Şu ýyl Daşoguz welaýatynda gowaça ekilen 140 müň gektar ýerden 230 müň tonna pagta hasylyny almak göz öňünde tutulýar. Ýöriteleşdirilen ýokary öndürijilikli tehnikalaryň, şol sanda pagta ýygyjy kombaýnlaryň giňden işe girizilmegi ýygymyň güýçli depginini saklamaga ýardam berýär.
Obasenagat toplumy üçin hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň görkezmesi boýunça täze tehnikalar gelip gowuşýar, olaryň ähli nusgalary ýurdumyzyň toprak-howa şertlerinde deslapky synagdan geçirilýär. Häzirki wagtda ekin meýdanlarynda pagta ýygyjy kombaýnlaryň ýüzlerçesi işledilýär, olar pagtaçylara ýetişdirilen hasyly öz wagtynda ýygnap almaga şert döredýär.
Sebitde has iri pagta öndüriji bolan S.Türkmenbaşy etrabynyň ekerançylary ýygymyň öňdebaryjylarynyň hatarynda barýarlar. S.A. Nyýazow adyndaky we Görogly etraplarynyň daýhanlary hem ýygymda olardan yza galanoklar.

19.10.2018. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda Prezident maksatnamalarynyň we ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça kabul edilen beýleki maksatnamalaryň durmuşa geçirilişine seredildi, şeýle hem mähriban halkymyzyň abadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilen döwletimiziň içeri syýasatyna degişli käbir meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Mejlise şeýle hem birnäçe ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary çagyryldy.
Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa söz berdi. Milli parlamentiň ýolbaşçysy ýurdumyzyň kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça Mejlisiň alyp barýan işleriniň netijeleri hem-de milli parlamentiň nobatdaky maslahatyna taýýarlyk görlüşi, şeýle hem Parlamentara Bileleşiginiň (PB) 139-njy Assambleýasyna gatnaşmak üçin Türkmenistanyň deputatlarynyň wekiliýetiniň Şweýsariýa Konfederasiýasynyň Ženewa şäherine bolan iş saparynyň netijeleri barada habar berdi.
Bellenilişi ýaly, täze kanunlaryň taslamalary döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary bilen baglylykda hem-de milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň halkyň saýlanlarynyň öňünde goýan möhüm wezipelerini nazara almak bilen işlenip taýýarlanylýar. Ýurdumyzyň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň şu ýylyň 20-nji oktýabrynda geçiriljek nobatdaky maslahatynyň gün tertibine aýry-aýry ugurlarda we umuman, hereket edýän kanunçylygyň kämilleşdirilmegine, ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan durmuş-ykdysady özgertmeleri ilerletmäge gönükdirilen käbir kanun taslamalary girizildi.

18.10.2018. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-saud toparynyň altynjy mejlisiniň işine gatnaşmak üçin öz ýurdunyň wekiliýetine ýolbaşçylyk edip türkmen paýtagtyna gelen Saud Arabystany Patyşalygynyň söwda we maýa goýumlar ministri Majid Bin Abdulla Al Kasabini kabul etdi.

Myhman wagt tapyp kabul edendigi hem-de ýüzbe-ýüz söhbetdeşlikde döwletara hyzmatdaşlygynyň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga döredilen mümkinçilik üçin döwlet Baştutanymyza hoşallyk bildirip, Saud Arabystanynyň Patyşasy Salman ben Abdul-Aziz Al Saudyň we Mirasdüşer şazada Muhammed bin Salman Al Saudyň salamyny hem-de Türkmenistanyň halkyna parahatçylyk, abadançylyk we üstünlikler baradaky arzuwlaryny ýetirdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hoşniýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, Saud Arabystanynyň ýolbaşçylygyna iň gowy arzuwlaryny beýan etdi hem-de Türkmenistanyň däp bolan dostlukly döwletara gatnaşyklarynyň pugtalandyrylmagyna we ösdürilmegine uly üns berýändigini belledi. Milli Liderimiz iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygyň soňky ýyllarda hil taýdan täze derejä çykarylandygyny we many-mazmun bilen baýlaşdyrylandygyny kanagatlanma bilen nygtap, umumy bähbitlere laýyk gelýän özara peýdaly hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny aýtdy.

17.10.2018. Şu gün ir bilen Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Gyýanly şäherçesinde sebitde iri polimer zawodynyň — polietilen we polipropilen önümçiligi boýunça iri gazhimiýa toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

Bu waka “Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny 2030-njy ýyla çenli ösdürmegiň Maksatnamasyny” üstünlikli durmuşa geçirmegiň ýolunda ýene bir möhüm ädim boldy, pudagyň diwersifikasiýalaşdyrylmagy, ýokary tehnologiýaly nebiti we gazy gaýtadan işlemäge ýöriteleşdirilen hem-de dünýä bazarynda ýokary islege eýe bolan önümleri öndürýän önümçilikleriň döredilmegi onuň möhüm ugry bolup durýar. Bu ulgamda bellenilen meýilnamalaryň durmuşa geçirilmegi ýurdumyzy senagatlaşdyrmagyň depginleriniň çaltlandyrylmagyna, milli ykdysadyýetimiziň bäsdeşlige ukyplylygyny hem-de eksport mümkinçiliklerini ýokarlandyrmaga ýardam berer. Bularyň ählisi Watanymyzyň ykdysadyýetiniň kuwwatlanmagyna hem-de gülläp ösmegine, türkmen halkynyň abadançylygynyň ýokarlanmagyna hyzmat eder.

17.10.2018. Möhüm oba hojalyk möwsümi bolan pagta ýygymynyň depgini barha güýçlenýär, “ak altynyň” müňlerçe tonnasy her gün ýurdumyzyň kabul ediş bölümlerine gelip gowuşýar. Ýer eýeleri yhlasly, agzybir zähmeti bilen hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň halkymyzyň hal-ýagdaýyny ýokarlandyrmagyň bähbidine Watanymyzyň pagta baýlygyny artdyrmak boýunça öňde goýan möhüm wezipelerine şu ýyl abraý bilen hötde gelmek maksady bilen, ýygym möwsüminiň depginini barha ýokarlandyrýarlar.

Milli Liderimiziň ýurdumyzyň oba hojalygyny mundan beýläk-de ösdürmäge gönükdirilen iri möçberli özgertmeleri ýokary netijeleri gazanmagyň möhüm höweslendiriji güýji bolup durýar. Şu ýylyň sentýabr aýynda geçirilen Halk Maslahatynda obasenagat pudagyny öňdäki sepgitlere çykarmak boýunça kabul edilen düýpli çözgütler ýetişdirilen hasyly iň soňky übtügine çenli ýygnap almak üçin her güni we sagady netijeli peýdalanyp, meýdanlarda güýçli depgin bilen yhlasly zähmet çekýän kärendeçi pagtaçylary ýokary sepgitleri gazanmaga ruhlandyrdy.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!