09.02.2018. Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Dokma senagaty ministrligine hem-de welaýatlaryň häkimliklerine 2018-nji ýylda Ahal, Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynda 2030 tonna çig pile öndürmegi üpjün etmek tabşyryldy.
Dokma senagaty ministrligi welaýatlaryň häkimlikleri bilen pile öndürmek boýunça baş şertnamalary baglaşmaga, welaýatlaryň daýhan birleşiklerini ýüpek gurçugynyň ýokary hilli tohumynyň zerur mukdary bilen üpjün etmäge borçly edildi.
Welaýatlaryň häkimliklerine şu Karara laýyklykda, şertnamalaýyn borçnamalarynyň doly möçberde ýerine ýetirilmegini üpjün etmek tabşyryldy.

www.tdh.gov.tm

09.02.2018. Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, ýurdumyzda 2018-nji ýylda:
ministrliklere we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna, Aşgabat şäheriniň häkimligine Ahal welaýatynyň Ak bugdaý hem-de Bäherden etraplarynyň aralygynda saýaly, pürli, miweli baglaryň we üzümiň 1,5 million düýp nahalynyň;
welaýatlaryň häkimliklerine welaýatlaryň çäginde saýaly, pürli, miweli baglaryň we üzümiň 1,5 million düýp nahalynyň ekilmegini üpjün etmek tabşyryldy.
Ministrliklere, pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna, welaýatlaryň hem-de Aşgabat şäheriniň häkimliklerine miweli bag we üzüm nahallarynyň aýratyn kesgitlenen ýer böleklerinde görnüşleri boýunça ekilmegini hem-de ekilen saýaly, pürli, miweli bag we üzüm nahallarynyň damjalaýyn usulda suwarylmagyny üpjün etmek tabşyryldy.
Şeýle hem resminama bilen, Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri baradaky döwlet komitetine ministrlikleri, pudaklaýyn dolandyryş edaralaryny, welaýatlaryň hem-de Aşgabat şäheriniň häkimliklerini ýeterlik mukdarda üzüm we 3 ýyllyk bag nahallary bilen üpjün etmek, şeýle hem olaryň ekilişine we ideg edilişine gözegçilik etmek tabşyryldy.

www.tdh.gov.tm

08.02.2018. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Hindistan Respublikasynyň täze bellenen Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Azar Abul Hasan Hany kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy.
Diplomat duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallyk bildirip, milli Liderimize Hindistan Respublikasynyň Prezidenti Ram Nath Kowindiň we Premýer-ministri Narendra Modiniň mähirli sözlerini we ähli ugurlarda türkmen-hindi gatnaşyklaryny işjeňleşdirmäge taýýardygy barada aýdanlaryny ýetirdi. Şunda, Hindistanyň hormatly Prezidetimiz tarapyndan geçirilýän we sebit hem-de ählumumy möçberde abadançylygyň, ösüşiň bähbitlerine laýyk gelýän döredijilikli parahatçylyk söýüjilik syýasatyna ýokary baha berýändigi we ony goldaýandygy aýdyldy.
Döwlet Baştutanymyz dostlukly ýurduň ýolbaşçylaryna hoşniýetli arzuwlaryny aýdyp, diplomaty jogapkärli wezipä bellenilmegi bilen gutlady hem-de oňa ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn esasda, şol sanda iri halkara guramalarynyň hem-de düzümleriniň çäklerinde üstünlikli ösdürilýän özara peýdaly gatnaşyklaryň işjeňleşdirilmegine gönükdirilen asylly işinde üstünlik arzuw etdi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Günorta Aziýa döwletleri, aýratyn-da, sebit möçberdäki möhüm taslamalary durmuşa geçirmekde ygtybarly hyzmatdaş bolan Hindsitan bilen däp bolan gatnaşyklaryň berkidilmegine gyzyklanma bildirýändigini belläp, iki döwletiň arasyndaky hyzmatdaşlygyň döwrüň talabyna we ikitaraplaýyn bähbitlere laýyk gelýän täze hile eýe bolýandygyny we onuň üstüniň täze mazmun bilen ýetirilýändigini aýtdy.
Şunuň bilen baglylykda, Aziýa sebitiniň döwletleriniň durmuş-ykdysady taýdan durnukly ösüşine, ählumumy energetika howpsuzlygynyň üpjün edilmegine gönükdirilen Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygy boýunça taslamany iş ýüzünde durmuşa geçirmek meselelerine aýratyn üns berildi. Munuň özi Ýewraziýa yklymynda parahatçylygyň, dostlugyň we uzakmöhletleýin hyzmatdaşlygyň köprüsine öwrüler.

08.02.2018. Polipropilen saklanylýan we ugradylýan terminal Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň köp hereketli ýerleriniň biridir. 2017-nji ýylyň netijelri boýunça bu ýerden alyjylara 60 müň tonna gymmatly önüm iberildi. Bu ýere Türkmenbaşynyň nebti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndan bir gije-gündizde ortaça 200 tonna golaý ýurdumyzda we daşary ýurtlarda durnukly isleg bildirilýän nebit himiýasynyň bu külke önümi getirilýär.
Daşary ýurtlara ugradylýan önümleriň aglaba bölegi deňizde gämiler arkaly daşalýar. Dürli ýurtlaryň ýük gämileri ýokary islegli haryt almaga gelýärler.
Şu günler Russiýanyň “Musa Jelil” gury ýük daşaýan gämisiniň ammarlaryna polipropilen ýüklemek işleri tamamlanyp barýar. Aşagyna zat goýlan gapakly haltalara gaplanan polipropilen kenardan gämä ýüklenilýär. Olaryň hersinde jemi agramy 1 tonna bolan 40 halta ýerleşýär, bu bolsa diňe bir ýük ýüklemegi aňsatlaşdyrman, eýsem gämä ýüklenen ýüküň hasabyny hem ýeňilleşdirýär. Ýük ýüklemek işleri tamamlanandan soň rus gämisi deňze çykar we “türkmenplen” nyşany bilen tanalýan polipropileni Astrahan oblastynyň Olýa portuna elter.

Mihail BOBKIN (www.turkmenistan.gov.tm)

07.02.2018. Halkymyzyň bagtyýar we abadan durmuşyny üpjün etmek, ýurdumyzyň şäherlerinde we obalarynda halkara ölçeglerine kybap düzümi döretmek - milli Liderimiziň alyp barýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry bolup, adam hakynda hemmetaraplaýyn alada onuň esasyny düzýär. Aşgabatda ýurdumyzyň ähli sebitlerinde gurlan köpsanly täze binalar, ilkinji nobatda, ähli amatlyklary bolan ajaýyp ýaşaýyş jaýlary şol syýasatyň aýdyň nyşanlarydyr.
Döwrebap megapolise öwrülýän paýtagtymyzda ýaýbaňlandyrylan giň gerimli şähergurluşyk maksatnamasy ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini düýpli gowulandyrmak boýunça wezipeleri çözmäge gönükdirilendir.
Ýurdumyzda bolup geçýän beýik özgertmeleriň merkezinde bolan ak mermerli Aşgabat sazlaşykly ösýän şäheriň özboluşly nusgasyny özünde jemleýär. Şunda binagärlik babatda öňdebaryjy meýiller hem-de milli gurluşyk sungatynyň iň gowy däpleri, gözellik we amatlylyk sazlaşykly utgaşyp, öňdebaryjy tehnologiýalar hem-de inženerçilik-tehniki işläp düzmeler işjeň ornaşdyrylýar.
Geçen ýylyň oktýabrynda milli Liderimiziň gatnaşmagynda paýtagtymyzda şäheri gurmagyň 15-nji tapgyrynyň desgalar toplumy, şol sanda iki gatly kottejler, ýokary amatlykly 3, 4 we 12 gatly jaýlar, şeýle hem durmuş düzüminiň beýleki desgalary açyldy.
Bularyň ählisi Türkmenistanda milli Liderimiziň baştutanlygynda ýaşaýyş jaý syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr. Şunuň ýaly giň möçberli özgertmeleriň ýurdumyzyň ähli sebitlerinde amala aşyrylýandygyny we halkymyzyň şäherlerde bolşy ýaly, obalarda hem häzirki zaman talaplaryna laýyk gelýän durmuş ülňüleri bilen üpjün edilýändigini bellemeli.
Iri we ähmiýetli gurluşyk taslamalarynyň başyny başlamak bilen, hormatly Prezidentimiz olary durmuşa geçirmegiň ähli tapgyrlaryny – aýry-aýry etraplary gurmagy meýilleşdirmekden başlap, desgalary ulanmaga bermäge çenli ähli işleri öz gözegçiliginde saklaýar.

HALKARA SERGISINE!!!

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy Sizi 2018-nji ýylyň 31-nji ýanwaryndan 2-nji fewraly aralygynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçiriljek Senagat önümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisine gatnaşmaga çagyrýar. Senagat önümleriniň, enjamlarynyiň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi Türkmenistanyň pudak edaralarydyr kärhanalary üçin möhüm waka we ähmiýetli halkara çäresi bolar. Halkara sergisinde oňa gatnaşyjylar üçin Türkmenistanyň maýa goýum ýagdaýy we pudak kärhanalaryny ösdürmegiň geljekki ugurlary barada giňişleýin maglumat almaga mümkinçilikler bolar.

Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi döwlet we hususy edaralarydyr kärhanalarynyň wekillerine tejribe alyşmak we duşuşmak üçin amatly şert döreder.
Sizi Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we dowrebap tehnologiýalaryň halkara sergisinde hoş gördük.
Has giňişleýin maglumaty guraýjy topardan alyp bilersiňiz:
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy:

Tel.:+993 12 39 38 88\38
Faks: +993 12 39 88 71
El.poçta: exhibition@cci.gov.tm, atanepes.exhibition@gmail.com, elena.exhibition@gmail.com

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!