Halkara Nowruz baýramy mynasybetli esasy dabaralar 21-nji martda Mary welaýatynyň merkezindäki “Türkmeniň ak öýi” binasynda geçiriler.

Halkymyzyň özboluşly däp-dessurlary, milli oýunlary, baýramçylyk dessurlary dabara aýratyn öwüşgin çaýar. Şeýle hem bu ýerde milli amaly-haşam sungatynyň, muzeýleriň, neşir önümleriniň gymmatlyklaryny özünde jemleýän sergi guralar. Onda Watanymyzyň azyk senagatynda we obasenagat toplumynda ýeten sepgitleri görkeziler.

Baýramçylyk maksatnamasyna belli tans we folklor toparlarynyň, tanymal artistleriň hem-de bagşylaryň çykyşlary giriziler. Dabara gatnaşyjylar milli tagamlary taýýarlamagyň usullary bilen tanşyp bilerler. Şöhratly ahalteke bedewleri, baýramçylygyň özboluşly bezegi bolar. “Türkmeniň ak öýi” binasynda ýurdumyzyň medeniýet we sungat ussatlarynyň konserti guralar.

www.tdh.gov.tm

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen Ulaglar we aragatnaşyk toplumynyň işgärleriniň güni döredildi. Täze hünär baýramy her ýylyň 7-nji martynda – Amyderýanyň üstünden geçýän awtomobil we demir ýol köprüleriniň açylyp, ulanmaga berilen güni belleniler.

Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidentiniň “Demir ýol ulaglary pudagynyň işgärleriniň gününi döretmek hakynda” 2015-nji ýylyň 23-nji ýanwarynda çykaran Permanyny güýjüni ýitiren diýip hasap etmeli.

www.tdh.gov.tm

18.03.2017. Şu gün Türkmenistanda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda ýazky bag ekmek çäresine badalga berildi, onuň barşynda tutuş ýurdumyz boýunça 416 müňe golaý agaç nahallary oturdyldy, şeýle hem ozal bar bolan baglaryň 1 million 150 müňden gowrak düýbüne ideg edildi.
Irden köpsanly ýowara gatnaşyjylar Aşgabadyň günorta böleginde Köpetdagyň etegine ýygnandylar. Ak mermerli paýtagtymyzyň dag etekleri şu bahar günleri gök begrese bürenip, ýakyn günlerde gülzarlyga öwrüler. Dag etegindäki boý alýan tokaýlyklar bolsa hoşboý ysly baga öwrüler. Bu ýerde, türkmen tebigatynyň gözel künjeginde günüň ilkinji şöhleleriniň görünmegi bilen Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe eziz Watanymyzyň gazananlaryny wasp edýän aýdym-sazlar ýaňlanyp başlandy.
Baýramçylyk üçin taýýarlanan çadyr şu günki waka aýratyn öwüşgin çaýdy. Açyk oduň üstünde oturdylan gazanlardan we tamdyrlardan çykýan hoşboý yslar baharyň hoştap howasy bilen garyşýardy. Şu gün tutuş türkmen topragynda uly dabara –halkymyzyň mizemez agzybirliginiň we jebisliginiň, onuň parahatçylyk, ýagşylyk we döredijilik maksatlaryna üýtgewsiz wepalylygynyň aýdyň nyşany bolan dabara ýaýbaňlandy diýsek öte geçdigimiz bolmaz.
Hormatly Prezidentimiziň awtoulagy ählihalk ýowarynyň geçirilýän ýerine gelip saklanýar. Milli Liderimizi Mejlisiň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, ministrlikleriň we edaralaryň ýolbaşçylary, Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň, ýokary okuw mekdepleriniň we habar beriş serişdeleriniň wekilleri, daşary ýurtly myhmanlar mähirli garşylaýarlar. Olaryň arasynda Belarus Respublikasynyň milli ýygnagynyň Respublika Geňeşiniň Başlygy Mihail Mýasnikowiç bar. Mertebeli myhman türkmen Liderini ilkinji bolup mübärekledi.

17.03.2017. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli birnäçe möhüm meselelere hem-de resminamalaryň taýýarlanan taslamalaryna seredildi.

Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, 21-22-nji martda ýurdumyzda Milli bahar baýramy - Halkara Nowruz baýramy giňden bellenip geçiler. Dünýäniň iň gadymy baýramlarynyň biri bolan Nowruz baýramy umumadamzat medeni ösüşinde aýratyn orny eýeleýär. Bu halkara baýramynyň Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň (ÝUNESKO-nyň) Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 19-njy martdaky dynç gününi 20-nji martdaky duşenbe gününe geçirmek hakyndaky Permana gol çekip, Milli bahar baýramynyň üç günüň dowamynda giňden we dabaraly belleniljekdigini aýtdy.

Türkmenistanda erkin ykdysady zolaklary döretmegiň 2023-nji ýyla çenli döwür üçin baş ýörelgesiniň taslamasynyň işlenip taýýarlanylýandygy habar berildi.
Bu resminama ýurdumyzyň baý mineral serişdelerini toplumlaýyn we rejeli ulanmak, eksport kuwwatyny artdyrmak, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň önümçiligini guramak, daşary ýurt maýalaryny çekmek maksady bilen işlenip taýýralanylar. Onuň taslamasynda ýurdumyzda erkin ykdysady zolaklary ösdürmegiň esasy ugurlaryny kesgitlemek göz öňünde tutulýar.

16.03.2017. Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Katar Döwletine döwlet saparynyň ikinji, jemleýji güni boldy.

Ozal habar berlişi ýaly, düýn Dohada ýokary derejede türkmen-katar gepleşikleri geçirilip, uly üstünlige eýe boldy. Dostlukly döwletleriň Liderleriniň nobatdaky duşuşygynyň jemleri hyzmatdaşlykda toplanan oňyn tejribäni hem-de bar bolan uly mümkinçilikleri nazara almak bilen, taraplaryň döwletara gatnaşyklaryna hil taýdan täze mazmun bermäge çalyşýandygyny tassyklady.

Ýokary derejedäki gepleşikleriň barşynda Türkmenistanyň we Katar Döwletiniň Baştutanlary ýurtlarymyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň ileri tutulýan ugurlaryna laýyklykda, ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň esasy ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar hem-de ozal gazanylan ylalaşyklary amala aşyrmaga gönükdirilen anyk ädimleri kesgitlediler.

Strategik ugurlarda, ozaly bilen söwda-ykdysady ulgamda tagallalary netijeli birleşdirmegiň mümkinçilikleri duşuşygyň esasy meselesi boldy. Bellenilişi ýaly, taraplaryň özara gatnaşyklarynyň anyk netijeleri getirip biljek ugurlary köpdür. Iki ýurduň döwlet we telekeçilik düzümleriniň arasyndaky işewür gatnaşyklary ösdürmek üçin önümçilikde uly mümkinçilikler açylýar. Olar ykdysadyýetiň energetika, gaýtadan işleýän, himiýa we dokma senagatlary ýaly ýokary tehnologiýaly pudaklarydyr.

Ýangyç-energetika toplumy döwletara gatnaşyklarynyň esasy ugurlarynyň biri hökmünde kesgitlenildi. Biziň ýurtlarymyzy energiýa serişdeleriniň, hususan-da, tebigy gazyň uly gorlaryna eýe bolup durýar. Munuň özi degişli ugurda hyzmatdaşlygy berkitmek üçin şertleri döredýär.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!