Çäräniň ady

Geçirilyan wagty we ýeri

Guramaçylar

 • “Saglyk - 2019” atly halkara sergisi we ylmy maslahaty

20-22-nji iýul (Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Saglygy gorayyş we derman senagaty ministrligi, Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

 • Hazar halkara innowasion tehnologiýalar sergisi we «Türkmen sährasy-2019» Halkara awtosergisi

11-12-nji Awgust (“Awaza” milli syyahat9ylyk zolagy)

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi

 • “Türkmengurluşyk - 2019” atly halkara sergisi we “Türkmenistanyň gurluşyk pudagynyň osuşi” atly maslahaty

28-30-njy awgust (Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi, “Türkmenawtoýollary” döwlet konserni,
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

 • “Türkmenistanyň energetika senagatynyň ösüşiniň esasy ugurlary” atly halkara sergisi we ylmy maslahaty

12-14-nji sentýabr (Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Energetika ministrligi,
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

 • Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň 28ýyyllyk baýramyna bagyşlanan sergisi we “Türkmenistanyň durnukly durmuş- ykdysady osuşi” atly ylmy-amaly maslahat

21-22-nji sentýabr (Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy,
Türkmenistanyň Mäliýe we ykdysadyýet ministrligi, Türkmenistanyň ministrlikleri we pudak edaralary

 • Dünýä türkmenleriň ynsanperwer birleşiginiň XXII maslahaty

25-nji sentýabr (Aşgabat şäheri)

Dünýä türkmenleriň ynsanperwer birleşigi

 • “Syyahatçylyk we gezelenç” atly halkara syyahatçylyk sergisi we maslahaty

9-10-njy oktýabr (“Awaza” milli syyahatçylyk zolagy)

Türkmenistanyň Syyahatçylyk baradaky döwlet komiteti, Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

 • Telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioaýradyş enjamlarynyň «Türkmentel - 2019» atly XII halkara sergisi we ylmy maslahaty

10-12-nji oktýabr (Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrligi,
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

 • “Türkmenistanyň nebiti we gazy - 2019” atly XXIV halkara maslahaty we halkara sergisi

22-24-nji oktýabr (Aşgabat şäheri)

“Türkmennebit” döwlet konserni, Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

 • “Kitap - hyzmatdaşlygyň we osuşim ýoly” atly neşir önümleriniň  XIII halkara kitap sergi- ýarmarkasy we ylmy maslahaty

5-6-njy noýabr (Aşgabat şäheri)

Türkmen döwlet neşirýat gullugy, Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

 • “Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe” atly halkara sergisi we ylmy maslahaty

12-13-nji noýabr (Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Bilim ministrligi,
Türkmenistanyň Sport we yaşlar syýasaty ministrligi, Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

 • “Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty” atly III halkara festiwaly

16-21-nji noýabr (Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi