05.02.2018. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň we ýurdumyzyň welaýatlarynyň häkimleriniň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, sebitleriň oba hojalyk ulgamynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, şeýle hem öňde boljak şanly senelere taýýarlyk bilen baglanyşykly meselelere garaldy.
Iş maslahatynda ilki bilen Aşgabat şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýew ýurdumyzyň baş şäherini abadanlaşdyrmak, paýtagtymyzyň etraplarynyň çäklerinde degişli arassaçylyk ýagdaýyny saklamak boýunça döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Şeýle hem hasabatyň çäklerinde “Täze zaman” ýaşaýyş toplumynyň nobatdaky tapgyryny açyp, ulanmaga bermek boýunça görlen taýýarlyk işleri barada habar berildi.
Hasabaty diňläp, döwlet Baştutanymyz paýtagtymyzy mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn ösdürmek, kiçi etrapçalardaky ýaşaýyş jaýlaryny abatlamak, Jemagat hojalygy ministrligi bilen bilelikde şäherdäki suw çüwdürimleriniň we suw desgalarynyň sazlaşykly işini üpjün etmek boýunça öňde durýan wezipelere örän jogapkärçilikli çemeleşmelidigini tabşyrdy.
Hormatly Prezidentimiz etrap häkimleriniň iş tertibini kesgitlemek hem-de olaryň degişli meseleleri çözmegi, paýtagtymyzdaky ýollaryň we ýaşaýyş jaýlarynyň ýagdaýyna gözegçilik etmegi üçin zerur çäreleri görmek babatda häkime birnäçe tabşyryklary berdi. Şäher baglaryna we güllere ideg edilişiniň berk gözegçilikde saklanmalydygyny belledi.
Hormatly Prezidentimiz iş maslahatynyň dowamynda şäher ilatynyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna gönükdirilen işleriň netijeli häsiýete eýe bolmagy, şanly senelere we “Täze zaman” ýaşaýyş toplumynyň nobatdaky tapgyrynyň açylyş dabarasyna ýokary derejede taýýarlyk görmegi tabşyrdy we bellenilen çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmelidigine ünsi çekdi.

04.02.2018. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dynç günüdigine garamazdan, Ahalteke atçylyk toplumyna baryp, milli atçylygy ösdürmegiň, köpçülikleýin sporty wagyz etmegiň hem-de öňde boljak möhüm sport wakalaryna taýýarlyk görmegiň meselelerine üns berdi.

Behişdi bedewlere aýratyn gadyr goýýan, olaryň hüý-häsiýetine belet döwlet Baştutanymyz bedewler bilen didarlaşmak we atly gezelenç etmek bilen meşgullanmaga wagt tapyp, şöhratly pederlerimizden galan bu asylly ýörelgäniň nesilleriň üsti bilen dowamat dowam bolmagy, sagdyn durmuş ýörelgeleriniň berkidilmegi ugrunda yzygiderli tagalla edýär.

Hormatly Prezidentimiz bedewler bilen didarlaşyp, Gujurly atly bedewde atly gezim etdi. Müňýyllyklaryň dowamynda dünýä medeniýetiniň ösüşine ägirt uly goşant goşan türkmen halkynyň özboluşly medeni mirasyny aýawly saklamak, baýlaşdyrmak we dünýäde giňden wagyz etmek ýörelgeleri Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň derejesine ýetirildi. Milli Liderimiz parasatly öňdengörüjilikli syýasaty bilen Watanymyzy ösüşiň täze belentliklerine tarap alyp barýar. Ýurdumyzyň ynamly gadamy ýelden ýüwrük bedewleriň badyna meňzedilýär.

Soňra bu ýerde milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Miras atly bedewe atlanan ogly Serdar bilen köpçülikleýin bedenterbiýe — sagaldyş hereketini we ýokary netijeli sporty ösdürmegiň ugurlary boýunça pikir alyşdylar. Ýeri gelende aýtsak, türkmen Lideri 2017-nji ýylda Miras atly bedewde halypa çapyksuwarlaryň arasynda geçirilen ýaryşda ýeňiji bolup, baş baýraga mynasyp bolupdy.

Häzirki döwürde Türkmenistanyň dünýä ýüzünde sport ýurdy hökmündäki abraýy belende galýar. Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça Aşgabatda geçirilen V Aziýa oýunlarynda türkmen türgenleriniň üstünlikleri türkmen sportunyň abraýyny we şöhratyny belende galdyrdy.

02.02.2018. Şu gün Pekinde syýahatçylyk ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça türkmen-hytaý maslahaty geçirildi. Ol ýurdumyzyň HHR-däki ilçihanasy tarapyndan Türkmenistanyň Syýahatçylyk baradaky döwlet komiteti, “Şuangsýun” we “Beýçen” hytaý kompaniýalary bilen bilelikde guraldy.
Çäräniň açylyş dabarsynda bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň durmuş-ykdysady taýdan ösmeginde, ýurdumyzyň ruhy we medeni kuwwatyny açyp görkezmekde syýahatçylyk pudagyna möhüm orun berip, özara bähbitli gatnaşyklaryň işjeňleşdirilmegine, syýahatlary guramakda hem-de sagaldyş-dynç alyş ulgamynda halkara derejesinde tejribe alşylmagyna uly üns berýär.
Duşuşyk döwlet düzümleriniň wekillerini, işewürleri, syýahatçylyk ulgamynda ýöriteleşen marketologlary, bilermenleri, awiadaşaýjylary, şeýle hem Hytaýyň habar beriş serişdeleriniň wekillerini ýygnady. Çärä gatnaşmak üçin Pekine Türkmenistanyň esasy syýahatçylyk kärhanalarynyň, myhmanhanalar hojalyk edarasynyň ýolbaşçylarynyň wekiliýeti bardy.
Forumy geçirmegiň baş maksady syýahatçylyk ulgamynda özara bähbitli hyzmatdaşlygy ýola goýmaga we ösdürmäge ýardam etmek, bu ugurda iki ýurduň döwlet dolandyryş edaralarynyň, işewür bileleşikleriniň, syýahatçylyk edaralarynyň arasynda yzygiderli gatnaşyklary ýola goýmak, Hytaýda Türkmenistanyň syýahatçylyk mümkinçiliklerini wagyz etmek we ilerletmek boldy.
Duşuşygyň barşynda ikitaraplaýyn syýasy, söwda-ykdysady we medeni gatnaşyklaryň ýagdaýyna, ýokary derejede we uly işleriň geçirilmegi netijesinde gazanylan ylalaşyklary nazara almak bilen, olary ösdürmegiň mümkinçiliklerine seredildi. Şol işler häzir ýurtlarymyzyň hökümetleri tarapyndan dürli ugurlarda geçirilýär, bu bolsa ulag kommunikasiýalaryny, ynsanperwer gatnaşyklary giňeltmek üçin uly mümkinçilikleri açýar.

03.02.2018. Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 15-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt walýutasyna Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen dizel ýangyjyny satyn aldylar. Mundan başga-da, Russiýadan, Türkiýeden, Serbiýadan, Gyrgyzystandan gelen telekeçilere daşary ýurt walýutasyna trikotaž önümleri, nah ýüplük, buýan köküniň gury ergini, portlandsement ýerlenildi. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 9 million 804 müň dollaryndan gowrak boldy.

Manat serişdelerine Ermenistanyň işewürler toparlarynyň wekilleri bahasy 126 müň manatlyk nah ýüplügi satyn aldylar.

Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin bahasy 2 million 992 müň manatdan gowrak pagta süýümini satyn aldylar.

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH).

02.02.2018. 2018-nji ýylyň ýanwar aýyna bagyşlanylan Hökümetiň mejlisinde wise-premýer G.Myradowyň habar berşi ýaly, geçen degişli döwri bilen deňeşdirilende, öndürilen önümiň ösüşiniň umumy möçberi boýunça ösüş depgini 3,8 göterim artdy. Tutuşlygyna milli ykdysadyýetimiziň pudaklary boýunça ýokary netijeler gazanyldy. Sarp ediş harytlarynyň we ilata edilýän hyzmatlaryň nyrhlary bellenilen çäklerde durnukly saklandy.
Şu ýylyň ilkinji aýynda Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň ýerine ýetirilişi barada hasabat berip, onuň çykdajy böleginiň 81,3 göteriminiň durmuş ulgamynyň maliýeleşdirilmegine gönükdirilendigini habar berdi. Hasabat döwründe zähmet haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary, talyp haklary öz wagtynda tölenildi.
Şu ýylyň ýanwar aýynyň deslapky jemleri boýunça rejelenen görnüşdäki Oba milli maksatnamasyny ýerine ýetirmegiň çäklerinde dürli maksatly desgalaryň 60-synyň, suw we lagym arassalaýjy desgalaryň 31-niň, 352 müň inedördil metrden gowrak ýaşaýyş jaýlarynyň, şeýle hem inženerçilik ulgamlarynyň we beýleki desgalaryň gurluşygy alnyp baryldy.
Şunuň bilen baglylyk döwlet Baştutanymyz mili ykdysadyýetimiziň okgunly ösüşiniň durnuklylygyny üpjün etmek, ähli pudaklarda durnukly ösüş depginlerini saklamak boýunça toplumlaýyn çäreleriň kabul edilmeginiň möhümdigini belledi. Bu maksatlar bilen bar bolan ähli mümkinçilikleri herekete girizmek, şeýle hem makroykdysady ýagdaýy yzygiderli seljermek we häzirki döwrüň ýagdaýlaryny, geljek üçin uzakmöhletleýin meýilnamalary hasaba alyp, ony çaklamak hem-de ylmy esasda seljermek möhüm bolup durýar diýip, döwlet Baştutanymyz wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

www.tdh.gov.tm

HALKARA SERGISINE!!!

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy Sizi 2018-nji ýylyň 31-nji ýanwaryndan 2-nji fewraly aralygynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçiriljek Senagat önümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisine gatnaşmaga çagyrýar. Senagat önümleriniň, enjamlarynyiň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi Türkmenistanyň pudak edaralarydyr kärhanalary üçin möhüm waka we ähmiýetli halkara çäresi bolar. Halkara sergisinde oňa gatnaşyjylar üçin Türkmenistanyň maýa goýum ýagdaýy we pudak kärhanalaryny ösdürmegiň geljekki ugurlary barada giňişleýin maglumat almaga mümkinçilikler bolar.

Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi döwlet we hususy edaralarydyr kärhanalarynyň wekillerine tejribe alyşmak we duşuşmak üçin amatly şert döreder.
Sizi Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we dowrebap tehnologiýalaryň halkara sergisinde hoş gördük.
Has giňişleýin maglumaty guraýjy topardan alyp bilersiňiz:
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy:

Tel.:+993 12 39 38 88\38
Faks: +993 12 39 88 71
El.poçta: exhibition@cci.gov.tm, atanepes.exhibition@gmail.com, elena.exhibition@gmail.com

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!