14.09.2019. Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 35-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt walýutasyna Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen suwuklandyrylan gazy satyn aldylar. Bulardan başga-da, Russiýanyň, BAE-niň, Irlandiýanyň, Özbegistanyň, Gyrgyzystanyň işewür toparlarynyň wekilleri daşary ýurt puluna reňksiz aýnany we nah ýüplügi satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 3 million 876 müň dollaryndan gowrak boldy.

Manat serişdelerine RF-dan, Beýik Britaniýadan, Hindistandan gelen telekeçiler bahasy 1 million 556 müň manatlykdan gowrak nah ýüplügi we pagta şrotyny satyn aldylar.

Ýurdumyzyň işewürleri içerki bazar üçin bahasy 21 million 600 müň manatlyga golaý Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen polipropilen plýonkasyny, “Türkmengaz” döwlet konserninde öndürilen ýokary dykyzlykdaky polietileni we pagta süýümini satyn aldylar.

Türkmen döwlet habarlar agentligi

12.09.2019. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen paýtagtyna gelen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy – Ýerine ýetiriji sekretary Sergeý Lebedewi kabul etdi.
Myhman milli Liderimiz bilen salamlaşyp, GDA-nyň giňişliginde umumy abadançylygyň maksatlaryna laýyk gelýän netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek meselelerine işjeň goldaw berýändigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi. Şunuň bilen baglylykda, häzirki döwrüň ýagdaýlaryny hem-de geljegini nazara almak bilen, Arkalaşygyň çäklerinde Türkmenistanyň ykdysady we ynsanperwer gatnaşyklary pugtalandyrmakda işjeň orun eýeleýändigi hem-de netijeli çemeleşýändigi nygtaldy.
Soňky ýyllarda ýurdumyz ençeme gezek GDA-nyň howandarlygynda möhüm duşuşyklaryň hem-de maslahatlaryň geçirilen ýerine öwrüldi. Şol çäreler bolsa ýokary guramaçylyk derejesi bilen tapawutlandy. Şu ýyl hem Türkmenistanyň başlyklyk etmeginde anyk netijeleri gazanmaga gönükdirilen möhüm çäreleriň birnäçesi geçirildi. Şolaryň hatarynda GDA-nyň hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi bar. Şol çäreler örän netijeli boldy.

11.09.2019. Şu gün paýtagtymyzdaky “Mekan” köşgünde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VI gurultaýy geçirildi. Beýik Garaşsyzlygymyzyň 28 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilýän forumyň işine hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy.
Ýaşlar guramasynyň ýurdumyzyň şäherleriniň hem-de welaýatlarynyň derejesindäki düzümleriniň wekilleriniň gatnaşmagynda geçirilen gurultaýyň gün tertibine Ýaşlar guramasynyň öňünde durýan möhüm meseleler, häzirki döwürde döwletimiziň we jemgyýetimiziň ösüşiniň tapgyrlary we birnäçe guramaçylyk meseleler girizildi.
Ýaşlaryň bu gezekki gurultaýynyň ýurdumyzyň baş baýramy bolan Garaşsyzlyk gününiň öňüsyrasynda geçirilmeginde çuňňur many bar. Çünki, hormatly Prezidentimiz berkarar Watanymyzyň geljeginiň kuwwaty, mertebesi we abraýy bolan ýaşlar bilen berk baglanyşyklydygyny nygtaýar.
Gurultaýa gatnaşyjylaryň garamagyna forumyň gün tertibi hödürlenilýär. Ol biragyzdan tassyklanylýar.
Soňra Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň başlygy S.Babaýew geçen gurultaýdan bäri ýerine ýetirilen işleriň netijeleri, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen işlenip taýýarlanylan “Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2015-2020-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasyny” durmuşa geçirmek boýunça amala aşyrylan çäreler barada çykyş etdi.

10.09.2019. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Merkezi bankyň başlygy M.Annadurdyýewiň hem-de Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň başlygy R.Jepbarowyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň esasy bank edaralarynyň öňünde durýan möhüm wezipeler, Türkmenistany 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny maliýeleşdirmegiň meseleleri, sanly ykdysadyýete geçmek baradaky maksatnama, halk hojalyk toplumynda taslamalary amala aşyrmak üçin maýa goýumlary çekmek baradaky meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.
Ilki bilen, Merkezi bankyň başlygy M.Annadurdyýew çykyş edip, milli Liderimize ýolbaşçylyk edýän düzümleri tarapyndan amala aşyrylýan işler barada hasabat berdi.
Hususan-da, ykdysadyýetiň pudaklaryny sanly ulgama geçirmegi maliýeleşdirmek, halk hojalyk toplumyny senagatlaşdyrmak, ýurdumyzyň welaýatlaryny özgertmek, dünýäde Diýarymyzyň nebitgaz ulgamynyň eýeleýän ornuny pugtalandyrmak, ulag-logistika düzümini kemala getirmek meseleleri barada habar berildi.
Şeýle hem daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçiligiň we eksport ugurly önümleriň möçberini artdyrmak, innowasion esasda obasenagat toplumyny, durmuş ulgamlaryny — bilim, saglygy goraýyş ulgamlaryny ösdürmek we döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň syýasatynda möhüm bolan birnäçe beýleki iri möçberli maksatnamalary we taslamalary amala aşyrmak boýunça görlen çäreleriň netijeleri aýdyldy.

09.09.2019. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi.
Iş maslahatynyň dowamynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek syýasatyny durmuşa geçirmek, taryhy ähmiýetli şanly seneleri guramaçylykly geçirmäge taýýarlyk, şeýle hem şäher gurluşyk maksatnamasyny amala aşyrmak bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.
Sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän iş maslahatyna ilki bilen Aşgabat şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýew çagyryldy. Häkim paýtagtymyzda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 28 ýyllyk baýramyna görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.
Bellenilişi ýaly, gurluşygy alnyp barylýan dürli maksatly desgalardaky işleriň depginini ýokarlandyrmak, paýtagtymyzyň etraplarynda abadançylygy üpjün etmek boýunça degişli gulluklaryň sazlaşykly işi ýola goýulýar. Häkim şeýle hem milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa ýurdumyzyň baş şäherinde Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy mynasybetli gurlup, ulanylmaga beriljek desgalaryň sanawy barada habar berdi.
Döwlet Baştutanymyz dünýäniň ýaşaýyş üçin ähli amatlyklaryny özünde jemleýän şäherleriň hatarynda ornuny pugtalandyrýan paýtagtymyzda alnyp barylýan işleriň ýokary hil derejesine eýe bolmalydygyna ünsi çekip, Aşgabatda şanly seneleri mynasyp garşylamak üçin maksatnamalaýyn işleriň amala aşyrylmalydygyny tabşyrdy. Şunuň bilen baglylykda, şäheriň arassaçylyk, aýratyn-da, ekologiýa derejesine möhüm ähmiýet berilmelidir.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!