26-njy sentýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Onda Türkmenistanyň geljek ýyl üçin Döwlet býujetiniň taslamasyna hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Şeýle hem mähriban halkymyzyň abadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilen içeri syýasatyň ileri tutulýan meseleleriniň birnäçesi ara alnyp maslahatlaşyldy.

Döwlet Baştutanymyz ilki bilen mejlise çagyrylan maliýe ministri G.Myradowa söz berdi. Ol gözegçilik edýän ministrliginiň işi hem-de 2018-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň taslamasynyň taýýarlanylyşy barada hasabat berdi. Habar berlişi ýaly, bu resminama hormatly Prezidentimiziň beren maslahatlary we tabşyryklary hem-de ykdysady strategiýanyň ileri tutulýan ugurlary nazara alnyp taýýarlanyldy. Esasy maliýe meýilnamasyny işläp düzmek ministrlikleriň we pudak edaralarynyň, häkimlikleriň deslapky hasaplamalary esasynda alnyp baryldy.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň täze ýyl üçin Döwlet býujeti düzülende, öňküsi ýaly, durmuş ulgamyna aýratyn üns beriljekdigini belledi. Döwlet býujetiniň taslamasy taýýarlananda milli ykdysadyýetimiziň pudaklaryny ösdürmäge gönükdirilen karz serişdeleriniň möçberini artdyrmaga hem uly üns bermeli. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow kiçi önümçilikleri höweslendirmek hem-de ýola goýmak we ösdürmek boýunça çäreleri göz öňünde tutmagyň wajypdygyny belledi.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz ilata berilýän karz maliýe serişdeleriniň möçberlerini artdyrmagyň, bank hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrmagyň hem-de ýerlenýän karz serişdeleriniň göterimleriniň elýeterli bolmagyny gazanmagyň möhümdigini aýtdy. Hormatly Prezidentimiz bank goýumlaryny höweslendirmegiň we olaryň ygtybarly kepillendirilmegini üpjün etmegiň zerurdygyny belläp, Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň bazar gatnaşyklaryna esaslanmalydygyny nygtady.

25.09.2017. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň welaýatlarynyň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy, şeýle hem Oba milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Ahal welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew häzirki döwürde welaýatda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, bugdaý ekişiniň hem-de pagta ýygymynyň barşy barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň depginlerini ýokarlandyrmak boýunça milli Liderimiziň ozal berlen tabşyryklaryny ýerine ýetirmek ugrunda giň möçberli işler ýaýbaňlandyryldy.

Şeýle hem häkim welaýatyň çäklerinde gurluşygy alnyp barylýan desgalardaky işleriň ýagdaýy hem-de Ýaşulular maslahatyny guramaçylykly geçirmäge görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz daýhan yhlasy bilen ýetişdirilen gowaça hasylyny ýitgisiz ýygnap almak, möwsümi bellenilen möhletlerde tamamlamak boýunça birnäçe tabşyryklary berdi. Milli Liderimiz daýhanlar üçin döredilýän şertleriň, tehnikalaryň netijeli işledilmeginiň we tabşyrylan hasyl üçin hasaplaşyklaryň öz wagtynda geçirilmeginiň yzygiderli gözegçilikde saklanmalydygyny belledi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow welaýatyň Ak bugdaý we Kaka etraplarynda pagta ýygymynyň depginleriniň pesdigini belledi we bu ýagdaýy düýpli seljerip, işleri degişli derejede ýola goýmagy talap etdi.

24.09.2017. Daşary ýurt walýutasyna Owganystan Yslam Respublikasyndan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzini satyn aldylar. Bulardan başga-da, Russiýa Federasiýasyndan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Türkiýe Respublikasyndan, Gyrgyz Respublikasyndan, Täjigistan Respublikasyndan we beýleki ýurtlardan gelen işewürler daşary ýurt walýutasyna arassalanan pagta ýagyny, jinsi matasyny we nah ýüplügi satyn aldylar. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 37 million 111 müň dollaryndan gowrak boldy. Manat serişdelerine Russiýa Federasiýasyndan, Beýik Britaniýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Hindistandan Respublikasyndan gelen täjirler jemi bahasy 8 million 71 müň manatlykdan gowrak bolan arassalanan pagta ýagyny we saryja goýunlaryň ýüňüni satyn aldylar. Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin jemi bahasy 1 million 308 müň manatlykdan gowrak azyklyk bugdaý satyn aldylar.

Türkmen döwlet habarlar agentligi.

23.09.2017. Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidendi Ruslan Minnihanow hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa hat ugratdy, ol ýerde Türkmenistanda mähirli kabul edilendikleri we Tatarystan Respublikasynyň wekiliýetine bildirilen myhmansöýerlik üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirýär.
Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň açylyş dabaralary mende uly täsir galdyrdy. Size Tatarystanyň wekiliýetiniň Aziada çärelerine gatnaşmagy ugrunda döredilen mümkinçilikler üçin sag bolsun aýdýaryn. Ýaryşlaryň üstünlikli geçmegini, Türkmenistanyň toparyna bolsa ýeňijileriň hormat münberinde mynasyp orun eýelemegini arzuw edýärin – diýip hatda aýdylýar.

http://tdh.gov.tm

22.09.2017. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Onda halkymyzyň we ýurdumyzyň abadançylygyny üpjün etmek bilen baglanyşykly içeri we daşary syýasatyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Mejlise harby we hukuk goraýjy edaralaryň, käbir ministrlikleriň we pudak edaralarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary çagyryldy.

Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Garajaýewe söz berdi. Wise-premýer gözegçilik edýän ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýy we ýurdumyzda geçirilýän medeni-köpçülikleýin çäreler barada hasabat berdi. Häzirki wagtda milli taryhy-medeni mirasy çuňňur öwrenmek we wagyz etmek boýunça maksada laýyk işleriň yzygiderli alnyp barylýandygy bellenildi.

Paýtagtymyzda ýurdumyzyň sungat ussatlarynyň gatnaşmagynda konsertler, teatr sahnalary, mowzuklaýyn sergiler hem-de maslahatlar guralýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow häzirki döwrüň wezipelerine hem-de talaplaryna laýyklykda, medeniýet edaralarynyň we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň, döredijilik işgärleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmagyň, täze zehinleri ýüze çykarmak boýunça işleri işjeňleşdirmegiň zerurdygyny belläp, bu babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!