18.05.2018. Şu gün Döwletliler köşgünde baýramçylyk çäresi geçirildi. Onda bu ýerde terbiýelenýän çagalar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyndan hurmadan taýýarlanan nygmatlary sowgat aldylar.

Türkmenistanlylaryň ösüp gelýän nesli barada hemmetaraplaýyn alada etmek milli Liderimiziň durmuş syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biridir. Ýurdumyzda körpeleriň bagtyýar durmuşda ýaşamagy üçin ähli şertler döredildi. Şu günki dabara hem munuň aýdyň subutnamasyna öwrüldi. Bu dabara Milli parlamentiň, syýasy we jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Çärä gatnaşanlaryň belleýşi ýaly, hut döwlet Baştutanymyzyň üstünlikli ýöredýän durmuş ugurly syýasaty Türkmenistanyň bütin dünýäde abadançylygyň we ruhubelentligiň, bagtyýar çagalygyň ýurdy hökmündäki meşhurlygyny şertlendirdi. “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda, Gökderede, ýurdumyzyň beýleki künjeklerinde çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezleriniň geriminiň yzygiderli giňeldilmegi, iň döwrebap enjamlar, interaktiw we multimediýa tehnologiýalary bilen üpjün edilen hem-de internet ulgamyna birikdirilen mekdep ýaşyna çenli döwrebap edaralaryň, mekdepleriň, şeýle hem çagalar we ýetginjekler üçin estetiki hem-de çeperçilik merkezleriniň köpçülikleýin gurulmagy, körpeleriň boş wagtlaryny netijeli we täsirli geçirmegi üçin niýetlenen düzümiň ösdürilmegi munuň aýdyň subutnamasydyr.

18.05.2018. Şu gün Garaşsyz, Bitarap ýurdumyz milli senenamamyzda şanly seneleriniň birini — Türkmenistanyň Konstitusiýanyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň gününi belledi.

Watanymyzyň mukaddes nyşanlary bolmak bilen, Konstitusiýamyz hem-de ýaşyl Tugumyz türkmen halkynyň mizemez jebisligini, onuň parahatçylygyň, ynsanperwerligiň we döredijiligiň belent maksatlaryna üýtgewsiz ygrarlylygyny beýan edýär.

Paýtagtymyz Aşgabat ählihalk baýramçylygynyň merkezine öwrüldi, bu ýerde milli Liderimiziň gatnaşmagynda ýurdumyzyň Konstitusiýa binasyna hem-de Baş tuguna gül goýmak dabarasy boldy.

Ir säher bilen gojaman Köpetdagyň gözel künjeginde seleňläp görünýän Konstitusiýa binasynyň ýanynda baýramçylyk çäreleri başlanyp, olar ene topragymyzda ýaýbaňlandyrylan beýik özgertmeleriň many-mazmunyny şöhlelendirýär.

Şemala pasyrdaýan ýaşyl baýdaklar, ajaýyp aýdymlardyr sazlaryň owazy, dürli reňkli bark urýan güller hem-de ýadygärlikler toplumynyň ýanynda ýygnanan adamlaryň güler ýüzleri — bularyň hemmesi buýsanç duýgusyny artdyrýan tolgundyryjy ýagdaýy döredýär.

17-nji maý (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi. Onda Prezident maksatnamasynyň ýerine ýetirilişine, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça wezipelere garaldy, halkymyzyň abadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilen döwletimiziň içeri syýasatyna degişli käbir meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.
Milli Liderimiz mejlisi açyp, 18-nji maýda ýurdumyzyň uly baýramy — Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň gününi ilkinji gezek döwlet derejesinde giňden belleýändigini aýtdy.
Berkarar Watanymyzyň Konstitusiýasy we Döwlet baýdagy halkymyzyň mizemez agzybirligini, bitewüligini alamatlandyrýar, parahatçylyk we döredijilik ýörelgesine üýtgewsiz ygrarlydygyny aýdyň görkezýär diýip, hormatly Prezidentimiz nygtady.
Demokratik, hukuk we dünýewi döwlet, adalatly raýat jemgyýeti baradaky milli düşünjeleri özünde jemleýän Konstitusiýamyz, Ýer ýüzünde belentden pasyrdaýan Döwlet baýdagymyz biziň milli buýsanjymyzdyr.
Esasy Kanunymyzda jemgyýetimiziň we döwletimiziň iň ýokary gymmatlygy hökmünde ykrar edilen adamlaryň hukuklary we azatlyklary kepillendirilýär. Biz şundan ugur alyp, milli guwanjymyza öwrülen ýaşyl Tugumyzyň astynda Türkmenistanyň iň täze taryhyny döredýäris.
Eziz Watanymyzy dünýäniň ösen döwletleriniň derejesine çykarmaga gönükdirilen giň gerimli maksatnamalary we özgertmeleri üstünlikli amala aşyrýarys diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdirdi.
Ösen ykdysadyýeti, kämil syýasy ulgamy bolan, demokratik, hukuk, dünýewi döwletimiziň binýadyny barha berkidýäris. Biz Esasy Kanunymyzda hemişelik berkidilen oňyn Bitaraplyk ýörelgesinden ugur alyp, eziz Watanymyzyň halkara abraýyny yzygiderli ýokarlandyrýarys.

18.05.2018. Şu gün ýurdumyzda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň gününiň bellenýän wagty bu şanly senä bagyşlanan dabaraly çäreler daşary ýurtlarda hem geçirildi. Şunuň ýaly ajaýyp wakalaryň biri hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň güýji bilen Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynyň Priwolžsk raýonynyň Funtowo obasynda gurlan mekdebiň açylyş dabarasy boldy.

Çärä Astrahan oblastynyň gubernatory A.Žilkin, Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministriniň orunbasary G.Karasin hem-de Russiýa Federasiýasynyň bilim we ylym ministriniň orunbasary P.Zenkowiç, “Ýedinaýa Rossiýa” partiýasynyň Astrahan sebit bölüminiň we oblast dumasynyň wekilleri, şeýle hem wise-premýer, ýurdumyzyň daşary işler ministri R. Meredowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň resmi wekiliýeti gatnaşdy. Dabara köp sanly ýerli ýaşaýjylar ýygnandylar, Astrahanyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýan türkmen talyplary hem geldiler.

Astrahan oblastynyň gubernatory myhmanlara we dabara gatnaşyjylara ýüzlenip, täze mekdebiň bilim bermegiň hem-de ýaşlary ruhy-ahlak taýdan ösdürmegiň häzirki zaman merkezine öwrüljekdigine ynam bildirdi.

Beýik türkmen nusgawy şahyrynyň ady dakylan mekdep bilen birlikde, Magtymguly Pyragynyň ýadygärliginiň açylyşy hem boldy. Ýadygärlik binasyny ajaýyp söz ussadynyň öçmez-ýitmez setirleri bezedi. Taryhçylaryň maglumatlaryna görä, Magtymguly Pyragy Asrtahan toparynda ençeme gezek bolupdyr we hut şu ýerde birnäçe ýüz ýyl mundan ozal şahyryň türkmen dilindäki eserleriniň ilkinji ýygyndysy neşir edilipdir.

18.05.2018. Şu gün paýtagtymyzyň owadan künjekleriniň birinde ýerleşen açyk sahna meýdançasynda geçirilen sungat ussatlarynyň konserti ählihalk baýramçylygynyň - Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň gününiň ajaýyp döredijilik waspnamasy bolup ýaňlandy.

Bu baýramçylyk halkymyzyň asyrlaryň jümmüşinden gözbaş alyp gaýdýan gadymy däpleriniň - parahatçylyk döredijiligiň, dostanalygyň we ynsanperwerligiň dabaralanýandygyny alamatlandyrýar, demokratik hukuk döwletiň mizemez esaslaryny, jemgyýetiň jebisligini hem-de ählumumy ösüşiň bähbidine hyzmatdaşlyk etmek üçin ýurdumyzyň açykdygyny ýüze çykarýar.

Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň Konstitusiýasy erkinligiň, türkmen halkynyň azatlygynyň we gülläp ösmeginiň, Watanymyzyň ajaýyp häzirki gününiň we röwşen geljeginiň nyşany bolup, ýaşyl Tugumyz buýsanç bilen pasyrdaýan mähriban topragymyzda durnuklylygyň we ylalaşygyň kepilidir.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan daşary syýasat ugrunyň netijesinde biziň Döwlet baýdagymyz dünýäde örän bellidir. Ol abraýly halkara guramalaryň baýdak sütünlerinde parlap, türkmen halkynyň belent ynsanperwer maksatlara ygrarlydygyny, onuň parahatçylyga, hoşniýetli goňşuçylyga hem-de netijeli gatnaşyk etmäge tarap yzygiderli ymtylmalaryny alamatlandyrýar. Watanymyzyň mukaddes ýaşyl Tugy biziň türgenlerimiziň ýeňişleriniň hormatyna dünýäniň iri sport forumlarynda barha köp belende galdyrylýar.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!