Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň 2017-nji ýylyň birinji çärýeginde ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň netijelerine bagyşlanan giňişleýin mejlisini geçirdi. Şunuň bilen baglylykda, hasabat döwründe milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň işiniň netijelerine garaldy, degişli hasabatlar diňlenildi we ýerine ýetirilen işlere baha berildi hem-de döwlet durmuşynyň beýleki ileri tutulýan meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy we guramaçylyk meselelerine seredildi.

Mejlise gatnaşmak üçin Mejlisiň wekilleri, welaýatlaryň, şäherleriň we etraplaryň häkimleri, ministrlikleriň we pudak edaralarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary çagyryldy.

Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibini yglan edip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Hojamämmedowa söz berdi. Wise-premýer şu ýylyň ýanwar-mart aýlarynyň makroykdysady görkezijileri barada hasabat berdi. Wise-premýeriň belleýşi ýaly, geçen döwürde milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynyň we sebitleriň okgunly ösüşini üpjün etmek, şeýle hem ilatyň durmuş derejesini has-da gowulandyrmak maksady bilen toplumlaýyn çäreler üstünlikli durmuşa geçirildi.

Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidi karara gol çekdi.

Resminama laýyklykda, söwda, ykdysady, ylmy we tehnologik hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-koreý toparynyň türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy.

03.04.2017. Türkmenistanyň Prezidenti, Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Ol harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň ilkinji çärýeginde alyp baran işleriniň netijelerine bagyşlandy.

Döwlet Baştutanymyz mejlisiň çäklerinde harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylarynyň işleriň ýagdaýy hem-de ozal berlen jogapkärli tabşyryklaryň ýerine ýetirilişiniň barşy baradaky hasabatlaryny diňledi.

Ilki bilen Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, goranmak ministri Ý.Berdiýew çykyş etdi. Ol ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysyna başyny başlan uly möçberli harby özgertmeleriniň barşy hem-de onuň çäklerinde milli goşunda geçirilýän düýpli özgertmeler barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy düzümlerinde Ýaragly Güýçleriň umumy goranyş ukybyny we kuwwatyny berkitmek, şahsy düzümiň, ilkinji nobatda, beden taýdan taplanmagynyň hem-de gelip gowuşýan öňdebaryjy harby tehnikalaryň dürli görnüşlerine erk edip bilmekleriniň we dolandyrmagy kämilleşdirmekleriniň hasabyna söweşjeň we hünär taýýarlygynyň derejesini ýokarlandyrmak boýunça toplumlaýyn çäreler geçirilýär.

Çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary ýurdumyzyň Ýaragly Güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan boşatmak hem-de Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga nobatdaky çagyrylyşy hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň ýakynda gol çeken Permanynyň ýerine ýetirilişi hasabatyň aýratyn meselesi boldy.

03.04.2017. Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 54-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt walýutasyna Beýik Britaniýadan, Şweýsariýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Owganystandan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen gidroarassalanan dizel ýangyjyny, uçar we yşyklandyryş kerosinini, binýatlyk ýagy, russiýaly işewürler bolsa ownuk däneli hlorly kalini (“Türkmenhimiýa” DK ) satyn aldylar. Mundan başga-da, Russiýadan, Beýik Britaniýadan, Şweýsariýadan, Niderlandlardan, Singapurdan, BAE-den, Türkiýeden, Owganystandan gelen telekeçilere arassalanan pagta ýagy, azyklyk bugdaý, tekiz boýalan we žakkard tüýjümek önümleriniň dürli görnüşini, nah ýüplük, pagta süýümi, dikeldilen süýümi, pagta linti ýerlenildi. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 50 million 866 müň dollaryndan gowrak boldy.

Manat serişdelerine Beýik Britaniýanyň, Niderlandlaryň we Pakistanyň işewür toparlarynyň wekilleri jemi bahasy 1 million 156 müň manatdan gowrak aşgarlanmadyk flanel matasyny satyn aldylar.

Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin jemi bahasy 1 million 884 müň manatdan gowrak gurluşyk tehnikalaryny, azyklyk bugdaýy, pagta süýümini we süýümli ulýugy satyn aldylar.

www.tdh.gov.tm

Türkmenistanda “Suw damjasy-altyn dänesi” baýramçylygy geçirildi. Paýtagtymyzyň demirgazyk böleginde Garagum derýasynyň kenaryndaky seýilgäh köp sanly çäreleriň merkezine öwrüldi. Dabara gatnaşyjylary we myhmanlary däbe öwrülen milli tagamlar—täze bişirilen çörekler, pişmeler, çapadylar, külçeler, süýjülikler we miweler bilen garşyladylar.

Bu ýere ýygnananlaryň hatarynda Hökümet agzalary, Mejlisiň, ministrlikleriň we edaralaryň ýolbaşçylary, Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalaryň we halkara guramalarynyň ýolbaşçylary, jemgyýetçilik guramalarynyň, daşary ýurtlaryň we ýurdumyzyň habar beriş serişdeleriniň wekilleri, ýaşulular, suw hojalygynyň weteranlary we öňdebaryjylary hem-de ýokary okuw mekdepleriň mugallymlary we talyplary, paýtagtymyzyň ýaşaýjylary we myhmanlary bar.

Baýramçylygyň dowamynda, açyk asmanyň astynda Oba we suw hojalyk ministrliginiň dürli edaralarynyň gatnaşmagynda guralan oba hojalyk önümleriniň sergisi ýaýbaňlandyryldy.

Suw hojalygy boýunça welaýat bölümleriniň sergilerinde suw howdanlaryny biologiýa taýdan arassalamagyň usulyýetini beýan edýän diwarlyklar, gidrotehnika desgalarynyň, häzirki zaman suwaryş ulgamlarynyň şekilleri, serişde tygşytlaýjy enjamlaryň – ýagyş suwy enjamlarynyň we damjaly suwaryş ulgamynyň görnüşleri görkezilipdir. Bu enjamlar ulanylan halatynda oba hojalyk ekinleriniň artykmaç yzgarlylygynyň meseleleri çözülýär. Munuň özi bolsa ýerasty suwlaryň derejesiniň ýokarlanmagynyň we topragyň şorlamagynyň öňüni alýar. Netijede, ekerançylyk ýerleriniň suwaryş ýagdaýy gowulandyrylýar, oba hojalyk ekinleriniň hasyllylygy ýokarlanýar. Bu bolsa ýurdumyzyň obasenagat toplumyny hil taýdan täze derejä çykarýar.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!