29.07.2017. Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 10-sy hasaba alyndy.
Daşary ýurt walýutasyna Russiýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden we Gyrgyzystandan gelen telekeçiler dürli görnüşli tekiz boýalan žakkard tüýjümek önümleri, flanel matany, nah ýüplükleri, hojalyk pamygyny satyn aldylar. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 640 müň dollaryndan gowrak boldy.
Manat serişdelerine Russiýanyň we Hindistanyň işewür toparlarynyň wekilleri umumy bahasy 339 müň manatlykdan gowrak bolan arassalanan pagta ýagyny satyn aldylar.
Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin 1 million 102 müň manatlykdan gowrak azyklyk bugdaý satyn aldylar.

http://tdh.gov.tm

28.07.2017. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow "Awaza" milli syýahatçylyk zolagyndan gelip, paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinde Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi. Onuň dowamynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm meselelerine, “Aşgabat 2017” oýunlaryna, şeýle hem meýilleşdirilen sport-köpçülikleýin çärelere, hususan-da, paýtagtymyzda geçiriljek yklymlaýyn ýaryşlara, 50 günüň galmagy mynasybetli 29-njy iýulda geçiriljek çärelere taýýarlyk görmek bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.
Mejlise Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, Mejlisiň, ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylary, Aşgabat şäheriniň we Ahal welaýatynyň häkimleri çagyryldy.
Mejlise gatnaşyjylar ýokary derejeli dynç almak, boş wagtyňy peýdaly geçirmek ugrunda üpjün edilen ýokary derejeli mümkinçilikler üçin milli Liderimize alkyş sözlerini aýtdylar. Bellenilişi ýaly, dynç alyş döwründe saglygyňy berkitmek we işe ukyplylygy artdyrmak, göwnejaý dynç almak üçin zerur mümkinçilikleriň hemmesi döredildi. Ýurdumyzyň ilatynyň durmuş derejesiniň ýokarlandyrylmagy, öndürijilikli işlemek hem-de göwnejaý dynç almak ugrunda edilýän alada ýurdumyzyň içerki syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hataryna çykaryldy.
Döwlet Baştutanymyz halkymyzyň hal-ýagdaýynyň yzygiderli gowulandyrylmagy, zerur bolan durmuş üpjünçiliginiň döredilmegi, adamlaryň döwrebap ýaşaýşy we oňaýly dynç alşy üçin döwletimiziň mundan beýläk-de yzygiderli alada etjekdigini aýdyp, dynç alyş möwsüminiň has-da döredijilikli we öndürijilikli işlemäge ruhlandyrandygyna ynam bildirdi.
Hormatly Prezidentimiz Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna 50 günüň galandygyny aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz paýtagtymyzy abadanlaşdyrmak boýunça giň gerimli işleriň geçirilýändigini, ýollaryň, jaýlaryň ýanaşyk ýerleriniň, çagalar meýdançalarynyň we sport desgalarynyň abatlanýandygyny, türgenler bilen tälim işleriniň netijeli alnyp barylýandygyny, dürli çärelere ýokary derejede taýýarlyk görülýändigini kanagatlanma bilen belledi.
Milli Liderimiz “Aşgabat 2017” oýunlarynyň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek maksadynda ýüze çykýan meselelere dessin täsir etmek üçin yzygiderli mejlisleri geçirmek maksadynda merkeziň döredilmeginiň maksadalaýyk boljakdygyny belläp, degişli ýolbaşçylara bu babatda birnäçe tabşyryklary berdi.

27.07.2017. “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda gysga möhletli dynç alyşda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hazaryň kenarynda gurlan köpugurly sport toplumyna baryp gördi.
Irden milli Liderimiz Hazar deňziniň kenarynda okgunly kemala gelýän halkara derejeli şypahana zolagynyň düzüminiň üstüni ýetiren “Awaza” sport toplumyna geldi. Bu ýerde döwlet Baştutanymyzy Mejlisiň Başlygy, hökümet agzalary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary, Balkan welaýatynyň häkimi garşyladylar.
Egindeşleri bilen bolan söhbetdeşligiň barşynda hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň günbatar sebitini durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň meselelerine, şol sanda giň möçberli “Awaza” milli syýahatçylyk zolagyny döretmek taslamasyny mundan beýläk-de durmuşa geçirmek meselesine ünsi çekdi. Häzirki wagtda bu syýahatçylyk zolagy türkmenistanlylara hem-de daşary ýurtdy myhmanlara dynç alşyň dürli görnüşlerini hödürleýär.
Mälim bolşy ýaly, adamyň saglygyny berkitmek, jemgyýetde, ilkinji nobatda bolsa, ýaşlaryň arasynda sagdyn durmuş ýörelgelerini berkarar etmek Türkmenistanda döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hataryna goşuldy. Bularyň ählisi şu ýylyň sentýabr aýynda Aşgabatda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek babatda-da uly ähmiýete eýedir.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow köpçülikleýin bedenterbiýäni we sporty ösdürmegiň, ýokary sport netijeleriniň gazanylmagyny höweslendirmegiň wajypdygy barada aýdyp, ähli pudaklaryň işgärlerini, aýratyn hem ýaşlary bedenterbiýe-sport hereketine işjeň çekmäge gönükdirilen çäreleri durmuşa geçirmek boýunça birnäçe tabşyryklary berdi.
Soňra döwlet Baştutanymyz sport toplumynyň trenažýor zalyna bardy. Şu ýylyň aprel aýynda hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda açylan bu köpugurly sport “şäherjiginde” türkmen türgenleriniň okuw-türgenleşiklerini geçirmek, türgenleri hem-de ýygyndy toparlary Aziýanyň we dünýäniň çempionatlaryna, Olimpiýa oýunlaryna taýýarlamak, şeýle hem dürli ýaryşlary, şol sanda halkara derejeli bäsleşikleri geçirmek üçin oňaýly şertleriň döredilendigi bellärliklidir.

26.07.2017. Türkmenistanyň Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda gysga wagtlaýyn dynç almak üçin Balkan welaýatyna ugrady. Paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinde milli Liderimizi resmi adamlar ugratdylar.
Biraz wagtdan hormatly Prezidentimiziň uçary Türkmenbaşy şäheriniň Halkara howa menziline gondy, döwlet Baştutanymyzy resmi adamlar garşyladylar. Bu ýerde hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň Mejlisiniň Başlygy, hökümet agzalary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary, Balkan welaýatynyň häkimi bilen gysgaça gürrüňdeşlik geçirdi. Onuň dowamynda welaýaty, aýratyn-da, "Awaza" milli syýahatçylyk zolagyny ösdürmegiň ugurlary bilen baglanyşykly meselelere garaldy.
Türkmenbaşy şäheriniň Halkara howa menzilinden milli Liderimiz "Awaza" milli syýahatçylyk zolagyna ugrady. Bu ýerde milli Liderimiz ogly we agtyklary bilen irki maşklary ýerine ýetirdi hem-de Hazar deňziniň kenary boýunça welosipedli gezelenç etdi.
Döwlet Baştutanymyz welosipedli gezelenjiň dowamynda Awazanyň binagärlik gözelliklerini hem-de täsin tebigy görnüşlerini synlady. Milli Liderimiz daşky gurşawa aýawly çemeleşmegiň, amatly ekologiýa ýagdaýyny saklap galmagyň möhümdigine aýratyn ünsi çekdi. “Awaza” şypahana toplumynyň esasy ugry sagaldyş işleridir, munuň özi deňizýaka sebitiniň täsin howa şertleri, bu ýerde bar bolan teknekär gidromineral serişdeler bilen şertlendirilendir.
Köpçülikleýin zähmet rugsadyna çykylýan möwsümde goşmaça guramaçylyk hem-de adamlaryň göwnejaý dynç almagy, olaryň wagtyny peýdaly, gyzykly geçirmegi üçin ähli şertleriň döredilmegini üpjün etmek we beýleki meseleleri oýlanyşmak zerurdyr diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi. Şunuň bilen baglylykda, şeýle hem ekologiýa taýdan arassa ulag serişdesi bolan welosipedleri işjeň peýdalanmak, welosipedli gezelençler üçin täze ugurlary we beýlekileri döretmek maksadalaýyk bolardy.
Döwlet Baştutanymyz deňiz şypahanasynyň işgärleriniň hünär derejesini hemişe ýokarlandyrmagyň, bu pudakda daşary ýurtly hünärmenleriň öňdebaryjy tejribesini öwrenmegiň we ulanmagyň, hyzmatlar ulgamynda ýurdumyzyň ýokary derejeli hünärmenlerini taýýarlamak ulgamyny döretmegiň ähmiýetini belledi.

25.07.2017. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyryp, şäher düzümini mundan beýläk-de ösdürmek ugrunda geçirilýän iri möçberli işleriň barşy, şeýle hem Aşgabat şäherini abadanlaşdyrmak we Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna taýýarlamak boýunça geçirilýän çäreler bilen tanyşdy.
Bu köpugurly toplumyň oýunlara taýýarlyk derejesi döwlet Baştutanymyzyň aýratyn üns beren meselesi boldy, şäherjigiň çäklerinde sport we beýleki maksatly desgalaryň ençemesi ýerleşýär, olar ähli ölçegler babatynda ýokary halkara ülňülerine hem-de şunuň ýaly desgalara bildirilýän talaplara laýyk gelýär. Bu ýerde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň talaplaryna laýyklykda ýaryşlary, şol sanda ýeňil atletika, welosiped sporty, tennis, suwda ýüzmek, sportuň dürli toparlaýyn görnüşleri, başa-baş tutluşyklar we beýleki görnüşleri boýunça bäsleşikleri ýokary derejede geçirmek üçin ähli zerur şertler döredildi, şeýle hem ýörite türgenleşik zallary bar.
V Aziada gatnaşýan türgenler, tälimçiler hem-de wekiliýetleriň beýleki agzalary, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri üçin ajaýyp olimpiýa ýaşaýyş toplumy guruldy, ol jemi 12 müň adama niýetlenendir. Bu ýerde bina edilen belent jaýlar daşky görnüşi, içerki abadanlaşdyrylyşy we amatlylygy babatynda abadanlaşdyrylan şäher ýaşaýyş jaýlaryna laýyk gelýär. Ýaşaýyş toplumy on iki gatly ýigrimi binadan ybaratdyr, olar toplumlara birleşdirilendir, toplumlaryň her birinde, şeýle hem mümkinçilikleri çäkli adamlaryň ýaşamagy üçin şertler göz öňünde tutulandyr. Şeýlelikde, ak mermerli binalar ýanaşyk ýerleri abadanlaşdyrylan we bagy-bossanlyga öwrülen tutuş ýaşaýyş toplumyny emele getirdi.
Mundan başga-da, Olimpiýa şäherjiginiň düzümine tehnikanyň iň soňky gazananlary bilen enjamlaşdyrylan lukmançylyk toplumy girýär, ol dikeldiş merkezini we okuw merkezli ylmy-barlag barlaghanany öz içine alýar, şeýle hem bu ýerde öňdebaryjy tehnologiýalar ornaşdyrylan halkara media-merkezi we beýleki degişli desgalar ýerleşýär. Türgenleriň dynç almagy we boş wagtyny gyzykly geçirmegi üçin medeniýet merkezi göz öňünde tutulandyr.
Monorels ýoly şäherjigiň giň çäklerini gurşap alýar, onuň ugry boýunça aýratyn görnüşde bezelen stansiýalaryň birnäçesi gurnalandyr. Estakada ulagynyň bu görnüşiniň üýtgeşik aýratynlygy onuň ýerüsti herekete päsgelçilik döretmeýän, ýolagşylaryň rahatlygyny üpjün edýän artykmaçlygydyr.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!