2018-nji ýylyň 10-njy maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň we Palestinanyň daşary syýasy edaralarynyň arasynda syýasy geňeşmeleri geçirildi. Palestin wekiliýetine Daşary işler ministriniň orunbasary Mazen Şamiýa ýolbaşçylyk etdi.
Taraplar gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýyny ara alyp maslahatlaşyp, olary geljekde ösdürmegiň esasy ugurlaryny kesgitlediler. Syýasy-diplomatik gatnaşyklaryň ýokary derejesini bellemek bilen, taraplar ikitaraplaýyn şertnama-hukuk esasyndan gelip çykýan gatnaşyklary işjeňleşdirmek meýillerini beýan etdiler. Öňdebaryjy ugurlaryň hatarynda taraplar parlamentara gatnaşyklaryny, şeýle hem medisina we derman senagaty, gurluşyk, oba hojlayk we suw serişdeleri pudaklarynda hyzmatdaşlygy bellediler.
Wekiliýet ýolbaşçylary söwda-ykdysady gatnaşyklary täze derejä çykarmagyň meselelerini ara layp maslahatlaşdylar. Şunuň bilen baglylykda, iki ýurduň telekeçileriniň gatnaşmagynda bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmegiň meselelerine garadylar, şeýle hem daşary ýurt maýa goýum mümkinçiliklerini ara aly maslahatlaşdylar.
Duşuşygyň ahyrynda taraplar geljekde ikitaraplaýyn gyzyklanmalara laýyk gelýän netijeli hyzmatdaşlygy diwersifikasiýalaşdyrmak üçin ýola goýlan gepleşikleri dowam etmegiň ähmiýetini bellediler.

www.mfa.gov.tm

2018-nji ýylyň 8-nji maýynda Wena şäherinde Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň ynsanperwer meseleleri boýunça komitetiniň “Gender deňligi” temasyna bagyşlanan mejlisi bolup geçdi. Bu duşuşyga Türkmenistanyň Adalatçysy Ý.Gurbannazarowa gatnaşdy we Türkmenistanda gender ýagdaýy barada çykyş etdi.
Ý.Gurbannazarowa öz çykyşynda Türkmenistanyň gender syýasaty, aýal-gyzlaryň ýurduň jemgyýetçilik-syýasy, ykdysady, sosial we medeni durmuşynda deň hukukly gatnaşýandygy barada belledi. Hususan-da, ol gender deňligi boýunça 2015-2020-nji ýylar üçin milli iş meýilnamasynyň çaklerinde alnyp barylýan Türkmenistanyň Hökümeti tarapyndan amala aşyrylan anyk çäreler we işler barada gürrüň berdi. Adalatçy Türkmenistanda zenanlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramak, olar üçin ähli ugurlarda deň şertleri döretmek boýunça işler Türkmenistanyň Konstitusiýasyna, halkara borçnamalara, zenanlaryň ýagdaýy boýunça VI Bütindünýä konferensiýasynyň (Pekin 1995ý.) teklipnamalaryna we BMG-niň esasy resminamalaryna laýyklykda alnyp barylýandygyny nygtady.
Şeýle hem ýygnagyň dowamynda Ý.Gurbannazarowa ýygnaga gatnaşyjylara 2017-nji ýylyň mart aýynda açylan Adalatçynyň institutynyň umumy alyp barýan işi barada gürrüň berdi. Mundan başga-da Adalatçynyň institutynyň ÝHHG, BMG, beýleki halkara guramalary hem-de raýat jemgyýetiniň wekilleri bilen ýakyn hyzmatdaşlygy dogrusynda aýdyldy.

www.mfa.gov.tm

11.05.2018. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça Prezident maksatnamasynyň ýerine ýetirilişine we döwletimiziň halkyň abadançylygynyň üpjün edilmegine gönükdirilen içeri syýasatynyň beýleki möhüm meselelerine garaldy.
Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibini yglan edip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowa söz berdi. Wise-premýer Türkmenistanyň wekiliýetiniň Eýran Yslam Respublikasyna şu ýylyň 12 — 13-nji maýynda meýilleşdirilen iş saparyna görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.
Şunuň bilen baglylykda, häzirki döwürde ýokary derejede gazanylan, şol sanda EYR-nyň Prezidentiniň biziň ýurdumyza şu ýylyň mart aýynda bolan resmi saparynyň jemleri boýunça gazanylan ikitaraplaýyn ylalaşyklary amala aşyrmak boýunça degişli işleriň alnyp barylýandygy aýdyldy.
Türkmenistanyň wekiliýetiniň Eýranda bolmagynyň çäklerinde birnäçe ugurdaş ministrlikler bilen duşuşyklary meýilleşdirilýär. Olaryň dowamynda türkmen-eýran hyzmatdaşlygynyň, işewür düzümleriň arasyndaky gatnaşyklaryň meseleleri ara alnyp maslahatlaşylar.
Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, döwletara gatnaşyklarynyň dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk we işjeň häsiýete eýedigini kanagatlanma bilen belledi. Milli Liderimiziň aýdyşy ýaly, biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň dürli ugurlar boýunça ägirt uly mümkinçilikleri bar. Olaryň durmuşa geçirilmegi diňe bir ikitaraplaýyn bähbitlere däl, eýsem, tutuş sebitiň abadançylyk we rowaçlyk maksatlaryna laýyk gelýär. Ikitaraplaýyn köpugurly gatnaşyklary üstünlikli ösdürip, Türkmenistan we Eýran abraýly halkara guramalaryň çäklerindäki gatnaşyklary hem işjeňleşdirýär.

2018-nji ýylyň 8-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Moldowa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi (oturýan ýeri Kiýew şäheri) jenap Ruslan Bolboçan bilen duşuşyk geçirildi.
Gepleşikleriň dowamynda taraplar syýasy hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyny we gelejegini ara alyp maslahatlaşdylar. Duşuşyga gatnaşyjylar syýasy gepleşikleriň, halkara guramalaryň çägindäki diplomatik özaragatnaşyklaryň we parlamentara gatnaşyklarynyň işjeňleşdirilmeginiň zerurlygyny bellediler.
Duşuşygyň dowamynda söwda-ykdysady, energetika we ulag ulgamlarynda gatnaşyklary giňeltmek babatda meseleleriň giň ugry boýunça pikirler alşyldy. Mundan başga-da, duşuşygyň dowamynda iki ýurduň işewür adamlarynyň arasynda göni gatnaşyklary ýola goýmak, hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.
Taraplar ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetara toparynyň nobatdaky mejlisiniň, iki ýurduň işewürleriniň duşuşygynyň, şeýle hem ulag hyzmatdaşlygy boýunça duşuşygynyň guramaçylyk meselelerine aýratyn üns berdiler. Duşuşyga gatnaşyjylar gaz we energetika ulgamlarynda, şeýle hem raýat awiasiýasy pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürmekde gyzyklanmalaryny beýan etdiler.

www.mfa.gov.tm

10.05.2018. Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň goşun görnüşleriniň, Döwlet serhet gullugynyň serhet birikmeleriniň baýdaklaryny dabaraly ýagdaýda gowşurdy.

Türkmenistanyň Prezidentiniň “Oguzhan” köşkler toplumynda şu dabara gatnaşýan harby gullukçylar nyzama düzüldiler. Bu çäräniň bitewi dabara hökmünde ýurdumyzda ilkinji gezek bellenilýän Konstitusiýanyň we Döwlet baýdagynyň gününiň öňüsyrasynda bellenilýändigi dabaranyň ähmiýetini has-da artdyrdy. Bu baýramçylyk halkymyzyň ruhy we watançylyk däpleriniň dowamatlylygyny alamatlandyrýar.

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy dabaranyň geçirilýän ýeri bolan “Oguzhan” zalyna gelýär.

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, goranmak ministri Ý.Berdiýew döwlet Baştutanymyza hasabat berýär.

Milli Liderimiz hasabaty kabul edip, bu ýere ýygnanan harby gullukçylar bilen mähirli salamlaşdy. Soňra Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, goranmak ministri hormatly Prezidentimiziň degişli harby bölümlere söweşjeň baýdaklary gowşurmak hakyndaky Permanyny okaýar.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!