27-nji martda, Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen bu gün türkmen paýtagtyna resmi sapar bilen gelýän Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Hasan Ruhaniniň arasynda gepleşikler bolar.
Nobatdaky ýokary derejedäki duşuşyklaryň barşynda goňşy ýurtlaryň Liderleri ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň dürli ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmagy, geljegi has uly hyzmatdaşlygyň düýpli ugurlaryny anyklaşdyrmagy, sebit we halkara derejeli möhüm meselelere garamagy göz öňünde tutýarlar.
24-nji martda geçen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow binýadynda köpasyrlyk dostluk ýörelgeleri we taryhy-medeni gatnaşyklar, iki tarapyň hoşniýetli erk-islegi goýlan döwletara gatnaşyklarynyň okgunly häsiýetini kanagatlanmak bilen belledi.
Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, häzirki döwürde ýurdumyz diňe bir özara bähbitlere däl, eýsem, tutuş sebitiň abadançylygynyň we gülläp ösüşiniň maksatlaryna kybap gelýän netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmäge bolan erk-islegini görkezýär. Soňky wagtlarda amala aşyrylan bilelikdäki iri taslamalaryň birnäçesi, şol sanda sebit we ählumumy ulag-üstaşyr düzüminiň möhüm bölegine öwrüljek Gazagystan — Türkmenistan — Eýran transmilli demir ýolunyň gurluşygy munuň aýdyň subutnamasydyr.
Söwda-ykdysady gatnaşyklaryny sazlaşdyrmagyň iň bir netijeli guralyny işläp taýýarlamak maksady bilen döredilen ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara toparynyň işi hem-de däp bolan işewürler maslahatlary we dürli sergiler Türkmenistanyň hem-de Eýranyň işewür toparlarynyň arasyndaky özara bähbitli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny berkitmäge gönüden-göni hyzmat edýär.

26.03.2018. Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň we Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň wekilçilikli synçylar toparlaryndan düzülen halkara synçylaryň metbugat maslahaty boldy. Onda Mejlisiň deputatlaryna saýlawlara taýýarlyk işlerine we onuň geçirilişine guralan gözegçiligiň netijeleri beýan edildi. Maslahata milli we daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, şeýle hem Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň agzalary gatnaşdylar.

Wekilçilikli toparlaryň ýolbaşçylary öz çykyşlarynda ýurdumyzyň ýolbaşçy düzümlerine hem-de Merkezi saýlaw toparyna döwletiň durmuşyndaky möhüm jemgyýetçilik-syýasy waka gatnaşmaga çakylyk üçin hoşallyk bildirdiler. Şeýle hem olar Türkmenistanda saýlawlaryň giň bäsdeşlik esasynda, açyklyk we aýanlyk şertlerinde hem-de saýlawçylaryň ýokary işjeňliginde üstünlikli, guramaçylykly geçendigini nygtadylar. Metbugat maslahatyna gatnaşyjylaryň belleýişleri ýaly, halkara synçylarynyň çagyrylmagy ýurdumyzyň bu jemgyýetçilik-syýasy çäräniň ýokary derejedäki aýanlygyny üpjün etmäge, saýlaw işleriniň açyklygyna gönükdirilen ýörelge hökmünde baha berilýär.

Bellenilişi ýaly, wekilçilikli toparyň beren bahasy saýlawlara görlen taýýarlygyň we onuň geçirilişiniň anyk beýanyny özünde jemleýär. Çykyş edenleriň pikirine görä, kabul edilen çözgütler we netijeler milli saýlaw kanunçylygyna, anyk gözegçilige we wekilçilikli toparyň agzalarynyň ýurdumyzda bolan mahaly toplan degişli maglumatlaryna esaslanýar.

26.03.2018. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy — Ýerine ýetiriji sekretary Sergeý Lebedewi kabul etdi.

Myhman öz ýolbaşçylyk edýän GDA-nyň wekilçilikli synçylar toparyna iberilen çakylyk we 25-nji martda geçirilen Türkmenistanyň Mejlisiniň VI çagyrylyşynyň deputatlarynyň saýlawlaryna görlen taýýarlyk işlerine hem-de onuň geçirilişine gözegçiligi amala aşyrmak ugrunda döredilen şertler üçin milli Liderimize tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi. Bellenilişi ýaly, Arkalaşygyň, GDA ýurtlarynyň Parlamentara Assambleýasynyň, Belarusuň hem-de Russiýanyň Parlament Ýygnagy Birleşiginiň, GDA-nyň Ýerine Ýetiriji komitetiniň 90 wekilinden ybarat toparyň agzalaryna Aşgabadyň we ähli welaýatlaryň saýlaw okruglaryna baryp görmäge, saýlaw çäreleriniň taýýarlygyna hem-de onuň barşyna gözegçilik etmäge zerur mümkinçilikler döredildi.

Şunuň bilen baglylykda, Sergeý Lebedew Türkmenistanda geçirilen parlament saýlawlarynyň guramaçylyk derejesine ýokary baha berdi. Myhman saýlawlaryň giň bäsdeşlik esasynda, açyklyk we aýanlyk ýagdaýynda hem-de hereket edýän milli kanunçylyga we halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryna laýyk derejede geçendigini belläp, türkmenistanlylaryň öz isleglerini erkin beýan edip bilmegi üçin zerur şertleriň döredilendigini nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýakymly sözler üçin minnetdarlyk bildirip, möhüm jemgyýetçilik-syýasy çäräniň uly ähmiýetiniň bardygyny, onuň dowamynda Mejlisiň deputatlary bilen bir hatarda, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlanandygyny aýtdy.

26.03.2018. Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparda maslahat boldy. Onda Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlarynyň deslapky jemi jemlendi.
Duşuşyga daşary döwletleriň we ýurdumyzyň iri habarlar agentlikleriniň, elektron neşirleriniň we beýleki habar beriş serişdeleriniň habarçylary, halkara synçylar gatnaşdylar.
Merkezi saýlaw toparynyň başlygy saýlawlaryň deslapky netijelerini aýan etmezden öňürti, bu ýere ýygnananlara möhüm jemgyýetçilik-syýasy çärä taýýarlyk we ony geçirmek boýunça alnyp barlan ägirt uly işler barada habar berdi hem-de saýlaw çärelerine gatnaşanlaryň hemmesine hoşallygyny mälim etdi. Saýlawyň ähli tapgyrlarynyň maglumat taýdan üpjünçiligini ýola goýan köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekillerine aýratyn hoşallyk sözleri aýdyldy.
Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlygyna, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalygyna dalaşgärleri görkezmek 2018-nji ýylyň 24-nji ýanwaryndan 22-nji fewralyna çenli dowam etdi. Syýasy partiýalar kanun tarapyndan bellenen möhletlerde maslahatlary geçirdiler. Onuň dowamynda olaryň dalaşgärleri görkezildi. Bellenilişi ýaly, 25-nji martda bolan saýlawlar bellige alnan dalaşgärleriň sany we 4 saýlawyň bir günde geçirilmegi hem-de oňa syýasy partiýalaryň üçüsiniň gatnaşmagy bilen öňki geçirilen saýlawlardan tapawutlanýar. Welaýatlardaky we Aşgabat şäherindäki saýlaw uçastoklarynda ilkinji gezek kameralar oturdyldy hem-de Merkezi saýlaw toparynyň “saylav.gov.tm” onlaýn usulynda sagat 7-den 19-a çenli ses bermek çäresi alnyp görkezildi.
Merkezi saýlaw topary syýasy partiýalar we raýatlar toparlary tarapyndan berlen resminamalary gözden geçirip, 3 — 27-nji fewral aralygynda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlygyna 284 dalaşgäri, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň halk maslahatlarynyň agzalygyna 489 dalaşgäri, etraplaryň, şäherleriň halk maslahatlarynyň agzalygyna 2 müň 570 dalaşgäri, Geňeşleriň agzalygyna bolsa 13 müň 215 dalaşgäri bellige aldy. Ähli saýlawlar boýunça dalaşgärleriň umumy sany 16 müň 558 boldy.

24.03.2018. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda mähriban halkymyzyň abadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilen döwletimiziň içeri syýasatyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesi ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna seredildi.
Milli Liderimiz mejlisiň gün tertibine girizilen meselelere geçip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Myradowa söz berdi.
Wise-premýer gözegçilik edýän ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýy, ykdysady, maliýe we bank ulgamlarynyň öňümizdäki ýedi ýyl üçin ösüş maksatnamasynyň taýýarlanylyşy barada hasabat berdi. Bu resminama döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklaryna hem-de “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2018 - 2024-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna” laýyklykda işlenip taýýarlanyldy.
Ýakyn geljekde halk hojalygynyň ähli pudaklaryny mundan beýläk-de durnukly ösdürmek, önümçilik kuwwatyny artdyrmak, maýa goýum işini işjeňleşdirmek, býujet serişdeleriniň maksadalaýyk ulanylmagyny üpjün etmek, býujet-salgyt ulgamyny kämilleşdirmek boýunça çäreleri amala aşyrmak göz öňünde tutulýar.
Şunuň bilen birlikde, zähmet gatnaşyklaryny kadalaşdyrýan kanunçylygy kämilleşdirmek, döwlet statistiki ulgamyny özgertmek, standartlaşdyrmak ulgamynda kanunçylyk namalaryny halkara standartlaryna laýyk getirmek, gymmat bahaly kagyzlaryň bazaryny hem-de milli ätiýaçlandyryş ulgamyny ösdürmek meýilleşdirilýär. Ýurdumyzyň bank edaralarynyň işini özgertmäge uly ähmiýet berler.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!