2018-nji ýylyň 10-njy oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde paýtagtymyza iş sapary bilen gelen Aziýa ösüş bankynyň (AÖB) Merkezi we Günbatar Aziýa departamentiniň Baş direktory j-p Werner Lipagyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen duşuşyk geçirildi.
Duşuşygyň barşynda taraplar Aşgabatda geçirilýän Merkezi Aziýa Sebit Ykdysady Hyzmatdaşlygyň milli utgaşdyryjylary bilen geňeş maslahatynyň oňyn netijelerini bellediler. Şeýle hem taraplar 2018-nji ýylda Türkmenistanyň Merkezi Aziýa sebit ykdysady hyzmatdaşlygy (MASYH) Maksatnamasynda başlyklyk etmeginiň çäklerinde şu ýylyň noýabr aýynda MASYH-ň 17-nji ministrler maslahatyny Aşgabatda geçirmek babatyndaky meselelerini hem ara alyp maslahatlaşdylar.
Duşuşygyň dowamynda taraplar Türkmenistanyň we Aziýa ösüş bankynyň arasyndaky hyzmatdaşlygynyň häzirki ýagdaýy we geljekde ony özmertmek bilen bagly meseleleri barada pikir alyşdylar. Taraplar energetika, senagat, ulag we söwda ýaly esasy ugurlar boýunça taraplaryň hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny giňeltmegiň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar. Mundan başga-da, telekeçilik we bank ulgamy ýaly pudaklarynda gatnaşyklary berkitmek meselelerine seredildi.
Merkezi Aziýa sebiti boýunça ykdysady hyzmatdaşlyk Maksatnamasynyň çarçuwasynda gatnaşyklary ösdürmek babatynda pikir alyşmalarynyň dowamynda, Aziýa ösüş bankynyň wekiliýeti
AÖB-niň Türkmenistanda durmuşa geçirilýän taslamalaryň we maksatnamalaryň çäginde geljekde bilelikdäki tagallalary utgaşdyrmaga taýýardygyny aýtdy.

www.mfa.gov.tm

10.10.2018. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Olimpiýa şäherjigine baryp gördi. Milli Liderimiz bu ýerde agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna taýýarlyk işleriniň barşy, hususan-da, sport desgalarynyň bezelişi hem-de olaryň ulanylyşy bilen, Olimpiýa şäherjiginiň desgalarynda — dünýä birinjiliginiň esasy çäreleriniň geçiriljek ýerinde türgenler üçin şertleriň döredilişi we ýaryşlary ýokary derejede guramak ugrunda alnyp barylýan işler bilen tanyşdy.
...Hormatly Prezidentimizi Olimpiýa şäherjiginde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň sport, saglygy goraýyş, ylym-bilim ulgamyna gözegçilik edýän orunbasary P.Agamyradow, Aşgabat şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýew, sport we ýaşlar syýasaty ministri D.Gulgeldiýew we beýlekiler garşyladylar.
Döwlet Baştutanymyz onlarça ýurtlardan türgenleriň gatnaşmagynda geçirilýän iri möçberli ýaryşlary ýygy-ýygydan kabul edýän ýurdumyzda sport hereketiniň ösdürilmegi bilen baglanyşykly meseleleri hemişe üns merkezinde saklaýar, munuň özi Türkmenistanyň möhüm halkara sport merkezi hökmünde derejesiniň pugtalandyrylmagynda aýratyn möhüm ähmiýete eýedir.
Agyr atletika boýunça dünýä çempionaty ýakynlaşdygyça, milli Liderimiz bu iri ýaryşlara görülýän taýýarlyk işlerine, şol sanda Olimpiýa şäherjiginiň desgalarynyň abadanlaşdyrylyşyna has içgin üns berýär. Sebäbi sport dünýäsinde dünýä birinjiligi ýaly iri sport wakasy sport döwletleriniň hatarynda Türkmenistanyň ornuny pugtalandyrmaga ýardam eder, ýurdumyzda ýokary netijeli sportuň ösdürilmegine kuwwatly itergi berer.

09.10.2018. Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasary — Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň diwanynyň ýolbaşçysy Konstantin Çuýçenkony hem-de “Gazprom” açyk paýdarlar jemgyýetiniň başlygy Alekseý Milleri kabul etdi.

Myhmanlar wagt tapyp kabul edendigi üçin hoşallyk bildirip, Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň we Russiýanyň Hökümetiniň Baştutany Dmitriý Medwedewiň mähirli salamlaryny hem-de türkmen halkyna abadançylyk we rowaçlyk baradaky arzuwlaryny ýetirdiler. Bellenilişi ýaly, Russiýada Türkmenistan bilen dostlukly gatnaşyklara ýokary baha berlip, döwletara gatnaşyklary hemmetaraplaýyn çuňlaşdyrmaga uly ähmiýet berilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hoşniýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, Russiýa Federasiýasy bilen köpugurly gatnaşyklaryň hemmetaraplaýyn ösdürilmeginiň ýurdumyzyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini nygtady. Döwlet Baştutanymyz Russiýa Federasiýasynyň ýokary derejedäki ýolbaşçylaryna iň gowy arzuwlaryny beýan edip, iki goňşy halkyň jana-jan bähbitlerine laýyk gelýän döwletara gatnaşyklaryň okgunly, netijeli hem-de uzak möhletli häsiýete eýedigini kanagatlanma bilen belledi.

08.10.2018. Gökdepe etrabynyň Köpetdag we Owadandepe geňeşlikleriniň çäklerinde täze döwrebap obalaryň hem-de Bäherden etrabynda çeper halyçylyk kärhanasynyň düýbüni tutmak dabaralary boldy.

Şeýle taslamalaryň amala aşyrylmagy Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan üstünlikli alnyp barylýan hem-de “Döwlet adam üçindir!” diýen şygarda öz aýdyň beýanyny tapan durmuş ugurly syýasatyň rowaçlanýandygynyň nobatdaky subutnamasydyr. Döwlet Baştutanymyzyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň ähli sebitlerinde amala aşyrylýan toplumlaýyn maksatnamalar netijesinde obalaryň we şäherleriň keşbi düýpgöter özgerýär, köp sanly dürli maksatly desgalar bina edilýär.

Watanymyzyň iň alysda ýerleşýän künjeklerine hem täze durmuş gelýär, olar gözümiziň alnynda özgerýär. Ähli welaýatlarda döwrebap nusgaly obalaryň gurulmagy sebitleriň mundan beýläk-de okgunly ösdürilmegine, köpugurly mümkinçilikleriň durmuşa geçirilmegine giň şertleri döredýär. Milli Liderimiz şu ýylyň 24-nji sentýabrynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde demografiýa we ekologiýa ýagdaýlarynyň, oba ýerlerinde ilatyň durmuş derejesiniň gowulandyrylmagyna gönükdirilen maksatnamalaryň durmuşa geçirilmeginiň oňyn özgertmeleriň aýrylmaz bölegi bolup durýandygyny belledi.

06.10.2018. Şu gün Türkmenistanda ähli uruşlaryň söweş meýdanlarynda wepat bolanlaryň hem-de 1948-nji ýylyň Aşgabat ýertitremesinde şehit bolanlary ýatlap, Hatyra güni bellenilýär.
Şu gussaly sene mynasybetli ýurdumyzyň ähli ýerlerinde Döwlet baýdaklary aşak düşürildi, hemme ýerlerde aýat-töwir okalýar, sadakalar berilýär. Hatyra gününde “Halk hakydasy” ýadygärlikler toplumyna gül goýmak çäresine hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy.
…Wagt bizi şol gazaply günlerden barha daşlaşdyrýar, emma geljekki nesilleriň nurana geljegi üçin janyny gurban eden Watan goragçylarynyň asylly işleri hem-de olar hakyndaky hakyda hemişelik galýar. “Halk hakydasy” ýadygärlikler toplumy paýtagtymyzyň günorta-günbatar böleginde ýerleşýär. Bu toplum gahryman watandaşlarymyzyň baky şöhratyna we edermenligine türkmenistanlylaryň häzirki nesilleriniň olara mukaddeslik hökmünde tagzym edýändiginiň alamatydyr. Ýurdumyzyň gahrymanlarynyň hakydasyny hatyralamak köklerini asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan çuňňur ynsanperwer ýörelge bolup, türkmen halkynyň ruhy-medeni gymmatlyklarynyň aýrylmaz bölegidir.
Biziň gün-günden gülleýän Diýarymyzyň häzirki wagtda ýeten derejeleri, ösüş ýolunda ýeten belent sepgitleri, halkymyzyň abadançylygy Watanymyzyň iň gowy ogullaryna mynasyp ýadygärlikdir, olar öz zehini, döredijilikli zähmeti hem-de edermenligi bilen eziz Watanymyzy şöhratlandyrdylar, döwletimiziň kuwwatly, azat we garaşsyz bolmagyny arzuw etdiler.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!