03.10.2018. Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralary tarapyndan 2018-nji ýylyň dokuz aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri jemlenildi. Şeýle hem gün tertibine goranmak häsiýetine eýe bolan Harby doktrinadan gelip çykýan wezipeleri ýerine ýetirmek, harby gullukçylaryň ýaşaýyş we gulluk şertlerini has-da gowulandyrmak baradaky wezipeler girizildi.
Ir säher bilen milli Liderimiz Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisiniň geçirilýän ýerine geldi.
Bu ýerde Türkmenistanyň Prezidentini, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedowa Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, milli howpsuzlyk ministri Ý.Berdiýew mejlisi geçirmäge taýýarlyk görlendigi barada hasabat berdi.
Döwlet Baştutanymyz dürli görnüşli harby tehnikalary synlap, döwletimiz tarapyndan ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy düzümleriniň maddy-enjamlaýyn binýadynyň mundan beýläk-de berkidiljekdigini aýtdy.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlisiň geçirilýän ýerine baryp, Köpetdagyň eteginiň gözel tebigatyny synlady.

02.10.2018. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 73-nji maslahatynyň çäklerinde türkmen wekiliýetiniň agzalary hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýakynda çapdan çykan “Türkmenistan Durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmegiň ýolunda” atly kitabynyň tanyşdyryş dabarasyny geçirdiler.
Tanyşdyryş dabarasyna BMG-niň Baş Assambleýasynyň mejlisine dürli ýurtlardan gelen köp sanly wekiliýetleriň, guramanyň dürli komitetleriniň we bölümleriniň wekilleri, jemgyýetçilik işgärleri, alymlar gatnaşdylar.
Halkara jemgyýetçiligini milli Liderimiziň täze işi bilen Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň ýolbaşçysy tanyşdyryp, ol bu kitabyň baý tebigy, önümçilik, düzüm we adam kuwwatyna eýe bolan ýurdumyzyň toplumlaýyn ösüşine düýpli seljeriş synyny öz içine alýandygyny aýratyn belledi. Kitap okyjylara, şol sanda ykdysatçylara, syýasatşynaslara, sosiologlara we beýleki bilermenlere BMG-niň gatnaşyjy ýurtlary tarapyndan 2015-nji ýylyň sentýabrynda kabul edilen Durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmek bilen baglylykda, Türkmenistanda milli we pudaklaýyn maksatnamalary, iri taslamalary amala aşyrmagyň netijeleri bilen ýakyndan tanyşmaga mümkinçilik berýär.
Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň durmuş-ykdysady maksatnamasy her bir adamyň bähbidini ugur edinýär, bu bolsa DÖM-ne laýyk gelýär. Milli Liderimiziň täze kitabynda döwletiň içeri we daşary syýasatynyň strategik wezipeleri, onuň ykdysady, durmuş we ekologiýa ulgamlarynda ileri tutulýan ugurlary beýan edilýär.

03.10.2018. Şu gün «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Hazarýaka döwletleriniň mekdep medeni-sport festiwalynyň açylyş dabarasy boldy.
Bu çäre sportuň 6 görnüşi — guşakly göreş, kiçi futbol, woleýbol, 3x3 basketbol, stoluň üstünde oýnalýan tennis we küşt boýunça ýaryşlary özünde jemleýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Kararyna laýyklykda, festiwal Hazaryň kenar ýakasynda şu hepdäniň dowamynda geçiriler. Oňa gatnaşmak üçin Türkmenistandan, Gazagystandan, Azerbaýjandan, Russiýa Federasiýasynyň dürli sebitlerinden — Dagystandan, Galmykdan, Astrahan oblastyndan we beýleki ýurtlardan toparlar geldiler. Iki ýüzden gowrak gatnaşyjylar ajaýyp “Daýanç” çagalar medeni-sagaldyş merkezinde ýerleşdiler.
Sport ýaryşlarynyň dowamynda mekdep okuwçylary diňe bir aýratynlykdaky baýraklar ugrunda däl-de, eýsem, toparlaýyn ýaryşlarda hem baýraklar ugrunda bäsleşerler. Mundan başga-da, ýaş zehinler çeperçilik festiwalynyň çäklerinde özleriniň köptaraply döredijilik ukyplaryny görkezerler. Şeýle hem myhmanlar üçin Türkmenistanyň taryhy we gözel ýerleri bilen tanyşmak boýunça gyzykly medeni maksatnama taýýarlanyldy.
Hazarýaka döwletleriniň mekdep medeni-sport festiwalynyň esasy çäreleri “Awaza” sport toplumynda geçiriler. Bu toplum türkmen türgenleriniň hem-de ýygyndy toparlarynyň 2017-nji ýylyň güýzünde Aşgabatda uly üstünlige beslenen Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmeginiň barşynda köptaraply okuw-türgenleşik merkezine öwrüldi.

2018-nji ýylyň 1-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanda «Durnukly ösüş maksatlarynyň günleriniň» açylyş dabarasy geçirildi.
Dabara Türkmenistanda ýerleşýän halkara guramalarynyň ýolbaşçylary we işgärleri, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň işgärleri, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň, Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň, D.Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň mugallymlary we talyplary, hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.
Dabaranyň barşynda Halkara gatnaşyklary institutynyň rektory B.Zahyrow, BMG-niň Hemişelik utgaşdyryjysy, BMG-niň ÖM-niň Türkmenistandaky Hemişelik wekili Ýe.Panowa çykyş etdiler.
Çykyş edenler Türkmenistanyň 2015-nji ýylyň sentýabrynda Nýu-Ýorkda geçirilen BMG-niň Bütindünýä sammitiniň netijeleri boýunça kabul edilen Durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa geçirmeklige işjeň gatnaşýandygyny bellediler. Hususan hem Türkmenistan ilkinjileriň hatarynda Durnukly ösüş maksatlarynyň 17-ni we ondan gelip çykýan olaryň amaly taýdan durmuşa geçirmek babatda 148 wezipeleri, şeýle hem 194 görkezijilerini resmi taýdan kabul edendigi babatda aýtdylar.
Çäräniň dowamynda Durnukly ösüşiň wezipeleri boýunça ylmy-metodiki merkeziň işiniň netijeleri, şeýle hem Türkmenistanda «Durnukly ösüş maksatlarynyň günleri» boýunça görkezme çykyşlar boldy.
2018-nji ýylyň 30-njy oktýabrynda Türkmenistanda «Durnukly ösüş maksatlarynyň günleriniň» bir aýlygynyň ýapylyşy bolar.

www.mfa.gov.tm

01.10.2018. Döwlet migrasiýa gullugynyň mejlisler zalynda Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilen adamlara pasportlary gowşurmak dabarasy boldy. Mälim bolşy ýaly, 24-nji sentýabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde döwlet Baştutanymyz 735 adamy Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmek hakynda degişli Permana gol çekdi.

Çärä ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn edaralarynyň, halkara guramalarynyň wekilleri, hormatly ýaşulular, harby ýokary okuw mekdepleriň talyplary we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Migrasiýa häzir globallaşma işleriniň uly wehimleriniň biriniň öňünde durýar. Bu ugurda Türkmenistan kanunçylyk kadalaşdyrmasynyň oňyn tejribesine hem-de migrantlara durmuş goraglylygyny we birmeňzeş mümkinçilikleri döretmekde mäkäm erk-islege eýedir. Ol adamyň hukuklarynyň umumy ykrar edilen ýörelgelerine, şeýle hem türkmen halkyna mahsus bolan belent ynsanperwer däplerine esaslanandyr hem-de döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň migrasiýa syýasatynda mynasyp beýanyny tapýar.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!