň ösüşiniň esasy ugurlary” atly halkara sergisi  we ylmy maslahaty

6-8-nji sentýabr
(Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Energetika ministrligi,
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň 27 ýyllyk baýramyna bagyşlanan sergisi

18-20-nji sentýabr
(Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy,
Türkmenistanyň ministrlikleri we pudak edaralary

“Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň esasy ugurlary” atly ylmy-amaly maslahat

18-nji sentýabr
(Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi

Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň XXI maslahaty

25-nji sentýabr
(Aşgabat şäheri)

Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşigi

“Syýahatçylyk we gezelenç” atly halkara syýahatçylyk sergisi we maslahaty

3-4-nji oktýabr
(“Awaza” milli syýahatçylyk zolagy)

Türkmenistanyň Syýahatçylyk baradaky döwlet komiteti,
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

Telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň «Türkmentel – 2018» atly XI halkara sergisi we ylmy maslahaty

10-12-nji oktýabr
(Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrligi,
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

“Kitap – hyzmatdaşlygyň we ösüşiň ýoly” atly neşir önümleriniň XII halkara kitap sergi-ýarmarkasy we ylmy maslahaty

23-24-nji oktýabr
(Aşgabat şäheri)

Türkmen döwlet neşirýat gullugy,
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

“Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe” atly halkara sergisi we ylmy maslahaty

10-11-nji noýabr
(Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Bilim ministrligi,
Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrligi,
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

“Türkmenistanyň nebiti we gazy – 2018” atly XXIII halkara maslahaty we halkara sergisi

20-22-nji noýabr
(Aşgabat şäheri)

“Türkmennebit” döwlet konserni,
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

 Importyň ornuny tutýan önümçilik tehnologiýalarynyň halkara sergisi  

4-6-njy dekabr
(Aşgabat şäheri)

 Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

FaLang translation system by Faboba