09.06.2017. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna seredildi.
Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Hojamämmedowa söz berdi. Wise-premýer Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen -wenger toparynyň üçünji mejlisini Aşgabat şäherinde geçirmek bilen bagly taýýarlyk işleri barada habar berdi. Aşgabatdaky duşuşygyň gün tertibine ikitaraplaýyn söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy hem-de medeni-ynsanperwer gatnaşyklary ösdürmegiň meseleleri girizildi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, soňky ýyllarda Türkmenistanyň we Wengriýanyň dürli ulgamlarda bilelikdäki iri taslamalary durmuşa geçirmek üçin bar bolan mümkinçiliklerden doly peýdalanmaga çalyşýandyklaryny aýtdy. Döwlet Baştutanymyz hökümetara toparynyň işine aýratyn ähmiýet berilýändigini belläp, ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlaryna ünsi çekdi. Toparyň nobatdaky mejlisinde anyk teklipler ara alnyp maslahatlaşylmalydyr. Şol teklipleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegi bolsa iki dostlukly ýurduň we halklaryň bähbidine netijeli gatnaşyklary pugtalandyrmaga hem-de ähli ugurlar boýunça giň möçberli hyzmatdaşlygy ilerletmäge ýardam berer. Milli Liderimiz bular barada aýtmak bilen, wise-premýere degişli tabşyryklary berdi.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Babaýew ýangyç-energetika toplumynyň dürli ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýy, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda Döwlet kabul ediş topary tarapyndan kabul edilen täze desgalary ulanmaga bermäge görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.
Taslamanyň çäklerinde lagym ulgamy we aýlawly suw üpjünçiligi hem-de hapa suwlary arassalaýan ekologiki desga, şeýle hem häzirki zaman enjamlar bilen üpjün edilen ýokary tehnologiýaly barlaghana guruldy. Mundan başga-da, bu ýerde göçme ekologiýa barlaghanasy bar. Arassalanylan suw ikinji gezek, şol sanda ekinleri suwarmak üçin ulanylyp bilner. Umuman, munuň özi nebiti gaýtadan işleýän önümçilikleriň ekologiýa howpsuzlyk derejesini ýokarlandyrmaga, suw serişdelerini has rejeli ulanmaga mümkinçilik berer.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, daşky gurşawy goramak ulgmynda görülýän çäreleriň wajypdygyny nygtady. Milli Liderimiz Türkmenistanda bu ulgama uly üns berilýändigini belledi. Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda tehniki taýdan döwrebaplaşdyrmak boýunça giň möçberli maksatnamanyň amala aşyrylmagy hem munuň aýdyň subutnamasydyr. Sebitde abadan ekologiýa ýagdaýyny saklamaga ýardam edýän öňdebaryjy tehnologiýalary hem-de ylmy-tehniki işläp taýýarlamalary önümçilige ornaşdyrmak şol maksatnamanyň esasy ugry bolup durýar.

07.06.2017. Türkmenistanyň Prezidentiniň arhiwi tarapyndan taýýarlanylan iri ylmy monografiýa şeýle atlandyrylýar. Neşirde özygtyýarly we Bitarap döwletiň kemala gelmeginiň taryhy, Garaşsyzlygyň 25 ýyly içinde ýetilen sepgitler barada gürrüň berilýär.

Monografiýa 8 bapdan we 43 paragrafdan durýanlygy ondaky meseleleriň ählisine toplumlaýyn çemeleşilendiginden habar berýär. Neşiri taýýarlaýjylar ozaly bilen, Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwrüniň baý mazmunyny, onuň belent ruhuny we döredijilik mümkinçiligini açyp görkezmäge çalyşdylar.

Kitapda halkyň durmuş bähbitlerini ähli gymmatlyklardan ileri tutýan Türkmenistanyň Prezidentiniň syýasatynyň ideologiýasynyň we baş ýörelgeleriniň esasy ugurlaryny, olaryň many-mazmunyny, häzirki döwürde olaryň durmuşda tutýan ornuny we wezipelerini düşündirmeklige aýratyn üns berildi.

Kitapda Türkmenistanyň Prezidentiniň çykyşlarynda, ýüzlenmelerinde, gutlaglarynda, interwýularynda, makalalarynda we ylmy işlerinde, hususanda, «Ösüşiň täze belentliklerine tarap» atly 9 tomluk saýlanan eserlerinde beýan edilen esasy taglymatlar giňden peýdalanylýar.

Neşiriň awtorlary 2016-njy ýylyň 14-nji sentýabrynda kabul edilen Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň (rejelenen görnüşi) düzgünlerinde, statistiki ýygyndylarda, gündelik metbugatyň maglumatlarynda, ylmy edebiýatda we beýleki çeşmelerde beýan edilen pikirlere salgylandylar.

06.06.2017. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň maliýe-ykdysady we bank toplumynyň, şeýle hem aýry-aýry ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Maslahatyň gün tertibine ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşi bilen baglanyşykly möhüm meseleler girizildi.

Döwlet Baştutanymyz maslahaty açyp, esasy halkara maliýe edaralarynyň baha bermeklerine görä, häzirki döwürde dünýä ykdysadyýetiniň haýal ösýändigini belledi. Halkara pul gaznasynyň soňky çaklamalary boýunça 2017-nji ýylda ählumumy ykdysadyýetiň diňe 3,5 göterim ösmegine garaşylýar. Dünýä maliýe bazarlarynda durnuksyzlyk dowam eder. Şeýle hem ykdysady taýdan öňdebaryjy ýurtlarda ösüşiň depgini birneme gowşar.

Çylşyrymly daşarky geosyýasy şertler, şol sanda nebitiň we gazyň bahasynyň durnukly pese düşmegi aktiwleriň hem-de maýa goýumlarynyň halkara bazarlarynyň ýagdaýyna täsir edýär. Biziň ýurdumyzyň söwda hyzmatdaşlary bolup durýan döwletlerde hem ykdysady işjeňlik peselýär diýip, hormatly Prezidentimiz sözüni dowam etdi.

Emma, ýokarda bellenen ähli sebäplere garamazdan, Türkmenistanda makroykdysady ýagdaý durnukly bolmagynda galýar diýip, milli Liderimiz nygtady we ýurdumyzyň ykdysady taýdan ýeterlik derejede ýokary depginler bilen we durnukly ösýändigini belledi. Şu ýylyň dört aýynyň jemleri boýunça bu görkeziji 106,3 göterime barabar boldy diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Maliýe we durmuş taýdan durnuklylyk hem saklanyp galýar.

05.06.2017. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, Aşgabat şäheriniň we ýurdumyzyň welaýatlarynyň häkimleriniň hem-de käbir düzümleriň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda Aziada-2017-ä taýýarlygyň çäklerinde paýtagtymyzda alnyp barylýan işler, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.
Hormatly Prezidentimiz wideoşekilli iş maslahatynda ilki bilen Aşgabat şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýewiň hasabatyny diňledi. Häkim häzirki döwürde paýtagtymyzda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, şäherde ýerine ýetirilýän abadanlaşdyrylyş işleriniň derejesi hem-de Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna taýýarlygyň çäklerinde ýaýbaňlandyrylan giň möçberli çäreler barada hasabat berdi. Şeýle hem häkim paýtagtymyzyň çäklerinde gurluşygy alnyp barylýan desgalardaky işleriň depginlerini ýokarlandyrmak, binalaryň bellenilen möhletlerinde gurlup ulanmaga berilmegi we olarda ýokary hil derejesiniň üpjün edilmegi bilen baglanyşykly meseleleriň yzygiderli gözegçilikde saklanýandygyny habar berdi.
Hormatly Prezidentimiz ak mermerli Aşgabadyň ähli görkezijiler babatda sazlaşykly ösüşiniň üpjün edilmelidigine ünsi çekip, şäherde arassaçylyk we abadançylyk işleriniň degişli derejede saklanmalydygyny belledi. Aýratyn-da, şäheriň köçelerinde sürüjiler we ýolagçylar üçin amatly şertleriň döredilmeginiň baş talap bolup durýandygyny belläp, döwlet Baştutanymyz göni aragatnaşykda geçirýän wideoşekilli iş maslahatyna içeri işler ministri I.Mulikowy çagyrdy.
Ministr içeri işler edaralarynyň düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, tertip-düzgüniň degişli derejede ýola goýulmagyny, ulaglaryň sazlaşykly hereketiniň üpjün edilmegini, şeýle hem ýangyn howpsuzlygynyň berkidilmegini ugur edinýän maksatnamalaýyn çäreleriň durmuşa geçirilişi barada hasabat berdi. Şeýle hem hasabatyň çäklerinde ol ulaglaryň hereketine elektron gözegçilik ulgamyny işjeňleşdirmek boýunça maksatnamanyň ýerine ýetirilişi hakynda habar berdi.

05.06.2017. Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 70-si hasaba alyndy.
Daşary ýurt walýutasyna ABŞ-dan, Beýik Britaniýadan, Şweýsariýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Yrakdan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen ulag benzinini, tehniki kerosini, gidroarassalýyşdan geçen dizel ýangyjyny, ýakylan we summar nebit koksuny satyn aldylar. Hytaýdan, BAE-den, Owganystandan gelen işewürler Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen dizel ýangyjyny, tehniki ýody (“Türkmenhimiýa” DK) satyn aldylar. Mundan başga-da, daşary ýurt walýutasyna azyklyk bugdaý, arassalanan pagta ýagy, dürli görnüşdäki boýalan tüýjümek önümler, ýorgan-düşek toplumlary, nah ýüplük, pagta übtüginiň çig ýagly kislotasy ýerlenildi. Olary Russiýadan, BAE-den, Türkiýeden, Owganystandan gelen telekeçiler satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 122 million 952 müň dollaryndan gowrak boldy.
Mundan başga-da, Russiýa Federasiýasyndan gelen işewür toparlaryň wekilleri jemi bahasy 148 müň rus rubline deň bolan terapewtik we kosmetik serişdelerini satyn aldylar.
Russiýadan, Şweýsariýadan we beýleki ýurtlardan gelen iewürler milli manat serişdelerine umumy bahasy 4 million 676 müň manada barabar bolan arassalanan pagta ýagyny satyn aldylar.
Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazarda jemi bahasy 105 müň manatdan gowrak bolan “Türkmenaglomerat” kondisiýa laýyk gelmeýän polipropileni, nebit bitumyny satyn aldylar.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!