15.10.2018. Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

Iki ýurduň Liderleri mähirli salamlaşyp, döwletara gatnaşyklarynyň okgunly depginini kanagatlanma bilen bellediler. Bu gatnaşyklar gadymdan gözbaş alýan doganlyk we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryna daýanyp, mazmuny ýylsaýyn baýlaşýar.

Dostlukly, ynanyşmak häsiýetine eýe bolan söhbetdeşligiň barşynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Prezident Şawkat Mirziýoýewe Aziýa-Ýuwaş ummany teleradiogepleşikler birleşiginiň abraýly sylagynyň gowşurylmagy mynasybetli iberen gutlagy üçin minnetdarlyk bildirdi. Bu sylag köpçülikleýin habar beriş serişdelerini, telekommunikasiýalary we ählumumy maglumatlar giňişligini ösdürmekde gazanylanlaryň halkara derejesinde ykrar edilmegine şaýatlyk edýär.

Şeýle hem milli Liderimiz pursatdan peýdalanyp, Özbegistanyň Termez şäherinde ýurdumyzyň wekiliýetiniň dabaraly garşylanmagy hem-de mähirli kabul edilendigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi. Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, biz şu ýyly “Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” diýip yglan etdik. Biziň ýurdumyzyň taryhy çäkleri bu gadymy kerwen ýolunyň “ýüregi” bolup durýar. Häzir bu ýol täze şertlerde dikeldilýär.

15.10.2018. Ýurdumyzyň gowaça meýdanlarynda pagta ýygymy gyzgalaňly dowam edýär. Babadaýhanlar “ak altynyň” bereketli hasylyny ösdürip ýetişdirdiler. Indi esasy wezipe ýetişdirilen hasyly soňky übtügine çenli ýygnamakdan hem-de Watan harmanyna ýitgisiz tabşyrmakdan ybaratdyr diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belleýär.
Ahal welaýatynyň ekerançylary pagta ýygymy möwsümini ýokary depginde alyp barýarlar. Olar geçen ýyl bolşy ýaly, pagtanyň 207 müň tonnasyny taýýarlamaga borçlandylar. Ýurdumyzyň ekin meýdanlaryndan gowaça üçin bölünip berlen 545 müň gektar ýeriň welaýatda 120 müň gektaryna orta süýümli we inçe süýümli pagtanyň iň gowy sortlary ekildi. Ahalyň pagtaçylary we mehanizatorlary eýýäm “ak altynyň” 102 müň tonna golaýyny ýygnadylar. Bu görkeziji bellenilen meýilnamanyň 50 göterimine golaýdyr.
Öňdebaryjy hojalyklaryň hatarynda Gökdepe we Bäherden, şeýle hem Ak bugdaý etraplarynyň daýhan birleşikleri bolup, olar şu güne çenli pagta taýýarlamagyň meýilnamasyny degişlilikde, 80 göterim, 62 göterim we 59 göterim ýerine ýetirdiler. Gowaça ekýän beýleki etraplaryň – Kaka, Tejen, Babadaýhan we Sarahs etraplarynyň oba hojalyk meýdanlarynda pagta ýygýan tehnikalar gije-gündiziň dowamynda bökdençsiz işledilýär.

13.10.2018. Bilşimiz ýaly, şu ýylyň awgustynda Türkmenistanyň Prezidenti Olimpiýa şäherjiginiň çäginde bina edilen jaýlary şäher ilatyna paýlamagy we şol ýerde söwda merkezini açmagy tabşyrypdy. Şu gün bolsa onuň açylyş dabarasy geçirildi.
Paýtagtymyzyň sosial-durmuş infrastrukturasynyň üstüni ýetiren iki gatly söwda merkeziniň açylyş dabarasyna şäher we etrap häkimlikleriniň ýolbaşçylary, hormatly ýaşulular, jemgyýetçilik guramalaryň we habar beriş serişdeleriniň wekilleri , Aşgabadyň ýaşaýjylary gatnaşdylar. Aýdym-sazyň hoş owazy we türgenleriň görkezme çykyşlary baýramçylygyň şowhunyny artdyrdy.
Onuň birinji gatynda azyk önümleri, ikinji gatynda senagat we hojalyk harytlary alyjylara hödürlenilýär. Söwda merkeziniň içiniň marketingiň kadalary boýunça zolaklara bölünendigi we döwrebap görnüşi alyjylara amatly şertleri üpjün edýär. Alyjylara öz ýurdumyzda öndürilen ýokary hilli önümleri satyn almaga mümkinçilik döredilipdir. Söwda merkeziniň foýesinde ýerleşdirlen sowal-jogap terminaly arkaly dessine özüňi gyzyklandyrýan önüm hakyndaky maglumaty alyp bolýar.

TDH-niň materiallary esasynda taýýarlan Miwe NABATOWA, žurnalist.

13.10.2018. Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Russiýanyň we Birleşen Arap Emirlikleriniň işewür toparlarynyň wekilleri polietilen we polipropilen satyn aldylar. BAE-den we Owganystandan gelen işewürler Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen dizel ýangyjyny satyn aldylar. Bulardan başga-da, Russiýa Federasiýasyndan, BAE-den, Türkiýeden, Serbiýadan, Estoniýadan, Pakistandan, Owganystandan, Ukrainadan, Özbegistandan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler daşary ýurt puluna portlandsement, reňksiz aýna, nah ýüplük we mata, buýan köküniň ekstraktyny satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 69 million 716 müň dollaryndan gowrak boldy.

Manat serişdelerine Russiýa Federasiýasyndan, Beýik Britaniýadan, Türkiýeden we Pakistandan gelen işewürler jemi bahasy 1 million 547 müň manatlykdan gowrak nah ýüplügi, buýan kökli çaý içgisini satyn aldylar.

Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin bahasy 82 müň manatlyk polipropilen plýonkasyny satyn aldylar.

Türkmen döwlet habarlar agentligi

12.10.2018. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetiň pudaklarynda şu ýylyň dokuz aýynda alnyp barlan işleriň jemleri jemlenildi, Prezident maksatnamalarynyň we ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça kabul edilen beýleki maksatnamalaryň ýerine ýetirilişi ara alnyp maslahatlaşyldy, şeýle hem Täze ýyla çenli galan döwrüň içinde öňde duran wezipeler kesgitlenildi.

Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisine milli parlamentiň wekilleri, welaýatlaryň, şäherleriň we etraplaryň häkimleri, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, gazetleriň we žurnallaryň redaktorlary hem-de beýleki ýolbaşçylar çagyryldy. Mejlisiň dowamynda degişli hasabatlar diňlenildi we geçirilen işlere baha berildi.

Hormatly Prezidentimiz giňişleýin mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen, maliýe we ykdysadyýet ministri B.Bazarowa söz berdi. Ministr 2018-nji ýylyň üç çärýeginde Döwlet býujetiniň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Şu ýylyň 1-nji oktýabryndaky ýagdaýa görä, baş maliýe meýilnamasynyň girdeji bölegi 116,2 göterim, çykdajy bölegi bolsa 92,6 göterim berjaý edildi.

Ýerli býujetiň girdeji böleginiň ýerine ýetirilişi 6 milliard 228,3 million manada, çykdajy bölegi bolsa 5 milliard 517, 2 million manada barabar boldy.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!