16.05.2019. Şu gün paýtagtymyzda Türkmenistanyň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynda başlyklyk etmeginiň çäklerinde geçirilen GDA gatnaşyjy döwletleriň döredijilik we ylmy intelligensiýasynyň ХIV forumy öz işini tamamlady.
Abraýly çäre Arkalaşyga gatnaşyjy ýurtlaryň wekilleriniň iki ýüzden gowragyny ýygnady. Olaryň arasynda belli döwlet we jemgyýetçilik işgärleri, alymlar, ýazyjylar, suratçylar we beýlekiler bar. Ozal habar berlişi ýaly, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow we Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin foruma gatnaşyjylara gutlag hatlaryny iberdiler. Munuň özi iki döwletiň liderleriniň köptaraply hyzmatdaşlykda ynsanperwer ugruna uly ähmiýet berýändikleriniň aýdyň subutnamasy bolmak bilen, çärä aýratyn öwüşgin we syýasy derejelilik berdi.
Forumyň ikinji güni ugurdaş bölümçeleriň üçüsinde forumyň işi bir wagtda geçdi. Onuň barşynda foruma gatnaşyjylar medeniýet, ylym we bilim ulgamlarynda özara gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Forumda häzirki şertlerde maddy we ruhy mirasy işjeňleşdirmek, köpugurly maglumat aragatnaşygyny emele getirmek, döredijilik alyş-çalyşmalar, bilelikdäki ylmy-barlag taslamalaryny durmuşa geçirmek ýaly we beýleki meseleler gozgaldy.
Şeýlelikde, Türkmen döwlet medeniýet institutynda bolan «Arkalaşygyň medeniýeti: hyzmatdaşlygyň köpugurly dili» atly bölümçede sungat, muzeý we kitaphana işlerinden başlap, neşir işlerine we beýlekilere çenli köp ulgamlary öz içine alýan ynsanperwer hyzmatdaşlygynyň meselelerine garaldy.

16.05.2019. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň ahalteke atçylyk toplumynda boldy. Döwlet Baştutanymyz bu ýerde ahalteke bedewleri bilen didarlaşdy we bedew bilen gezim etdi. Milli Liderimiz toplumyň çäginde täze doglan alabaý tohumyndaky güjükleri synlady we asylly däbe görä olaryň özboluşly aýratynlyklaryny nazarda tutup, köpejiklere at dakdy. Şeýle hem Arkadag Prezidentimiz bu ýerdäki iş otagynda döredijilik bilen meşgullanyp, alabaý hakyndaky täze kitabynyň üstünde işledi. Soňra döwlet Baştutanymyz bu ýerden uzakda bolmadyk künjekde ýerleşýän serhet galasyna bardy.
Ir säher bilen milli Liderimiz Köpetdagyň etegindäki ajaýyp künjekleriň birinde ýerleşýän Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna geldi. Düýnki ýagan öýlänçi dag eteklerindäki ajaýyp künjegiň howa gurşawynda janly - jandar üçin ýakymly howa gurşawyny emele getirdi. Tenekar howanyň ynsan kalbyna ýakymly täsiri ylham joşgunyny döredýär. Dag etegindäki baýyrlaryň ýaşyl lybasa beslenmegi türkmen baharynyň sungat eserine çalymdaş gözelligi döredýändigini has aýdyňlygy bilen äşgär edýär.
Bu ýerde döwlet Baştutanymyz Şapolat atly bedew bilen didarlaşdy we atly gezim etdi.

15.05.2019. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Gün tertibine paýtagtymyzy hem-de welaýatlary durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ileri tutulýan wezipeleri, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy, şeýle hem meýilleşdirilen baýramçylyk çärelerine taýýarlyk görlüşine degişli meseleler girizildi.

Milli Liderimiz ilki bilen sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän iş maslahatyna Aşgabat şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýewi çagyrdy. Häkim paýtagtymyzy mundan beýläk-de abadanlaşdyrmak boýunça görülýän çäreler, iri desgalardaky gurluşyklarda işleriň ýagdaýy, umumymilli baýramçylyga — Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň gününe hem-de Aşgabat şäheriniň gününe we şu aýyň beýleki şanly senelerine taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz adamlaryň durmuşy üçin has amatly şertleriň döredilmegini we şunuň bilen baglylykda, paýtagtymyzyň düzümleriniň toplumlaýyn döwrebaplaşdyrylmagyny üpjün etmäge yzygiderli üns bermegiň zerurdygyny belläp, Aşgabadyň köçelerini hem-de ekologiýa ýagdaýyny nazarda tutup, seýilgäh zolaklaryny abadanlaşdyrmagy berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

2019-njy ýylyň 15-nji maýynda Aşgabatda GDA gatnaşyjy-döwletleriň döredijilik we ylmy intelligensiýasynyň ХIV Forumy öz işine başlady, oňa gatnaşmak üçin Ermenistandan, Azerbaýjandan, Belarusdan, Gazagystandan, Gyrgyzystandan, Moldowadan, Täjigistandan, Özbegistandan we Russiýadan 200-den gowrak wekiller Türkmenistanyň paýtagtyna geldiler.
Şu ýyl forumyň temasy - «Arkalaşygyň umumy ynsanperwerlik giňişligi: medeniýet, ylym, bilim ulgamynda gatnaşyk» bolup durýandyr.
Plenar mejlisleriniň we ýöriteleşdirilen bölümçelerinde ylym, bilim we sungat işgärleri hünär özarahereketleriniň dürli ugurlaryny: bilim ulgamynda hyzmatdaşlygyň täze formatlaryny, ýaşlar bilen işlenilende yzygiderliligi we innowasiýalary, medeniýetara gatnaşyklaryň kemala getirilmegini ara alyp maslahatlaşdylar. GDA-da Kitap ýylynyň geçirilmegi bilen baglylykda kitabyň we kitap okamagyň ilerledilmeginiň meseleleri wekiliýetleriň aýratyn üns merkezinde bolarlar. «Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly panel ara alyp maslahatlaşmalar ynsanperwerlik ulgamynda ýewraziýa hyzmatdaşlygyna bagyşlanar.
Şeýle hem GDA gatnaşyjy-döwletleriň döredijilik we ylmy intelligensiýasynyň ХIV Forumynyň işiniň barşynda köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri üçin brifing geçirildi.

www.mfa.gov.tm

14.05.2019. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna şu ýylda başlyklyk etmeginiň çäklerinde geçirilýän çärelere gatnaşmak üçin Aşgabada gelen GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy — Ýerine ýetiriji sekretary Sergeý Lebedewi kabul etdi.

Myhman ýüzbe-ýüz duşuşmaga döredilen mümkinçilik hem-de GDA-nyň döredijilik we ylmy intelligensiýasynyň Arkalaşygyň çäklerinde ynsanperwer hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmäge gönükdirilen XIV forumyny hem-de GDA-nyň tohumçylyk meseleleri boýunça Hökümetara utgaşdyryjy geňeşiniň mejlisini geçirmäge hemmetaraplaýyn goldaw berendigi üçin milli Liderimize hoşallyk bildirdi. Şunda Türkmenistanyň deňhukukly gatnaşyklary berkitmäge önjeýli goşant goşmak arkaly Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň çäklerindäki özara gatnaşyklaryň meselelerine oňyn çemeleşmelerini üýtgewsiz beýan edýändigi bellenildi. Şeýlelikde, şu ýylda ýurdumyzyň bu gurama başlyklyk etmeginiň çäklerinde birnäçe çäreler, şol sanda Ykdysady geňeşiň mejlisi we GDA-nyň daşary işler ministrleriniň geňeşi, Ykdysady forum geçirildi. Şolaryň hemmesi örän netijeli boldy.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!