30.01.2017. Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatyna saparynyň çäklerinde Owadandepede gurulýan we tebigy gazdan benzin önümçiligi boýunça döwrebap kärhanada alnyp barylýan işler, öňde durýan wezipeler bilen tanyşdy.
Kärhana “Türkmengaz” döwlet konserniniň hem-de Ýaponiýanyň “Kawasaki Heavy Industries Ltd” we Türkiýäniň “Rönesans Endüstri Tesisleri Inşaat Sanai ve Ticaret A.Ş.” kompaniýalar konsorsiumynyň bilelikdäki tagallalary bilen bina edilýär. Degişli resminamanyň Türkmenistanyň hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky Hökümet wekiliýetiniň 2013-nji ýylyň sentýabrynda Ýaponiýa bolan resmi saparynyň çäklerinde gol çekilendigini bellemeli. 2014-nji ýylyň awgustynda bolsa döwlet Baştutanymyzyň gatnaşmagynda bu kärhananyň düýbüni tutmak dabarasy boldy. Şanly waka mynasybetli guralan dabarada eden çykyşynda hormatly Prezidentimiz bu iri senagat desgasynyň tebigy gazy gaýtadan işlemek esasynda ýokary hilli we ekologiýa taýdan arassa benzin öndürýän dünýäde ilkinji gazhimiýa toplumy boljakdygyny belledi.
Kärhana dünýäniň belli önüm öndürijileriniň, şol sanda Daniýanyň “Haldor Topsoe” kompaniýasynyň täze enjamlary we öňdebaryjy tehnologiýalary bilen üpjün ediler. Her ýylda 1 milliard 785 million kub metr gazy gaýtadan işlemäge niýetlenen kärhanada Euro-5 standarty boýunça ýokary ekologiýa talaplaryna laýyk gelýän A-92 görnüşli benziniň ýylda 600 müň tonnasy öndüriler. Şeýlelikde, bu ýerde bir gije-gündiziň dowamynda 1800 tonna benzin öndüriler. Şeýle hem toplumda ýylda 12 müň tonna dizel ýangyjyny we 115 müň tonna suwuklandyrylan gazy öndürmek göz öňünde tutulýar. Maýa goýum taslamasynyň umumy bahasy ABŞ-nyň 1 milliard 700 million dollaryna barabardyr. Kärhanany 2018-nji ýylda doly gurup ulanmaga bermek meýilleşdirildi. Şonda ýüzlerçe iş orunlary dörär.

30.01.2017. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy. Onuň barşynda döwlet Baştutanymyz sebiti durmuş –ykdysady taýdan ösdürmegiň meselelerine, döwlet maksatnamalarynyň ýerine ýetirilişine, senagat pudagynda we oba hojalygynda alnyp barylýan işlere üns berdi, şeýle hem halk hojalygynyň pudaklarynyň zähmetkeşleri bilen duşuşdy.
Ahal welaýatynda gurulýan toplum önümçilik zerurlyklary üçin “mawy ýangyjy” “Gündogar-Günbatar” gaz geçirijisinden alar. Döwlet Baştutanymyz bu barada aýtmak bilen, Türkmenistanyň tebigy gazyny diňe bir gaz geçirijileriň üsti bilen däl, eýsem, gaýtadan işläp uly islegden peýdalanýan önümleri dünýä bazarlaryna çykarýandygyny belledi. Şeýlelikde, 2014-nji ýylda gurluşygyna badalga berlen täze desganyň önümçilik kuwwaty ýylda 1 milliard 785 million kub metr tebigy gazy gaýtadan işlemäge we 600 müň tonna benzin öndürmäge niýetlenendir. Bu kärhananyň ulanylmaga berilmegi bilen içerki we daşarky bazaryň islegi bökdençsiz üpjün ediler.
Şeýle hem zawodyň işe başlamagy bilen 1500-den gowrak täze iş orunlary dörediler. Şunda, çylşyrymly tehnologiýalardan baş çykarýan milli hünärmenleriň sany has-da artar. “Haldor Topsoe” kompaniýasynyň ygtyýarlandyrmasynyň esasynda gurulýan bu kärhanada Ýaponiýa, ABŞ, Beýik Britaniýa, Belgiýa, Germaniýa, Daniýa ýaly ýurtlaryň ýokary tehnologiýaly önümçilik enjamlary ornaşdyrylar. Munuň özi ylmyň iň ýokary gazananlaryna laýyk gelýär.
Soňra döwlet Baştutanymyzyň öňdengörüjilikli oňyn syýasaty netijesinde Watanymyzyň ösüşleriň belentliklerine tarap bedew bady bilen ynamly gadam urýandygy bellenilip, tutuş ýurdumyzda köpsanly önümçilik, durmuş maksatly binalaryň gurulýandygy bellenildi. Hormatly Prezidentimize Ahal welaýatyny mundan beýläk-de ösdürmegiň meýilnamalary bilen baglanyşykly sowal berildi.

30.01.2017. Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 35-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt walýutasyna BAE-den we Gazagystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen dizel ýangyjyny satyn aldylar.

Mundan başga-da, Russiýadan, Türkiýeden, Eýrandan, Owganystandan, Belizden, Ukrainadan gelen telekeçiler daşary ýurt puluna azyklyk bugdaýy, nah mata we ýüplügi, pagta süýümi, çig ýüpegi satyn aldylar.

Şweýsariýaly biznesmenler Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen agyr waakumly gazoýl aldylar.

27.01.2017. Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyndan bolan Synçylar topary Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça saýlaw möwsümine syn etmek işlerini dowam edýär.

GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygynyň—Ýerine ýetiriji sekretarynyň birinji orunbasary B.Guminskiý Aşgabat şäher saýlaw toparynyň başlygy J.Adakowa bilen duşuşdy.

Şäher saýlaw komitetiniň ýolbaşçysy B.Guminskä saýlawlara taýýarlyk görmek boýunça ýerine ýetirilen işler barada habar berip, Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärleriň görkezilmegi we bellige alynmagy, saýlawçylaryň sanawlary boýunça geçirilen işler, dowam edýän wagyz nesihat işleri barada jikme-jik durup geçdi.

GDA-dan bolan halkara synçylar Aşgabat şäherindäki we Ahal welaýatyndaky uçastok saýlaw toparlaryna baryp gördüler, şonda olar saýlaw uçastoklarynyň zerur bolan maddy-enjamlaýyn serişdeler, maglumat hem-de usulyýet edebiýatlary bilen üpjün edilişi, saýlawçylaryň sanawlary boýunça geçirilen işler bilen tanyşdylar.

27.01.2017. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy hem-de döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibiniň meselelerine geçip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Hojamämmedowa söz berdi. Wise-premýer hereket edýän milli kanunçylygyň esasynda gymmat bahaly metallardan bolan döwlet sylaglaryny Türkmenistanyň çäginden daşary alyp gitmegiň Tertibiniň işlenip taýýarlanylyşy barada hasabat berdi.

Şunuň bilen bir hatarda, wise-premýer “Durnukly ösüş strategiýasyna ýardam-Türkmenistanda energiýa we daşky gurşawy goramak ulgamynda tebigy serişdeleri rejeli peýdalanmak” atly taslamany amala aşyrmak bilen bagly mesele boýunça hasabat berdi. Bu taslama tehniki hyzmatdaşlygyň çäklerinde Ýewropa Bileleşigi bilen bilelikde amala aşyrylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gymmat bahaly metallardan ýasalan döwlet sylaglaryny ýurdumyzyň çäginden daşary alyp gitmegiň Tertibiniň taslamasyny makullap, ýewropaly hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklary has-da berkitmek meselesine ünsi çekdi. Bu ýagdaý eziz Watanymyzyň daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar.

HALKARA SERGISINE!!!

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy Sizi 2018-nji ýylyň 31-nji ýanwaryndan 2-nji fewraly aralygynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçiriljek Senagat önümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisine gatnaşmaga çagyrýar. Senagat önümleriniň, enjamlarynyiň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi Türkmenistanyň pudak edaralarydyr kärhanalary üçin möhüm waka we ähmiýetli halkara çäresi bolar. Halkara sergisinde oňa gatnaşyjylar üçin Türkmenistanyň maýa goýum ýagdaýy we pudak kärhanalaryny ösdürmegiň geljekki ugurlary barada giňişleýin maglumat almaga mümkinçilikler bolar.

Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi döwlet we hususy edaralarydyr kärhanalarynyň wekillerine tejribe alyşmak we duşuşmak üçin amatly şert döreder.
Sizi Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we dowrebap tehnologiýalaryň halkara sergisinde hoş gördük.
Has giňişleýin maglumaty guraýjy topardan alyp bilersiňiz:
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy:

Tel.:+993 12 39 38 88\38
Faks: +993 12 39 88 71
El.poçta: exhibition@cci.gov.tm, atanepes.exhibition@gmail.com, elena.exhibition@gmail.com

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!