2019-njy ýylyň 8-nji maýynda Türkmenistanda durmuş-ykdysady ösüşiniň ýolunda ýene-de bir möhüm ädim ädildi. Bu «Altyn Asyr» Türkmen kölüniň golaýynda täze durmuş-önümçilik toplumynyň düýbüni tutmak dabarasy bolup durýandyr.
Bu dabaraly çärä Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy. Döwlet Baştutany ýadygärlik ýazgysyny goýdy we ol kapsula ýerleşdirildi, bu bolsa täze toplumyň desgalarynyň biriniň binýadyna goýuldy.
Şeýle hem bu çärä Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy we wekilleri, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, ýurdumyzyň dürli ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň, ýokary okuw mekdepleriniň ýolbaşçylary we wekilleri, Türkmenistanda işleýän diplomatik missiýalarynyň we halkara guramalaryň wekilhanalarynyň ýolbaşçylary, halkara bilermenleri, daşary ýurtlaryň we ýurdumyzyň žurnalistleri gatnaşdylar.

07.05.2019. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-rus toparynyň nobatdaky mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabada gelen Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasary — RF-iň Hökümetiniň Diwanynyň ýolbaşçysy Konstantin Çuýçenkony hem-de Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministriniň orunbasary — stats-sekretary Grigoriý Karasini kabul etdi.
Myhmanlar wagt tapyp kabul edendigi üçin hoşallyk bildirip, milli Liderimize Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň hem-de RF-iň Hökümetiniň Başlygy Dmitriý Medwedewiň mähirli salamyny, şeýle hem ýetip gelýän baýramçylyk — 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňiş güni mynasybetli gutlaglaryny ýetirdiler. Olar ähli türkmen halkyna iň gowy arzuwlaryny ýolladylar.
Şunda rus tarapynyň Türkmenistan bilen däbe öwrülen dostlukly gatnaşyklara ygrarlydygy tassyklanyldy, şol gatnaşyklaryň esasynda dürli ugurlarda özara bähbitli hyzmatdaşlygyň baý tejribesi durýar. Şeýle hem döwlet Baştutanymyzyň adyna Moskwa şäheriniň Şeremetýewo howa menzilinde bolup geçen pajygaly waka zerarly bildirilen duýgudaşlyk üçin hoşallyk sözleri aýdyldy.

Paýtagtymyzyň «Mekan» köşgünde ýakynlaşyp gelýän 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 74 ýyllygy mynasybetli uruş weteranlaryny, tylyň zähmetkeşlerini we wepat bolan esgerleriň ýanýoldaşlaryny hatyralamak dabarasy boldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permanyna laýyklykda, olara pul baýraklary we gymmat bahaly sowgatlar gowşurylgy.

Köşgüň öňünde sungat eserleriniň — suratçylaryň, heýkeltaraşlaryň, zergärleriň, bezegçileriň eserleriniň sergisi ýaýbaňlandyryldy. Olarda ildeşlerimiziň söweş meýdanlarynda we tylda görkezen deňsiz-taýsyz gahrymançylyklary wasp edilýär.

Dabara weteranlar-frontçular we esgerleriň ýanýoldaşlary, ministrlikleriň we pudaklaýyn edaralaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň, paýtagtymyzyň häkimliginiň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, ýokary okuw mekdepleriniň ýolbaşçylary, medeniýet işgärleri we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

04.05.2019. Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 39-sy hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Russiýadan, Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzini, polipropileni, suwuklandyrylan gazy satyn aldylar. Gyýanlynyň polimer zawodynda öndürilen polipropilen we ýokary dykyzlykly polietilen, şeýle hem karbamid we tehniki kükürd («Türkmenhimmiýa» DK), («Türkmengaz» DK) Russiýadan, Beýik Britaniýadan, Ukrainadan, Özbegistandan, Owganystandan gelen telekeçileriň satyn alan önümleri boldy. Bulardan başga-da, daşary ýurt walýutasyna awtoulag, reňksiz list aýna, portlandsement, nah ýüplük ýerlenildi. Satyn alan ýurtlara: Beýik Britanyýa, Birleşen Arap Emirlikleri, Türkiýe, Özbegistan, Owganystan degişlidir. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 50 million 780 müň dollaryndan gowrak boldy.

Manat serişdelerine Russiýadan, Hytaýdan, Beýik Britaniýadan, Kanadadan, BAE-den gelen işewürler jemi bahasy 7 million manada golaý nah ýüplügi satyn aldylar.

Türkmen döwlet habarlar agentligi

02.05.2019. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde ykdysadyýetimiziň pudaklarynda dört aýyň dowamynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmegiň barşyna, şeýle hem türkmenistanlylaryň abadan durmuşynyň üpjün edilmegine gönükdirilen içeri syýasatyň käbir meselelerine garaldy.
Ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow ýangyç-energetika toplumynyň kärhanalarynyň degişli döwürde ýerine ýetiren işleriniň netijeleri barada hasabat berdi.
Tebigy we ugurdaş gazy çykarmagyň dört aýlyk meýilnamasy 103,9 göterim, nebiti gaýtadan işlemegiň meýilnamasy 105,1 göterim, benzin öndürmegiň meýilnamasy 110,5 göterim, dizel ýangyjyny öndürmegiň meýilnamasy 105,3 göterim, polipropilen öndürmegiň meýilnamasy 122,3 göterim, çalgy ýaglaryny öndürmegiň meýilnamasy 100 göterim, suwuklandyrylan gazy öndürmegiň meýilnamasy 112,6 göterim ýerine ýetirildi.
Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýewe söz berdi, wise-premýer gözegçilik edýän pudaklarynda şu ýylyň dört aýynda geçirilen işleriň netijeleri hem-de sebitlerde alnyp barylýan möwsümleýin meýdan işleriniň barşy barada hasabat berdi. Tutuş oba senagat toplumy boýunça önümleri öndürmegiň, işleri we hyzmatlary ýerine ýetirmegiň ösüşi 107,4 göterime deň boldy.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!