2019-njy ýylyň 24-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň hem-de Fransiýanyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Fransiýanyň wekiliýetine Fransiýanyň Ýewropa we Daşary işler ministrliginiň kontinental Ýewropa ýurtlary boýunça müdirliginiň başlygy hanym Florans Manžen ýolbaşçylyk etdi.
Gepleşikleriň başynda taraplar Türkmenistan bilen Fransiýanyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar. Döwlet baştutanlarynyň derejesinde ikitaraplaýyn saparlary işjeňleşdirmegiň, şeýle-de hökümetara hem-de parlamentara gatnaşyklaryny mundan beýläk hem pugtalandyrmagyň zerurlygy bellenilip geçildi. Taraplar şeýle-de halkara guramalarynyň çäklerinde, ilkinji nobatda BMG-niň we ÝHHG-niň çäklerindäki oňyn hyzmatdaşlygy belläp geçdiler.
Türkmenistan bilen Fransiýa Respublikasynyň arasyndaky ikitaraplaýyn söwda-ykdysady gatnaşyklaryny kämilleşdirmek maksady bilen 2010-njy ýylyň mart aýynda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-fransuz toparynyň döredilendigini belläp geçmek möhümdir. Bu mazmunda taraplar maliýe-bank ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmegiň, fransuz kompaniýalarynyň Türkmenistanda alyp barýan işleriniň gerimini giňeltmegiň ähmiýetini belläp geçdiler. Häzirki wagtda Türkmenistan fransuz kompaniýalarynyň birnäçesi bilen dürli ulgamlarda işjeň hyzmatdaşlyk edýär.
Soňra bilim, saglygy goraýyş, medeniýet ulgamlarynda gatnaşyklary giňeltmegiň meselelerine seredilip geçildi.
Mundan başga-da, syýasy geňeşmeleriň çäklerinde 2019-njy ýylyň dowamynda dürli derejelerdäki resmi saparlary hem-de bilelikdäki çäreleri gurnamagyň mümkinçiliklerine garamak teklip edildi.

www.mfa.gov.tm

24.01.2019. Şu gün ýokary tizlikli Aşgabat —Türkmenabat awtomobil ýolunyň gurluşygyna badalga bermek dabarasy boldy. Ozal habar berlişi ýaly, Ministrler Kabinetiniň 11-nji ýanwarda bolan mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Karara gol çekip, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy «Türkmen Awtoban» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň we onuň desgalarynyň taslamasyny düzmegi hem-de olary ýanaşyk ýerleri abadanlaşdyryp gurmagy tabşyrdy.
Milli Liderimiziň «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynyň birinji aýynda kabul eden bu çözgüdi ulag-üstaşyr geçelgelerini döretmegiň hem-de ýurdumyzyň halk hojalyk toplumynda hususy ulgamyň ornuny artdyrmagyň, onuň sebit we halkara multimodal aragatnaşyklar ulgamyna goşulyşmagyny üpjün etmegiň hasabyna Türkmenistanyň geoykdysady kuwwatyndan has netijeli peýdalanmak boýunça öňde goýlan wezipeleri üstünlikli çözmäge gönükdirilendir.
Resminamada işlere 2019-njy ýylyň ýanwar aýynda başlamak we awtoulag ýoluny hem-de onuň desgalaryny üç tapgyryň dowamynda ulanmaga bermek bellenildi. Işleriň şol tapgyrlarynyň soňkusy 2023-nji ýylyň dekabrynda tamamlanmalydyr.
Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu taslamanyň türkmen ykdysadyýeti we döwletara gatnaşyklary üçin ähmiýetini nygtap, durmuş-ykdysady ösüşiň milli maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde, şol sanda ýurdumyzyň döwrebap senagat we ulag düzümini kemala getirmekde türkmen telekeçileriniň işjeň ornuny belledi.

23.01.2019. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň dürli pudaklarynda geçirilen işler barada hasabatlar diňlenildi.

Döwlet Baştutanymyz wideoaragatnaşyk boýunça, ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradowy çagyrdy. Wise-premýer orta we ýokary hünär bilim edaralarynyň uçurymlaryny işe ýollamak baradaky Düzgünnamany taýýarlamak boýunça geçirilýän işler barada hasabat berdi. Şol bir wagtda göni wideoaragatnaşyga bilim ministri M.Geldinyýazow hem çagyryldy.

Bellenilişi ýaly, ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan özgertmeler netijesinde hususy pudak öz ösüşine eýe bolup, ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz böleginde kiçi we orta kärhanalaryň sany artýar, jemi içerki önümde hem onuň paýy ýokarlanýar. Degişlilikde, hususy kärhanalarda orta we ýokary hünär bilimli hünärmenlere bolan zerurlyk hem artýar.

Şeýle hem ýurdumyzda bilim ulgamynyň kadalaşdyryjy-hukuk binýady kämilleşdirilýär, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň geçirýän özgertmeleri bilen ýokary we orta hünärment okuw mekdepleriniň sany ýylsaýyn artýar.

2019-njy ýylyň 22-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde, Aşgabada iş sapary bilen gelen, Energetika Hartiýasynyň Baş sekretary Urban Rusnakyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen duşuşyk geçirildi.
Gepleşikleriň dowamynda taraplar, 2008-nji ýylyň 19-njy dekabryndan bäri ýola goýulan, Türkmenistanyň hem-de Energetika Hartiýasynyň arasyndaky ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy kämilleşdirmek bilen bagly soraglaryň hataryny ara alyp maslahatlaşdylar.
Şeýle hem, 2017-nji ýylyň 28-nji noýabrynda kabul edilen, hyzmatdaşlygy kämilleşdirmek boýunça Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bilen Energetika Hartiýasynyň arasyndaky özara düşünşmeklik baradaky Memorandumyň çäklerinde, Türkmenistanyň wekilleriniň EH-nyň Sekretariatynda tejribelik geçmeklik meselesine seredildi.
Energetika ulgamyndaky halkara hyzmatdaşlygy häzirki wagtda döwletleriň durnukly ösüşlerini, ähliumumy parahatçylygy, durnuklylygy we abadançylygy görkeziji faktorlarynyň biridigini bellemek bolar. Şul nukdaý-nazardan ugur alyp, Türkmenistan, soňky ýyllaryň dowamynda, energiýa ulgamynda öňdebaryjy döwletleriň biri bolup, dünýä jemgyýetçiliginiň ünsüni energetika howpsuzlygyny üpjün etmegiň meselelerine çekip, maksada okgunly daşary syýasatyny alyp barýar.
Şunuň bilen baglylykda, 2017-nji ýylyň 28-29-njy noýabrynda Aşgabatda geçirilen Energetika Hartiýasynyň konferensiýasynyň 28-nji sessiýasynyň ähmiýetliligini hem-de netijeliligini belläp geçip, taraplar 2019-njy ýylda geçirilmegi meýilleşdirilýän Merkezi we Gündogar Aziýada sebitleýin energetika hyzmatdaşlygynyň maksatlaýyn toparynyň 15-nji mejlisini (RECCA) geçirmek baradaky soraglara seretdiler.

www.mfa.gov.tm

21.01.2019. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň welaýatlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşyna hem-de paýtagtymyzy we sebitleri durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň öňde duran wezipelerini çözmäge degişli meselelere garaldy.
Milli Liderimiz maslahaty açyp, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýewi hem-de şol bir wagtyň özünde Ahal welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýewi çagyrdy. Häkim welaýatda alnyp barylýan işler barada hasabat berip, ekiş möwsümini üstünlikli geçirmäge, bugdaýa ösüş suwuny tutmaga, maýsalary mineral dökünleri bilen iýmitlendirmäge gönükdirilen çäreler, dökün, suw we tohum bilen üpjünçilik işleriniň ýagdaýy hem-de ilatyň durmuş derejesini has-da ýokarlandyrmak boýunça görülýän çäreler barada habar berdi.
Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, welaýatyň oba hojalyk pudagynda işleriň ýagdaýyna ünsi çekmek bilen, welaýatda gowaça ekişini wagtynda geçirmek üçin agrotehniki çäreleriň depginini güýçlendirmegi tabşyrdy. Şunuň bilen birlikde, milli Liderimiz welaýatda gök-bakja ekinlerini, ýeralmany we ir-iýmişleri köpräk ekmek, şeýle hem täze gurlan obalarda baglary, aýratyn-da, miweli baglary ekmäge häzirden gowy taýýarlyk görmek barada görkezme berdi. Şunuň bilen baglylykda, tebigaty goramak hem-de has oňaýly ekologiýa gurşawyny döretmek meselelerini sowatly çözmek möhümdir diýip, milli Liderimiz belledi.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!