13.02.2018. Türkmenistanyň durmuş-ykdysady taýdan üstünlikli ösmegi ençeme görkezijiler, şol sanda ýokary maýa goýum işjeňligi bilen tassyklanylýar. Bu gün gurluşyk toplumy giň gerimli döwlet maksatnamalaryny—senagatlaşdyrmak, döwrebap ulag düzümini döretmek, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmek hem-de daşary ýurtlara iberilýän harytlaryň möçberini artdyrmak, ýaşaýyş jaýlaryny gurmak, sebitleri özgertmek boýunça maksatnamalary amala aşyrmagy ugur edinýär. Olaryň çäklerinde bar bolan kärhanalary döwrebaplaşdyrmak hem-de durkuny täzelemek işleri amala aşyrylýar, täze senagat we durmuş maksatly desgalar bina edilýär.

Şol birwagtda ýurdumyzyň gurluşyk senagatynyň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak, önümçilik we ylmy-tehniki kuwwatyny güýçlendirmek, ýerli çig maldan taýýarlanylýan, daşary ýurtlardan getirilýän görnüşlerinden pes bolmadyk gurluşyk serişdeleriniň sanawyny artdyrmak, hojalygy dolandyrmagyň, şol sanda hususy işewürleriň gatnaşmagynda dolandyrmagyň netijeli usullaryny ornaşdyrmak ýaly möhüm wezipeler çözülýär.

2017-nji ýylda pudagyň işiniň netijeleri maýa goýum-gurluşyk işinde oňat görkezijileriň saklanyp galandygyna şaýatlyk edýär.

Öňki ýyl bilen deňeşdireniňde, ýurdumyzyň jemi içerki önümçiliginde gurluşygyň paýy 1,3 göterim ýokarlandy. Maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna özleşdirilen maýa goýumlaryň umumy möçberi 49,8 milliard manada deň boldy.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 26-njy ýanwarda geçiren Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde belleýşi ýaly, häzir ykdysadyýetimize uly mukdarda, ýagny 50 milliard amerikan dollaryna golaý möçberde maýa goýumlary goýulýar.

14-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýokary döwlet wezipesine girişmegine 11 ýyl dolýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyza baştutanlyk edip gelýän ýyllary Gahryman Arkadagymyzyň ýöredýän syýasatynyň – parahatçylyk, durnuklylyk we ösüş syýasatynyň esasy ugurlaryny aýdyň şöhlelendirdi. Onuň esasy ýörelgeleri ynsanperwerlik, durmuş adalatlylygy, ruhubelentlik, anyk maksady ugur edinmek bolup durýar.

Bu şanly sene resmi taýdan bellenilýän baýramçylyklaryň senenamasyna girmeýär, ýöne ýurdumyzyň ýylýazgysynda aýratyn orny eýeläp, 2007-nji ýylda, soňra 2012-nji we 2017-nji ýyllarda türkmenistanlylaryň ykbalynda möhüm ähmiýeti bolan wajyp çözgüdi ýatladýar.

Millionlarça adamlar konstitusion hukuklaryna laýyklykda we geljegiň öňündäki jogapkärçiligine düşünip, täze döwür üçin öňdengörüjilikli syýasaty ýöredýän hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa öz seslerini berip, oňa geljek ýedi ýylyň dowamynda döwlet Baştutany wezipesini ynandy. Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň täze rejelenen görnüşine laýyklykda, Prezidentlik döwrüniň uzaldylmagy ýurdumyzyň ýolbaşçysyna mähriban Watanymyzyň rowaçlygyna, halkymyzyň abadançylygyna gönükdirilen giň möçberli maksatnamalary hem-de taslamalary doly durmuşa geçirmäge giň mümkinçilik berdi.

Bu senelerde diňe jemgyýetçilik-syýasy wakalar däl-de, eýsem, onuň üsti bilen halkymyzyň synmaz bitewüligi, raýdaşlyk we milli Liderimiziň ähli başlangyçlaryna bolan uly goldaw öz beýanyny tapýar.

13.02.2018. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Palatalar we biržalar birleşiginiň başlygy Rifat Hisarjyklyogluny kabul etdi.

Myhman wagt tapyp kabul edendigi üçin döwlet Baştutanymyza hoşallyk bildirip, türkiýeli işewürleriň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk etmäge buýsanýandygyny belledi. Dürli ulgamlarda üstünlikli durmuşa geçirilen we häzirki wagtda amala aşyrylýan bilelikdäki taslamalar bu hyzmatdaşlygyň netijeli häsiýete eýedigine şaýatlyk edýär. Şunda Türkiýäniň işewür toparlary geljegi uly türkmen bazarynda eýeleýän orunlaryny berkitmäge gyzyklanma bildirýärler. Ýurdumyzda netijeli gatnaşyklar üçin ähli şertler, şol sanda amatly maýa goýum ýagdaýy döredildi.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, Türkmenistan “açyk gapylar” we giň halkara hyzmatdaşlyk syýasatyny yzygiderli durmuşa geçirmek bilen, daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň täze tekliplerine garamaga hemişe taýýardyr. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow türk kompaniýalary bilen ýola goýlan işewürlik gatnaşyklarynyň netijeli häsiýetini kanagatlanma bilen belledi.

Duşuşygyň dowamynda döwlet Baştutanymyz we myhman ägirt uly kuwwata eýe bolan gatnaşyklaryň geljegi barada pikir alyşdylar. Türkiýeli hyzmatdaşlara ynanylan desgalardaky işleriň ýagdaýy ara alnyp maslahatlaşyldy. Olaryň biri Owadandepedäki aýna kärhanasydyr. “Tepe Türkmen Inşaat ve Ticaret A.Ş.” kompaniýasy bu kärhananyň potratçysydyr. Häzirki wagtda iň täze enjamlar hem-de öňdebaryjy tehnologiýalar bilen üpjün edilen önümçilik toplumynyň gurluşygy tamamlandy hem-de ulanmaga bermäge doly taýýar edildi. Bu kärhana sebitdäki şeýle desgalaryň birinjisidir.

12.02.2018. Paýtagtymyzdaky Oba hojalyk toplumynyň binasynda geçirilen maslahatda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňde goýan wezipelerini nazara almak bilen, ýurdumyzyň suw hojalygy pudagyny mundan beýläk-de ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Maslahata welaýatlaryň häkimleri, Mejlisiň deputatlary, oba hojalyk toplumynyň, birnäçe ministrlikleriň hem-de pudak edaralarynyň, “Daýhanbank” döwlet täjirçilik bankynyň ýolbaşçylary we hünärmenleri, Ylymlar akademiýasynyň wekilleri, suw hojalygy pudagynyň işgärleri, oba hojalyk ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlary hem-de ylmy-barlag institutlarynyň işgärleri gatnaşdylar.

Çykyş edenleriň belleýişleri ýaly, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasynda obasenagat toplumynyň we beýleki pudaklaryň sazlaşykly ösüşiniň, daşky gurşawy goramagyň, halkymyzyň amatly durmuş derejesini üpjün etmegiň möhüm şerti hökmünde suw serişdelerini rejeli peýdalanmak meselelerine aýratyn ähmiýet berýär.

Ministrler Kabinetiniň 9-njy fewralda geçirilen mejlisinde döwlet Baştutanymyz 2018-2030-njy ýyllarda Türkmenistanyň suw hojalygyny ösdürmek boýunça Maksatnamany işläp taýýarlamagy tabşyrdy. Milli Liderimiz ýurdumyzyň suw hojalyk toplumynda bar bolan mümkinçilikleri netijeli peýdalanmaga, pudagyň işini kämilleşdirmäge gönükdirilen birnäçe möhüm wezipeleri öňe sürdi. Olaryň hatarynda oba hojalyk önümçiliginde ýurdumyzyň tebigy-howa şertlerini, suwy netijeli peýdalanmagyň häzirki zaman tehnologiýalaryny nazara almak bilen, oba hojalyk önümçiligine ekerançylyk meýdanlaryny suwarmagyň döwrebap usullaryny ornaşdyrmak, ýerleriň suwaryş ýagdaýyny gowulandyrmak ýaly ugurlar bar.

Durmuşa geçiririlýän giň möçberli özgertmeleriniň çäklerinde suw hojalygynyň maddy-enjamlaýyn binýadynyň berkidilmegine möhüm ugur degişlidir. Bu möhüm pudagyň tehniki taýdan enjamlaşdyrylmagyna ägirt uly maliýe serişdeleri gönükdirilýär. Ähli welaýatlarda täze gidrotehniki desgalar yzygiderli gurulýar.

10.02.2018. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasy we onuň ýöriteleşdirilen iri edaralary bilen netijeli aragatnaşyklaryň berkidilmegine, bilim, ylym we medeniýet baradaky guramasy (UNESKO) bilen hyzmatdaşlyga aýratyn üns berýär.

Gadymy Merw, Köneürgenç we Gadymy Nusaý ýaly Türkmenistanyň taryhy-medeni ýadygärlikleri UNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň abraýly sanawyna girizildi.

2017-nji ýylyň dekabrynda Küştdepdi aýdym we tans dessury Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizildi. Häzirki wagtda türkmen halyçylyk sungatyny we ahalteke atçylyk sungatyny bu abraýly sanawa girizmek, Köýtendagyň ekoulgamyny we “Bathyz” döwlet goraghanasyny bolsa, UNESKO-nyň Bütindünýä tebigy mirasynyň sanawyna girizmek boýunça degişli işler geçirilýär.

Geçen ýylyň noýabrynda Türkmenistanyň bu guramanyň Bedenterbiýe we sport boýunça Hökümetara komitetiniň (CIGEPS) 2017-2020-nji ýyllar üçin agzalygyna saýlanandygy bellenildi. Türkmenistanda 2021-nji ýylda UNESKO-nyň howandarlygynda bedenterbiýe we sporta jogapkär ministrleriň 7-nji halkara maslahatynyň (MINEPS VII) geçirilmegi göz öňünde tutulýar.

www.turkmenistan.gov.tm

HALKARA SERGISINE!!!

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy Sizi 2018-nji ýylyň 31-nji ýanwaryndan 2-nji fewraly aralygynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçiriljek Senagat önümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisine gatnaşmaga çagyrýar. Senagat önümleriniň, enjamlarynyiň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi Türkmenistanyň pudak edaralarydyr kärhanalary üçin möhüm waka we ähmiýetli halkara çäresi bolar. Halkara sergisinde oňa gatnaşyjylar üçin Türkmenistanyň maýa goýum ýagdaýy we pudak kärhanalaryny ösdürmegiň geljekki ugurlary barada giňişleýin maglumat almaga mümkinçilikler bolar.

Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi döwlet we hususy edaralarydyr kärhanalarynyň wekillerine tejribe alyşmak we duşuşmak üçin amatly şert döreder.
Sizi Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we dowrebap tehnologiýalaryň halkara sergisinde hoş gördük.
Has giňişleýin maglumaty guraýjy topardan alyp bilersiňiz:
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy:

Tel.:+993 12 39 38 88\38
Faks: +993 12 39 88 71
El.poçta: exhibition@cci.gov.tm, atanepes.exhibition@gmail.com, elena.exhibition@gmail.com

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!