01.01.2018. Türkmenistanlylar Täze, 2018-nji ýyly uly dabaralar bilen garşyladylar we ony agzybir maşgala hökmünde dabaralandyrdylar. Biz Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly bolan hem-de ýatdan çykmajak köp sanly täsirler, şol sanda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň ägirt uly üstünlik bilen geçmegi mynasybetli ýakymly wakalar bilen aňymyzda galan 2017-nji ýyly uly abraý bilen tamamladyk.

Ministrler Kabinetiniň 29-njy dekabrda geçirilen mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow geçen ýylda ýerine ýetirilen işleri gysgaça jemläp, oňa oňyn baha berdi. Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, tebigy gazy iri öndüriji bolup durýan Türkmenistana häzirki çylşyrymly şertlere uýgunlaşmak we ösüş depginlerini saklamak başartdy. Mundan başga-da, ýurdumyzyň senagat toplumyny köpugurly esasda ösdürmek boýunça durmuşa geçirilýän çäreler işjeňleşdirildi, tebigy gazyň çykarylýan möçberlerini artdyrmak, täze turbageçirijileri gurmak, tebigy serişdeleri özleşdirmek, ykdysadyýetimiziň döwlete dahylly bolmadyk pudagyna — telekeçilige goldaw bermek boýunça giň möçberli maksatnamalar kabul edildi.

Amala aşyrylan çäreleriň netijesinde jemi içerki önümiň ösüş depgininiň ýurdumyzda 6,5 göterim derejesinde bolmagyna garaşylýar.

Bitarap Watanymyz sebitde parahatçylygyň we durnukly ösüşiň berkidilmegine, hoşniýetli goňşuçylyk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ösdürilmegine ägirt uly goşant goşdy we bu işleri yzygiderli dowam edýär. “Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” şygary astynda geçjek 2018-nji ýylda köp sanly iri wakalar garaşýar. Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary, agyr atletika boýunça dünýä çempionaty, “Amuldan Hazara çenli” halkara awtorallisi, şeýle hem Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan halkara gaz geçirijisiniň owgan böleginiň gurluşygyna başlamak ýaly möhüm işler bar.

Täze, 2018-nji ýyl — it ýyly, biziň üçin bolsa Wepaly alabaýyň ýyly. Diýmek, bu ýyl tamamlanýan ýyl bilen deňeşdirilende, has bereketli we ösüşli bolar, her bir işimize abadançylyk, rowaçlyk hemra bolar diýip, milli Liderimiz belledi. “Biz üçin ähli ýollar açyk bolar, ozal görülmedik açyşlar ediler, iri taslamalar durmuşa geçiriler” diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy.

Eziz watandaşlar!
Mähriban halkym!

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň toý-baýramlara beslenen 2017-nji — Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly tamamlanyp barýar. Biz uly üstünlikler gazanylan 2017-nji ýyl bilen hoşlaşyp, ata Watanymyzy ýokary sepgitlere çykarjak Täze — 2018-nji ýyly uly umyt-arzuwlar bilen garşylaýarys.

2018-nji ýyl — Gündogar müçenamasy boýunça it ýyly. Türkmeniň öý-ojagynyň, mal-garasynyň goragçysy bolan itiň wepadarlygy üçin, halkymyz «It geldi — gut geldi» diýýär. «Gut» köne türkmen dilinde «bagt» diýmek.

Şu ýylyň sentýabrynda Aşgabatda geçirilen Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň şekili hökmünde biz türkmen alabaýy Wepalynyň keşbini saýlap aldyk. Ata-babalarymyz: «It ýyly ek...» diýip, bu ýylyň ygally, hasylly, bereketli bolýandygyny belläpdirler.

Hoşlaşýan 2017-nji ýylymyz ýurdumyzyň taryhynda, merdana halkymyzyň durmuşynda giň gerimli özgertmeleriň amala aşyrylan, buýsançly netijeleriň gazanylan ýyllarynyň biri boldy.

Geçip barýan ýylda il-ýurt bähbitli köp işler bitirildi. Täze desgalar bina edildi. Lebap welaýatynda Amyderýanyň üstünden geçýän Türkmenabat — Farap demir ýol we awtomobil köprülerini, Garlyk kaliý dag-magdan toplumyny, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda sport toplumyny, Aşgabat şäheriniň Ruhabat etrabynda «Täze zaman» ýaşaýyş toplumynyň nobatdaky tapgyryny, paýtagtymyzda kottejler toplumyny, täze Jemagat hojalygy institutynyň binalar toplumlaryny, Halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň Endokrinologiýa we hirurgiýa merkezini gurup, ulanmaga berdik.

30.12.2017. Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 12-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt walýutasyna ABŞ-dan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzini satyn aldylar. Mundan başga-da, daşary ýurt walýutasyna tekiz boýalan we žakkard tüýjümek önümleriniň dürli görnüşleri, portlandsement, pagta süýümi, nah matalar ýerlenildi. Satyn alan ýurtlar: Russiýa, BAE, Türkiýe, Owganystan. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 8 million 569 müň dollaryndan gowrak boldy.

Manat serişdelerine Beýik Britaniýanyň işewür toparlarynyň wekilleri Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň kärhanalarynda öndürilen önümleriň 2 million 713 müň manatlygyny satyn aldylar.

Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin umumy bahasy 1 million 810 müň manatlykdan gowrak gurluşyk tehnikasyny, ýol nebit bitumyny hem-de pagta süýümini satyn aldylar.

http://turkmenistan.gov.tm

29.12.2017. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow halkyň ynam bildirip saýlanlaryny – Mejlisiň deputatlaryny ýerlerde saýlawçylar bilen işjeň gatnaşyk etmäge, olaryň gündelik iş-aladalary, islegleri we meseleleri bilen gyzyklanyp durmaga, şol meseleleri çözmäge anyk kömek bermek üçin ýagdaýlary bilmäge, halkyň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň gowulanmagyna ýardam bermäge, raýatlary döwlet işlerini dolandyrmaga çekmäge, olaryň hukuk we syýasy medeniýetini ýokarlandyrmaga yzygiderli çagyrýar.
Ýakynda Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň Duşak şäherçesinde Mejlisiň kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň başlygy Serdar Berdimuhamedowyň öz saýlawçylary bilen duşuşygy geçirildi.
Deputat bu ýere ýygnananlary ýetip gelýän Täze ýyl bilen gutlady hem-de hemmelere berk jan saglyk, abadançylyk we üstünlikleri arzuw edip, ýakyn döwür üçin öňde duran wezipeleri, hususan-da, Kaka etrabynda maksatnamalaýyn özgertmeleriň çäklerinde meýilleşdirilen işler barada gürrüň berdi. Şol işleriň hatarynda ozal hereket edýän desgalaryň we bilim edaralaryň durkuny düýpli täzelemek, häzirki döwrüň oňaýly täze ýaşaýyş jaýlaryny, dürli durmuş we senagat desgalaryny gurmak işleri bar. Mundan başga-da, dokma fabriginiň, çagalar baglarynyň we çaga dogrulýan öýleriniň bina edilmegi göz öňünde tutulýar. Bu maksatlaryň durmuşa geçirilmegi bilen goşmaça iş orunlary hem dörediler.
Duşuşyga gatnaşyjylar deputata özlerini gyzyklandyrýan sowallary berdiler hem-de öz arzuw-islegini we tekliplerini aýtdylar. Çykyş edenler hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan syýasatynyň halkyň durmuşynyň hilini we derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilendigini, ykdysady we durmuş ösüşini, Watanymyzyň halkara abraýynyň pugtalandyrylmagyny üpjün edýändigini aýratyn bellediler.

29.12.2017. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň şu ýyldaky iň soňky, Täze ýyl baýramçylygynyň öňýanyndaky mejlisini geçirdi.

Mejlisiň barşynda hormatly Prezidentimiz şu ýyl ýerine ýetirilen işleriň jemlerini jemledi. Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, häzirki döwürde dünýä ykdysadyýetinde çylşyrymly ýagdaýlar dowam edýär. Halkara pul gaznasynyň 2017-nji we 2018-nji ýyllar üçin dünýä boýunça jemi içerki önümiň ösüşi babatdaky çaklamasynyň gowulanýandygyna garamazdan, käbir ýurtlarda ykdysadyýet örän haýal ösýär.

Şunuň bilen baglylykda, bolup geçýän özgertmeleri göz öňünde tutup, biz kabul eden maksatnamalarymyzy öz wagtynda ýerine ýetirmek we mähriban halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň pese düşmegine ýol bermezlik üçin, zerur bolan çäreleri gördük diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. Netijede, tebigy gazy iri öndüriji bolup durýan Türkmenistan çylşyrymly daşarky şertlere, şol sanda nebitiň we gazyň nyrhlarynyň durnukly pese düşmegine hem-de söwda boýunça hyzmatdaşlary bolan ýurtlarda ykdysady işjeňligiň peselmegine uýgunlaşmagy başardy.

Şunuň bilen baglylykda, biz soňky bir-iki ýylyň dowamynda birnäçe çäreleri gördük diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi. Döwlet maýa goýumlaryny azaltdyk. Walýutanyň hümmetini kem-kemden peseltdik hem-de jemagat hojalygynyň hyzmatlary üçin bahalary bir gezek ýokarlandyrdyk. Şeýle hem, milli önümçilik binýadymyzy ösdürmek boýunça alnyp barylýan işleri güýçlendirdik. Tebigy gazyň çykarylýan möçberlerini artdyrmak, täze turba geçirijileri gurmak, nebithimiýa senagatyny ösdürmek boýunça giň gerimli meýilnamalary kabul etdik. Uglewodorod serişdelerinden beýleki tebigy baýlyklarymyzy çykarmak we gaýtadan işlemek, aýratyn-da, hususy pudagy we telekeçiligi goldamak babatda köp işleri göz öňünde tutduk diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň nygtaýşy ýaly, geçirilen işleriň netijesinde, şu ýyl ýurdumyzda jemi içerki önümiň ösüşiniň 6,5 göterim bolmagyna garaşylýar.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!