2017-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda Tbilisi şäherinde täze «Tbilisi Sea Plaza» söwda merkeziniň açylyş dabarasy boldy. Dabaranyň çäklerinde Türkmenistanyň Gruziýadaky Ilçihanasynyň ýakyndan ýardam bermeginde «Tbilisi Sea Plaza» söwda merkeziniň esasy girelgesinde ýerleşen täze, döwrebap «Türkmenistan» söwda dükany hem dabaraly ýagdaýda açyldy. «Türkmenistan» söwda dükanynda, Türkmenistanda öndürilýän önümleriň, şol sanda dokma senagatynyň harytlarynyň, haly we haly önümleriniň, milli sowgatlyklaryň dürli görnüşleri müşderilere hödürlenilýär.
Dabaraly çärä Gruziýanyň Premýer-ministri G.Kwirikaşwili, Daşary işler ministrliginiň ýolbaşçylary we Hökümetiň beýleki agzalary, daşary ýurtlaryň Gruziýadaky diplomatik wekilhanalarynyň we halkara guramalarynyň ýolbaşçylary, ýurtdaky köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, söwda wekilleri Tbilisi şäheriniň ýaşaýjylary we myhmanlary gatnaşdylar.
«Tbilisi Sea Plaza» söwda merkeziniň açylyş dabarasynda resmi adamlar gutlag sözleri bilen çykyş edip, dabara gelen adamlary söwda merkeziniň açylmagy bilen gutladylar we «Türkmenistan» söwda dükanynyň Türkmenistan bilen Gruziýanyň özara dostlukly gatnaşyklarynyň mundan beýläk hem ösmegine uly goşant goşjakdygyny bellediler.

http://www.mfa.gov.tm/tk

03.10.2017. Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň dokuz aýynda ýerine ýetiren işleriniň jemleri jemlenildi. Mejlisiň gün tertibine şeýle hem harby we hukuk goraýjy edaralaryň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň, olaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmagyň we döwrebaplaşdyrmagyň çäklerinde ýakyn geljek üçin möhüm wezipeleri kesgitlemek bilen baglanyşykly meseleler girizildi.

Ilki bilen, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, goranmak ministri Ý.Berdiýew çykyş edip, ýolbaşçylyk edýän ministrliginiň şu ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetiren işleri hem-de döwlet Baştutanymyzyň ýurdumyzyň raýatlaryny nobatdaky güýzki harby gulluga çagyrmak barada ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Şeýle hem eziz Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň şanly 26 ýyllygy mynasybetli harby ýörişe hem-de beýleki dabaraly çärelere taýýarlyk görlüşi barada habar berildi.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzda parahatçylygyň we asydalygyň goragynda duran harby we hukuk goraýjy düzümleriň sazlaşykly işini üpjün etmegiň wajypdygyny belledi. Belent Serkerdebaşymyz Bitarap Türkmenistanyň parahatçylyk söýüjilik hem-de diňe goranyş häsiýetine eýe bolan Harby doktrinasynyň çäklerinde amala aşyrylýan özgertmeleriň ähmiýetini belläp, Goranmak ministrliginiň üstüne ýüklenen esasy wezipelere ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyz iň täze tehnologiýalary, söweşjeň tehnikalary ulanmakda harby gullukçylaryň ussatlygyny ýokarlandyrmak, esgerleri eziz Watanymyza hem-de halkymyza wepalylyk ruhunda terbiýelemek boýunça işleri geçirmegi tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz milli goşunymyzyň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmagyň, ony täze tehnikalar bilen üpjün etmegiň bu ulgamda amala aşyrylýan giň möçberli özgertmeleriň esasy ugurlary bolup durýandygyny belledi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Garaşsyzlyk güni mynasybetli harby ýörişiň ýokary derejede guralmagyny üpjün etmegiň, onda ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň artýan kuwwatyny görkezmegiň möhümdigini nygtap, ministre bu babatda anyk tabşyryklary berdi.

Soňra içeri işler ministri I.Mulikow şu ýylyň dokuz aýynda ýerine ýetirilen işler hem-de jemgyýetçilik tertibini berjaý etmek, düzgün bozmalaryň öňüni almak, ýurdumyzyň ýollarynda ýol hereketiniň kadalarynyň berjaý edilmeginiň üpjün etmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

02.10.2017. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň welaýatlarynyň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan
ösdürmek, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy hem-de Oba milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Iş maslahatynyň barşynda ilki bilen Ahal welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew häzirki döwürde welaýatda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, bugdaý ekişiniň hem-de pagta ýygymynyň barşy barada hasabat berdi. Möwsümleýin oba hojalyk işleriniň depginlerini güýçlendirmek boýunça hormatly Prezidentimiziň ozal beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek ugrunda giň möçberli işler ýaýbaňlandyryldy. Şeýle hem häkim welaýatyň çäklerinde gurluşygy alnyp barylýan desgalardaky işleriň ýagdaýy hem-de Ýaşulular maslahatyny guramaçylykly geçirmäge görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz ýetişdirilen gowaça hasylyny ýitgisiz ýygnap almak, möwsümi bellenilen möhletlerde tamamlamak boýunça birnäçe tabşyryklary berdi. Milli Liderimiz daýhanlar üçin döredilýän şertleriň, tehnikalaryň netijeli işledilmeginiň we tabşyrylan hasyl üçin hasaplaşyklaryň öz wagtynda geçirilmeginiň yzygiderli gözegçilikde saklanmalydygyny belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ekişde tehnikalaryň doly güýjünde işledilmeýändigini, şoňa görä-de bugdaý ekişiniň gündelik depgininiň pesdigini aýdyp, hususan-da, welaýatyň Tejen, Sarahs we Ak bugdaý etraplarynda bugdaý ekişiniň pes derejede guralandygyna ünsi çekdi. Şunuň bilen bir hatarda, döwlet Baştutanymyz gowaça meýdanlarynda pagta ýygýan kombaýnlaryň az sanlysynyň işledilýändigi sebäpli, gündelik ýygylýan pagtanyň hem möçberiniň azdygyny, şu babatda, aýratyn-da, welaýatyň Kaka we Altyn asyr etraplarynda pagta ýygymynyň pes derejede alnyp barylýandygyny aýdyp, bu ýagdaýlary düýpli seljerip, işleri degişli derejede ýola goýmagy talap etdi.

02.10.2017. Şu günüň ikinji ýarymynda türkmen paýtagtyna Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin resmi sapar bilen geldi.

Iki dostlukly ýurduň Döwlet baýdaklary bilen bezelen Aşgabadyň Halkara howa menzilinde RF-yň Baştutanyny resmi adamlar garşyladylar. Uçaryň ýanyndan uzalyp gidýän haly ýodasynyň ugrunda belent mertebeli myhmanyň gelmegi mynasybetli Hormat garawuly nyzama düzüldi. Ýola goýlan asylly däbe görä, milli lybasly oglan we gyz Russiýanyň Baştutanyna duz-çörek hödür etdiler hem-de gül desselerini gowşurdylar.

Russiýanyň Prezidentiniň awtoulag kerweni howa menzilinden motosiklçileriň hormat garawulynyň ugratmagynda “Oguzhan” köşkler toplumyna tarap ugrady. Bu ýerde, merkezi girelgäniň öňünde öz russiýaly kärdeşi Wladimir Putini Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow mähirli garşylady.

Iki ýurduň Liderleri dostlarça salamlaşyp, “Oguzhan” zalyna barýarlar, bu ýerde belent mertebeli myhmany resmi taýdan garşylamak dabarasy boldy.

Hormat garawuly rotasynyň serkerdesi dabaraly ýagdaýda hasabat berýär.
Russiýa Federasiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet senalary ýaňlanýar. Iki döwletiň Baştutanlary Hormat garawulynyň esgerleriniň nyzamynyň öňünden geçýärler. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow russiýaly kärdeşini Türkmenistanyň resmi wekiliýetiniň agzalary bilen tanyşdyrýar. Belent mertebeli myhman ýurdumyzda işleýän diplomatik wekilhanalaryň ýolbaşçylary bilen hem tanyşýar. Prezident Wladimir Putin, öz nobatynda, Türkmenistanyň Baştutanyny Russiýa Federasiýasynyň hökümet wekiliýetiniň agzalary bilen tanyşdyrýar.

02.10.2017. Resminamalara gol çekmek dabarasy tamamlanandan soň, Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we Wladimir Putin “Magtymguly” zalyna bardylar. Bu ýerde olary Türkmenistanyň hökümetiniň, iki ýurduň resmi wekiliýetleriniň agzalary, Mejlisiň ýolbaşçylary, ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri şowhunly elçarpyşmalar bilen garşyladylar.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy döwletara gatnaşyklaryny ösdürmäge, Merkezi Aziýa sebitinde durnuklylygy we howpsuzlygy üpjün etmäge goşan uly şahsy goşandy üçin Russiýa Federasiýasynyň ýokary döwlet sylagy — Aleksandr Newskiý ordeni bilen sylaglamak hakynda Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň Permany okalýar.

Prezident Wladimir Putin türkmen Liderini bu hormatly sylag bilen mähirli gutlap, bu ýere ýygnananlaryň elçarpyşmagynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa Aleksandr Newskiý ordenini gowşurýar.

“Daşary döwletleriň görnükli syýasy işgärleri Russiýa bilen hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny berkitmek işine goşan şahsy goşantlary üçin şu orden bilen sylaglanýarlar” diýip, belent mertebeli myhman Moskwanyň we Aşgabadyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň köp babatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallalary netijesinde ösýändigini belledi.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!