19.02.2017. Türkmenistan Döwlet baýdagynyň güni bellenildi. Esasy çäreler Aşgabatda geçirilip, bu ýerde ýola goýlan däbe görä, ýurdumyzyň Baş baýdagynyň etegine gül goýmak dabarasy boldy.

Bu günki gün milli senenamamyzda aýratyn senedir—çärýek asyr mundan ozal, ýagny, 1992-nji ýylyň 19-njy fewralynda Türkmenistanyň Döwlet baýdagy tassyklanyldy. Şanly senäniň öz mukaddesliklerine çuňňur sarpa goýýan halkymyz üçin örän uly ähmiýeti bar. Ýigrimi bäş ýylyň dowamynda ýurdumyz ýaşyl Tugy astynda özüniň iň täze taryhyny döredýär, abadançylygyň hem-de ösüşiň ýoly bilen ynamly öňe baryp, barha has ýokary sepgitlere ýetmek bilen, dünýäde garaşsyz ösüşiň täsin nusgasy bolan döwlet hökmünde berkarar bolýar.

Şu ýyl baýramçylyk ýurdumyzyň durmuşynda möhüm sahypany alamatlandyrýan ýene-de bir ähmiýetli waka bilen gabat geldi. Şu ýylyň 12-nji fewralynda geçirilen ählihalk saýlawlarynyň barşynda döwlet Baştutanlygyna milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täzeden saýlanyldy. Resmi taýdan wezipä girişmek dabarasynyň gününde hormatly Prezidentimiz gadymy däplerimize eýerip, Watanymyza we halkymyza wepaly bolmak barada Kasam etdi hem-de ýurdumyzyň Döwlet baýdagyna tagzym etdi.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe asuda asmanymyzda buýsanç bilen pasyrdaýan Watanymyzyň ýaşyl Tugy türkmenleriň döwletlilik barada asyrlardan bäri edip gelen arzuwynyň hasyl bolmagydyr, Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň hem-de özbaşdaklygynyň esaslarynyň mizemezdiginiň, jebis halkymyzyň parahatçylyk, döredijilik, yesanperwerlik we hoşniýetlilik maksatlaryna hemişe ygrarlydygynyň alamatydyr.

18-nji fewralda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde döwlet Baştutanymyz oňa gatnaşyjylara çykyş edip ýüzlenmek bilen ýakyn geljekdäki ýedi ýyl üçin Türkmenistanyň daşary saýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitledi.

Häzirki döwürde dünýä çalt depginler bilen özgerýär. Dürli-dürli syýasy we ykdysady guramalar peýda bolýar. Täze howplar hem-de wehimler ýüze çykýar. Şeýle şertlerde jogapkärli we oýlanyşykly daşary syýasaty alyp barmagyň aýratyn möhüm ähmiýeti bardyr. Bu syýasat bitaraplygyň anyk esaslaryna hem-de aýdyň ugurlaryna laýyk gelmelidir, hemişe halkymyzyň taryhy tejribesine daýanmalydyr. Uzak asyrlaryň dowamynda toplan gymmatlyklaryna, däp-dessurlaryna we ahlak sütünlerine esaslanmalydyr.

Bitaraplyk, onuň esaslary öňe sürýän garaýyşlarymyzyň binýatlyk ölçeglerine eýermäge bize mümkinçilik berdi. Bu bolsa, parahatçylyk söýüjilik, beýleki halklara, olaryň medeniýetine hem-de däp-dessurlaryna, garaýyşlaryna we dini ynançlaryna hormat goýmak bolup durýar. Bularyň ählisi hyzmatdaşlarymyz bilen netijeli we deňhukukly gatnaşyklary alyp barmaga mümkinçilik berýär. Dürli meselelerde anyk hem-de giň gepleşikleri geçirmäge şert döredýär. Özara kabul edip boljak çözgütleri tapmaga, hyzmatdaşlygyň täze halkara görnüşlerini işjeň ösdürmäge ýardam edýär.

20.02.2017. Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 28-si hasaba alyndy
Daşary ýurt walýutasyna Birleşen Arap Emirliklerinden we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen uçar kerosinini, az kükürtli ýangyç mazutyny satyn aldylar. Gyrgyzystanyň işewür toparlarynyň wekilleri tehniki kükürde (“Türkmengşaz” DK) isleg bildirdiler.
Bulardan başga-da, daşary ýurt puluna tekiz boýalan we žakkard tüýjümek önümleriň giň görnüşi, azyklyk bugdaý, nah ýüplük, pagta süýümi ýerlenildi. Olary Russiýadan, Türkiýeden, Eýrandan, Owganystandan, Gruziýadan, Ukrainadan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 30 million 246 müň dollaryndan gowrak boldy.
Manat serişdelerine daşary ýurtly telekeçiler jemi bahasy 1 million 793 müň manatdan gowrak garaköli we sarja goýunlarynyň ýüňüni satyn aldylar.
Içerki bazar üçin ýurdumyzyň telekeçileri jemi bahasy 346 müň manatdan gowrak ýük göteriji tehnikany we azyklyk bugdaýy satyn aldylar.

www.tdh.gov.tm

17.02.2017. Ruhyýet Köşgünde Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidentiniň resmi taýdan işe girişmek dabarasy tamamlanandan soň Türkmenistanyň Prezidentiniň awtoulag kerweni motosikletçileriň hormat eskortynyň ugratmagynda „Oguzhan“ Prezident Köşkler toplumyna tarap ugrady, olary ýolda atly esgerler topary çalyşýar. Atly esgerleriň ellerinde-Türkmenistanyň Döwlet baýdagy we Türkmenistanyň Prezidentiniň Ştandarty bar.

Esasy girelgede Hormat garawulynyň esgerleri Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidentiniň resmi taýdan işe girişmek dabarasy mynasybetli dabaraly harby ýörüşe taýýar bolup nyzama düzüldiler.

Prezidentiň ulagy Galkynyş meýdançasynyň daşyndan aýlanýar, Ýaragly Güýçleriň harby orkestriniň sazy ýaňlanýar we harby gullukçylar ýedi mertebe „Ura“ diýşip, döwlet baştutanyny mübärekleýärler.

Hormat garawulynyň ýolbaşçysy Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedowa hasabat berýär.

17.02.2017. Ruhyýet köşgünde geçirilen kasam kabul edişlik dabarasynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow ýurda we halkara wepaly boljakdygy barada kasam kabul etdi. Döwlet Baştutany Türkmenistanyň Konstitusiýasyna elini goýup, Prezident kasamynyň sözlerini aýtdy.

Şondan soňra täze saýlanan döwlet Baştutanyna Türkmenistanyň Prezidentiniň şahadatnamasy gowşuryldy.

Soňra Türkmenistanyň döwlet senasy ýaňlandy. Ony dabara gatnaşyjylar agzybirlik bilen alyp göterdiler.

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Döwlet Baýdagyna bolan hormatyny görkezdi.

Şondan soňra saýlanan döwlet Baştutanynyň wezipesine girişýändigi resmi taýdan yglan edildi. Türkmenistanyň Prezidenti dabara gatnaşyjylaryň öňünde söz sözledi.

www.tdh.gov.tm

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!