06.08.2018. Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi.
Onda sebitleri durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň strategiýasyny durmuşa geçirmegiň meselelerine, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşyna hem-de baýramçylyklara we şanly senelere taýýarlyk görlüşine garaldy.
Hormatly Prezidentimiz wideoşekilli iş maslahatyny açyp, göni aragatnaşyga ilki bilen Aşgabat şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýewi çagyrdy. Häkim ýurdumyzyň baş şäherinde işleriň ýagdaýy, döwlet Baştutanymyzyň paýtagtymyzy abadanlaşdyrmak, täze gök zolaklary döretmek, durmuş ulgamyny kämilleşdirmek, şeýle hem düzümleýin taslamalary durmuşa geçirmek boýunça ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.
Häkim paýtagtymyzyň ilatynyň 1 million adamdan agandygyny aýtdy hem-de Aşgabadyň dolandyryş çäklerini gowulandyrmak hakyndaky teklibi milli Liderimiziň garamagyna hödürledi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, paýtagtymyzda işleriň ýagdaýyny, şol sanda täze desgalaryň gurluşygyny, aýratyn-da, Watanymyzyň Garaşsyzlyk gününiň öňüsyrasynda ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulýan desgalaryň gurluşygyny gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.
Döwlet Baştutanymyz şäher häkimliginiň öňünde durýan wajyp wezipeleri kesgitläp, häkime medeni-durmuş, inžener-tehniki hem-de ekologiýa ugurlaryny öz içine alýan işleri Aşgabatda toplumlaýyn geçirmek babatda anyk görkezmeleri berdi.

04.08.2018. Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 22-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt walýutasyna Birleşen Arap Emirliklerinden gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen uçar kerosinini we “Türkmenhimiýa” döwlet konserninde öndürilen “B” kysymly karbamidi satyn aldylar. Şeýle hem karbamid Beýik Britaniýanyň we Türkiýäniň işewür toparlarynyň wekilleriniň geleşikleriniň esasyny düzdi. Bulardan başga-da, Beýik Britaniýadan, BAE-den we Özbegistandan gelen telekeçiler daşary ýurt puluna portlandsement we nah ýüplük satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 13 million 280 müň dollaryndan gowrak boldy.

Manat serişdelerine BAE-niň işewürleri bahasy 363 müň 300 manatlyk zyýansyzlandyrylan önümleri satyn aldylar.

Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin jemi bahasy 885 müň manatlykdan gowrak kondisiýasyz polipropileni we pagta süýümini satyn aldylar.

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, 2018-nji ýylyň 12-nji awgustynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Hazar deňziniň gününi dabaraly bellemek hem-de bu çäräniň çäklerinde ylmy-amaly maslahaty, sport we medeni çäreleri, şeýle hem çagalaryň arasynda Hazar deňziniň gözel tebigatyna bagyşlanan surat çekmek we amaly-haşam işlerini taýýarlamak boýunça bäsleşikleri geçirmek bellenildi.
Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri baradaky döwlet komitetine, Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Hazar deňziniň meseleleri boýunça döwlet kärhanasyna we Balkan welaýatynyň häkimligine Hazar deňziniň güni mynasybetli geçiriljek çäreleri talabalaýyk guramagy we geçirmegi üpjün etmek tabşyryldy.

www.tdh.gov.tm

05.08.2018. Mediaforumyň barşynda žurnalistler üçin «Amul — Hazar 2018» rallini guraýjylara sowal bermäge mümkinçilik döredildi.

Hususan-da, rumyn metbugatynyň wekili jenap Şlesserden ýaryşlara hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşjakdygy barada gyzyklandy. «Bu ralli ýaryşy sportuň muşdagy we tarapdary, şeýle hem wideofilmden görşümiz ýaly, ussat sürüji bolan Türkmenistanyň Prezidentiniň başlangyjy bilen geçirilýär. Biz bu çärä gatnaşyjylaryň hatarynda hormatly Prezidenti görüp bilerismi?».

Jenap Şlesser jogap edip: «Biz Prezidentiň gatnaşmagyna örän begenerdik. Onuň gatnaşjakdygyna umyt edýärin. Şeýle bolsa, men örän şat bolardym. Munuň tassyklanmagyna umyt edýärin. Elbetde, gatnaşmak baradaky karary Prezidentiň özi çözer, emma biz, şeýle çözgüde örän begenerdik».

Şeýle hem Russiýanyň «RIA Nowosti» halkara habarlar agentliginiň habarçysynyň sowalyna jogap edilip, «Amul — Hazar 2018» rallisine gatnaşmaga Russiýadan birnäçe toparlaryň bellige alnandygy barada habar berildi. Olaryň hatarynda, mysal üçin, «G-Force» topary bar. Russiýadan başga-da, bäsdeşleriň bolmagy mümkin, sebäbi bellige almagyň möhleti 10-njy awgusta çenli açykdyr.

05.08.2018. Şu gün Aşgabatda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça Aziýa oýunlarynyň üstünlikli geçirilen ýeri bolan Olimpiýa şäherjiginiň «Sport» myhmanhanasynyň mejlisler zalynda «Amul — Hazar 2018» halkara awtorallisine bagyşlanan mediaforum geçirildi. Çärä şu ýylyň sentýabrynda geçiriljek awtomobil ýaryşyny guraýjylar hem-de oňa gatnaşyjylar, iri daşary ýurt we milli habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdelerine Russiýadan, Saud Arabystanyndan, Italiýadan, Awstriýadan, Şweýsariýadan, Rumyniýadan, Hytaýdan, Hindistandan, Pakistandan Türkiýeden, Belarusdan, Azerbaýjandan, Gazagystandan, Özbegistandan, Täjigistandan we Gyrgyzystandan gelen žurnalistler wekilçilik etdiler.

Forumyň açylmagynyň öň ýanynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň işjeň gatnaşan saýlama ýaryşlary hem-de synag ýaryşlary hakynda wideofilm görkezildi. Milli Liderimiz sagdyn durmuş ýörelgesiniň wagyz nesihatçysy bolmak bilen çäklenmän, eýsem, dürli sport görnüşlerinde, şol sanda awtomobil sportunda ýokary görkezijileri gazanan görnükli türgendir.

Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komitetiniň baş sekretary A.Myradow giriş sözünde milli Liderimiziň başyny başlan «Amul — Hazar 2018» halkara awtorallisine taýýarlyk görmegiň barşy hakynda gürrüň berdi. Ol şu ýylyň 9 — 14-nji sentýabrynda geçiriljek bu çäräniň ýurdumyzyň sportunyň ösüşiniň taryhyna täze sahypany ýazjakdygyna ynam bildirmek bilen, meşhur «Afrika Eko reýs» awtoralli ýaryşlarynyň baş direktory we guramaçysy Žan-Lui Şlessere söz berdi.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!