05.08.2018. Mediaforumyň barşynda žurnalistler üçin «Amul — Hazar 2018» rallini guraýjylara sowal bermäge mümkinçilik döredildi.

Hususan-da, rumyn metbugatynyň wekili jenap Şlesserden ýaryşlara hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşjakdygy barada gyzyklandy. «Bu ralli ýaryşy sportuň muşdagy we tarapdary, şeýle hem wideofilmden görşümiz ýaly, ussat sürüji bolan Türkmenistanyň Prezidentiniň başlangyjy bilen geçirilýär. Biz bu çärä gatnaşyjylaryň hatarynda hormatly Prezidenti görüp bilerismi?».

Jenap Şlesser jogap edip: «Biz Prezidentiň gatnaşmagyna örän begenerdik. Onuň gatnaşjakdygyna umyt edýärin. Şeýle bolsa, men örän şat bolardym. Munuň tassyklanmagyna umyt edýärin. Elbetde, gatnaşmak baradaky karary Prezidentiň özi çözer, emma biz, şeýle çözgüde örän begenerdik».

Şeýle hem Russiýanyň «RIA Nowosti» halkara habarlar agentliginiň habarçysynyň sowalyna jogap edilip, «Amul — Hazar 2018» rallisine gatnaşmaga Russiýadan birnäçe toparlaryň bellige alnandygy barada habar berildi. Olaryň hatarynda, mysal üçin, «G-Force» topary bar. Russiýadan başga-da, bäsdeşleriň bolmagy mümkin, sebäbi bellige almagyň möhleti 10-njy awgusta çenli açykdyr.

05.08.2018. Şu gün Aşgabatda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça Aziýa oýunlarynyň üstünlikli geçirilen ýeri bolan Olimpiýa şäherjiginiň «Sport» myhmanhanasynyň mejlisler zalynda «Amul — Hazar 2018» halkara awtorallisine bagyşlanan mediaforum geçirildi. Çärä şu ýylyň sentýabrynda geçiriljek awtomobil ýaryşyny guraýjylar hem-de oňa gatnaşyjylar, iri daşary ýurt we milli habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdelerine Russiýadan, Saud Arabystanyndan, Italiýadan, Awstriýadan, Şweýsariýadan, Rumyniýadan, Hytaýdan, Hindistandan, Pakistandan Türkiýeden, Belarusdan, Azerbaýjandan, Gazagystandan, Özbegistandan, Täjigistandan we Gyrgyzystandan gelen žurnalistler wekilçilik etdiler.

Forumyň açylmagynyň öň ýanynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň işjeň gatnaşan saýlama ýaryşlary hem-de synag ýaryşlary hakynda wideofilm görkezildi. Milli Liderimiz sagdyn durmuş ýörelgesiniň wagyz nesihatçysy bolmak bilen çäklenmän, eýsem, dürli sport görnüşlerinde, şol sanda awtomobil sportunda ýokary görkezijileri gazanan görnükli türgendir.

Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komitetiniň baş sekretary A.Myradow giriş sözünde milli Liderimiziň başyny başlan «Amul — Hazar 2018» halkara awtorallisine taýýarlyk görmegiň barşy hakynda gürrüň berdi. Ol şu ýylyň 9 — 14-nji sentýabrynda geçiriljek bu çäräniň ýurdumyzyň sportunyň ösüşiniň taryhyna täze sahypany ýazjakdygyna ynam bildirmek bilen, meşhur «Afrika Eko reýs» awtoralli ýaryşlarynyň baş direktory we guramaçysy Žan-Lui Şlessere söz berdi.

03.08.2018. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Onda ykdysadyýetimiziň pudaklarynda geçen ýedi aýda ýerine ýetirilen işleriň netijelerine hem-de döwlet durmuşyna degişli birnäçe möhüm meselelere garaldy.

Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowa söz berdi. Wise-premýer ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginiň Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasy ugruny iş ýüzünde durmuşa geçirmek bilen baglylykda, şu ýylyň ýedi aýynda ýerine ýetiren işleri barada hasabat berdi. Şu ýyl milli Liderimiziň daşary ýurtlara amala aşyran saparlarynyň hem-de daşary ýurt döwletleriniň ýolbaşçylarynyň birnäçesiniň ýurdumyza bolan saparlarynyň netijeleri bu strategiýanyň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň subutnamasy bolup durýar. Abraýly sebit we halkara guramalary, şol sanda BMG bilen hyzmatdaşlyk hem okgunly ösdürilýär.

Umuman, hasabat döwründe Daşary işler ministrliginiň üsti bilen jemi dürli derejedäki wekiliýetleriň 478-si Türkmenistana sapar bilen geldi. Şol döwürde ýurdumyzdan daşary ýurtlara 335 wekiliýet gitdi. Ýanwar — iýul aýlarynda halkara ähmiýetli çäreleriň 167-si geçirildi. Döwletimiziň halkara gatnaşyklarynyň hukuk binýadyny berkitmek maksady bilen, jemi 121 sany halkara resminama gol çekildi.

Daşary işler ministrliginiň we beýleki döwletleriň daşary syýasat edaralarynyň arasynda syýasy maslahatlaşmalary geçirmek boýunça yzygiderli işler alnyp barylýar.

02.08.2018. Hatarynda Sabina Alikperowa, Kakageldi Hojalekow, Toýly Ýagşyýew we Bahram Bolyýew ýaly türkmenistanly zehinli ýaşlar bolan TÝURKSOÝ-uň ýaşlar kamera orkestri Balkan ýurtlarynda çykyş edýär. Orkestr gastrolyň çäklerinde Çernogoriýanyň Setinýe şäherinde geçirilen «Espressiwo» halkara festiwalyna gatnaşyp, belli skripkaçy Wiktor Tretýakow bilen bir sahnada çykyş etdi.
Wiktor Tretýakow Natalýa Lihopaýa bilen bilelikde Dmitriý Şostakowiçiň «Iki skripka üçin 5 pýesa» eserini, çernogoriýaly skripkaçy Miran Begiç bilen «Iki skripka we orkestr üçin re minor konserti, BWV» sazyny ýerine ýetirdi. Azerbaýjanly Mustafa Mehmandarowyň dirižýorlygynda TÝuRKSOÝ-uň ýaşlar orkestri Milowoý Pikurisanyň «Diwersiment» eserini ýerine ýetirdi. Şeýle hem konsertde Ulwi Jemal Erkiniň, Gara Garaýewiň we Nury Halmämmedowyň eserleri ýaňlandy.
Ýaşlar orkestriniň sazandalary bilen bilelikde çykyşyndan galan täsirler barada gürrüň berende Wiktor Tretýakow şeýle diýdi: « Men bu topar barada öwgüli sözleri kän eşidipdim, olar bilelikde birnäçe gezek taýýarlyk geçenimde olaryň zehinine, gujuryna we saza ussatlygyna haýran galdym. Şu ajaýyp festiwalyň çäklerinde TÝuRKSOÝ-uň ýaşlar orkestri bilen bile çykyş etmekden kän kän lezzet aldym. Mundan başga-da, konsert 38 ýyldan soň meni dostum Dýusen Kaseinow bilen duşurdy».
Miran Begiç fegtiwalyň maksadynyň çernogoriýaly sazandalara dünýä belli saz ussatlary bilen bile çykyş etmekdedigini belledi. Begiç: «TÝURKSOÝ-uň ýaşlar orkestriniň ajaýyp çykyşy bizde uly täsir galdyrdy. Bu konsert hyzmatdaşlygymyzyň başy boldy, biz geljekde hem iri taslamalary durmuşa geçirmegi göz öňünde tutýarys»—diýip nygtady.
Konsert tamamlanandan soň TÝuRKSOÝ-uň Baş direktory Dýusen Kaseinow tomaşaçylary mübärekläp: «Wiktor Tretýakow – ajaýyp sazanda. Men biziň orkestrimiz bilen bilelikde çykyş edendigi we ýaş sazandalaryň ussatlygyna ýokary baha berendigi üçin oňa minnetdarlyk bildirýärin»-diýdi.
TÝuRKSOÝ-uň ýaşlar orkestri 3-nji awgustda Saraýewoda konsert berer. 4-nji awgustda bolsa, Zenisede geçiriljek çykyşlar bilenem orkestriň gastroly jemlener.

www.turkmenistan.gov.tm

02.08.2018. Dürli görnüşli oba hojalyk önümleriniň öndürilýän mukdaryny artdyrmak, ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň yzygiderli durmuşa geçirýän Türkmenistanyň durmuş-ykdysady syýasatynyň möhüm ugrudyr. Bu pudagyň ýokary depginde ösdürilmegine, ýurdumyzyň oba hojalyk önümlerini öndürijilere hemmetaraplaýyn döwlet goldawyny bermäge gönükdirilen çäreleriň netijesinde ulgamda düýpli üstünlikler gazanyldy.
Uzakmöhletli geljegi nazarlaýan döwlet maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmeginiň çäklerinde iri maýa goýumlary agrosenagat toplumynyň ähli pudaklaryny döwrebaplaşdyrmaga, tehniki we tehnologiýa taýdan täzeden enjamlaşdyrmaga gönükdirilýär.
Obada täze ykdysady gatnaşyklaryň kemala gelmegine, ýer, suw we beýleki tebigy serişdeleriň rejeli peýdalanylmagyna, daşky gurşawyň goralmagyna, agrar ylmynyň, seçgiçiligiň we tohumçylyk işiniň ösdürilmegine, önümçilige innowasion tehnologiýanyň, öňdebaryjy bazar usullarynyň ornaşdyrylmagyna, agrosenagat toplumyna telekeçileriň giňden çekilmegine, ýokary hünärli hünärmenleriň taýýarlanylmagyna, sebitlerde häzirki zaman durmuş düzümlerini döretmegiň hasabyna oba ilatynyň ýaşaýşynyň hilini gowulandyrmaga uly ähmiýet berilýär.
Agrosenagat önümçiliginiň döwrüň talaplaryna laýyk gelýän, bäsdeşlige ukyply bolmagy üçin hukuk, ykdysady, guramaçylyk şertlerini kemala getirmäge gönükdirilen toplumlaýyn özgertmeler oňyn netijelerini berýär. Häzirki wagtda Türkmenistanyň ýetişdirýän gallasy bilen özüni doly üpjün edýändigi bu aýdylanlaryň aýdyň subutnamasydyr.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!