30.09.2019. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Mejlisiň ýolbaşçysynyň hem-de Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi.
Gün tertibine ýakynda geçirilen Halk Maslahatynda kabul edilen kararlary ýerine ýetirmek, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamalaryny amala aşyrmak, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň geçirilişi, şeýle hem käbir beýleki meseleler bilen bagly wezipeler girizildi.
Ilki bilen, Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa parlamentiň deputatlarynyň alyp barýan işleri barada habar berdi. Hususan-da, Garaşsyzlyk baýramynyň öňüsyrasynda uly üstünlik bilen geçirilen Halk Maslahatynda kabul edilen kararlary ýerine ýetirmek boýunça alnyp barylýan işler barada aýdyldy.
Mälim bolşy ýaly, Halk Maslahatynda döwlet häkimiýetiniň kanun çykaryjy edarasynyň işiniň kämilleşdirilmegi bilen bagly Esasy Kanuna — Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek boýunça teklipleri işläp taýýarlamak we umumylaşdyrmak maksady bilen, döwlet Baştutanymyz Permana gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek bilen bagly teklipleri işläp taýýarlamak hem-de umumylaşdyrmak boýunça Konstitusion topar döredildi we onuň düzümi tassyklanyldy.

29.09.2019. Şu gün döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Köpetdagyň gözel künjeginde ýerleşýän Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna baryp, bu ýerde behişdi bedewler bilen didarlaşdy we atly gezelenç etdi.
Bu ýerde milli Liderimiz bedewleriň idedilişi hem-de ýagdaýy, aýratyn-da, çapyşyga gatnaşýan atlaryň seýislenişi bilen gyzyklandy.
Döwlet Baştutanymyz «Irden tur-da, ataňy gör, ataňdan soň — atyňy» diýen paýhasly jümlä eýerip, Şapolat atly bedew bilen didarlaşdy.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanyp, ahalteke bedewlerine aýratyn sarpa goýýar, atly gezelenç etmek, at çapmak we atçylyk sportunyň dürli görnüşleriniň ösdürilişi bilen gyzyklanmaga wagt tapýar.
Behişdi bedewler gözelligi hem-de nepisligi, wepadarlygy, örän ösen üşügi bilen şahyrlar we ýazyjylar, suratkeşler üçin asyrlaryň dowamynda ylham çeşmesi bolup hyzmat etdi. Dünýä peşgeş berlen bu täsin gudrat daşary ýurtly alymlaryň we atşynaslaryň ünsüni hemişe özüne çekýär.
Asyrlaryň we müňýyllyklaryň dowamynda ady rowaýata öwrülen bedewleriň şanyna aýdylan öwgüli sözleriň san-sajagy ýokdur! Atlar asyllylygy, mähirliligi, akyl-paýhasy we örän ýakymly häsiýetleri bilen tapawutlanýar.

28.09.2019. Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 30-sy hasaba alyndy.
Daşary ýurt puluna Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen uçar kerosinini we suwuklandyrylan gazy satyn aldylar, «Türkmengaz» döwlet konserninde öndürilen tehniki kükürt BAE-den we Türkiýeden gelen işewürleriň geleşikleriniň esasyny düzdi. «Türkmensenagat eksport-import» açyk paýdarlar jemgyýetiniň önümi bolan karbamidi bolsa Panamanyň işewür toparlarynyň wekilleri satyn aldylar.
Bulardan başga-da, Russiýadan, BAE-den, Türkiýeden, Gonkongdan, Özbegistandan, Gyrgyzystandan gelen telekeçiler daşary ýurt puluna reňksiz aýnany, portlandsementi, nah ýüplügi we pagta süýümini satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 22 million dollaryna golaý boldy.
Manat serişdelerine Russiýadan, Beýik Britaniýadan, Kanadadan, Türkiýeden gelen telekeçiler jemi bahasy 4 million 544 müň manatlykdan gowrak nah ýüplügi satyn aldylar.
Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin bahasy 2 million 820 müň manatlyk «Türkmengaz» döwlet konserninde öndürilen ýokary dykyzlykdaky polietileni satyn aldylar.

Государственное информационное агентство Туркменистана

28.09.2019. Şu gün Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 28 ýyllygy mynasybetli baýramçylyk dabaralarynyň çäklerinde Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda şowhunly çäreleriň biri bolan ahalteke bedewleriniň çapyşyklary geçirildi.
Şu baýramçylyk günlerinde Köpetdagyň ajaýyp tebigy künjeginde ýerleşen atçylyk sport toplumyna, asylly däbe görä, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow geldi.
Irden Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda ählumumy ruhubelentlik we ýokary göteriliş ýaýbaňlandy. Bu ýere Ministrler Kabinetiniň agzalary, Mejlisiň, ministrlikleriň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri, Türkmenistanyň daşary döwletlerdäki ilçileri, daşary döwletleriň ýurdumyzda işleýän diplomatik wekilhanalarynyň, halkara guramalarynyň Diýarymyzdaky wekilhanalarynyň ýolbaşçylary, daşary ýurtlaryň işewür toparlarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, ildeşlerimiz ýygnandylar.
Çärä gatnaşýanlaryň arasynda şanly sene mynasybetli dabaralara gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen hormatly daşary ýurtly myhmanlar we işewürler bar.

2019-njy ýylyň 27-nji sentýabrynda, Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 28 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli, Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde ýerleşýän we dünýäde iň beýik bina bolan Burj-Halife binasynyň ýüzünde türkmen baýdagynyň şekili janlandyryldy. Bu waka türkmen halky üçin özboluşly baýramçylyk sowgady boldy.
Mälim bolşy ýaly, BAE bilen Türkmenistanyň arasynda ýola goýulýan hyzmatdaşlyk gatnaşyklary ähli ugurlar boýunça ösdürilýär. Iki ýurduň döwlet Baştutanlarynyň ýokary derejede geçirilýän ikitaraplaýyn duşuşyklarynyň çäklerinde netijeli gatnaşyklary yzygiderli ösdürmek boýunça degişli çözgütler kabul edilýär. Şeýlelikde, dost-doganlyk, birek-birege ynanyşmak, özara hormat goýmak ýörelgelerine esaslanýan gatnaşyklaryň ösdürilýändigini her ädimde görmek bolýar.
Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň şekiliniň bu binanyň ýüzünde janlandyrylmagy Birleşen Arap Emirliklerinde biziň ýurdumyza we Hormatly Prezidentimize bildirilýän belent sarpanyň ýene bir subutnamasyna öwrüldi. Bu waka BAE-de Türkmenistanyň gazanýan üstünliklerini ykrar edýän we ýurdumyzyň milli Garaşsyzlyk toýuny mübärekleýän waka hökmünde taryha girdi.

www.mfa.gov.tm/tk

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!