22.02.2018. Ma­ry we­la­ýa­ty­nyň mer­ke­zin­de hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Pa­kis­tan Ys­lam Res­pub­li­ka­sy­nyň Prem­ýer-mi­nist­ri Şa­hid Ha­kan Ab­ba­si­niň ara­syn­da gep­le­şik­ler ge­çi­ril­di. Be­lent mer­te­be­li myh­man Türk­me­nis­tan — Ow­ga­nys­tan — Pa­kis­tan — Hin­dis­tan gaz ge­çi­ri­ji­si­niň tä­ze des­ga­la­ry­nyň, Türk­me­nis­tan — Ow­ga­nys­tan — Pa­kis­tan elekt­rik ge­çi­ri­ji ul­ga­my­nyň we op­ti­ki-sü­ýüm­li ara­gat­na­şyk ul­ga­my­nyň gur­lu­şy­gy­nyň baş­lan­ma­gy hem-de Ser­he­ta­bat — Tur­gun­dy de­mir ýo­lu­nyň açy­ly­şy my­na­sy­bet­li da­ba­ra­la­ra gat­naş­mak üçin ýur­du­my­za gel­di. 

Iki ýur­duň Döw­let baý­dak­la­ry­nyň öňün­de res­mi su­ra­ta düş­mek da­ba­ra­sy ta­mam­la­nan­dan soň, hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň we Pa­kis­ta­nyň hö­kü­me­ti­niň baş­tu­ta­ny­nyň ara­syn­da iki­çäk gep­le­şik­ler ge­çi­ril­di. 

Mil­li Li­de­ri­miz Pa­kis­ta­nyň hö­kü­me­ti­niň baş­tu­ta­ny­ny türk­men top­ra­gyn­da ka­bul et­mä­ge örän şat­dy­gy­ny aý­dyp, Prem­ýer-mi­nistr Şa­hid Ha­kan Ab­ba­sä Türk­me­nis­ta­na sa­par bi­len gel­mä­ge hem-de şan­ly wa­ka­lar my­na­sy­bet­li da­ba­ra­la­ra gat­naş­ma­ga ça­ky­ly­gy ka­bul eden­di­gi üçin min­net­dar­lyk bil­dir­di. Bu wa­ka­lar se­bi­tiň ýurt­la­ry­nyň döw­le­ta­ra gat­na­şyk­la­ry­nyň ta­ry­hy­na al­tyn harp­lar bi­len ýa­zy­lar. 

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow ýur­du­my­zyň Pa­kis­tan Ys­lam Res­pub­li­ka­sy bi­len hyz­mat­daş­ly­ga mö­hüm äh­mi­ýet ber­ýän­di­gi­ni bel­läp, ta­rap­la­ryň ta­gal­la­la­ry ne­ti­je­sin­de ok­gun­ly ösü­şe eýe bo­lan türk­men-pa­kis­tan gat­na­şyk­la­ry­nyň ne­ti­je­li hä­si­ýe­ti­ni ka­na­gat­lan­ma bi­len nyg­ta­dy. 

Pa­kis­ta­nyň Prem­ýer-mi­nist­ri Türk­me­nis­ta­na gel­mä­ge ça­ky­ly­gy, mä­hir­li ka­bul edi­len­di­gi hem-de myh­man­sö­ýer­lik üçin ho­şal­lyk bil­di­rip, hä­zir­ki dö­wür­de hil taý­dan tä­ze ma­ny-maz­mu­na eýe bo­lan, däp bo­lan dost­luk­ly döw­le­ta­ra gat­na­şyk­la­ry­ny pug­ta­lan­dyr­mak­da döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň uly şah­sy go­şan­dy­ny aý­ra­tyn bel­le­di. 

22.02.2018. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow Öz­be­gis­tan Res­pub­li­ka­sy­nyň Prem­ýer-mi­nist­ri­niň orun­ba­sa­ry, “Uz­bek­nef­te­gaz” paý­dar­lar jem­gy­ýe­ti­niň mü­di­ri­ýe­ti­niň baş­ly­gy Ali­şer Sul­ta­no­wy ka­bul et­di. Ol Türk­me­nis­tan — Ow­ga­nys­tan — Pa­kis­tan — Hin­dis­tan gaz ge­çi­ri­ji­si­niň no­bat­da­ky tap­gy­ry­nyň gur­lu­şy­gyna ba­dal­ga be­ril­me­gi, Türk­me­nis­tan — Ow­ga­nys­tan — Pa­kis­tan elekt­rik ge­çi­ri­ji ul­ga­myň we op­ti­ki-sü­ýüm­li ara­gat­na­şyk ul­ga­my­nyň düý­bü­niň tu­tul­ma­gy hem-de Ser­he­ta­bat — Tur­gun­dy de­mir ýo­lu­nyň açyl­ma­gy my­na­sy­bet­li çä­re­le­re gat­naş­mak üçin ýur­du­my­za gel­di. 

Myh­man du­şuş­ma­ga dö­re­di­len müm­kin­çi­lik üçin mil­li Li­de­ri­mi­ze ho­şal­lyk bil­di­rip, döw­let Baş­tu­ta­ny­my­za Ga­raş­syz türk­men döw­le­ti­niň se­ne­na­ma­sy­na gir­jek ta­ry­hy wa­ka­lar my­na­sy­bet­li Öz­be­gis­tan Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti Şaw­kat Mir­zi­ýo­ýe­wiň mä­hir­li sa­la­my­ny we gut­lag­la­ry­ny ýe­tir­di. Nyg­ta­ly­şy ýa­ly, Öz­be­gis­tan­da Bi­ta­rap Türk­me­nis­ta­nyň pa­ra­hat­çy­lyk sö­ýü­ji­lik­li, öň­den­gö­rü­ji­lik­li sy­ýa­sa­ty­na hem-de iki hal­kyň ara­syn­da­ky dost­luk we do­gan­lyk gat­na­şyk­la­ry­na ýo­ka­ry ba­ha ber­ýär­ler. Bu sy­ýa­sat se­bit­de dur­nuk­ly­ly­gy pug­ta­lan­dyr­ma­gyň hem-de ösü­şiň mö­hüm şer­ti bo­lup dur­ýar. 

Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz hoş­ni­ýet­li söz­ler üçin min­net­dar­lyk bil­di­rip, dost­luk­ly ýur­duň ýol­baş­çy­la­ry­na hem-de hal­ky­na iň go­wy ar­zuw­la­ry­ny be­ýan et­di. Goň­şy ýurt­lar, şol san­da Öz­be­gis­tan bi­len ne­ti­je­li gat­na­şyk­la­ry ös­dür­mek Türk­me­nis­ta­nyň da­şa­ry sy­ýa­sa­ty­nyň ile­ri tu­tul­ýan ugur­la­ry­nyň bi­ri bo­lup dur­ýar. Türk­men hal­ky­ny Öz­be­gis­ta­nyň hal­ky bi­len ga­dym­dan gel­ýän dost­luk gat­na­şyk­la­ry hem-de me­de­ni däp-des­sur­la­ryň umu­my­ly­gy bag­la­nyş­dyr­ýar. 

Myh­ma­nyň bel­leý­şi ýa­ly, hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňe sür­ýän, äh­lu­mu­my we se­bit howp­suz­ly­gy­ny pug­ta­lan­dyr­ma­ga, tu­tuş se­bi­tiň ýurt­la­ry­nyň dur­nuk­ly yk­dy­sa­dy ösü­şi­ne, ulag kom­mu­ni­ka­si­ýa­la­ry­ny gi­ňelt­mä­ge gö­nük­di­ri­len baş­lan­gyç­la­ry giň hal­ka­ra yk­rar­na­ma­sy­na my­na­syp bol­dy we iş ýü­zün­de üs­tün­lik­li dur­mu­şa ge­çi­ril­ýär.

22.02.2018. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow Azi­ýa ösüş ban­ky­nyň Mer­ke­zi we Gün­ba­tar Azi­ýa bo­ýun­ça de­par­ta­men­ti­niň baş di­rek­to­ry Wer­ner Li­pa­gy ka­bul et­di. 

Myh­man ýüz­be-ýüz du­şuş­ma­ga dö­re­di­len müm­kin­çi­lik üçin türk­men Li­de­ri­ne ho­şal­ly­gy­ny be­ýan edip, döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zy öň­de bol­jak şan­ly wa­ka­lar — Türk­me­nis­tan — Ow­ga­nys­tan — Pa­kis­tan — Hin­dis­tan gaz ge­çi­ri­ji­si­niň tä­ze des­ga­la­ry­nyň gur­lu­şy­gy­na, Türk­me­nis­tan — Ow­ga­nys­tan — Pa­kis­tan elekt­rik ge­çi­ri­ji ul­ga­my­nyň hem-de bu ugur bo­ýun­ça op­ti­ki-sü­ýüm­li ara­gat­na­şyk ul­ga­my­nyň çe­kil­me­gi­ne ba­dal­ga be­ril­me­gi, şeý­le hem Ser­he­ta­bat — Tur­gun­dy de­mir ýo­lu­nyň açyl­ma­gy bi­len gut­la­dy. 

Wer­ner Li­pak, hu­su­san-da, gaz ge­çi­ri­ji­niň ta­ry­hy äh­mi­ýe­ti ba­ra­da aý­dyp, Türk­me­nis­ta­nyň baş­lan­gy­jy bo­ýun­ça ama­la aşy­ryl­ýan be­ýik iş­le­riň pa­ra­hat­çy­ly­gyň pug­ta­lan­dy­ryl­ma­gy­na hyz­mat ed­ýän­di­gi­ni bel­le­di hem-de TOPH hal­ka­ra gaz ge­çi­ri­ji­si­niň ug­ry bo­ýun­ça ener­gi­ýa tas­la­ma­sy­nyň dur­mu­şa ge­çi­ril­me­gi­niň Mer­ke­zi Azi­ýa se­bi­ti­niň ýurt­la­ry üçin di­ňe bir üs­ta­şyr ge­çel­gä­ni üp­jün et­män, köp ýurt­lar üçin tä­ze müm­kin­çi­lik­le­ri aç­jak­dy­gy­na ynam bil­dir­di. 

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow myh­man bi­len mä­hir­li sa­lam­la­şyp, AÖB-niň ýol­baş­çy­la­ry­na hyz­mat­daş­ly­ga oňyn çe­me­le­şil­ýän­di­gi üçin min­net­dar­lyk bil­di­rip, Azi­ýa ösüş ban­ky ýa­ly iri ma­li­ýe dü­zü­mi­niň TOPH gaz geçiriji tas­la­ma­sy­nyň ama­la aşy­ryl­ma­gy­ny ma­li­ýe­leş­dir­mä­ge gat­naş­ýan­dy­gy­na ýo­ka­ry ba­ha ber­di. Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz bu iri hal­ka­ra ma­li­ýe gu­ra­ma­sy bi­len bi­le­lik­dä­ki işiň oňyn tej­ri­be­si­niň top­la­nan­dy­gy­ny bel­läp, ne­ti­je­li hyz­mat­daş­ly­gy ös­dür­mek ba­ra­da­ky pi­ki­ri be­ýan et­di. 

Du­şu­şy­gyň ahy­ryn­da Wer­ner Li­pak ägirt uly yk­dy­sa­dy we se­riş­de­ler kuw­wa­ty­na eýe bo­lan, dün­ýä gi­ňiş­li­gin­de özü­ni jo­gap­kär­li hem-de yg­ty­bar­ly hyz­mat­daş hök­mün­de gör­ke­zen ýur­du­myz bi­len işe­wür­lik gat­na­şyk­la­ryň pug­ta­lan­dy­ryl­ma­gy­nyň gel­je­gi­niň ulu­dy­gy­ny bel­läp, mil­li Li­de­ri­mi­zi öň­de bol­jak ta­ry­hy wa­ka­lar bi­len ýe­ne bir ge­zek gut­la­dy.

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH).

22.02.2018. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow Ys­lam ösüş ban­ky­nyň wi­se-pre­zi­den­ti Man­sur Muh­ta­ry ka­bul et­di, ol ägirt uly hal­ka­ra äh­mi­ýet­li da­ba­ra­ly çä­re­le­re gat­naş­mak üçin Türk­me­nis­ta­na gel­di. 

Myh­man ýüz­be-ýüz du­şuş­ma­ga dö­re­di­len müm­kin­çi­lik üçin ho­şal­ly­gy­ny be­ýan edip, döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zy öň­de bol­jak şan­ly wa­ka­lar — Türk­me­nis­tan — Ow­ga­nys­tan — Pa­kis­tan — Hin­dis­tan gaz ge­çi­ri­ji­si­niň no­bat­da­ky tap­gy­ry­nyň gur­lu­şy­gy­nyň baş­la­nyl­ma­gy­na ba­dal­ga be­ril­me­gi, bu ener­ge­ti­ka ge­çi­ri­ji­si­niň ug­ry bo­ýun­ça elekt­rik ge­çi­ri­ji hem-de op­ti­ki-sü­ýüm­li ara­gat­na­şyk ul­gam­la­ry­nyň çe­kil­me­gi­ne gi­ri­şil­me­gi, şeý­le hem Ser­he­ta­bat — Tur­gun­dy de­mir ýo­lu­nyň açyl­ma­gy my­na­sy­bet­li gut­la­dy. 

Man­sur Muh­tar YÖB-niň ýur­du­myz bi­len bu tas­la­ma­ny hem-de beý­le­ki mö­hüm äh­mi­ýet­li des­ga­la­ry ama­la aşyr­mak­da işe­wür hyz­mat­daş­lyk ed­ýän­di­gi­ne buý­san­ýan­dy­gy­ny bel­läp, Azi­ýa se­bi­ti­niň mun­dan beý­läk-de yk­dy­sa­dy ösü­şi­niň, onuň ila­ty­nyň dur­muş aba­dan­çy­ly­gy­nyň ös­me­gi­niň ke­pi­li hök­mün­de gel­jek­ki gaz ge­çi­ri­ji­si­niň äh­mi­ýe­ti­ni nyg­ta­dy. 

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow Ys­lam ösüş ban­ky­nyň bu iri möç­ber­li tas­la­ma­nyň dur­mu­şa ge­çi­ril­me­gi­ni gol­da­ýan­dy­gy, şeý­le hem şu ge­zek­ki da­ba­ra­la­ra gat­naş­ma­ga ça­ky­ly­gy ka­bul eden­di­gi üçin min­net­dar­lyk bil­di­rip, myh­ma­na bu çä­re­le­riň ge­çi­ril­me­gi üçin Ma­ry şä­he­ri­niň saý­la­nyp al­nan­dy­gy­nyň se­bä­bi ba­ra­da gys­ga­ça gür­rüň ber­di. Bu şä­her dür­li ta­ry­hy dö­wür­ler­de Merw ýa-da Ma­ru-Şa­hu Ja­han diý­lip at­lan­dy­ryl­dy. Bu top­rak­da dün­ýä si­wi­li­za­si­ýa­la­ry­nyň bi­ri eme­le gel­di, ga­dy­my­ýet­de hem-de or­ta asyr­lar­da bu ýer­de dür­li döw­let­ler gül­läp ös­di, Merw bol­sa tu­tuş Gün­do­ga­ryň aja­ýyp ylym we me­de­ni­ýet mer­ke­zi­ne öw­rül­di.

22.02.2018. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow Hin­dis­tan Res­pub­li­ka­sy­nyň da­şa­ry iş­ler döw­let mi­nist­ri je­nap Mo­ba­şar Ja­wed Ak­bar bi­len du­şuş­dy. Ol öňü­miz­dä­ki da­ba­ra­ly çä­re­le­re gat­naş­mak üçin öz ýur­du­nyň we­ki­li­ýe­ti­ne ýol­baş­çy­lyk edip, Türk­me­nis­ta­na gel­di. 

Ýo­ka­ry we­zi­pe­li myh­man türk­men top­ra­gyn­da mä­hir­li ka­bul edi­len­di­gi üçin ho­şal­lyk bil­di­rip, döw­let Baş­tu­ta­ny­my­za we äh­li türk­men hal­ky­na Hin­dis­tan Res­pub­li­ka­sy­nyň ýo­ka­ry de­re­je­li ýol­baş­çy­la­ry­nyň mä­hir­li sa­la­my­ny we iň go­wy ar­zuw­la­ry­ny ýe­tir­di. Je­nap Mo­ba­şar Ja­wed Ak­ba­ryň bel­leý­şi ýa­ly, Hin­dis­tan­da mil­li Li­de­ri­miz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýol­baş­çy­ly­gyn­da dur­mu­şa ge­çiril­ýän pa­ra­hat­çy­lyk sö­ýü­ji­lik­li sy­ýa­sa­ta hem-de türk­men Li­de­ri­niň pa­ra­hat­çy­ly­gyň, dur­nuk­ly­ly­gyň we äh­lu­mu­my aba­dan­çy­ly­gyň esas­la­ry­ny pug­ta­lan­dyr­mak mak­sa­dyn­da öňe sür­ýän hal­ka­ra baş­lan­gyç­la­ry­na ýo­ka­ry ba­ha ber­ýär­ler we gol­da­ýar­lar. 

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz dost­luk­ly döw­le­tiň ýo­ka­ry de­re­je­li ýol­baş­çy­la­ry­na iň go­wy ar­zuw­la­ry­ny aý­dyp, bi­ziň halk­la­ry­my­zy çuň­ňur ta­ry­hy, ru­hy we me­de­ni kök­le­riň bag­la­nyş­dyr­ýan­dy­gy­ny nyg­ta­dy. Hin­dis­tan ýur­du­my­zyň mö­hüm hyz­mat­da­şy bo­lup­dy we şeý­le bol­ma­gyn­da gal­ýar. Hin­dis­tan bi­len öza­ra gat­na­şyk­la­ra aý­ra­tyn üns be­ril­ýär. Biz türk­men-hin­di gat­na­şyk­la­ry­na ýo­ka­ry ba­ha ber­ýä­ris hem-de iki­ta­rap­la­ýyn we köp­ta­rap­la­ýyn esas­da, şol san­da iri hal­ka­ra gu­ra­ma­la­ryň we dü­züm­le­riň çäk­le­rin­de ola­ryň mun­dan beý­läk-de ös­dü­ril­me­gi­ne uly äh­mi­ýet ber­ýä­ris di­ýip, döw­let Baş­tu­ta­ny­myz aýt­dy we iki ýur­duň ne­ti­je­li gat­na­şyk­la­ry­nyň mun­dan beý­läk-de tä­ze ma­ny-maz­mun bi­len baý­laş­dy­ryl­jak­dy­gy­na ynam bil­dir­di. 

Söh­bet­deş­li­giň bar­şyn­da döw­le­ta­ra hyz­mat­daş­ly­gy­nyň ile­ri tu­tul­ýan me­se­le­le­ri bo­ýun­ça pi­kir al­şyl­dy.

HALKARA SERGISINE!!!

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy Sizi 2018-nji ýylyň 31-nji ýanwaryndan 2-nji fewraly aralygynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçiriljek Senagat önümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisine gatnaşmaga çagyrýar. Senagat önümleriniň, enjamlarynyiň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi Türkmenistanyň pudak edaralarydyr kärhanalary üçin möhüm waka we ähmiýetli halkara çäresi bolar. Halkara sergisinde oňa gatnaşyjylar üçin Türkmenistanyň maýa goýum ýagdaýy we pudak kärhanalaryny ösdürmegiň geljekki ugurlary barada giňişleýin maglumat almaga mümkinçilikler bolar.

Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi döwlet we hususy edaralarydyr kärhanalarynyň wekillerine tejribe alyşmak we duşuşmak üçin amatly şert döreder.
Sizi Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we dowrebap tehnologiýalaryň halkara sergisinde hoş gördük.
Has giňişleýin maglumaty guraýjy topardan alyp bilersiňiz:
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy:

Tel.:+993 12 39 38 88\38
Faks: +993 12 39 88 71
El.poçta: exhibition@cci.gov.tm, atanepes.exhibition@gmail.com, elena.exhibition@gmail.com

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!