02.08.2018. Dürli görnüşli oba hojalyk önümleriniň öndürilýän mukdaryny artdyrmak, ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň yzygiderli durmuşa geçirýän Türkmenistanyň durmuş-ykdysady syýasatynyň möhüm ugrudyr. Bu pudagyň ýokary depginde ösdürilmegine, ýurdumyzyň oba hojalyk önümlerini öndürijilere hemmetaraplaýyn döwlet goldawyny bermäge gönükdirilen çäreleriň netijesinde ulgamda düýpli üstünlikler gazanyldy.
Uzakmöhletli geljegi nazarlaýan döwlet maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmeginiň çäklerinde iri maýa goýumlary agrosenagat toplumynyň ähli pudaklaryny döwrebaplaşdyrmaga, tehniki we tehnologiýa taýdan täzeden enjamlaşdyrmaga gönükdirilýär.
Obada täze ykdysady gatnaşyklaryň kemala gelmegine, ýer, suw we beýleki tebigy serişdeleriň rejeli peýdalanylmagyna, daşky gurşawyň goralmagyna, agrar ylmynyň, seçgiçiligiň we tohumçylyk işiniň ösdürilmegine, önümçilige innowasion tehnologiýanyň, öňdebaryjy bazar usullarynyň ornaşdyrylmagyna, agrosenagat toplumyna telekeçileriň giňden çekilmegine, ýokary hünärli hünärmenleriň taýýarlanylmagyna, sebitlerde häzirki zaman durmuş düzümlerini döretmegiň hasabyna oba ilatynyň ýaşaýşynyň hilini gowulandyrmaga uly ähmiýet berilýär.
Agrosenagat önümçiliginiň döwrüň talaplaryna laýyk gelýän, bäsdeşlige ukyply bolmagy üçin hukuk, ykdysady, guramaçylyk şertlerini kemala getirmäge gönükdirilen toplumlaýyn özgertmeler oňyn netijelerini berýär. Häzirki wagtda Türkmenistanyň ýetişdirýän gallasy bilen özüni doly üpjün edýändigi bu aýdylanlaryň aýdyň subutnamasydyr.

01.08.201. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasynyň Türkmenistanda täze işe başlan Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Žandos Asanowy kabul etdi. Ilçi döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy.

Diplomat wagt tapyp kabul edendigi üçin hoşallyk bildirip, milli Liderimize Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Nursultan Nazarbaýewiň mähirli salamyny we türkmen halkyna iberen iň gowy arzuwlaryny ýetirdi. Ilçiniň belleýşi ýaly, Türkmenistanda öz ýurduna wekilçilik etmek onuň üçin uly hormatdyr. Gazagystan bilen biziň ýurdumyzy ozaldan gelýän dostluk we netijeli hyzmatdaşlyk gatnaşyklary baglanyşdyrýar we häzirki döwürde täze mazmun bilen baýlaşdyrylýar.

Döwlet Baştutanymyz Prezident Nursultan Nazarbaýewe hoşniýetli arzuwlaryny aýdyp, diplomaty jogapkärli wezipä bellenilmegi bilen gutlady hem-de dostluk we birek-birege ynanyşmak häsiýetine eýe bolan türkmen-gazak gatnaşyklaryny mundan beýläk-de pugtalandyrmakda uly üstünlik arzuw etdi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, goňşy ýurtlar, şol sanda Gazagystan bilen özara gatnaşyklary ösdürmek Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasat strategiýasynyň möhüm ugry bolup durýar.

Duşuşygyň dowamynda milli Liderimiz hem-de ilçi ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn esasda, abraýly sebitara hem-de halkara guramalaryň çäklerinde üstünlikli ösdürilýän döwletara gatnaşyklaryň ýokary derejä eýedigini bellediler.

31.07.2018. Türkmenistanyň Ukrainadaky Ilçihanasy Ukrainanyň Prezidentiniň işleri dolandyryş Döwlet müdirliginiň ýanyndaky daşary ýurtly wekilhanalara hyzmat etmek boýunça Baş direksiýasynyň goldamagynda sentýabr aýynda geçiriljek «Amul- Hazar 2018» halkara awtorallisine bagyşlanan metbugat maslahatyny gurnady.

Ukrainanyň Prezidentiniň işleri dolandyryş Döwlet müdirliginiň media-merkezinde geçirilen çärä Kiýewde ýerleşýän diplomatik wekilhanalaryň, Ukrainanyň Ýaşlar we sport ministrliginiň, Ukrainanyň Awtomobil Federasiýasynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň, bu ýerde ýaşaýan türkmenleriň we şu ýerde okaýan türkmen talyplarynyň wekilleri gatnaşdylar.

Köpçülikleýin habar beriş serişdelerine «5 канал», daşary ýurtlulara niýetlenen «UATV» teleýaýlymlary, «Укринформ» habarlar agentligi, «Корреспондент», «Обозреватель», «УНИАН», «Новости Украины», «Sport.ua», «Лента», «Дипломатические хроники», «Інтерсоціум», «Час руху», «Вечірні вісті», «Image.ua», «Outlook» ýaly beýleki meşhur teleýaýlymlar, gazetlerdir internet-neşirler wekilçilik etdiler.

Tanyşdyrylyşda awtoreýde toplumlaýyn taýýarlyk işleri we aglaba bölegi Garagum çölünden geçýän ugrunyň aýratynlyklary, özboluşly taryhy-medeni ýadygärlikler, türkmen halkynyň däp-dessurlary, ýurduň häzirki döwürde gazananlary barada gürrüň berýän wideoşekiller görkezildi.

31.07.2018. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna Owganys-tan Yslam Respublikasynyň Bathyz welaýatynyň häkimi Abdul Gafur Malikzaýdan hat ge-lip gowuşdy. Ol öz hatynda Rabatkaşaň — Kalaýnau elektrik geçiriji ulgamyň işe girizilme-gi bilen bagly demirgazyk sebitiň ýaşaýjylarynyň adyndan türkmen Liderine tüýs ýürekden hoşallygyny beýan etdi.

Ozal habar berlişi ýaly, 26-njy iýulda türkmen-owgan dostlugynyň ýyl ýazgysynda nobatda-ky sahypany açan waka bolup geçdi. Täze elektrik geçiriji ulgam goňşy ýurduň dürli wela-ýatlaryna elektrik energiýasyny goşmaça iberýän ilkinji desga boldy. Bu wakanyň Bathyz welaýatynyň durmuş-ykdysady taýdan ösmegi üçin ähmiýeti barada döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna gelen hoşallyk hatynda hem bellenildi.

Owganystan Yslam Respublikasynyň ýurdumyz bilen serhetýaka welaýatynyň häkimliginiň ýolbaşçysynyň hatynda, hususan-da, “owgan ýaşaýjylarynyň ojaklary hut Siziň üns berme-giňiz bilen gurlan, Owganystanyň Prezidentiniň hem-de Türkmenistanyň Energetika mi-nistrliginiň wekilleriniň gatnaşmagynda dabaraly ýagdaýda açylyp ulanmaga berlen, kuw-waty 110 kilowoltlyk elektrik geçirijisiniň şuglasy bilen nurlandy” diýilýär.

Hoşallyk hatynda “Siziň, çuňňur hormatlanýan Türkmenistanyň Prezidentiniň owgan halky-na doganlyk we päk ýürekli garaýşyňyzyň aýdyň nyşanyna öwrülen bu taryhy waka Bathyz welaýatynyň ýaşaýjylarynyň hakydasynda hemişelik galar” diýlip bellenilýär.

31.07.2018. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi. Onda Prezident maksatnamalarynyň hem-de ýurdumyzy ykdysady we durmuş taýdan ösdürmek boýunça kabul edilen beýleki maksatnamalaryň durmuşa geçirilişine seredildi, halkymyzyň abadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilen döwletimiziň içeri syýasatyna degişli käbir meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Şonuň ýaly-da, ýolbaşçylary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak bilen bagly meselelere we beýleki käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Hormatly Prezidentimiz bilelikdäki mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen ol Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Myradowa söz berdi. Wise-premýer gözegçilik edýän ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýy, statistiki maglumatlary işläp geçmegiň halkara tejribesinde ykrar edilen maglumat-tehnologiki usullaryny ornaşdyrmagyň esasynda statistika ulgamyny kämilleşdirmek maksady bilen görülýän çäreler barada hasabat berdi. Şeýle hem Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasy tarapyndan hödürlenýän «Milli hasaplar boýunça institusional we statistiki mümkinçiligi pugtalandyrmak» atly taslama barada habar berildi.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, durnukly durmuş-ykdysady ösüşi üpjün etmegiň we ähli ýurtlaryň rowaçlygynyň, dünýäniň halklarynyň abadançylygynyň bähbidine giň halkara hyzmatdaşlygyň Türkmenistanyň häzirki wagtda durmuşa geçirýän döredijilikli döwlet syýasatynyň esasy ugurlarydygyny nygtady. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow BMG bilen netijeli gatnaşyklary pugtalandyrmaga aýratyn ähmiýet berilýändigini aýdyp, milli statistika ulgamyny kämilleşdirmegiň wajypdygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz bu resminamany degişli düzümler bilen ylalaşmagyň möhümdigini aýdyp, wise-premýere bu babatda anyk görkezmeleri berdi.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!