09.03.2018. Hökümetiň mejlisinde habar berlişi ýaly, 23-nji marta ýurdumzyda pagta ekişine başlanylar.
Şol gün Ahal, Lebap we Mary welaýatlarynda, 28-nji martda bolsa 28-nji martda Daşoguz welaýatynda gowaça ekişine girişiler.
Döwlet Baştutanymyz geljekki hasylyň köp babatda ekiö möwsüminde agrotehniki kadalaryň talabalaýyk berjaý edilişine baglydygyny belläp, şonuň üçin gowaça ekmek çäresini öz wagtynda we ýoakry hilli alyp barmagy tabşyrdy.

www.tdh.gov.tm

09.03.2018. 9-njy martda geçirilen Hökümetiň mejlisinde habar berilişi ýaly, hormatly Prezidentimiziň Kuweýt Döwletine hem-de Birleşen Arap Emirliklerine ýakyn wagtda meýilleşdirilen resmi saparlaryna taýýarlyk işleri alnyp barylýar.
Şunuň bilen baglylykda, Ýakyn Gündogaryň ýurtlary bilen hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagyň we giňeltmegiň ýurdumyzyň daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýandygy bellenildi. Döwlet Baştutanymyz Kuweýt we BAE bilen gatnaşyklaryň netijeli häsiýete eýedigini kanagatlanma bilen belläp, ikitaraplaýyn ykdysady hem-de söwda gatnaşyklaryny ösdürmek, maýa goýum işini we işewür gatnaşyklary işjeňleşdirmek hem-de medeni-ynsanperwer ulgamda gatnaşyklary çuňlaşdyrmak üçin ägirt uly kuwwatyň bardygyny nygtady.
Kuweýt Döwleti we Birleşen Arap Emirlikleri bilen uzak möhletleýin esasda hyzmatdaşlyk etmegiň möhüm ugurlaryny kesgitlemek babatda öňde boljak ýokary derejedäki gepleşikleriň wajypdygyny bellenildi. Saparlaryň her biriniň netijeleri boýunça resminamalaryň ençemesine gol çekmek meýilleşdirilýär.
Wise-premýere, daşary işler ministrine saparlara taýýarlyk görmek we olaryň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek boýunça degişli tabşyryklar berildi.

www.tdh.gov.tm

09.03.2018. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda mähriban halkymyzyň abadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilen döwletimiziň içeri syýasatyna degişli wajyp meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.
Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowa söz berdi. Wise-premýer hormatly Prezidentimiziň Kuweýt Döwletine hem-de Birleşen Arap Emirliklerine boljak resmi saparlaryna görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.
Bellenilişi ýaly, dünýäniň ähli döwletleri, şol sanda Ýakyn Gündogaryň ýurtlary bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak we giňeltmek Bitarap Watanymyzyň daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar.
Kuweýt Döwleti we Birleşen Arap Emirlikleri bilen däp bolan dostlukly gatnaşyklary muňa aýdyň mysal hökmünde görkezmek bolar. Hökümet derejesinde hem-de daşary syýasat edaralarynyň ugry boýunça ýola goýlan yzygiderli duşuşyklar hem-de abraýly halkara guramalaryň – BMG-niň, Yslam hyzmatdaşlyk guramasynyň we beýlekileriň çäklerinde netijeli hyzmatdaşlyk türkmen-kuweýt hem-de türkmen-emirlik gatnaşyklarynyň okgunly ösýändigine şaýatlyk edýär.
Döwletara hyzmatdaşlygy ösdürmekde ýokary derejedäki duşuşyklara we gepleşiklere möhüm orun degişlidir. Wise-premýer, daşary işler ministri milli Liderimiziň garamagyna öňümizdäki saparlaryň maksatnamalaryny hödürledi. Saparlaryň her biriniň netijeleri boýunça ikitaraplaýyn resminamalaryň ençemesine gol çekmek meýilleşdirilýär.
Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, Garaşsyz hem Bitarap Türkmenistanyň ählumumy parahatçylygyň we abadançylygyň bähbitlerine laýyk gelýän deňhukukly netijeli halkara hyzmatdaşlyk strategiýasyna ygrarlydygyny belledi.

09.03.2018. Jenap Martin Sommeriň ýolbaşçylygyndaky Halkara pul gaznasynyň (HPG) wekiliýeti 2018-nji ýylyň 19-njy fewralyndan 6-njy marty aralygynda döwlet edaralarynyň jogapkär işgärleri, ykdysadyýetiň hakyky böleginiň we maliýe pudaklarynyň wekilleri hem-de diplomatik jemgyýetçiligi bilen makroykdysady we maliýe ulgamyndaky ösüşlere baha bermek, ykdysady üýtgeşmeleri hem-de ykdysady syýasatyň ileri tutulýan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen, Aşgabatda iş saparynda boldy.
HPG-niň wekiliýetiniň iş saparynyň netijeleri barada hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa Ministrler Kabinetiniň 9-njy martda bolan mejlisinde habar berildi.
Şeýlelikde, iş saparynyň soňunda HPG-niň missiýasy beýannama bilen çykyş etdi. Onda Türkmenistanyň ykdysadyýeti, daşky gurşawyň oňaýsyz hem bolsa, gowulaşýan ýagdaýlaryna uýgunlaşmagyny dowam edýändigi bellenilýär. Geçen ýyl ösüş depgini 6,5 göterime deň bolup, muňa tebigy gazyň hem-de daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçilikleriň artmagy, şeýle hem giň gerimler bilen alnyp barlan karz syýasaty ýardam etdi. Şunda gazy gaýtadan işleýän täze toplumlaryň ulanylmaga berilmeginiň meýilleşdirilmegi we iri taslamalaryň tamamlanmagy ýurdumyzda ykdysady işjeňligiň geljekki ösüşine ýardam berjekdigi bellenildi.
HPG-niň hünärmenleriniň pikirine görä, ykdysady syýasatyň gysga döwür üçin esasy maksady, öňküsi ýaly, daşky gurşawyň näsazlyklarynyň täsirini peseltmek üçin degişli çäreleri kabul etmekden ybaratdyr. Bilermenler ykdysadyýete gönükdirilýän düýpli maýa goýumlarynyň möçberiniň peseldilmegine oňyn baha berip, goşmaça çäreleri kabul etmegiň, şol sanda salgyt-býujet we pul-karz syýasatyny has-da berkitmek, importa we beýleki gündelik halkara töleglere amala aşyrylýan daşary ýurt pul kadalaşdyryşyny kämilleşdirmek boýunça çäreleri kabul etmegiň zerurdygyna garamagy maslahat berdiler.

09.03.2018. Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda 200 orunlyk şypahananyň taslamasyny düzmek hem-de ony döwrebap lukmançylyk enjamlary, ätiýaçlyk şaýlary we sarp ediş serişdeleri bilen üpjün etmek, hünärmenleri ýörite taýýarlamak, ýanaşyk ýerleri abadanlaşdyryp gurmak barada “Nusaý ýollary” hususy kärhanasy bilen şertnama baglaşmaga ygtyýar berildi.
Gurluşyk işlerine 2018-nji ýylyň aprel aýynda başlamak we şypahanany 2020-nji ýylyň aprel aýynda ulanmaga doly taýýar edip tabşyrmak bellenildi.

www.tdh.gov.tm

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!