22.10.2018. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Mejlisiň Başlygynyň, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň hem-de Aşgabat şäheriniň häkiminiň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Maslahatda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ileri tutulýan wezipelerine, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy bilen baglanyşykly hem-de döwlet durmuşynyň beýleki möhüm meselelerine garaldy.

Hormatly Prezidentimiz ilki bilen göni aragatnaşyga Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowany çagyrdy. G.Mämmedowa milli parlamentiň altynjy çagyrylyşynyň 20-nji oktýabrda geçirilen nobatdaky maslahaty, kabul edilen kanunçylyk namalary hakynda habar berdi.

Bellenilişi ýaly, döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna, Konstitusiýanyň täze redaksiýasyna, Halk Maslahatynyň birinji mejlisinde hormatly Prezidentimiziň halk hojalyk toplumynyň öňünde goýan wezipelerine, şeýle hem ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmagyň maksatnamasyna laýyklykda işlenip taýýarlanylan “Ýerleriň meliorasiýasy hakynda”, “Radioýygylyk spektory hakynda”, “Durmuş-zähmet gatnaşyklaryny düzgünleşdirmek boýunça üçtaraplaýyn topar hakynda” Türkmenistanyň Kanunlary, şeýle hem beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalary kabul edildi.

20.10.2018. Şu gün Mejlisiň altynjy çagyrylyşynyň nobatdaky üçünji maslahaty boldy. Onda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna, Konstitusiýamyzyň täze redaksiýasyna we ýurdumyzyň kanunçylyk- hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça toplumlaýyn maksatnama laýyklykda işlenip taýýarlanylan birnäçe kanunlar we kadalaşdyryjy hukuknamalar kabul edildi. Maslahata degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn edaralaryň, şeýle hem köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri çagyryldy.

“Ýerleriň meliorasiýasy hakyndaky” Türkmenistanyň Kanunynyň taslamasy parlamentarileriň garamagyna hödürlenildi. Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda ýurdumyzyň oba hojalygynda giň özgertmeler amala aşyrylýar, ýaňy-ýakynda bolan Halk Maslahatynyň mejlisinde pudagyň işine täze depgin berildi.

Milli Liderimiziň yzygiderli durmuşa geçirýän durmuş-ykdysady strategiýasynda obasenagat toplumyny okgunly ösdürmegiň, dürli görnüşli oba hojalyk önümleriniň öndürilişiniň möçberini artdyrmagyň, daşky gurşawy goramagyň möhüm şerti hökmünde ýer we suw serişdeleriniň rejeli peýdalanylmagyna aýratyn ähmiýet berilýär.

20.10.2018. Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 53-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Russiýadan, Beýik Britaniýadan, Şweýsariýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Türkiýeden, Estoniýadan, Gruziýadan, Gazagystandan, Özbegistandan, Gyrgyzystandan, Owganystandan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen az kükürtli ýangyç mazudyny, nebit ýol bitumuny satyn aldylar. Şweýsariýadan, Gonkongdan, Gazagystandan we beýleki ýurtlardan gelen täjirler Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň nebit ýol bitumuny satyn aldylar.

Bulardan başga-da, daşary ýurt puluna reňksiz aýna, mata we nah ýüplük, pagta süýümi, hojalyk pamygy ýerlenildi. Satyn alan ýurtlar: Russiýa Federasiýasy, Gonkong, Türkiýe, BAE, Ermenistan. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 109 million 480 müň dollaryndan gowrak boldy.

Manat serişdelerine Russiýadan, Beýik Britaniýadan, BAE-den, Pakistandan gelen işewürler jemi bahasy 2 million 736 müň manatdan gowrak bolan dokma önümlerini, garyşyk we nah ýüplügi satyn aldylar.

Türkmen döwlet habarlar agentligi

Şu ýyl Daşoguz welaýatynda gowaça ekilen 140 müň gektar ýerden 230 müň tonna pagta hasylyny almak göz öňünde tutulýar. Ýöriteleşdirilen ýokary öndürijilikli tehnikalaryň, şol sanda pagta ýygyjy kombaýnlaryň giňden işe girizilmegi ýygymyň güýçli depginini saklamaga ýardam berýär.
Obasenagat toplumy üçin hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň görkezmesi boýunça täze tehnikalar gelip gowuşýar, olaryň ähli nusgalary ýurdumyzyň toprak-howa şertlerinde deslapky synagdan geçirilýär. Häzirki wagtda ekin meýdanlarynda pagta ýygyjy kombaýnlaryň ýüzlerçesi işledilýär, olar pagtaçylara ýetişdirilen hasyly öz wagtynda ýygnap almaga şert döredýär.
Sebitde has iri pagta öndüriji bolan S.Türkmenbaşy etrabynyň ekerançylary ýygymyň öňdebaryjylarynyň hatarynda barýarlar. S.A. Nyýazow adyndaky we Görogly etraplarynyň daýhanlary hem ýygymda olardan yza galanoklar.

19.10.2018. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda Prezident maksatnamalarynyň we ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça kabul edilen beýleki maksatnamalaryň durmuşa geçirilişine seredildi, şeýle hem mähriban halkymyzyň abadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilen döwletimiziň içeri syýasatyna degişli käbir meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Mejlise şeýle hem birnäçe ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary çagyryldy.
Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa söz berdi. Milli parlamentiň ýolbaşçysy ýurdumyzyň kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça Mejlisiň alyp barýan işleriniň netijeleri hem-de milli parlamentiň nobatdaky maslahatyna taýýarlyk görlüşi, şeýle hem Parlamentara Bileleşiginiň (PB) 139-njy Assambleýasyna gatnaşmak üçin Türkmenistanyň deputatlarynyň wekiliýetiniň Şweýsariýa Konfederasiýasynyň Ženewa şäherine bolan iş saparynyň netijeleri barada habar berdi.
Bellenilişi ýaly, täze kanunlaryň taslamalary döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary bilen baglylykda hem-de milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň halkyň saýlanlarynyň öňünde goýan möhüm wezipelerini nazara almak bilen işlenip taýýarlanylýar. Ýurdumyzyň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň şu ýylyň 20-nji oktýabrynda geçiriljek nobatdaky maslahatynyň gün tertibine aýry-aýry ugurlarda we umuman, hereket edýän kanunçylygyň kämilleşdirilmegine, ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan durmuş-ykdysady özgertmeleri ilerletmäge gönükdirilen käbir kanun taslamalary girizildi.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!