29.06.2019. Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 163-si hasaba alyndy.
Daşary ýurt puluna Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndan, Beýik Britaniýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Gazagystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen polipropileni, awtoulag benzinini, dizel ýangyjyny, şeýle hem «Türkmengaz» döwlet konserninde öndürilen EKO-93 kysymly awtoulag benzinini satyn aldylar. Mundan başda-da, Russiýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Türkiýeden, Azerbaýjandan, Gyrgysystandan gelen işewürlere reňksiz list aýna, nah ýüplük, regenirlenen süýüm ýerlenildi. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 89 million 198 müň dollaryna barabar boldy.
Manat serişdesine Russiýa Federasiýasynyň, Beýik Britaniýanyň, BAE-niň, Gonkongyň, Gazagystanyň işewür toparlary tarapyndan jemi bahasy 10 million 562 müň manada barabar bolan nah mata we ýüplük satyn alyndy.
Içerki bazar üçin ýurdumyzyň telekeçileri jemi bahasy 10 million 732 müň manatlyk ýokary dykyzlykly polietileni, aglomerat polietilenini hem-de aglomerat polipropilenini satyn aldylar.

Türkmen döwlet habarlar agentligi

29.06.2019 Lideri, ýagny adamlary yzyna düşürip biljek, olary uly üstünliklere ruhlandyryp biljek adamy kesgitleýän köp şahsy häsiýetleri bar. Ýöne, döwletiň Lideri barada gürrüň edilende bolsa, onuň Baştutanlyk edýän ýurdunyň üstünlikleri we gazananlary öň hatara çykýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň syýasatynyň öňdengörüjilikliligine we oýlanyşyklylygyna anyk şaýatlyk edýän Türkmenistanyň şeýle üstünlikleriniň hatarynda jemi içerki önümiň ýokary derejesini, syýasy durnuklylygy hem-de durmuş abadançylygyny, söwda-ykdysady we diplomatik gatnaşyklaryň ösüşini şertlendirýän halkara abraýyny, parahatçylyk döredijilik kuwwatyny – döwrüň wehimlerine jogap hökmünde bilelikdäki çözgütleri işläp taýýarlamaga oňyn täsir etmek ukybyny görkezmek bolar. Şu esasy häsiýetlerden ýurdumyzyň we onuň Lideriniň keşbi emele gelýär.

Bu gün biz döwlet Baştutanymyzyň uly başlangyçlarynyň durmuşa geçirilýändigini, hormatly Prezidentimiziň çözgütleriniň yzygiderliligi we tutanýerli işi netijesinde ägirt uly taslamalaryň günsaýyn amala aşyrylýandygyny, içgin meýilleşdirilen hem-de ylmy taýdan esaslandyrylan milli maksatnamalaryň iş ýüzünde durmuşa geçirilýändigini görýäris.

2019-nji ýylyň 28-nji iýunynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawodyň açylyş dabarasy boldy. Dabara daşary ýurtly myhmanlar, Türkmenistandaky diplomatik korpusyň hem-de ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary, daşary ýurt kompaniýalaryň wekilleri, syýahatçylar, halkara we milli köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.
Täze senagat toplumynyň gurlup ulanylmaga berilmegi mynasybetli «Mizan» täjirçilik merkezinde geçirilen dabaraly mejlise Türkmenistanyň hormatly Prezidenti gatnaşdy hem-de çykyş etdi. Öz çykyşynda hormatly Prezidentimiz soňky ýyllaryň dowamynda ýurdumyzda nebit-gaz we gazhimiýa ulgamlarynda alnyp barylýan işler, daşary ýurtlaryň öňdebaryjy kompaniýalary bilen hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirilen taslamalar, şeýle hem dünýäde görnüşi boýunça ýeke-täk iri zawodyň açylmagynyň ýurdumyzyň dürli ulgamlarynyň ösüşine ýetirjek täsiri barada giňişleýin beýan etdi. Gaza, nebite we beýleki mineral baýlyklara baý bolan Türkmenistanyň häzirki wagtda halkara giňişliginde nebitgaz ulgamynda alyp barýan hyzmatdaşlygy, nebit we gaz önümlerini eksport etmek boýunça tutýan orny we geljekki mümkinçilikleri barada nygtaldy.

27-nji iýunda edermen türkmen daýhanlary hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa Watan harmanyna guşgursak azyklyk bugdaýyň 1 million 600 müň tonnadan gowragyny tabşyryp, uly zähmet ýeňşi barada hasabat berdiler.
Ozal habar berlişi ýaly, 25-nji iýunda ýurdumyzda ilkinjiler bolup Ahal welaýatynyň gallaçylary däne taýýarlamak boýunça şertnamalaýyn borçnamalaryny ýerine ýetirendikleri barada hasabat berdiler, olar döwlet harmanyna dänäniň 450 müň tonnadan gowragyny tabşyrdylar. Şol günüň ertesi Mary welaýatynyň ekerançylary şeýle üstünlik barada hasabat berdiler. Maryly daýhanlar Watan harmanyna bugdaýyň 380 müň tonnadan gowragyny tabşyrdylar.
27-nji iýunda Lebap, Daşoguz we Balkan welaýatlarynyň gallaçylary hasabat berdiler. Lebap welaýatynyň zähmetkeşleri Watan harmanyna 350 müň tonnadan gowrak, Daşoguz welaýatynyň ekerançylary 300 müň tonnadan gowrak, Balkan welaýatynyň gallaçylary 120 müň tonnadan gowrak ýokary hilli azyklyk bugdaýy tabşyrdylar.

26.06.2019. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.
Döwlet Baştutanymyz mejlisiň başynda ertir biz ýurdumyzda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününi giňden we dabaraly belläp geçeris diýip aýtdy.
Garaşsyz döwletimizde medeniýet ulgamyny ösdürmek, medeniýet we sungat işgärleriniň hünär derejesini, döredijilik başarnyklaryny ýokarlandyrmak döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Şoňa görä-de, türkmen medeniýetiniň, sungatynyň we edebiýatynyň has-da ösmegi, täze eserler bilen baýlaşmagy üçin döwletimizde ähli şertler we giň mümkinçilikler döredilýär diýip milli Liderimiz nygtady. Ak mermerli paýtagtymyz Aşgabatda, ýurdumyzyň ähli sebitlerinde medeni-durmuş maksatly binalar yzygiderli gurulýar. Medeniýet ulgamyna sanly ulgamy ornaşdyrmak işleri sazlaşykly alnyp barylýar.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!