28.12.2018. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Täze ýyl baýramynyň öň ýanyndaky iň soňky mejlisini geçirdi. Onda 2018-nji ýylyň deslapky jemleri jemlenildi.
Milli Liderimiz ýygnananlara ýüzlenip, şu ýyl Ministrler Kabinetiniň mejlisleriniň 51-siniň hem-de dürli döwlet ýygnaklarynyň 41-siniň geçirilendigini aýtdy. Daşary syýasat işleri bilen baglylykda, daşary ýurtlara saparlaryň 10-sy hem-de beýleki döwletleriň we hökümetleriň baştutanlarynyň ýurdumyza saparlarynyň 10-sy amala aşyryldy.
Geçirilen çäreleriň hatarynda Türkmenistanyň Prezidentiniň daşary ýurt döwletleriniň we halkara guramalaryň resmi wekilleri, ministrler derejesindäki resmi adamlar, halkara hem-de sebit guramalarynyň ýolbaşçylary, ýurdumyzda ýerleşen diplomatik wekilhanalaryň baştutanlary şeýle-de dünýäniň öňdebaryjy korporasiýalarynyň we kompaniýalarynyň ýolbaşçylary bilen köp sanly duşuşyklary görkezildi.
Ministrler Kabinetiniň mejlislerinde, döwlet maslahatlarynda, saparlar we halkara duşuşyklar geçirilen wagtynda syýasy, ykdysady hem-de durmuş häsiýetli meselelere seredildi. Garaşsyz döwletimiziň Bitaraplyk hukuk ýagdaýyndan ugur alnyp, degişli çözgütler kabul edildi we resminamalara gol çekildi.

27.12.2018. Şu gün paýtagtymyzdaky Gyşky oýunlar sport toplumynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen ýurdumyzda “Türkmenistan — rowaçlygyň Watany” şygary astynda geçjek Täze, 2019-njy ýyla bagyşlanan aýdym-sazly dabara boldy.
Konsertde belli sungat ussatlary bilen birlikde ýaş ýerine ýetirijiler hem çykyş etdiler. Olar uly baýramçylyklara döredijilik sowgatlaryny taýýarlamak däbine eýerip, tomaşaçylara özleriniň özboluşly aýdym-sazly çykyşlaryny hödürlediler.
Konsert maksatnamasyna häzirki Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüni, ajaýyp zamanada gazanylýan üstünlikleri wasp edýän, tomaşaçylara giňden mälim bolan söýgüli aýdym-sazlar girizildi. Şol üstünlikler bolsa türkmenistanlylary Täze ýylda, geljekde ýagty umyt-arzuwlara ruhlandyrýar.
Dabaranyň barşynda sahnadan ýetip gelýän baýramçylyk mynasybetli hoşniýetli arzuwlar we gutlaglar, halkymyzyň abadançylygy, ata Watanymyzyň mundan beýläk-de rowaçlanmagy barada ýadawsyz alada edýän hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa tüýs ýürekden çykýan hoşallyk sözleri ýaňlandy.
Joşgunly Täze ýyl aýdymlary köpöwüşginli çykyşlar estrada äheňleri bilen dowam etdirildi. Türkmenistanyň halk artisti Sahydursun Hojakowa “Geldi Täze ýyl” aýdymy ýerine ýetirmek bilen baýramçylyk konsertiniň şowhunyny artdyrdy. Şeýle hem aýdymçy zenanyň Nurýagdy Rejebow bilen bilelikde “Söýginiň güýji” hindi aýdymyny ýerine ýetirmegi tomaşaçylarda uly täsir galdyrdy.
Döwlet tans topary hem-de “Näzli” topary häzirki zaman hem-de etnografik äheňli horeografik çykyşlary bilen tomaşaçylary begendirdiler.
Konsertiň ahyrynda Türkmenistanyň halk artisti Annaguly Myratdurdyýew diňleýjileriň şowhunly el çarpyşmagynda “Jan Watanym Türkmenistan!” aýdymy ýerine ýetirdi.
Bu köp öwüşginli aýdym-saz baýramçylygy gaýtalanmajak jadyly Täze ýyl ertekisi ýaly, tomaşaçylaryň ýadynda we kalplarynda uzak wagtlap galar.
Gyşky oýunlar sport toplumynda baýramçylyk dabaralary 28-nji we 29-njy dekabrda hem geçiriler.

Türkmen döwlet habarlar agentligi

26.12.2018. 20-nji dekabrda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň 2019-njy ýylda yzygiderli ösüşini üpjün etmäge gönükdirilen birnäçe wezipeleri kesgitledi. Şol wezipeleriň esasylary ykdysadyýetiň ähli pudaklaryny depginli ösdürmegiň hem-de diwersifikasiýalaşdyrmagyň hasabyna ösüşiň durnukly ýokary depginini saklamakdan, halkara we sebit ähmiýetli giň gerimli hem-de aýratyn iri maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmekden ybaratdyr.
Geljek ýylda amala aşyrylmaly işleriň möhüm ugurlarynyň hatarynda pudaklaryň düşewüntliligini we ýurdumyzyň harytlarynyň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak, eksport ugurly önümleriň möçberini artdyrmak, daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň mukdaryny azaltmak, maýa goýum işjeňligini, döwlet eýeçiligine degişli ugurlary hususylaşdyrmagy dowam etdirmek, telekeçilik işleri üçin amatly şertleri döretmek ýaly wezipeler durýar.
Ileri tutulýan bu ugurlar obasenagat toplumyny hem-de oba ýerlerinde ýerleşen ilatly ýerleri ykdysady, durmuş we ekologiýa taýdan ösdürmek ugurlaryny öz içine alýan döwlet oba syýasatynda beýanyny tapdy. Soňky ýyllaryň dowamynda bu strategiki ulgamda iri möçberli özgertmeler amala aşyrylýar. Şol özgertmeleriň möhüm maksady azyk bazarynda bolçulygy üpjün etmekden ybaratdyr. Bu bolsa ýurdumyzyň raýatlarynyň ýaşaýşynyň hilini ýokarlandyrmakda möhümdir.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Hökümetiň mejlisinde eden maksatnamalaýyn çykyşynda belleýşi ýaly, oba hojalygyny özgertmek boýunça görlen çäreler oňyn netijeleri berýär, şu ýyl bugdaýyň we pagtanyň oňat hasyly alyndy.

22.12.2018. Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 69-sy hasaba alyndy.
Daşary ýurt walýutasyna Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen uçar kerosinini satyn aldylar. Russiýa Federasiýasyndan we Birleşen Arap Emirliklerinden gelen işewürler ýokary dykyzlykdaky polietilene we polipropilene isleg bildirdiler.
Bulardan başga-da, Russiýa Federasiýasyndan, Beýik Britaniýadan, Şweýsariýadan, Türkiýeden, BAE-den, Singapurdan gelen telekeçiler daşary ýurt puluna reňksiz aýnany, pagta süýümini, nah ýüplügini, tekiz boýalan hem-de žakkard we tüýjümek dokma önümlerini satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 15 million 187 müň dollaryndan gowrak boldy.
Manat serişdelerine Russiýadan, Beýik Britaniýadan, Kanadadan gelen işewürler jemi bahasy 2 million 557 müň manatlykdan gowrak nah mata hem-de nah ýüplügi satyn aldylar.
Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin jemi bahasy 40 million 340 müň manatlykdan gowrak polipropilen plýonkasyny, polietileni, pagta süýümini we pagta lintini satyn aldylar.

www.tdh.gov.tm

21.12.2018. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Mizan» işewürlik merkezinde ýakynlaşyp gelýän Täze ýyl mynasybetli guralan dabara gatnaşdy.
Bu ýere Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, Mejlisiň,
harby we hukuk goraýjy edaralaryň, ministrlikleriň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalaryň ýolbaşçylary, daşary
döwletleriň Türkmenistandaky diplomatik wekilhanalarynyň baştutanlary, ýurdumyzyň daşary ýurtlardaky ilçileri, görnükli medeniýet işgärleri, sungat ussatlary we beýlekiler ýygnandylar.
Döwlet Baştutanymyz ýygnananlaryň hemmesini ýetip gelýän Täze ýyl bilen mähirli we tüýs ýürekden gutlady hem-de tamamlanyp barýan 2018-nji ýylyň ösüşiň ýoly bilen ynamly gadam urýan Watanymyzyň täze taryhynyň möhüm tapgyryna öwrülendigini belledi. «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» şygary astynda geçýän bu ýyl ýurdumyzyň ägirt uly üstünliklerini we ýeten derejesini, halkara giňişlikdäki belent abraýyny alamatlandyrýan şanly wakalara beslendi.
«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip yglan edilen geljek, 2019-njy ýyl üçin milli ykdysadyýetimiziň mundan beýläk-de berkidilmegine, ylmyň, bilimiň, saglygy goraýşyň, durmuş ulgamynyň okgunly ösüşine gönükdirilen giň möçberli meýilnamalar we wezipeler kesgitlenildi diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bularyň türkmen halkynyň abadançylyk derejesiniň yzygiderli ýokarlandyrylmagyna gönükdirilendigini belläp, bu ýere ýygnananlara bagt, maşgala abadançylygyny we ata Watanymyzyň ösüşiniň bähbidine alyp barýan işlerinde üstünlikleri arzuw etdi.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!