07.02.2018. Paýtagtymyzyň Halkara howa menziline ýörite ugur bilen Futbol assosiasiýalarynyň halkara federasiýasynyň (FIFA) hem-de sportuň şu görnüşi boýunça iri ýaryşlaryň däp boýunça hemaýatkäri bolup çykyş edýän “Coco-cola” kompaniýasynyň wekilleri geldiler. Myhmanlar 2018-nji ýylyň futbol boýunça dünýä çempionatynyň öňüsyrasynda geçirilýän dünýä boýunça aýlanyp çykmagyň çäklerinde, Ýer ýüzüniň futbola degişli baş baýraklarynyň birini — FIFA-nyň dünýä Kubogyny ilkinji gezek Türkmenistana getirdiler.
Her dört ýyldan nobatdaky dünýä çempionatynyň öň ýanynda Kubok ýurtlar we yklymlar boýunça “syýahat” edip, futbol janköýerlerine meşhur sylagy görmäge hem-de uly sport wakasyna dahyllydygyňy duýmaga mümkinçilik berýär.
Ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginiň, Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň, Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň, Milli olimpiýa komitetiniň ygtyýarly wekilleri myhmanlary garşylamaga ýygnandylar.
Soňra wekiliýet FIFA-nyň dünýä Kubogynyň resmi taýdan tanyşdyrylyşynyň geçiriljek ýeri bolan “Berkarar” söwda-dynç alyş merkezine ugrady.
Myhmanlar ýolugruna baryşlaryna ak mermerli Aşgabadyň hem-de aýratyn-da, 2017-nji ýylyň sentýabr aýynda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň geçirilen ýerine öwrülen Olimpiýa şäherjiginiň gözelliklerine ýokary baha berdiler.
“Aşgabat 2017” oýunlary hökmünde belli bolan bu ýaryşlarda türgenlerimiziň üstünlikli çykyşlary hem-de olaryň gazanan medallary Türkmenistany bütin dünýä diňe bir sport döwleti hökmünde däl, eýsem, onuň dostluk, doganlyk, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryna ygrarlydygyny we dünýä üçin açykdygyny görkezdi.
“Berkarar” söwda-dynç alyş merkeziniň girelgesinde futboluň köpsanly janköýerleri wekiliýeti şowhunly elçarpyşmalar bileen garşylady. Merkeziň aşaky gatynda, ýörite münberde FIFA-nyň dünýä Kubogy mynasyp orun tutdy.

07.02.2018. Paýtagtymyzda Eýran Yslam Respublikasynyň Medeniýet günleriniň dabaraly açylyşy boldy. Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň Medeniýet merkezi we ýurdumyzyň Medeniýet ministrligi bu çäräniň guramaçylary boldular.
Iki döwletiň ynsanperwer gatnaşyklarynyň ösdürilmegi gadym döwürlerden bäri taryhy we medeni umumylyklar bilen baglanyşykly biziň halklarymyzyň hoşniýetli goňşuçylyk we dostluk gatnaşyklarynyň anyk ýörelgelerini aýdyň tassyklaýar.
Şu günki çäre goňşy ýurtlaryň arasyndaky hyzmatdaşlygy ýaýbaňlandyrmakda nobatdaky ädimdir. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, türkmen-eýran ynsanperwer gatnaşyklary umumadamzat gymmatlyklarynyň hazynasyna mynasyp goşant goşan iki halkyň özboluşly milli mirasyny öwrenmek we goramak işinde aýratyn ähmiýete eýedir.
Bu çäräniň «Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip atlandyrylan hut şu ýylda geçirilmeginiň aýratyn many-mazmuny bardyr. Çäkleri taryhy we binagärlik ýadygärliklere beslenen biziň döwletlerimiz Gündogary we Günbatary birikdirýän bu ugurda möhüm halkadyr. Munuň özi olaryň dünýä medeniýetiniň merkezleri hökmündäki ähmiýetini şertlendirýär. Biziň halklarymyzyň medeniýetleriniň ýakynlygy asyrlaryň jümmüşinden gelýän gatnaşyklary täze many-mazmun bilen baýlaşdyryp ösdürmekde häzirki wagtda ajaýyp hereketlendiriji güýç bolup hyzmat edýär.
Eýran Yslam Respublikasynyň wekiliýetiniň düzümine medeniýet ulgamyndaky ugurdaş edaralaryň ýolbaşçylary we hünärmenleri, döredijilik toparlary, halk senetçiliginiň ussatlary girdiler. Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginde bolan Eýran Yslam Respublikasynyň wekilleriniň kabul edişliginiň barşynda medeniýet ulgamynda özara gatnaşyklary ösdürmegiň geljegi ara alyp maslahatlaşyldy.

06.02.2018. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň 2017-nji ýylyň jemlerine bagyşlanyp şu ýylyň 26-njy ýanwarynda geçirilen giňişleýin mejlisinde ýangyç-energetika toplumyny diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek boýunça möhüm wezipeler çözülende, Türkmenistanyň dünýäniň energetika bazarynda eýeleýän ornuny pugtalandyrmaga, energiýa serişdelerine artýan içerki islegleri kanagatlandyrmaga, nebitden we gazdan öndürilýän önümleriň möçberlerini artdyrmaga aýratyn üns berilmelidigini belledi. TOPH we beýleki gaz geçirijileriň gurluşygyna aýratyn üns bermek zerurdyr.

Hormatly Prezidentimiz nebitgaz pudagynyň köpsanly mümkinçiliklerine ünsi çekip, döwlet emlägini hususylaşdyrmagy dowam etdirmegi hem-de häzirki zaman halkara ülňülerini giňden ornaşdyrmagyň hasabyna ýangyç-energetika toplumynyň dolandyrylmagyny düýpli üýtgetmegi tabşyrdy.

Türkmenistanyň Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasyna başlyklyk etmegi geçen ýylyň möhüm wakalarynyň biri boldy.

30-31-nji maýda Halkara Energetika Hartiýasynyň “Energiýa serişdelerini üstaşyr geçirmek boýunça köptaraplaýyn Çarçuwaly ylalaşyga tarap ýol” atly Aşgabat maslahaty geçirildi. Bu wekilçilikli duşuşyk Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan yglan edilen Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmegiň möhüm şerti bolan ählumumy energiýa howpsuzlygynyň täze binýadyny döretmek ýaly strategiki ugurda gyzyklanma bildirýän taraplaryň ählisiniň netijeli gepleşikleri dowam etdirmegi üçin ähmiýetli çäre boldy.

Maslahatyň işine gatnaşmak üçin Halkara Energetika Hartiýasyna agza ýurtlardan ministrleriň, ýokary wezipeli ýolbaşçylaryň hem-de esasy bilermenleriň, halkara energetika we maliýe guramalarynyň, energetika kompaniýalarynyň hem-de ylmy-barlag edaralarynyň 80-den gowrak wekili gatnaşdy.

06.02.2018. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow “ARETI” Halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Makarowy kabul etdi

Wagt tapyp kabul edendigi we ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallyk bildirip, işewür özüniň ýolbaşçylyk edýän kompaniýasynyň sazlaşykly ykdysady ösüşe eýe bolan Türkmenistan bilen özara peýdaly gatnaşyklary artdyrmaga uly gyzyklanma bildirýändigini nygtady.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň dünýä işewürliginiň, şol sanda Russiýanyň öňdebaryjy wekilleri bilen netijeli gatnaşyklar üçin hemişe açykdygyny aýtdy. Türkmenistanda amala aşyrylýan giň möçberli durmuş-ykdysady maksatnamalarynyň çäklerinde daşary ýurt hünärmenleriniň döwrebap tehnologiýalaryny we öňdebaryjy tejribelerini giňden ornaşdyrmaga aýratyn ähmiýet berilýändigini belläp, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow köp ýyllyk bilelikdäki işiň netijesinde oňyn tejribe toplanan “ARETI” kompaniýasy bilen işewür gatnaşyklaryň netijeli häsiýete eýedigini kanagatlanma bilen nygtady.

Duşuşygyň dowamynda Türkmenistanyň döwlet ösüşiniň ileri tutulýan ugurlaryny, dürli ulgamlarda, täze bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmegiň mümkinçiliklerini nazara alyp, özara peýdaly hyzmatdaşlygyň geljekki ugurlary boýunça netijeli pikir alyşmalar boldy.

Bildirilýän ýokary ynam üçin milli Liderimize tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, işewür ýolbaşçylyk edýän kompaniýasynyň mundan beýläk-de öz üstüne alan hyzmatdaşlyk borçnamalaryny ýerine ýetirmäge çynlakaý we örän jogapkärli çemeleşjekdigine ynandyrdy.

Duşuşgyň ahyrynda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow we “PRETI” Halkara kompaniýalar toparynyň prezidenti Igor Makarow özara bähbitleri we anyk netijelere gönükdirilen tagallalary nazara almak bilen ýola goýulýan oňyn hyzmatdaşlygyň netijeli dowam etjekdigine ynam bildirdiler.

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH).

05.02.2018. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň we ýurdumyzyň welaýatlarynyň häkimleriniň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, sebitleriň oba hojalyk ulgamynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, şeýle hem öňde boljak şanly senelere taýýarlyk bilen baglanyşykly meselelere garaldy.
Iş maslahatynda ilki bilen Aşgabat şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýew ýurdumyzyň baş şäherini abadanlaşdyrmak, paýtagtymyzyň etraplarynyň çäklerinde degişli arassaçylyk ýagdaýyny saklamak boýunça döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Şeýle hem hasabatyň çäklerinde “Täze zaman” ýaşaýyş toplumynyň nobatdaky tapgyryny açyp, ulanmaga bermek boýunça görlen taýýarlyk işleri barada habar berildi.
Hasabaty diňläp, döwlet Baştutanymyz paýtagtymyzy mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn ösdürmek, kiçi etrapçalardaky ýaşaýyş jaýlaryny abatlamak, Jemagat hojalygy ministrligi bilen bilelikde şäherdäki suw çüwdürimleriniň we suw desgalarynyň sazlaşykly işini üpjün etmek boýunça öňde durýan wezipelere örän jogapkärçilikli çemeleşmelidigini tabşyrdy.
Hormatly Prezidentimiz etrap häkimleriniň iş tertibini kesgitlemek hem-de olaryň degişli meseleleri çözmegi, paýtagtymyzdaky ýollaryň we ýaşaýyş jaýlarynyň ýagdaýyna gözegçilik etmegi üçin zerur çäreleri görmek babatda häkime birnäçe tabşyryklary berdi. Şäher baglaryna we güllere ideg edilişiniň berk gözegçilikde saklanmalydygyny belledi.
Hormatly Prezidentimiz iş maslahatynyň dowamynda şäher ilatynyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna gönükdirilen işleriň netijeli häsiýete eýe bolmagy, şanly senelere we “Täze zaman” ýaşaýyş toplumynyň nobatdaky tapgyrynyň açylyş dabarasyna ýokary derejede taýýarlyk görmegi tabşyrdy we bellenilen çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmelidigine ünsi çekdi.

HALKARA SERGISINE!!!

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy Sizi 2018-nji ýylyň 31-nji ýanwaryndan 2-nji fewraly aralygynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçiriljek Senagat önümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisine gatnaşmaga çagyrýar. Senagat önümleriniň, enjamlarynyiň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi Türkmenistanyň pudak edaralarydyr kärhanalary üçin möhüm waka we ähmiýetli halkara çäresi bolar. Halkara sergisinde oňa gatnaşyjylar üçin Türkmenistanyň maýa goýum ýagdaýy we pudak kärhanalaryny ösdürmegiň geljekki ugurlary barada giňişleýin maglumat almaga mümkinçilikler bolar.

Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi döwlet we hususy edaralarydyr kärhanalarynyň wekillerine tejribe alyşmak we duşuşmak üçin amatly şert döreder.
Sizi Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we dowrebap tehnologiýalaryň halkara sergisinde hoş gördük.
Has giňişleýin maglumaty guraýjy topardan alyp bilersiňiz:
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy:

Tel.:+993 12 39 38 88\38
Faks: +993 12 39 88 71
El.poçta: exhibition@cci.gov.tm, atanepes.exhibition@gmail.com, elena.exhibition@gmail.com

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!