2019-njy ýylyň 31-nji iýulynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada iş sapary bilen gelen Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý jemgyýetleriniň Halkara Federasiýasynyň (GH we GÝJHF) baş sekretarynyň maksatnamalar we administratiw meseleleri boýunça orunbasary Jagan Çapagan bilen duşuşyk geçirildi.
Duşuşygyň barşynda taraplar GH we GÝJHF-niň we Türkmenistanyň arasyndaky ynsanperwerlik hyzmatdaşlygynyň netijeliligini belläp geçdiler. Myhman önjeýli hyzmatdaşlyk saklaýandyghy üçin türkmen tarapyna minnetdarlyk bildirdi. Aşgabatda GH we GÝJHF-nyň edarasynyň işläp başlandygy bellenilip geçildi we ol bilelikdäki taslamalary hem-de maksatnamalary durmuşa geçirmegiň meselelerini ýeňilleşdirer.

Şu gün Hazaryň kenaryndaky deňiz şypahana toplumynyň üsti täze bina — «Awazanyň ýalkymy» atly binagärlik toplumy bilen ýetirildi, onuň açylyş dabarasy köpöwüşginli uly baýramçylyga öwrüldi.
Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallalary bilen halkara derejeli dynç alyş we şypahana merkezine öwrülen türkmen topragynyň bu ajaýyp künjeginiň gözelligini we tebigy baýlygyny alamatlandyrýan täze desga Arkadag we Berkarar şaýollaryň çatrygynda “Jadyly kenar” oýun attraksionlar seýilgähiniň girelgesiniň ýanynda dikeldildi.
Binanyň merkezi bölegi tolkunlaryň üsti bilen ýüzüp barýan ýedi guwuň şekilinde bolup, ol kümüşsöw serişdeden taýýarlanyldy.
Binanyň umumy beýikligi 23 metr, özboluşly suw çüwdürimleri bilen gurşalan binýadynyň diametri bolsa 33 metrdir.

27.07.2019. Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 43-si hasaba alyndy.
Daşary ýurt puluna Russiýadan, ABŞ-dan, BAE-den, Gazagystandan, Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen polipropileni, suwuklandyrylan gazy, peç ýangyjyny, şeýle hem Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda («Türkmengaz» DK) öndürilen mazuty, awtobenzini satyn aldylar. Bulardan başga-da, daşary ýurt walýutasyna nah ýüplük, pagta-süýümi ýerlenildi. Satyn alan ýurtlar: Russiýa Federasiýasy, Türkiýe, Birleşen Arap Emirlikleri, Gyrgyzystan. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 34 million 965 müň dollaryndan gowrak boldy.
Manat serişdelerine Russiýadan, Beýik Britaniýadan, BAE-den, Türkiýeden, Gazagystandan, Pakistandan gelen işewürler jemi bahasy 4 million 359 müň manatlykdan gowrak bolan nah ýüplügi, pagta übtügini satyn aldylar.
Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin jemi bahasy 898 müň manatlykdan gowrak polipropilen plýonkasyny satyn aldylar

Türkmen döwlet habarlar agentligi

2019-njy ýylyň 25-nji iýulynda Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Konsullygynyň (Astrahan ş.) ýardam bermeginde Astrahan welaýatynyň Hökümeti bilen birlikde «Hazar» türkmen-astrahan habarlar kitapçasynyň birinji sany çap edildi.
Kitapçanyň birinji sany Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Hazar deňzindäki hyzmatdaşlygynyň, şol sanda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2019-njy ýylyň 11-12-nji awgustynda Türkmenbaşy şäherinde Birinji Hazar ykdysady forumyny (BHYF) geçirmek baradaky başlangyjynyň bilelikde durmuşa geçirilmeginiň esasy aýratynlyklaryny açyp görkezýändir.
Astrahan welaýatynyň gubernatorynyň wezipelerini wagtlaýyn ýerine ýetirijisi bolan I.Ýu.Babuşkiniň ýolbaşçylygyndaky welaýatyň wekiliýetiniň bu forumyň işine işjeň gatnaşmagynyň meýilleşdirilýändigini, onuň netijeleri boýunça bolsa türkmen tarapy bilen birlikde degişli resminamalara gol çekilmeginiň göz öňünde tutulýandygyny bellemek zerurdyr. Mundan başga-da, 2019-njy ýylyň 11-nji awgustynda Türkmenbaşy şäherinde Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-rus toparynyň 11-nji mejlisiniň barşynda döredilen Telekeçilik meseleleri boýunça türkmen-astrahan geňeşiniň 1-nji mejlisi hem geçirilmegi meýilleşdirilýär.
Şol bir wagtyň özünde, Türkmenistan we Astrahan welaýaty dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk ynsanperwerlik gatnaşyklaryny hem giňeldýärler, astrahanly mekdep okuwçylarynyň 2018-nji ýylyň oktýabrynda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen Hazar deňzi ýurtlarynyň Çagalar medeni-sport festiwalyna gatnaşmagy, şeýle hem 2019-njy ýylyň iýunynda Astrahan şäherinde beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 295-ýyllygyna bagyşlanan bilelikdäki türkmen-rus konsertiniň geçirilmegi munuň aýdyň mysaly bolup biler.

www.mfa.gov.tm

Aşgabat, 24-nji iýul (TDH). Ozal habar berlişi ýaly, Ministrler Kabinetiniň ýylyň birinji ýarymynyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň ýolbaşçy düzümine şu ýylyň 15-nji iýulyndan 15-nji awgustyna çenli aralykda zähmet rugsadynyň berilýändigini aýtdy. Şu günler ýurdumyzyň şypahanalarynda, dynç alyş merkezlerinde ministrlikleriň we pudaklaýyn düzümleriň ýolbaşçylary öz saglyklaryny berkidýärler hem-de wagtlaryny peýdaly geçirýärler.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dynç alyş pursatlarynda hem öz wagtyny netijeli peýdalanýar. Ozal habar berlişi ýaly, dynç alyş döwründe döwlet Baştutanymyz «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly ylmy işiniň nobatdaky kitabyny ýazyp gutardy.

Şu gün hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzy gurmagyň täze tapgyryny amala aşyrmak boýunça halkara bäsleşiginiň yglan edilmeginiň öňüsyrasynda Aşgabat şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýewiň haýyşy boýunça ýurdumyzyň baş şäherini ösdürmegiň meýilnamasyna laýyklykda, sanly we IT-tehnologiýalar arkaly işlenip taýýarlanylan taslamalar bilen tanşyp, şolar babatda degişli belliklerini hem-de maslahatlaryny berdi.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!