15.02.2018. Ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan ähli özgertmeleriň gözbaşynda ak mermerli paýtagtymyz durýar. Aşgabat häzirki zaman uly şäherine öwrülmek bilen, sebitde we dünýäde iň owadan hem-de ýaşamak üçin has oňaýly şäherleriň birine öwrülýär.
Soňky ýyllarda türkmen paýtagtynyň okgunly özgerýän binagärlik keşbini ajaýyp binalaryň we desgalaryň tutuş toplumlary bezedi. Olar täze taryhy eýýamyň hem-de milli Liderimiziň durmuşa geçirýän oňyn döwlet syýasatynyň üstünlige eýe bolýandygynyň aýdyň nyşanyna öwrüldi. Paýtagtymyzyň desgalarynyň ençemesi, şeýle hem dünýäde ak mermerli binalaryň iň köp jemlenen şäheri hökmünde Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi. Munuň özi türkmenistanlylaryň hakyky buýsanjy bolup durýar. Ýakyn geljekde ýurdumyzyň baş şäherini nobatdaky täze desgalar bezär. Milli Liderimiziň gol çeken degişli kararlaryna laýyklykda, olaryň taslamasyny düzmek we gurmak Türkmenistanyň öňden gelýän işewür hyzmatdaşy—“Buig Batiman Internasional” fransuz kompaniýasyna ynanyldy.
Häzirki wagtda Aşgabat sebitde we bütin dünýäde oňyn hyzmatdaşlygyň ykrar edilen merkezine hem-de türkmen halkynyň baý taryhy-medeni mirasy, onuň häzirki döwürde gazanýan üstünlikleri bilen ýakyndan tanyşmak isleýän daşary ýurtly syýahatçylaryň we jahankeşdeleriň iň gelim-gidimli ýerine öwrüldi. Munuň özi iri halkara ähmiýetli çäreleri yzygiderli geçirmek hem-de daşary ýurtly myhmanlary mynasyp garşylamak üçin ähli şertleri döretmegiň zerurdygyny şertlendirdi. Daşary ýurtdan gelýän myhmanlaryň sany bolsa ýylsaýyn artýar.
Geljekki täze desgalaryň hatarynda Halkara maslahatlar merkeziniň binalar toplumy hem-de kaşaň myhmanhana bar. Olar Çandybil şaýolunyň ugrunda gurlar. Bu täsin desgalar Aziýanyň merjeni diýlip atlandyrylýan paýtagtymyzyň özboluşly ýüzüne öwrüler. Şäheriň şol böleginde öňdebaryjy enjamlar bilen üpjün edilen «Türkmenbaşy» döwlet täjirçilik bankynyň hem-de “Senagat” paýdarlar täjirçilik banklarynyň edara binalary gurlar. Olar bu ýerde kemala gelýän binagärlik toplumy bilen aýratyn sazlaşyk döreder.
Ýene-de bir täze desga, ýurdumyzda bellenip geçilýän döwlet derejesindäki çäreleri ýokary derejede guramak üçin niýetlenen Hökümet münberidir. Ol şäheriň ajaýyp künjeginde, Köpetdag şaýolunyň ugrunda gurlar. Şol ýerden ak mermerli paýtagtymyzyň ajaýyp görnüşi açylýar.

15.02.2018. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow belli “Rohde & Schwarz” nemes kompaniýasynyň “Howpsuz aragatnaşyk enjamlary, ýerleýiş we taslamalar” departamentiniň uly wise-prezidenti Hartmut Ýeşkeni kabul etdi.

Myhman wagt tapyp kabul edendigi hem-de hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmaga döredilen mümkinçilik üçin döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, Ýewropanyň hem-de tutuş halkara işewürler toparlarynyň oňyn özgertmeler ugruny yzygiderli amala aşyrýan Türkmenistan bilen işewür gatnaşyklary giňeltmäge uly gyzyklanma bildirýändigini aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň hem daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen giň netijeli gatnaşyklary ugur edinýändigini belläp, iri nemes kompaniýalary bilen ýola goýlan gatnaşyklaryň netijeli häsiýetini kanagatlanma bilen nygtady. Şol kompaniýalar dürli pudaklarda ýöriteleşdirilendir hem-de öz üstlerine alan borçnamalaryna jogapkärli çemeleşýärler.

Döwlet Baştutanymyz bu baradaky gürrüňi dowam edip, türkmen-german gatnaşyklarynyň däp bolan dostlukly, okgunly häsiýetini belledi, bu hyzmatdaşlyk ähli ugurlar boýunça, şol sanda söwda-ykdysady ulgamda üstünlikli ösdürilýär, şunda Bilelikdäki hökümetara iş toparyna uly orun degişlidir.

14.02.2018. Türkmenistanda Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriniň agzalarynyň 25-nji martda geçiriljek saýlawlaryna taýýarlyk işleri alnyp barylýar. Häzirki wagtda dalaşgärleri bellige almak we hödürlemek işleri dowam edýär.
Ähli saýlaw okruglarynda Demokratik partiýanyň, Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň, Agrar partiýanyň komitetleriniň hem-de raýatlar toparlarynyň ýygnaklary getirilýär, şolaryň barşynda ýurdumyzyň ýokary kanunçykaryjylyk edarasyna, ýerli häkimiýet hem-de ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynda halka wekilçilik etmek üçin has mynasyp adamlar hödürlenilýär. Dalaşgärleriň arasynda milli ykdysadyýetimiziň dürli pudaklarynyň ýokary derejeli hünärmenleri bar.
Degişli saýlaw toparlarynda dalaşgärleri bellige almak işleri dowam edýär. Ozal habar berlişi ýaly, milli saýlaw kanunçylygyna laýyklykda, dalaşgärleri hödürlemek 24-nji ýanwarda başlandy, olar 27-nji fewrala çenli bellige alnar.
Dalaşgärleri bellige almak tamamlanandan soňra metbugatda olaryň sanawy çap ediler hem-de wagyz etmek işleri başlanar. Saýlaw toparlary degişli häkimiýet edaralary, kärhanalaryň we edaralaryň ýolbaşçylary ýygnaklary hem-de saýlawçylaryň dalaşgärler bilen duşuşyklaryny guramak boýunça bilelikde iş geçirer. Ähli dalaşgärlere şol duşuşyklaryň çäklerinde köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň üsti bilen ýurdumyzy ösdürmegiň iri möçberli maksatnamalaryny durmuşa geçirmek bilen baglanyşykly öz tekliplerini beýan etmäge deň hukuklar we mümkinçilikler berilýär.
Ähli saýlaw okruglarynda bir orna birnäçe dalaşgär hödürlenilýär, munuň özi saýlawlaryň bäsdeşlik ýörelgelerine doly kybap gelýär. Bu jemgyýetçilik-syýasy çärä halkara we milli synçylaryň gatnaşmagy saýlawlaryň aýanlygyna hem-de berk kanunçylyga laýyklykda guralmagyna kömek eder.
Şu güne çenli Demokratik partiýadan, Senagatçylar we telekeçiler partiýasyndan, Agrar partiýadan, jemgyýetçilik guramalaryndan hem-de birleşiklerinden we raýatlar toparlaryndan 2963 synçy bellige alyndy. Olaryň hemmesine degişli şahadatnamalar gowşuryldy.

13.02.2018. Türkmenistanyň durmuş-ykdysady taýdan üstünlikli ösmegi ençeme görkezijiler, şol sanda ýokary maýa goýum işjeňligi bilen tassyklanylýar. Bu gün gurluşyk toplumy giň gerimli döwlet maksatnamalaryny—senagatlaşdyrmak, döwrebap ulag düzümini döretmek, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmek hem-de daşary ýurtlara iberilýän harytlaryň möçberini artdyrmak, ýaşaýyş jaýlaryny gurmak, sebitleri özgertmek boýunça maksatnamalary amala aşyrmagy ugur edinýär. Olaryň çäklerinde bar bolan kärhanalary döwrebaplaşdyrmak hem-de durkuny täzelemek işleri amala aşyrylýar, täze senagat we durmuş maksatly desgalar bina edilýär.

Şol birwagtda ýurdumyzyň gurluşyk senagatynyň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak, önümçilik we ylmy-tehniki kuwwatyny güýçlendirmek, ýerli çig maldan taýýarlanylýan, daşary ýurtlardan getirilýän görnüşlerinden pes bolmadyk gurluşyk serişdeleriniň sanawyny artdyrmak, hojalygy dolandyrmagyň, şol sanda hususy işewürleriň gatnaşmagynda dolandyrmagyň netijeli usullaryny ornaşdyrmak ýaly möhüm wezipeler çözülýär.

2017-nji ýylda pudagyň işiniň netijeleri maýa goýum-gurluşyk işinde oňat görkezijileriň saklanyp galandygyna şaýatlyk edýär.

Öňki ýyl bilen deňeşdireniňde, ýurdumyzyň jemi içerki önümçiliginde gurluşygyň paýy 1,3 göterim ýokarlandy. Maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna özleşdirilen maýa goýumlaryň umumy möçberi 49,8 milliard manada deň boldy.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 26-njy ýanwarda geçiren Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde belleýşi ýaly, häzir ykdysadyýetimize uly mukdarda, ýagny 50 milliard amerikan dollaryna golaý möçberde maýa goýumlary goýulýar.

14-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýokary döwlet wezipesine girişmegine 11 ýyl dolýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyza baştutanlyk edip gelýän ýyllary Gahryman Arkadagymyzyň ýöredýän syýasatynyň – parahatçylyk, durnuklylyk we ösüş syýasatynyň esasy ugurlaryny aýdyň şöhlelendirdi. Onuň esasy ýörelgeleri ynsanperwerlik, durmuş adalatlylygy, ruhubelentlik, anyk maksady ugur edinmek bolup durýar.

Bu şanly sene resmi taýdan bellenilýän baýramçylyklaryň senenamasyna girmeýär, ýöne ýurdumyzyň ýylýazgysynda aýratyn orny eýeläp, 2007-nji ýylda, soňra 2012-nji we 2017-nji ýyllarda türkmenistanlylaryň ykbalynda möhüm ähmiýeti bolan wajyp çözgüdi ýatladýar.

Millionlarça adamlar konstitusion hukuklaryna laýyklykda we geljegiň öňündäki jogapkärçiligine düşünip, täze döwür üçin öňdengörüjilikli syýasaty ýöredýän hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa öz seslerini berip, oňa geljek ýedi ýylyň dowamynda döwlet Baştutany wezipesini ynandy. Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň täze rejelenen görnüşine laýyklykda, Prezidentlik döwrüniň uzaldylmagy ýurdumyzyň ýolbaşçysyna mähriban Watanymyzyň rowaçlygyna, halkymyzyň abadançylygyna gönükdirilen giň möçberli maksatnamalary hem-de taslamalary doly durmuşa geçirmäge giň mümkinçilik berdi.

Bu senelerde diňe jemgyýetçilik-syýasy wakalar däl-de, eýsem, onuň üsti bilen halkymyzyň synmaz bitewüligi, raýdaşlyk we milli Liderimiziň ähli başlangyçlaryna bolan uly goldaw öz beýanyny tapýar.

HALKARA SERGISINE!!!

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy Sizi 2018-nji ýylyň 31-nji ýanwaryndan 2-nji fewraly aralygynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçiriljek Senagat önümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisine gatnaşmaga çagyrýar. Senagat önümleriniň, enjamlarynyiň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi Türkmenistanyň pudak edaralarydyr kärhanalary üçin möhüm waka we ähmiýetli halkara çäresi bolar. Halkara sergisinde oňa gatnaşyjylar üçin Türkmenistanyň maýa goýum ýagdaýy we pudak kärhanalaryny ösdürmegiň geljekki ugurlary barada giňişleýin maglumat almaga mümkinçilikler bolar.

Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi döwlet we hususy edaralarydyr kärhanalarynyň wekillerine tejribe alyşmak we duşuşmak üçin amatly şert döreder.
Sizi Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we dowrebap tehnologiýalaryň halkara sergisinde hoş gördük.
Has giňişleýin maglumaty guraýjy topardan alyp bilersiňiz:
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy:

Tel.:+993 12 39 38 88\38
Faks: +993 12 39 88 71
El.poçta: exhibition@cci.gov.tm, atanepes.exhibition@gmail.com, elena.exhibition@gmail.com

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!