02.02.2018. Şu gün Pekinde syýahatçylyk ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça türkmen-hytaý maslahaty geçirildi. Ol ýurdumyzyň HHR-däki ilçihanasy tarapyndan Türkmenistanyň Syýahatçylyk baradaky döwlet komiteti, “Şuangsýun” we “Beýçen” hytaý kompaniýalary bilen bilelikde guraldy.
Çäräniň açylyş dabarsynda bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň durmuş-ykdysady taýdan ösmeginde, ýurdumyzyň ruhy we medeni kuwwatyny açyp görkezmekde syýahatçylyk pudagyna möhüm orun berip, özara bähbitli gatnaşyklaryň işjeňleşdirilmegine, syýahatlary guramakda hem-de sagaldyş-dynç alyş ulgamynda halkara derejesinde tejribe alşylmagyna uly üns berýär.
Duşuşyk döwlet düzümleriniň wekillerini, işewürleri, syýahatçylyk ulgamynda ýöriteleşen marketologlary, bilermenleri, awiadaşaýjylary, şeýle hem Hytaýyň habar beriş serişdeleriniň wekillerini ýygnady. Çärä gatnaşmak üçin Pekine Türkmenistanyň esasy syýahatçylyk kärhanalarynyň, myhmanhanalar hojalyk edarasynyň ýolbaşçylarynyň wekiliýeti bardy.
Forumy geçirmegiň baş maksady syýahatçylyk ulgamynda özara bähbitli hyzmatdaşlygy ýola goýmaga we ösdürmäge ýardam etmek, bu ugurda iki ýurduň döwlet dolandyryş edaralarynyň, işewür bileleşikleriniň, syýahatçylyk edaralarynyň arasynda yzygiderli gatnaşyklary ýola goýmak, Hytaýda Türkmenistanyň syýahatçylyk mümkinçiliklerini wagyz etmek we ilerletmek boldy.
Duşuşygyň barşynda ikitaraplaýyn syýasy, söwda-ykdysady we medeni gatnaşyklaryň ýagdaýyna, ýokary derejede we uly işleriň geçirilmegi netijesinde gazanylan ylalaşyklary nazara almak bilen, olary ösdürmegiň mümkinçiliklerine seredildi. Şol işler häzir ýurtlarymyzyň hökümetleri tarapyndan dürli ugurlarda geçirilýär, bu bolsa ulag kommunikasiýalaryny, ynsanperwer gatnaşyklary giňeltmek üçin uly mümkinçilikleri açýar.

03.02.2018. Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 15-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt walýutasyna Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen dizel ýangyjyny satyn aldylar. Mundan başga-da, Russiýadan, Türkiýeden, Serbiýadan, Gyrgyzystandan gelen telekeçilere daşary ýurt walýutasyna trikotaž önümleri, nah ýüplük, buýan köküniň gury ergini, portlandsement ýerlenildi. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 9 million 804 müň dollaryndan gowrak boldy.

Manat serişdelerine Ermenistanyň işewürler toparlarynyň wekilleri bahasy 126 müň manatlyk nah ýüplügi satyn aldylar.

Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin bahasy 2 million 992 müň manatdan gowrak pagta süýümini satyn aldylar.

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH).

02.02.2018. 2018-nji ýylyň ýanwar aýyna bagyşlanylan Hökümetiň mejlisinde wise-premýer G.Myradowyň habar berşi ýaly, geçen degişli döwri bilen deňeşdirilende, öndürilen önümiň ösüşiniň umumy möçberi boýunça ösüş depgini 3,8 göterim artdy. Tutuşlygyna milli ykdysadyýetimiziň pudaklary boýunça ýokary netijeler gazanyldy. Sarp ediş harytlarynyň we ilata edilýän hyzmatlaryň nyrhlary bellenilen çäklerde durnukly saklandy.
Şu ýylyň ilkinji aýynda Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň ýerine ýetirilişi barada hasabat berip, onuň çykdajy böleginiň 81,3 göteriminiň durmuş ulgamynyň maliýeleşdirilmegine gönükdirilendigini habar berdi. Hasabat döwründe zähmet haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary, talyp haklary öz wagtynda tölenildi.
Şu ýylyň ýanwar aýynyň deslapky jemleri boýunça rejelenen görnüşdäki Oba milli maksatnamasyny ýerine ýetirmegiň çäklerinde dürli maksatly desgalaryň 60-synyň, suw we lagym arassalaýjy desgalaryň 31-niň, 352 müň inedördil metrden gowrak ýaşaýyş jaýlarynyň, şeýle hem inženerçilik ulgamlarynyň we beýleki desgalaryň gurluşygy alnyp baryldy.
Şunuň bilen baglylyk döwlet Baştutanymyz mili ykdysadyýetimiziň okgunly ösüşiniň durnuklylygyny üpjün etmek, ähli pudaklarda durnukly ösüş depginlerini saklamak boýunça toplumlaýyn çäreleriň kabul edilmeginiň möhümdigini belledi. Bu maksatlar bilen bar bolan ähli mümkinçilikleri herekete girizmek, şeýle hem makroykdysady ýagdaýy yzygiderli seljermek we häzirki döwrüň ýagdaýlaryny, geljek üçin uzakmöhletleýin meýilnamalary hasaba alyp, ony çaklamak hem-de ylmy esasda seljermek möhüm bolup durýar diýip, döwlet Baştutanymyz wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

www.tdh.gov.tm

02.02.2018. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň şu ýylyň ýanwar aýynda ýerine ýetirilen işleriniň netijeleri, döwletimiziň içeri syýasatynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy, şeýle hem käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.
Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowa söz berdi. Wise-premýer ýurdumyzyň daşary işler ministrligi tarapyndan şu ýylyň ýanwar aýynda ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi.
Hasabat döwründe netijeli halkara hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek boýunça maksadalaýyk işler geçirildi. Ýokary derejede geçirilen gepleşikler hem-de duşuşyklar halkara hyzmatdaşlygynda möhüm orun eýeleýär. Ýylyň başyndan bäri Türkmenistanda we onuň çäklerinden daşarda Daşary işler ministrlikleriniň arasynda ikitaraplaýyn maslahatlaşmalaryň birnäçesi hem-de Türkmen-britan söwda-senagat geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçirildi. 29 — 31-nji ýanwarda Aşgabatda Araly halas etmegiň Halkara gaznasynyň müdiriýetiniň nobatdaky mejlisi geçirildi.
Hormatly Prezidentimiz Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasat strategiýasyny yzygiderli durmuşa geçirmek babatda Daşary işler ministrliginiň we ýurdumyzyň diplomatlarynyň öňünde duran esasy wezipelere ünsi çekip, ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn görnüşde, abraýly sebit we halkara guramalaryň hem-de düzümleriň çäklerinde netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek üçin bar bolan mümkinçiliklerden has netijeli peýdalanmagyň zerurdygyny belledi.
Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz wise-premýere, daşary işler ministrine gyzyklanma bildirýän daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň ählisi bilen özara bähbitli gatnaşyklary pugtalandyrmaga we giňeltmäge hem-de ýurdumyzyň ählumumy parahatçylygy, howpsuzlygy we abadançylygy üpjün etmäge gönükdirilen oňyn başlangyçlaryny iş ýüzünde durmuşa geçirmäge degişli birnäçe tabşyryklary berdi.

02.02.2018. Fewral aýynda geçiriljek medeni çäreleriň maksatnamasynda meşhur italýan suratkeşi Mikelanjelo Merizi da Karawajonyň saýlanan eserleriniň sergisi bar. Bu sergi 5-25 –nji fewral aralygynda Şekillendiriş sungaty muzeýinde geçiriler.
7-9-njy fewralda Eýran Yslam Respublikasynyň Medeniýet günlerini geçiriler. Döredijilik çäresiniň çäklerinde Aşgabatda amaly-haşam sungatynyň sergisi, eýran kinofilmleriniň görkezilişi, Eýranyň folklor we aýdym-saz toparlarynyň çykyşlary görkeziler, şeýle hem döredijilik intelligensiýasynyň wekilleriniň duşuşyklary hem-de çagalaryň bilelikdäki konserti guralar. Myhmanlar muzeýlere, taryhy ýerlere we paýtagtymyzyň beýleki ajaýyp ýerlerine baryp görerler.

www.tdh.gov.tm

HALKARA SERGISINE!!

Aşgabatda 2018-nji ýylyň 28-30-njy awgusty aralygynda «Türkmengurluşyk-2018» atly halkara sergisi hem-de «Türkmenistanyň gurluşyk pudagynyň ösüşi» atly ylmy maslahaty geçirilýär. Bu çäräniň guramaçylary bolup Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi, «Awtoýollary» Döwlet konserni we türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy çykyş edýär: «Türkmengurluşyk-2018» atly halkara sergisi

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!