05.05.2018. Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 16-sy hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Owganystandan gelen telekeçiler Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen awtobenzini satyn aldylar. Bulardan başga-da, daşary ýurt walýutasyna nah mata hem ýüplük, buýan köküniň guradylan ergini, aýna, portlantsement ýerlenildi. Satyn alan ýurtlar: Russiýa, Türkiýe, Serbiýa. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 41 million 662 müň dollaryndan gowrak boldy.

Manat serişdelerine Birleşen Arap Emirliklerinden, Pakistandan gelen işewürler jemi bahasy 907 müň manatdan gowrak bolan ýod erginini we pamaza matany satyn aldylar.

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

2018-nji ýylyň 4-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Halkara deňiz portunyň dabaraly açylyşyna gatnaşmak maksady bien Aşgabada iş sapary bilen gelen ÝUNESKO-nyň Tähran şäherindäki klaster edarasynyň direktory hanym Ester Kuiş-Laroş bilen duşuşyk geçirildi.
Gepleşikleriň dowamynda taraplar hyzmatdaşlagyň ileri tutulýan ugurlary hakynda pikirileri alyşdylar, olaryň hatarynda ylym-bilim we medeniýet ulgamlaryny, dünýä siwilizasiýasynyň ösüşine saldamly goşant goşandygyna şaýatlyk edýän türkmen halkynyň taryhy-arhitektura ýadygärliklerini gorap saklamak ulgamynda özara hereket etmekligi belläp geçdiler.
Taraplar Türkmenistanda 2018-nji ýylyň «Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip yglan edilmegi mynasybetli bilelikdäki çäreleriň guramaçylyk meselelerine aýratyn üns berdiler. Şeýle hem, häzirki wagtda Türkmenistanyň diňe bir taryhy-medeni gymmatlyklaryny däl-de, eýsem gaýtalanmajak tebigy ýadygärliklerini ÝUNESKO-nyň bütindünýä sanawyna girizmek boýunça işjeň hereketleri dowam edýändigi hem bellenilip geçildi.

www.mfa.gov.tm

04.05.2018. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň dört aýynda alnyp barlan işleriň jemlerine, halkymyzyň abadançylygynyň üpjün edilmegine gönükdirilen döwlet syýasatynyň käbir meselelerine hem-de ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Prezident Maksatnamasynyň durmuşa geçirilmeginiň barşyna garaldy.

Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Myradowa söz berdi. Wise-premýer 2018-nji ýylyň ýanwar — aprel aýlary üçin makroykdysady görkezijiler barada hasabat berdi. Wise-premýeriň habar berşi ýaly, hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda milli ykdysadyýetimiziň okgunly ösüşini üpjün etmek boýunça toplumlaýyn çäreleriň geçirilmegi netijesinde, ähli pudaklarda oňat netijeler gazanyldy.

Hasabat döwründe jemi içerki önümiň ösüş depgini 6,2 göterime deň boldy, şol sanda senagat pudagynda 4,6 göterim, gurluşykda 0,4 göterim, ulag we aragatnaşyk pudagynda 10,4 göterim, söwdada 7,8 göterim, oba hojalygynda 3,2 göterim we hyzmatlar ulgamynda 10,1 göterim ýokarlandy.

Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, jemi öndürilen önüm 4,2 göterim artdy.

Dört aýyň jemleri boýunça bölek-satuw haryt dolanyşygynyň möçberi 2017-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdireniňde, 18,2 göterim ýokarlandy.

03.05.2018. Şu gün paýtagtymyzyň “Ýyldyz” myhmanhanasynda ýurdumyzyň Ykdysady-ýet we maliýe ministrligi bilen Germaniýanyň Ykdysadyýet we energetika federal ministrligi hem-de Halkara hyzmatdaşlyk boýunça german jemgyýetiniň sebitleýin maksatnamasy bi-len bilelikde durmuşa geçirilýän Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň dolandyryş işgärlerini taýýarlamak maksatnamasynyň 10 ýyllygyna bagyşlanan forum geçirildi. Onuň çäklerinde maslahatlar we geňeşmeler boldy.

Duşuşyga Türkmenistanyň we Germaniýanyň ministrlikleriniň, pudaklaýyn edaralarynyň, ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň, GFR-iň ilçihanasynyň, dürli halkara guramalaryň wekilleri, ýerli önüm öndürijiler gatnaşdylar.

Türkmen-german söwda-ykdysady gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de berkidilmegini üp-jün edýän türkmen ykdysadyýeti üçin dolandyryjy işgärleri taýýarlamak maksatnamasy her ýylda döwlet edaralarynyň we telekeçileriň onlarçasynyň hünär derejelerini halkara ülňülere laýyk ýokarlandyrmaga, türkmen we nemes hususy kärhanalarynyň arasyndaky gatnaşyk-laryň tejribelerini artdyrmaga mümkinçilik berýär.

03.05.2018. Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçle-riniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Milli goşunymyzyň söweşjeň ukybyny duýdansyz barlamak, goşunlaryň ähli görnüşleri-niň şahsy düzüminiň söweşjeň tälimini mundan beýläk-de kämilleşdirmek maksady bilen, göni wideoaragatnaşyk arkaly Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, go-ranmak ministri Ý.Berdiýewe bellenen tertipde harby bölümleri dessin söweşjeň taýýarlyk ýagdaýyna getirmek barada buýruk berdi.Irden milli Liderimiz okuw-tälim merkezleriniň birine geldi. Bu ýerde dolandyryş merkezi ýerleşýär.

Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, goranmak ministri Ý.Berdiýew ýurdumy-zyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysyna hasabat berýär.

Watanymyzy gaýduwsyz goraýjylar diňe goranyş häsiýetine eýe bolan hem-de Bi-tarap Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň durmuşa geçir-ýän parahatçylyk söýüjilikli daşary syýasatyna doly laýyk gelýän Harby doktrinada kesgitlenen ileri tutulýan wezipelerden ugur alyp, ýurdumyzda parahatçylygy we asudalygy, halkymyzyň abadan durmuşyny üpjün edýärler. Goşunlaryň ähli gör-nüşiniň sazlaşykly hereketini işläp taýýarlamak maksady bilen, harby-taktiki türgen-leşikler geçirilýär. Olar Ýaragly Güýçlerimiziň goranyş ukybyny pugtalandyrmaga, harby gullukçylaryň söweş we hünär taýýarlygyny ýokarlandyrmaga ýardam ed-ýär.

Bu ýerde döwlet Baştutanymyza soňky döwürde Milli goşuna gelip gowşan döwre-bap harby-howa hem-de ýörite tehnikalaryň nusgalary görkezildi. Olaryň köpüsiniň şu gün geçirilen harby-taktiki okuwlaryň barşynda işledilendigi bellärliklidir.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!