Çäräniň ady

Geçirilýän
wagty we ýeri

Guramaçylar

Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň sergisi

21-23-nji fewral
(Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

Eýran Yslam Respublikasynyň XIV ýöriteleşdirilen sergisi

1-3-nji mart
(Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 10 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Senagatçylarynyň we telekeçileriniň sergisi hem-de Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň maslahaty

17-18-nji mart
(Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi,
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

“Aýdym-saz sungatynyň gadymy çeşmeleri” atly halkara ylmy maslahaty we festiwaly

10-11-nji aprel
(Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi,
Aşgabat şäheriniň häkimligi

“Türkmen bedewi we dünýäniň seýisçilik sungaty” atly X halkara ylmy maslahaty; Halkara sergi-ýarmarkasy;
Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň VIII mejlisi

26-29-njy aprel
(Aşgabat şäheri)

“Türkmen atlary” döwlet birleşigi,
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

Türkmenistanyň IX halkara Gaz kongresi

22-23-nji maý
(“Awaza” milli syýahatçylyk zolagy)

“Türkmengaz” döwlet konserni

“Ak şäherim Aşgabat” atly XVII köpugurly halkara sergisi

24-25-nji maý
(Aşgabat şäheri)

Aşgabat şäheriniň häkimligi,
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

“Türkmen halysy biziň günsaýyn ösýän ata Watanymyzyň gözellik nusgasydyr” atly halkara sergisi we Türkmen halyşynaslarynyň bütindünýä jemgyýetiniň XVIII mejlisi

26-27-nji maý
(Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi,
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

Türkmenistanyň Dokma senagaty pudagynyň işgärleriniň güni mynasybetli “Dünýä nusgalykdyr türkmen dokmasy” atly dokma önümleriniň halkara sergisi

2-4-nji iýun
(Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi,
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni mynasybetli maslahat

5-nji iýun
(Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri baradaky döwlet komiteti

“Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar” atly halkara ylmy maslahaty

12-13-nji iýun
(Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy

Zehinli çagalaryň “Awaza – dostluk mekany” atly VI halkara festiwaly

14-17-nji iýun
(“Awaza” milli syýahatçylyk zolagy)

Türkmenistanyň Bilim ministrligi,
Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi

“Söwda we hyzmat – 2018” atly sergi-ýarmarkasy

26-28-nji iýun
(Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi,
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

“Saglyk – 2018” atly halkara sergisi we ylmy maslahaty

21-23-nji iýul
(Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi, Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

“Türkmengurluşyk – 2018” atly halkara sergisi we “Türkmenistanyň gurluşyk pudagynyň ösüşi” atly maslahaty

28-30-njy awgust
(Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi,
“Türkmenawtoýollary” döwlet konserni,
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

“Türkmenistanyň energetika senagatynyň ösüşiniň esasy ugurlary” atly halkara sergisi  we ylmy maslahaty

6-8-nji sentýabr
(Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Energetika ministrligi,
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň 27 ýyllyk baýramyna bagyşlanan sergisi

18-20-nji sentýabr
(Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy,
Türkmenistanyň ministrlikleri we pudak edaralary

“Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň esasy ugurlary” atly ylmy-amaly maslahat

18-nji sentýabr
(Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi

Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň XXI maslahaty

25-nji sentýabr
(Aşgabat şäheri)

Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşigi

“Syýahatçylyk we gezelenç” atly halkara syýahatçylyk sergisi we maslahaty

3-4-nji oktýabr
(“Awaza” milli syýahatçylyk zolagy)

Türkmenistanyň Syýahatçylyk baradaky döwlet komiteti,
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

Telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň «Türkmentel – 2018» atly XI halkara sergisi we ylmy maslahaty

10-12-nji oktýabr
(Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrligi,
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

“Kitap – hyzmatdaşlygyň we ösüşiň ýoly” atly neşir önümleriniň XII halkara kitap sergi-ýarmarkasy we ylmy maslahaty

23-24-nji oktýabr
(Aşgabat şäheri)

Türkmen döwlet neşirýat gullugy,
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

“Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe” atly halkara sergisi we ylmy maslahaty

10-11-nji noýabr
(Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Bilim ministrligi,
Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrligi,
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

“Türkmenistanyň nebiti we gazy – 2018” atly XXIII halkara maslahaty we halkara sergisi

20-22-nji noýabr
(Aşgabat şäheri)

“Türkmennebit” döwlet konserni,
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

 Importyň ornuny tutýan önümçilik tehnologiýalarynyň halkara sergisi  

4-6-njy dekabr
(Aşgabat şäheri)

 Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

HALKARA SERGISINE!!!

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy Sizi 2018-nji ýylyň 31-nji ýanwaryndan 2-nji fewraly aralygynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçiriljek Senagat önümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisine gatnaşmaga çagyrýar. Senagat önümleriniň, enjamlarynyiň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi Türkmenistanyň pudak edaralarydyr kärhanalary üçin möhüm waka we ähmiýetli halkara çäresi bolar. Halkara sergisinde oňa gatnaşyjylar üçin Türkmenistanyň maýa goýum ýagdaýy we pudak kärhanalaryny ösdürmegiň geljekki ugurlary barada giňişleýin maglumat almaga mümkinçilikler bolar.

Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi döwlet we hususy edaralarydyr kärhanalarynyň wekillerine tejribe alyşmak we duşuşmak üçin amatly şert döreder.
Sizi Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we dowrebap tehnologiýalaryň halkara sergisinde hoş gördük.
Has giňişleýin maglumaty guraýjy topardan alyp bilersiňiz:
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy:

Tel.:+993 12 39 38 88\38
Faks: +993 12 39 88 71
El.poçta: exhibition@cci.gov.tm, atanepes.exhibition@gmail.com, elena.exhibition@gmail.com

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!