31.07.2018. Türkmenistanyň Ukrainadaky Ilçihanasy Ukrainanyň Prezidentiniň işleri dolandyryş Döwlet müdirliginiň ýanyndaky daşary ýurtly wekilhanalara hyzmat etmek boýunça Baş direksiýasynyň goldamagynda sentýabr aýynda geçiriljek «Amul- Hazar 2018» halkara awtorallisine bagyşlanan metbugat maslahatyny gurnady.

Ukrainanyň Prezidentiniň işleri dolandyryş Döwlet müdirliginiň media-merkezinde geçirilen çärä Kiýewde ýerleşýän diplomatik wekilhanalaryň, Ukrainanyň Ýaşlar we sport ministrliginiň, Ukrainanyň Awtomobil Federasiýasynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň, bu ýerde ýaşaýan türkmenleriň we şu ýerde okaýan türkmen talyplarynyň wekilleri gatnaşdylar.

Köpçülikleýin habar beriş serişdelerine «5 канал», daşary ýurtlulara niýetlenen «UATV» teleýaýlymlary, «Укринформ» habarlar agentligi, «Корреспондент», «Обозреватель», «УНИАН», «Новости Украины», «Sport.ua», «Лента», «Дипломатические хроники», «Інтерсоціум», «Час руху», «Вечірні вісті», «Image.ua», «Outlook» ýaly beýleki meşhur teleýaýlymlar, gazetlerdir internet-neşirler wekilçilik etdiler.

Tanyşdyrylyşda awtoreýde toplumlaýyn taýýarlyk işleri we aglaba bölegi Garagum çölünden geçýän ugrunyň aýratynlyklary, özboluşly taryhy-medeni ýadygärlikler, türkmen halkynyň däp-dessurlary, ýurduň häzirki döwürde gazananlary barada gürrüň berýän wideoşekiller görkezildi.

31.07.2018. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna Owganys-tan Yslam Respublikasynyň Bathyz welaýatynyň häkimi Abdul Gafur Malikzaýdan hat ge-lip gowuşdy. Ol öz hatynda Rabatkaşaň — Kalaýnau elektrik geçiriji ulgamyň işe girizilme-gi bilen bagly demirgazyk sebitiň ýaşaýjylarynyň adyndan türkmen Liderine tüýs ýürekden hoşallygyny beýan etdi.

Ozal habar berlişi ýaly, 26-njy iýulda türkmen-owgan dostlugynyň ýyl ýazgysynda nobatda-ky sahypany açan waka bolup geçdi. Täze elektrik geçiriji ulgam goňşy ýurduň dürli wela-ýatlaryna elektrik energiýasyny goşmaça iberýän ilkinji desga boldy. Bu wakanyň Bathyz welaýatynyň durmuş-ykdysady taýdan ösmegi üçin ähmiýeti barada döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna gelen hoşallyk hatynda hem bellenildi.

Owganystan Yslam Respublikasynyň ýurdumyz bilen serhetýaka welaýatynyň häkimliginiň ýolbaşçysynyň hatynda, hususan-da, “owgan ýaşaýjylarynyň ojaklary hut Siziň üns berme-giňiz bilen gurlan, Owganystanyň Prezidentiniň hem-de Türkmenistanyň Energetika mi-nistrliginiň wekilleriniň gatnaşmagynda dabaraly ýagdaýda açylyp ulanmaga berlen, kuw-waty 110 kilowoltlyk elektrik geçirijisiniň şuglasy bilen nurlandy” diýilýär.

Hoşallyk hatynda “Siziň, çuňňur hormatlanýan Türkmenistanyň Prezidentiniň owgan halky-na doganlyk we päk ýürekli garaýşyňyzyň aýdyň nyşanyna öwrülen bu taryhy waka Bathyz welaýatynyň ýaşaýjylarynyň hakydasynda hemişelik galar” diýlip bellenilýär.

31.07.2018. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi. Onda Prezident maksatnamalarynyň hem-de ýurdumyzy ykdysady we durmuş taýdan ösdürmek boýunça kabul edilen beýleki maksatnamalaryň durmuşa geçirilişine seredildi, halkymyzyň abadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilen döwletimiziň içeri syýasatyna degişli käbir meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Şonuň ýaly-da, ýolbaşçylary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak bilen bagly meselelere we beýleki käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Hormatly Prezidentimiz bilelikdäki mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen ol Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Myradowa söz berdi. Wise-premýer gözegçilik edýän ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýy, statistiki maglumatlary işläp geçmegiň halkara tejribesinde ykrar edilen maglumat-tehnologiki usullaryny ornaşdyrmagyň esasynda statistika ulgamyny kämilleşdirmek maksady bilen görülýän çäreler barada hasabat berdi. Şeýle hem Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasy tarapyndan hödürlenýän «Milli hasaplar boýunça institusional we statistiki mümkinçiligi pugtalandyrmak» atly taslama barada habar berildi.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, durnukly durmuş-ykdysady ösüşi üpjün etmegiň we ähli ýurtlaryň rowaçlygynyň, dünýäniň halklarynyň abadançylygynyň bähbidine giň halkara hyzmatdaşlygyň Türkmenistanyň häzirki wagtda durmuşa geçirýän döredijilikli döwlet syýasatynyň esasy ugurlarydygyny nygtady. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow BMG bilen netijeli gatnaşyklary pugtalandyrmaga aýratyn ähmiýet berilýändigini aýdyp, milli statistika ulgamyny kämilleşdirmegiň wajypdygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz bu resminamany degişli düzümler bilen ylalaşmagyň möhümdigini aýdyp, wise-premýere bu babatda anyk görkezmeleri berdi.

30.07.2018. Türkmenistany ykdysady we durmuş taýdan üstünlikli ösdürmegiň möhüm şerti hökmünde köp şahaly ulag düzümini döretmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Bu ulgamda milli Liderimiziň başyny başlan iri möçberli taslamalary, şol sanda hereket edýän we gurulýan täze awtomobil hem-de demir ýollaryny döwrebaplaşdyrmak, raýat awiasiýasynyň, gämi gatnawynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny düýpli täzelemek we giňeltmek boýunça taslamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär.
Ulgamda halkara üstaşyr-ulag geçelgeleriniň kemala getirilmegine aýratyn ähmiýet berilýär. Çäginden Beýik Ýüpek ýolunyň möhüm ugurlary geçen geografik taýdan amatly ýerleşýändigini nazara alanyňda Türkmenistan dünýäniň aragatnaşyk giňişliginiň möhüm halkasydyr. Täze taryhy eýýamda bolsa yklymara ýollaryň çatrygynda ýerleşen ýurt hökmünde onuň ähmiýeti has-da artdy. Soňky ýyllarda halkara ulag gatnawynyň pugtalandyrylmagyndan daşary, demir we awtomobil ýollarynyň milli ulgamynyň düýpli giňeldilmegi ýurdumyzyň ähli welaýatlarynyň okgunly ösdürilmegine kuwwatly badalga berdi.
Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, ýurdumyzda içerki hem-de dünýä bazarlaryna harytlaryň çalt we netijeli iberilmegine mümkinçilik berýän ýokary guramaçylykly ulag ulgamynyň bolmagy bazar ykdysadyýetiniň ösdürilmeginiň, önümçilik-enjamlaýyn binýadynyň pugtalandyrylmagynyň esasy şertleriniň biridir. Mundan başga-da, ilatyň ulag hyzmatlaryna bolan islegleri hem artýar.
Statistika baradaky döwlet komitetiniň maglumatlaryna görä, ýurdumyzda 2018-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda, tutuşlygyna alanyňda, 257,3 million tonna ýük daşaldy, munuň özi 2017-nji ýylyň degişli döwrüne garanyňda, 1,2 göterim ýokarydyr. Ýolagçylary gatnatmagyň möçberi 1,1 göterim ösüş bilen 509,1 million adama ýetdi. Ýük daşalyşy 6,6 göterim, ýolagçy gatnatmak bolsa 3,1 göterim artdy.

30.07.2018 Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda göni aragatnaşykda nobatdaky wideoşekilli maslahaty geçirdi. Onda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryna, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşyna, döwlet durmuşynyň beýleki möhüm meselelerine garaldy.
Göni aragatnaşyga ilkinji bolup çagyrylan Aşgabat şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýew döwlet Baştutanymyzyň paýtagtymyzy abadanlaşdyrmak boýunça öň beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Döwlet Baştutanymyza şeýle hem paýtagtymyzda gurulýan desgalarda işleriň barşy, gurluşygyň depginini ýokarlandyrmak boýunça görülýän çäreler barada habar berildi.
Milli Liderimiz türkmen paýtagtyny mundan beýläk-de ösdürmek boýunça wezipeleri çözmekde örän çynlakaý we jogapkärli gatnaşygyň zerurdygyny nygtap, ähli şäher gulluklarynyň degişli derejede sazlaşykly işlemeginiň möhümdigini belledi.
Milli Liderimiz paýtagtymyzdaky bilim edaralaryny täze okuw ýylyna taýýarlamak bilen baglanyşykly ähli meseleleri, şeýle hem gyşky ýyladyş möwsümine taýýarlanmakda, ýyladyş ulgamlaryny bejermekde, olaryň bökdençsiz işlemegi üçin öňde durýan işleri üns merkezinde saklamagy tabşyrdy.
Hormatly Prezidentimiz Aşgabatda gurulýan desgalaryň hiline we olaryň bellenen möhletlerde ulanyşa tabşyrylmagyna berk gözegçilik etmegi paýtagtyň häkimine tabşyrdy.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!