2018-nji ýylyň 28-nji noýabrynda Türkmenbaşy şäheriniň «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Ulag we üstaşyr hyzmatdaşlygy hakynda ylalaşyga (Lapis Lazuli) gatnaşyjy ýurtlaryň ulag ministrleriniň halkara maslahaty öz işini plenar mejlisleri görnüşinde dowam etdi.
Çykyşlaryň dowamynda gatnaşyjylar ulag-üstaşyr geçelegeleriniň ösüşi ugrunda halkara hyzmatdaşlygynyň ähmiýetine, multimodal gatnawlaryň we Lapis Lazuli ulag geçelgesinde hem-de halkara üstaşyr geçelgelerinde olaryň mümkinçiliklerine, şeýle hem ulag geçelgeleriniň ösüşinde logistika kompaniýalarynyň ähmiýeti ýaly temalar boýunça çykyş etdiler.
Maslahatyň jemlerini jemlemek bilen, wekiliýet ýolbaşçylary Ulag we üstaşyr hyzmatdaşlygy hakynda ylalaşyga (Lapis Lazuli) gatnaşyjy ýurtlaryň ulag ministrleriniň halkara maslahatynyň Jemleýji jarnamasyny kabul etdiler.
Ulag we üstaşyr hyzmatdaşlygy hakynda ylalaşyga (Lapis Lazuli) gatnaşyjy ýurtlaryň ulag ministrleriniň halkara maslahatyna gatnaşyjylar Türkmenbaşy şäherini Halkara deňiz portuna baryp gördüler. Bu ýerde myhmanlar üçin täze portuň mümkinçilikleri bilen tanyşdyrýan maksatnamasy taýýarlanyldy, şeýle hem Halkara deňiz portunyň tanyşdyrylyşy gurnaldy.

www.mfa.gov.tm

27.11.2018. Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow “Buried Hill Energy” kompaniýasynyň baş ýerine ýetiriji direktory Piter Kallosy kabul etdi.

Işewür wagt tapyp kabul edendigi we ýüzbe-ýüz duşuşykda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga döredilen mümkinçilik üçin döwlet Baştutanymyza hoşallyk bildirdi. Myhman bu ajaýyp ýurda hemişe uly şatlyk bilen gelýändigini belläp, ýolbaşçylyk edýän kompaniýasynyň ägirt uly energetika kuwwatyna eýe bolan Türkmenistan bilen işewür gatnaşyklary pugtalandyrmaga we giňeltmäge gyzyklanma bildirýändigini nygtady.

26.11.2018. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, birnäçe ministrlikleriň we pudaklaýyn edaralaryň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Maslahatyň barşynda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine, toplumlaýyn we maksatlaýyn milli maksatnamalary amala aşyrmak babatda amala aşyrylýan işleriň ýagdaýyna seredildi.
Döwlet Baştutanymyz göni aragatnaşykda geçirilýän wideoşekilli iş maslahatyna ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowy çagyrdy. Wise-premýer Türkmenistanyň wekiliýetiniň “Ýewropa Bileleşigi — Merkezi Aziýa” atly sebitiň daşary işler ministrleriniň derejesinde geçirilen duşuşyga gatnaşmak maksady bilen Belgiýa Patyşalygynyň Brýussel şäherine amala aşyran iş saparynyň jemleri barada hasabat berdi.
Duşuşygyň barşynda esasy ugurlaryň bäşisi boýunça özara gatnaşyklaryň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Şolaryň hatarynda ÝB-niň Merkezi Aziýa boýunça täzelenen strategiýasyny taýýarlamak; Merkezi Aziýada sebit hyzmatdaşlygy; özara goşulyşmak, maýa goýumlary we ykdysady hyzmatdaşlyk; durnukly ösüşiň we howanyň üýtgemegi, daşky gurşawy goramak hem-de suw serişdeleri meseleleri boýunça hyzmatdaşlyk, howpsuzlygy üpjün etmek boýunça özara gatnaşyklar bilen bagly meseleler bar. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň wekiliýetiniň çykyşy döwletimiziň ileri tutýan ugurlaryna hem-de milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan netijeli syýasy strategiýasyna esaslandy.

25.11.2018. Daşoguz welaýatynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Enä tagzym—mukaddeslige tagzym» atly kitabyna bagyşlanan giň gerimli jemgyýetçilik çäreleri ýokary ruhubelentlik ýagdaýynda geçirildi. Bu çäreleri Zenanlar guramasynyň Merkezi geňeşi, Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi hem-de Daşoguz welaýatynyň häkimligi guradylar.
Çäreleriň hatarynda welaýat häkimliginiň binasynda geçirilen «Ýörän ýoly ýörelge, eden işi nusgalyk» atly maslahat bar. Oňa ähli welaýatlardan we paýtagtymyzdan jemgyýetçilik guramalarynyň hem-de zähmetkeş toparlarynyň wekilleri, hormatly eneler, okuwçy ýaşlar, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işgärleri gatnaşdylar.
Türkmen halky gadymy döwürlerden bäri zenanlara belent sarpa goýýar. Häzirki wagtda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda döwlet özgertmeleriniň geçirilýän döwründe aýal-gyzlaryň ýurdumyzyň durmuşyndaky ornuny has-da giňeltmäge uly ähmiýet berilýär.

24.11.2018. Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 35-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt walýutasyna Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen gidrousulda arassalanan dizel ýangyjyny we binýatlyk mazudy satyn aldylar. Bulardan başga-da, Russiýa Federasiýasyndan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Türkiýeden, Pakistandan, Owganystandan, Estoniýadan, Gyrgyzystandan, Özbegistandan gelen telekeçiler daşary ýurt puluna ýokary dykyzlykdaky polietileni, reňksiz aýnany, nah ýüplük, awtoulagy satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 10 million 744 müň dollaryndan gowrak boldy.

Manat serişdelerine Russiýadan, Beýik Britaniýadan, BAE-den, Şotlandiýadan, Türkiýeden, Pakistandan, Hindistandan, Ermenistandan gelen işewürler jemi bahasy 15 million 93 müň manatlykdan gowrak derman senagatynyň önümlerini hem-de nah ýüplügi we mata satyn aldylar.

Türkmen döwlet habarlar agentligi

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!