Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy
744000, ş. Aşgabat, Çandybil şaýoly 143
tel: 99312 398892, fax: 99312 398920

Täjirçilik teklip

Russiýa Federasiýasy

    ÝPGJ  “СЧЕТМАШ

Ulag enjamlaryny,energiýa     goraýjy enjamlary we kassa-barlag enjamlaryny eksporta  hödürleýär.
Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

Şweýsariýa

“ARBOR” Kompaniýasy

Dürli görnüşdäki ýaprakly,hwoýa ýaprakly we nahallaryň dürli görnüşlerini şeýle hem plastik küzeli köp görnüşli ösümlükleri hödürleýär.
Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

 

Türk Respublikasy

“CISA” Kompaniýasy

Dürli görnüşli öý hojalyk üçin enjamlaryny hödürleýär.
Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

             Polşa Respublikasy

           “Polimer” Kompaniýasy

    Montaj sistemalary,turboprowod enjamlary we senagat üçin enjamlary hödürleýär.

 

            Habarlaşmak üçin maglumatlar bar. 

 

 

 

Ukraina
АГРОЗООСВИТ  Kompaniýasy
Doly ýol ownuk däneli garyşyk iýimleri,belokly mineral-witamin goşundylary,premiksler,ýagy aýrylmadyk süýdiň ornuny tutujylar we şulara meňzeş üpjün etmegi teklip edýär.
Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

Fransiýa
“MLT Minet Lacing” Kompaniýasy
Senagat kärhanalar üçin gorag,çekiji,mukdar belleýji konweýer zolaglaryň dürli görnüşlerini üpjün etmegi teklip edýär.
Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

 

Hytaý
« Wenzhou Leap Beer» Kompaniýasy
Piwo öndürmek üçin enjamlaryny üpjün etmek teklip edýär.Enjam 200 litra çenli piwo öndürmek üçin niýetlenen.
Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

  

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy
744000, ş. Aşgabat, Çandybil şaýoly 143
tel: 99312 398892, fax: 99312 398920

Täjirçilik teklip

Argentina

 • RSR y asosiados kompaniýasy getirmäge teklip edýär: eletktrik awtomobilleri, enjamlary we olaryň awtoşaýlary; Lazer we şöhle enjamlaryny, ultrases, ýokarytemperaturaly galaýylama we ş.m.Şeýle hem metally gyzdyrmak üçin elektrik enjamlary hödürleýär.

Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

 

 • “Herrajes Magnum S.R.L” kompaniýasy getirmäge teklip edýär:montaj işleri we oňa meňzeş harylary.Şeýle hem mebel,gapylar,aýnalar we eşig üçin asgyçlar gurmaga üçin montaj işlerini öndüryär.

Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

 

 • “Biolene S.R.L” kompaniýasy himik harytlary getirmäge teklip edýär:insektisid,rodentisid,fungisid,gerbisid, ösümlik üçin serişdeler we ş.m.

                                                    
Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

 

 •   “Betotto” kompaniýasy  demir ýol ulgam üçin ätiýaşlyndyryjy şaýlar we hereket edijiler getirmäge teklip edýär.

            Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.  

 

 • “Iturrospe” kompaniýasy getirmäge teklip edýär: metallary gaýtadan himik enjamlar,hem-de metallary gaýtadan türgenleşik diregileri. 

 

            Habarlaşmak üçin maglumatlar bar. 

 

 

 

 •  “Konekstube” elektrik enjamlaryny kompaniýasy getirmäge teklip edýär:tagta,eşkim,yşgap we başga elektrik dolandyrma we paýladyştyrma enjamlar  . 

 

Habarlaşmak üçin maglumatlar bar. 

 

 • “Angel y Fransisko fontanet S.R.L” kompaniýasy getirmäge teklip edýär: metallary gaýtadan maşinlar,senagat we laborotor enjamlary. 

            Habarlaşmak üçin maglumatlar bar. 

  

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy
744000, ş. Aşgabat, Çandybil şaýoly 143
tel: 99312 398892, fax: 99312 398920

Täjirçilik teklip

Azerbaýjan

               Himiýa senagaty

 • “Karbon Gas Factory OJSC” kompaniýasy kömürturşy gazy (СО2) we gury buzy teklip edýär. Gaplamasy: СО2-metal ballon.

Gury buz – plastik konteýner.

              Senagat

 • “Gemiqaya Furniture Factory LLC” kompaniýasy korpus we ýumşak mebelleri  eksporta hödürleýär.   

 

 • “Gemiqaya Stone Products Industrial Complex LLC” kompaniýasy mermerden (goňur we garpisint dür) we hek tufundan (nusgawy, ak we gara) önümleri  eksporta hödürleýär. 
 • “Gemiqaya Industrial Complex LLC” kompaniýasy demirden taýýarlanylan dürli önümleri  eksporta hödürleýär . 

 

 • “Gemikaya Plastic Preform and Lids LLC” kompaniýasy  plastmassadan poroformalary (21dm,24dm,37dm,41dm) we gapaklary (3dm)  eksporta hödürleýär .  
 • “Nakhchivan Cement Factory LLC” kompaniýasy klinkeri we sementi  eksporta hödürleýär.

 

 • “Cahahn Industrial Complex LLC” kompaniýasy panel radiatorlaryny (40sm*40sm,40sm*50sm,40sm*60sm, 60sm*50sm, 40sm*300sm, 50sm*300sm) we demir örtgüleri (1m*3m,1m*12m)  eksporta hödürleýär.

 

 

 

 • “Cahan Pen LC” kompaniýasy agaç önümlerini, plastik penjireleri we gapylary, elastik turbajyklary we ş.m.  eksporta hödürleýär. 

 

 • “Dizayn Holding Union of Companies” kompaniýasy penoplast, “sendwiç” panelleri we penoplast tagtalary eksporta hödürleýär.
 • “Dizayn LLC” kompaniýasy (32mm, 35mm, 41mm, 47mm, 57 mm, 75mm, 88mm) ölçegli demir turbajyklary we  demir profilleri  (20*40sm,40*40sm,40*30sm)   eksporta hödürleýär.

 

 • “Nakhchivan Automobile Factory LLC” kompaniýasy “NAZ Lifan” kysymly awtomobilleri we kiçi awtobuslary  eksporta hödürleýär.

 

 • “Nakhchivan Techizat OJSC” kompaniýasy deri we deri önümlerini, şeýle hem ýumurtga üçin kagyz konteýnerleri eksporta hödürleýär.  
 • “Nuhchikhan LLC” kompaniýasy kosmetiki we ýuwujy serişdeleri eksporta hödürleýär.  

 

Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

Italiýa

 • Kompaniýa “GBE”

Eksport üçin şu görnüşli transformatorlary hödürleýär: gury (10кВА-30МВА,до52кв), ýaglanan transformatorlar, gury transformatorlar üçin sargy, energiýany bölme we öwürme üçin transformatorlar,                                  gün şöhlesinden we ýelden öwürme transformatorlar, şeýle hem demir ýol we deňiz derýa ulgamynda ulanylýan transformatorlar.

 

   Habarlaşmak üçin maglumatlar bar. 

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy
744000, ş. Aşgabat, Çandybil şaýoly 143
tel: 99312 398892, fax: 99312 398920

Täjirçilik teklip

Russiýa

 • “Praým-Treýd SPb” JÇJ Ýokary tehnologiki iýmit goşundylaryny: ýumurtga külkesini, ýagy aýrylan  gury süýdi, ýagy aýrylmadyk  gury süýdi, gury süýt gönezligini we ş.m. eksporta hödürleýär.


Üpjün etmegiň şertleri, bahalary we gaplaryň görnüşleri bar. 

 • “АgroSoýuz” JÇJ Günebakaryň we kädiniň gowrulan çigidini eksporta hödürleýär.

 
Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

 • “ÝUGMONTAŽ 2000” kompaniýasy

Däp bolan materiallary; metal çerepisany, profnastili, ýylylyk örtgülerini, üçek esbaplaryny hem-de oda çydamly “sendwiç” panelleri (dowarlyk we üçeklik) eksporta hödürleýär.

Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

Ukraina

 •   “Gorn” YÖK JÇJ 0,2-den 0,5 mm-e çenli kesimli gysýan, çekýän we towlaýan wintli pružinalary, şeýle hem dag-şahta enjamlary üçin pružinalary, okara görnüşli pružinalary we ýörite buýurma boýunça pružinalary üpjün edýär.

 

Üpjün etmegiň şertleri we habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

Gresiýa 

 • “MOCHEMCO” kompaniýasy Kosmetiki we ýuwujy serişdeler öndürmek üçin enjamlary, çig maly we tehnologiýalary ibermegi teklip edýär.

Üpjün etmegiň şertleri we habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

 

 

 Azerbaýjan

               Azyk senagaty

 • “Gemikaya” kompaniýasy miwe suwlaryny, kompotlary we halwany eskporta hödürleýär. 

 

 •   “Badamlysu” kompaniýasy mineral suwlary  eksporta hödürleýär . 
 •   “Chiginli” kompaniýasy tebigy suwy  eksporta hödürleýär . 

 

 •   “Sirab” kompaniýasy bejeriş mineral suwlary  eksporta hödürleýär . 
 •   “Bereket” kompaniýasy peýnir we biskwit önümleri   eksporta hödürleýär  .

 

 • “Cahan Tea” kompaniýasy gara we otdan taýýarlanan melhem çaýlary   eksporta hödürleýär.  
 •   “Nati” kompaniýasy wafli önümlerini   eksporta hödürleýär.

 

 •   “Lezzet” kompaniýasy towuk etini we kösükli önümleri  eksporta hödürleýär .
 • “ARAZ” kompaniýasy alma siresini, ýumurtga we jüýje etini   eksporta hödürleýär.

 

 •  “NAKHCHIVISN SALT PRODUCTION LLC” kompaniýasy nahar we daş duzuny   eksporta hödürleýär .
 •   “ASNI TROUT BREEDING FARM” kompaniýasy täze we gaplanan balygy   eksporta hödürleýär .

 

 • “MM LLC” kompaniýasy eti we et önümlerini   eksporta hödürleýär.
 • “HILAL LLC” kompaniýasy et önümlerini, şöhlat we büzmeçe önümleri   eskporta hödürleýär.
   Habarlaşmak üçin maglumatlar bar. 

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy
744000, ş. Aşgabat, Çandybil şaýoly 143
tel: 99312 398892, fax: 99312 398920

Täjirçilik teklip

Argentina

 • “RSR y asosiados” kompaniýasy getirmäge teklip edýär: eletktrik awtomobilleri, enjamlary we olaryň awtoşaýlary; Lazer we şöhle enjamlaryny, ultrases, ýokarytemperaturaly galaýylama we ş.m.Şeýle hem metally gyzdyrmak üçin elektrik enjamlary hödürleýär.

 

Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

 

 • “Herrajes Magnum S.R.L” kompaniýasy getirmäge teklip edýär:montaj işleri we oňa meňzeş harylary.Şeýle hem mebel,gapylar,aýnalar we eşig üçin asgyçlar gurmaga üçin montaj işlerini öndüryär.

Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

 

 • “Biolene S.R.L” kompaniýasy himik harytlary getirmäge teklip edýär:insektisid,rodentisid,fungisid,gerbisid, ösümlik üçin serişdeler we ş.m.

                                                    
Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

 

 •   “Betotto” kompaniýasy  demir ýol ulgam üçin ätiýaşlyndyryjy şaýlar we hereket edijiler getirmäge teklip edýär.

            Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.  

 

 • “Iturrospe” kompaniýasy getirmäge teklip edýär: metallary gaýtadan himik enjamlar,hem-de metallary gaýtadan türgenleşik diregileri. 

            Habarlaşmak üçin maglumatlar bar. 

 

 

 

 

 •  “Konekstube” elektrik enjamlaryny kompaniýasy getirmäge teklip edýär:tagta,eşkim,yşgap we başga elektrik dolandyrma we paýladyştyrma enjamlar  . 

 

Habarlaşmak üçin maglumatlar bar. 

 

 • “Angel y Fransisko fontanet S.R.L” kompaniýasy getirmäge teklip edýär: metallary gaýtadan maşinlar,senagat we laborotor enjamlary. 

            Habarlaşmak üçin maglumatlar bar. 

 

 

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!