Täze ýylyň ilkinji güni Söwda-senagat edarasynda baýramçylyk çäresi geçirildi. Onda ýola goýlan asylly däbe görä, Döwletliler köşgüniň çagalaryna hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyndan Täze ýyl sowgatlary gowşuryldy.

Türkmenistanlylaryň ýaş nesli barada ýadawsyz alada milli Liderimiziň durmuş syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar. Bagtly çagalygy üpjün etmek, olaryň sazlaşykly ösmegi, bilim we terbiýe almagy üçin amatly şertleri döretmek meselelerine aýratyn üns berilýär.

Şeýle aladalar netijesinde biziň çagalarymyz döredijilik ukyplaryny ösdürmegiň köp sanly mümkinçiliklerine eýe bolýarlar. Olar her ýyl ýurdumyzda we daşary döwletlerde geçirilýän abraýly bäsleşiklere we festiwallara işjeň gatnaşýarlar.

Çagalary şatlykly baýramçylyk bilen gutlamak üçin milli parlamentiň ýolbaşçylary, ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, Türkmenistanyň syýasy partiýalarynyň, ýaşlar, zenanlar hem-de beýleki jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri geldiler.

Russiýaly kosmonawt, Russiýa Federasiýasynyň Gahrymany we Türkmenistanyň «Prezidentiň Ýyldyzy» ordeniniň eýesi, Türkmenistanda doglan, häzirki döwürde Halkara kosmos stansiýasyndaky missiýa ýolbaşçylyk edýän Oleg Kononenko hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa Gutlag iberdi.
Milli Liderimizi we ähli türkmenistanlylary Täze ýyl bilen gutlap, kosmonawt Halkara kosmos stansiýasynda Türkmenistanyň baýdagyny we döwlet Baştutanymyzyň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» kitabyny goýmagy özi üçin uly hormat saýýandygyny aýtdy. Ol bu kitaby we baýdagy 2018-nji ýylyň 3-nji dekabrynda başlan HKS-iň nobatdaky missiýasyna öz ýany bilen almagyny mähriban Watanyna, milli Liderimiziň alyp barýan döredijilik we ählumumy ösüş syýasatyna goýýan hormatynyň nyşanydygyny nygtady.
Şeýle hem kosmonawt doglan we önüp-ösen ýurduna aýratyn gadyr goýýandygyna we onuň gazanýan üstünliklerine buýsanýandygyny belledi.
Oleg Kononenko hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa ýüzlenip, bu kitabyň ýurdumyzyň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» şygary astynda geçýän ýylda gazanýan üstünlikleriniň kosmiki giňişlikde ählumumy ykrarnama eýe bolýandygyny alamatlandyrýandygyny nygtady.
Watandaşymyz Türkmenistanyň birnäçe ýyl mundan ozal badalga berlen kosmiki maksatnamasynyň öz ösüşini dowam etjekdigine we beýleki watandaşlarymyzyň hem ýurdumyzy şöhratlandyryp, kosmonawtlar hatarynyň üstüni ýetirjekdigine ynam bildirdi.

Türkmen döwlet habarlar agentligi

01.01.2019. Türkmenistanlylar Täze, 2019-njy ýyly uly dabaralar bilen garşyladylar we ony agzybir maşgala hökmünde dabaralandyrdylar. «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» şygary bilen geçen 2018-nji ýyly uly hormat bilen tamamlady, ol unudylmajak aýdyň wakalara, täze üstünliklere beslendi.
Ministrler Kabinetiniň 28-nji dekabrda geçirilen mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow geçen ýylda ýerine ýetirilen işleri gysgaça jemläp, oňa oňyn baha berdi. Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, 2018-nji ýyl ýurdumyz üçin rowaçlykly, üstünlikli hem-de ýatda galyjy boldy.
Möhüm wakalaryň hatarynda Owganystanyň çäklerinde Türkmenistan —Owganystan — Pakistan — Hindistan halkara gaz geçirijiniň gurluşygynyň başlanmagyny, Türkmenbaşy şäherinde Halkara deňiz portunyň we iri senagat toplumlarynyň açylmagyny, şeýle hem «Amul — Hazar» halkara awtorallisiniň, Agyr atletika boýuna dünýä çempionatynyň geçirilmegini we beýlekileri görkezmek bolar.
Ählumumy ykdysadyýetdäki çylşyrymly ýagdaýlara garamazdan, ýurdumyz saýlap alan ýoly bilen ynamly öňe gitdi diýip, milli Liderimiz aýtdy. Bu ýol bolsa garaşsyzlyk, bitaraplyk, giň we netijeli halkara hyzmatdaşlygyna ygrarlylyk, eziz halkymyzyň bagtyýar durmuşyny üpjün etmek ýoludyr.
Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow ykdysadyýet ulgamynda gazanylan görkezijiler barada aýtmak bilen, 2018-nji ýylyň halk hojalyk toplumynda ýokary depginlere beslenendigini nygtady. Hususan-da, ähli pudaklar boýunça önümçiligiň möçberleriniň artdyrylmagy üpjün edildi, ýokary tehnologiýaly kärhanalar ulanmaga berildi. Ýurdumyz, esasan, oba hojalyk pudagyndan senagat taýdan ösen döwlete öwrüldi.

EZIZ WATANDAŞLAR!
MÄHRIBAN HALKYM!
Şanly wakalara beslenen 2018-nji — «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip yglan edilen ýyl tamamlanyp barýar. Biz ata Watanymyzyň berkararlygyny, merdana halkymyzyň bagtyýarlygyny üpjün etmekde uly üstünlikler gazanylan 2018-nji ýyl bilen hoşlaşýarys. Garaşsyz döwletimizi ösüşleriň we rowaçlyklaryň täze belentliklerine ýetirjek 2019-njy ýyly uly umyt hem-de şatlyk bilen garşylaýarys.
Täze, 2019-njy ýyl — Gündogar müçenamasy boýunça doňuz ýyly.
Ata-babalarymyz: «It ýyly ek, doňuz ýyly or» diýip, bu ýylyň hasylly, bereketli bolýandygyny belläpdirler.
Tamamlanyp barýan 2018-nji ýyl berkarar Watanymyzyň, merdana halkymyzyň durmuşynda giň gerimli özgertmeleriň üstünlikli amala aşyrylan ýyllarynyň biri boldy. Bu ýylyň şanly wakalary ýurdumyzyň taryhyna altyn harplar bilen ýazyldy.
Ýurdumyzda 25-nji martda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we Geňeş agzalarynyň saýlawlary geçirildi. Bu saýlawlar döwletimiziň demokratik ýol bilen okgunly ösýändigini aýdyň görkezdi.

28.12.2018. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň Baş arçasynyň ýanyndaky Täze ýyl dabaralaryna gatnaşyp, “Älem” medeni-dynç alyş merkeziniň öňündäki meýdançada ýaýbaňlandyrylan baýramçylyk çäresine gatnaşýan çagalaryň şatlygyny paýlaşdy.

12 gatly belent ýaşaýyş jaýynyň beýikligindäki uly Täze ýyl daragty örän köp sanly ýaşajyk arçajyklardan ýygnalyp, onuň üsti bilen, ýurdumyza demirgazykdaky Aýazbabadan özüniň günortadaky kärdeşi bolan biziň Aýazbabamyza salam hökmünde tokaý ertekileriniň kalbyňy tolgundyryjy ýakymly ysyny ugratdy.

Töwerekde tamamlanyp barýan 2018-nji ýylyň hem-de ýetip gelýän 2019-njy ýylyň nyşanlary bolan şekiller, milli Liderimiziň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýen kitabynda beýan edilýän wakalar esasynda taýýarlanan owadan görnüşler, halk ertekileriniň, multfilmleriň gahrymanlarynyň keşpleri hem-de baýramçylyk nyşanlary bilen bezelen köp sanly täze ýyl öwüşginleri ýaýylyp gidýär. Syýahat bolsa bu ýerdäki gurlan geň-enaýy şäherjigiň esasy derwezesinden başlanýar. Şonuň aňyrsynda arçajyklardan emele gelen bagly ýodajyklar peýda bolýar.

Şu günler bu ýerde adamlar, aýratyn-da, çagalar, şol sanda ýurdumyzyň dürli künjeklerinden gelen çagalar köp.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!