Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti Donald Tramp Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna Nowruz baýramynyň bellenilip geçilmegi mynasybetli gutlag iberipdir. Hatyň mazmunyndan belli bolşy ýaly, Amerikada hem köpler täzelenişiň we galkynyşyň baýramy bolan Nowruzy belläp geçipdirler.
“Meniň dostum Jek Niklaus golaýda Aşgabatda bolan saparyndan gaýdyp geldi. Ol Türkmenistanyň gözelligi we türkmen halkynyň myhmansöýerligi barada maňa kän zat gürrüň berdi. Amerikanyň halky we işewürler Türkmenistan bilen mundan beýläk hem hyzmatdaşlyk etmegiň täze ulgamlaryny gözlemeklerini dowam etdirerler” diýlip, Prezident Donald Trampyň hatynda aýdylýar.

Saýt: www.tdh.gov.tm

Hormatly sergä gatnaşyjylar!
Mähriban adamlar!

Sizi Öý hojalyk harytlarynyň halkara sergisiniň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşlerine gönükdirilen maksatnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde ýurdumyzyň ilaty ähli amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlary bilen üpjün edilýär. Şol jaýlary bolsa dünýäniň öňdebaryjy tehnologiýalary esasynda öndürilen döwrebap mebeller we öý hojalyk harytlary bezeýär.

Bu gün paýtagtymyz Aşgabatda uly dabara bilen açylýan halkara serginiň dowamynda siz Türkmenistanda her bir maşgalanyň bagtyýar durmuşda ýaşamagy üçin zerur bolan ähli durmuş şertleriniň üpjün edilýändigine göz ýetirersiňiz. Milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda amala aşyrylýan düýpli özgertmeleriň netijesinde häzirki zamanyň ösen talaplaryna laýyk gelýän kärhanalar gurulýar, halkara bazarlarynda uly isleg bildirilýän önümler öndürilýär.

Türkmenistanda öndürilýän önümlere, şol sanda öý hojalyk harytlaryna häzirki wagtda içerki sarp ediş bazarynda, şonuň bilen bir hatarda, dünýä bazarlarynda hem uly isleg bildirilýär. Bu bolsa, ýurdumyzyň önüm öndürijileriniň öňde goýlan wezipeleriň hötdesinden abraý bilen gelmek üçin çekýän zähmetiniň ýerine düşýändigini aýdyň görkezýär.

01.05.2017. Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 115-si hasaba alyndy.
Daşary ýurt puluna Russiýadan, ABŞ-dan, Beýik Britaniýadan, Şweýsariýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Türkiýeden, Gonkongdan, Owganystandan, Gazagystandan, Täjigistandan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen uçar we yşyklandyryjy kerosini, awtobenzini, suwuklandyrylan gazy, polipropileni, binýatlyk ýagy, dizel ýangyjyny, gidro usulda arassalanan dizel ýangyjy, nebit koksy, az kükürtli ýangyç mazudyny satyn aldylar. Owganystanly işewürler Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen awtobenzine isleg bildirdiler. Mundan başga-da, Russiýa Federasiýasyndan, BAE-den, Türkiýeden, Owganystandan we Ukrainadan gelen işewürler daşary ýurt puluna nah ýüplügi, aşgarlanmadyk flanel matasyny, tekiz boýalan we žakkard tüýjümek önümleriň giň görnüşini, azyklyk bugdaýy, buýan köküni satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 157 million 427 müň dollaryndan gowrak boldy.
Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin jemi bahasy 441 müň manatlyk azyklyk bugdaýy satyn aldylar.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

30.04.2017. Halkara ahalteke atçylyk sport toplumy Türkmen bedewiniň baýramy mynasybetli geçirilýän esasy dabaralaryň merkezine öwrüldi.

Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň VII mejlisi, Halkara sergi-ýarmarkasy hem-de “Türkmen bedewi we dünýäniň seýisçilik sungaty” atly IX halkara ylmy maslahaty paýtagtymyzda dünýäniň onlarça ýurtlaryndan wekilleri ýygnady. Düýn ahalteke atçylyk toplumynda Türkmen bedewleriniň halkara gözellik bäsleşiginiň jemleýji tapgyry, şeýle hem behişdi bedewleriň keşbini sungat eserlerinde beýan etmek ugrunda döredijilik işgärleriniň arasynda geçirilen bäsleşigiň ýeňijilerine sylaglary gowşurmak dabarasy boldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 1200 metr aralyga geçirilen çapyşyga gatnaşyp, tejribeli halypa çapyksuwarlaryň bäsleşiginde ýeňiş gazanmagy bolsa, dabaranyň ýatdan çykmajak pursatyna öwrüldi.

Şu gün irden Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda türkmenistanlylaryň müňlerçesi we ýurdumyzyň köp sanly myhmanlary ýygnandylar. Toplum ägirt uly syn ediş meýdançasyna öwrülip, bu ýerde türkmen halkynyň milli medeniýeti, däp-dessurlary dürli öwüşgine eýe boldy.

Toplumyň çäginde guralan amaly-haşam sungatynyň, çeper senetleriň, suratlaryň we beýleki eserleriň giň gerimli sergisinde deňi-taýy bolmadyk ahalteke bedewleri onuň esasy gahrymanlary boldular. Bu ajaýyp sergide aýawly saklanýan mirasymyz hem-de häzirki döwür, halkymyzyň döredijilik dünýäsiniň baýlygy öz beýanyny tapdy.

29.04.2017. Şu gün Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumynda “Ýylyň iň owadan ahalteke bedewi” atly halkara gözellik bäsleşiginiň hem-de behişdi bedewleriň gözelligini çeper beýan etmek ugrunda suratkeşleriň, heýkeltaraşlaryň, halyçylaryň, zergärleriň, fotosuratçylaryň, neşirýat işgärleriniň, dizaýnerleriň, teleoperatorlaryň arasynda yglan edilen döredijilik bäsleşiginiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy boldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen her ýyl geçirilýän bu bäsleşikler türkmen halkynyň atçylyk däplerini ösdürmäge, dünýä jemgyýetçiliginiň umumadamzat medeni baýlygy, özboluşly siwilizasiýa hadysasy hökmünde ahalteke bedewlerine ünsüni çekmäge gönükdirilendir.

Şu gün irden Ahalteke atçylyk toplumynyň çäginde Ministrler Kabinetiniň agzalary, Mejlisiň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, ministrlikleriň we pudak edaralaryň ýolbaşçylary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri, Türkmenistanda işleýän daşary ýurt ilçihanalarynyň ýolbaşçylary, Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň agzalary, Türkmen bedewiniň baýramyna bagyşlanyp geçirilýän dabaralara gatnaşmak üçin gelen köp sanly daşary ýurtly myhmanlar bar.

Aşgabadyň günorta tarapynda ýerleşen Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumy şu bahar günleri Köpetdagyň ýaşyl begrese bürenen eteginde gözel görnüşe eýe boldy. Bu atçylyk merkezinde behişdi bedewleri köpeltmek, ösdürmek we tälim bermek üçin ajaýyp şertler döredildi. Türkmen halkynyň baýlygy we milli buýsanjy hasaplanýan ahalteke bedewleri Türkmenistanyň täze taryhy döwrüniň nyşany bolup durýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň awtoulagy Ahalteke atçylyk toplumyna gelip saklanýar. Bu ýerde döwlet Baştutanymyzy ýygnananlar şowhunly elçarpyşmalar bilen garşylaýarlar.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!