09.02.2018. Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, ýurdumyzda 2018-nji ýylda:
ministrliklere we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna, Aşgabat şäheriniň häkimligine Ahal welaýatynyň Ak bugdaý hem-de Bäherden etraplarynyň aralygynda saýaly, pürli, miweli baglaryň we üzümiň 1,5 million düýp nahalynyň;
welaýatlaryň häkimliklerine welaýatlaryň çäginde saýaly, pürli, miweli baglaryň we üzümiň 1,5 million düýp nahalynyň ekilmegini üpjün etmek tabşyryldy.
Ministrliklere, pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna, welaýatlaryň hem-de Aşgabat şäheriniň häkimliklerine miweli bag we üzüm nahallarynyň aýratyn kesgitlenen ýer böleklerinde görnüşleri boýunça ekilmegini hem-de ekilen saýaly, pürli, miweli bag we üzüm nahallarynyň damjalaýyn usulda suwarylmagyny üpjün etmek tabşyryldy.
Şeýle hem resminama bilen, Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri baradaky döwlet komitetine ministrlikleri, pudaklaýyn dolandyryş edaralaryny, welaýatlaryň hem-de Aşgabat şäheriniň häkimliklerini ýeterlik mukdarda üzüm we 3 ýyllyk bag nahallary bilen üpjün etmek, şeýle hem olaryň ekilişine we ideg edilişine gözegçilik etmek tabşyryldy.

www.tdh.gov.tm

08.02.2018. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Hindistan Respublikasynyň täze bellenen Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Azar Abul Hasan Hany kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy.
Diplomat duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallyk bildirip, milli Liderimize Hindistan Respublikasynyň Prezidenti Ram Nath Kowindiň we Premýer-ministri Narendra Modiniň mähirli sözlerini we ähli ugurlarda türkmen-hindi gatnaşyklaryny işjeňleşdirmäge taýýardygy barada aýdanlaryny ýetirdi. Şunda, Hindistanyň hormatly Prezidetimiz tarapyndan geçirilýän we sebit hem-de ählumumy möçberde abadançylygyň, ösüşiň bähbitlerine laýyk gelýän döredijilikli parahatçylyk söýüjilik syýasatyna ýokary baha berýändigi we ony goldaýandygy aýdyldy.
Döwlet Baştutanymyz dostlukly ýurduň ýolbaşçylaryna hoşniýetli arzuwlaryny aýdyp, diplomaty jogapkärli wezipä bellenilmegi bilen gutlady hem-de oňa ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn esasda, şol sanda iri halkara guramalarynyň hem-de düzümleriniň çäklerinde üstünlikli ösdürilýän özara peýdaly gatnaşyklaryň işjeňleşdirilmegine gönükdirilen asylly işinde üstünlik arzuw etdi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Günorta Aziýa döwletleri, aýratyn-da, sebit möçberdäki möhüm taslamalary durmuşa geçirmekde ygtybarly hyzmatdaş bolan Hindsitan bilen däp bolan gatnaşyklaryň berkidilmegine gyzyklanma bildirýändigini belläp, iki döwletiň arasyndaky hyzmatdaşlygyň döwrüň talabyna we ikitaraplaýyn bähbitlere laýyk gelýän täze hile eýe bolýandygyny we onuň üstüniň täze mazmun bilen ýetirilýändigini aýtdy.
Şunuň bilen baglylykda, Aziýa sebitiniň döwletleriniň durmuş-ykdysady taýdan durnukly ösüşine, ählumumy energetika howpsuzlygynyň üpjün edilmegine gönükdirilen Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygy boýunça taslamany iş ýüzünde durmuşa geçirmek meselelerine aýratyn üns berildi. Munuň özi Ýewraziýa yklymynda parahatçylygyň, dostlugyň we uzakmöhletleýin hyzmatdaşlygyň köprüsine öwrüler.

08.02.2018. Polipropilen saklanylýan we ugradylýan terminal Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň köp hereketli ýerleriniň biridir. 2017-nji ýylyň netijelri boýunça bu ýerden alyjylara 60 müň tonna gymmatly önüm iberildi. Bu ýere Türkmenbaşynyň nebti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndan bir gije-gündizde ortaça 200 tonna golaý ýurdumyzda we daşary ýurtlarda durnukly isleg bildirilýän nebit himiýasynyň bu külke önümi getirilýär.
Daşary ýurtlara ugradylýan önümleriň aglaba bölegi deňizde gämiler arkaly daşalýar. Dürli ýurtlaryň ýük gämileri ýokary islegli haryt almaga gelýärler.
Şu günler Russiýanyň “Musa Jelil” gury ýük daşaýan gämisiniň ammarlaryna polipropilen ýüklemek işleri tamamlanyp barýar. Aşagyna zat goýlan gapakly haltalara gaplanan polipropilen kenardan gämä ýüklenilýär. Olaryň hersinde jemi agramy 1 tonna bolan 40 halta ýerleşýär, bu bolsa diňe bir ýük ýüklemegi aňsatlaşdyrman, eýsem gämä ýüklenen ýüküň hasabyny hem ýeňilleşdirýär. Ýük ýüklemek işleri tamamlanandan soň rus gämisi deňze çykar we “türkmenplen” nyşany bilen tanalýan polipropileni Astrahan oblastynyň Olýa portuna elter.

Mihail BOBKIN (www.turkmenistan.gov.tm)

07.02.2018. Halkymyzyň bagtyýar we abadan durmuşyny üpjün etmek, ýurdumyzyň şäherlerinde we obalarynda halkara ölçeglerine kybap düzümi döretmek - milli Liderimiziň alyp barýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry bolup, adam hakynda hemmetaraplaýyn alada onuň esasyny düzýär. Aşgabatda ýurdumyzyň ähli sebitlerinde gurlan köpsanly täze binalar, ilkinji nobatda, ähli amatlyklary bolan ajaýyp ýaşaýyş jaýlary şol syýasatyň aýdyň nyşanlarydyr.
Döwrebap megapolise öwrülýän paýtagtymyzda ýaýbaňlandyrylan giň gerimli şähergurluşyk maksatnamasy ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini düýpli gowulandyrmak boýunça wezipeleri çözmäge gönükdirilendir.
Ýurdumyzda bolup geçýän beýik özgertmeleriň merkezinde bolan ak mermerli Aşgabat sazlaşykly ösýän şäheriň özboluşly nusgasyny özünde jemleýär. Şunda binagärlik babatda öňdebaryjy meýiller hem-de milli gurluşyk sungatynyň iň gowy däpleri, gözellik we amatlylyk sazlaşykly utgaşyp, öňdebaryjy tehnologiýalar hem-de inženerçilik-tehniki işläp düzmeler işjeň ornaşdyrylýar.
Geçen ýylyň oktýabrynda milli Liderimiziň gatnaşmagynda paýtagtymyzda şäheri gurmagyň 15-nji tapgyrynyň desgalar toplumy, şol sanda iki gatly kottejler, ýokary amatlykly 3, 4 we 12 gatly jaýlar, şeýle hem durmuş düzüminiň beýleki desgalary açyldy.
Bularyň ählisi Türkmenistanda milli Liderimiziň baştutanlygynda ýaşaýyş jaý syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr. Şunuň ýaly giň möçberli özgertmeleriň ýurdumyzyň ähli sebitlerinde amala aşyrylýandygyny we halkymyzyň şäherlerde bolşy ýaly, obalarda hem häzirki zaman talaplaryna laýyk gelýän durmuş ülňüleri bilen üpjün edilýändigini bellemeli.
Iri we ähmiýetli gurluşyk taslamalarynyň başyny başlamak bilen, hormatly Prezidentimiz olary durmuşa geçirmegiň ähli tapgyrlaryny – aýry-aýry etraplary gurmagy meýilleşdirmekden başlap, desgalary ulanmaga bermäge çenli ähli işleri öz gözegçiliginde saklaýar.

07.02.2018. Paýtagtymyzyň Halkara howa menziline ýörite ugur bilen Futbol assosiasiýalarynyň halkara federasiýasynyň (FIFA) hem-de sportuň şu görnüşi boýunça iri ýaryşlaryň däp boýunça hemaýatkäri bolup çykyş edýän “Coco-cola” kompaniýasynyň wekilleri geldiler. Myhmanlar 2018-nji ýylyň futbol boýunça dünýä çempionatynyň öňüsyrasynda geçirilýän dünýä boýunça aýlanyp çykmagyň çäklerinde, Ýer ýüzüniň futbola degişli baş baýraklarynyň birini — FIFA-nyň dünýä Kubogyny ilkinji gezek Türkmenistana getirdiler.
Her dört ýyldan nobatdaky dünýä çempionatynyň öň ýanynda Kubok ýurtlar we yklymlar boýunça “syýahat” edip, futbol janköýerlerine meşhur sylagy görmäge hem-de uly sport wakasyna dahyllydygyňy duýmaga mümkinçilik berýär.
Ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginiň, Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň, Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň, Milli olimpiýa komitetiniň ygtyýarly wekilleri myhmanlary garşylamaga ýygnandylar.
Soňra wekiliýet FIFA-nyň dünýä Kubogynyň resmi taýdan tanyşdyrylyşynyň geçiriljek ýeri bolan “Berkarar” söwda-dynç alyş merkezine ugrady.
Myhmanlar ýolugruna baryşlaryna ak mermerli Aşgabadyň hem-de aýratyn-da, 2017-nji ýylyň sentýabr aýynda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň geçirilen ýerine öwrülen Olimpiýa şäherjiginiň gözelliklerine ýokary baha berdiler.
“Aşgabat 2017” oýunlary hökmünde belli bolan bu ýaryşlarda türgenlerimiziň üstünlikli çykyşlary hem-de olaryň gazanan medallary Türkmenistany bütin dünýä diňe bir sport döwleti hökmünde däl, eýsem, onuň dostluk, doganlyk, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryna ygrarlydygyny we dünýä üçin açykdygyny görkezdi.
“Berkarar” söwda-dynç alyş merkeziniň girelgesinde futboluň köpsanly janköýerleri wekiliýeti şowhunly elçarpyşmalar bileen garşylady. Merkeziň aşaky gatynda, ýörite münberde FIFA-nyň dünýä Kubogy mynasyp orun tutdy.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!