Türkmenistanda 16-njy maýda «Türkmenistanyň Konstitusiýasy – ösüşiň hukuk binýady» atly Halkara ylmy-amaly maslahaty geçiriler.

Maslahatyň çäklerinde dört mejlis geçiriler. Olary Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde, Magtymguly adyndaky türkmen döwlet uniwersitetinde, Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda we Konstitusiýa binasynda geçirmek meýilleşdirilýär.

Türkmenistanyň syýasy we döwlet gurluşynda toplan tejribesi dünýä jemgyýetçiliginiň uly gyzyklanmasyna eýe bolýar, giňden wagyz edilmegine mynasypdyr. Milli Liderimiz kabul edilýän kanunlary hem-de beýleki kanunçylyk namalaryny düşündirmegiň, dünýä bileleşigi üçin uly gyzyklanma döredýän Türkmenistanyň döwlet gurluşynda toplan ägirt uly oňyn tejribesini giňden wagyz etmegiň möhümdigi barada aýdyp, Konstitusiýanyň sazlaşykly ösýän Watanymyzyň döwletimiziň mizemez hukuk binýadydygyny belledi. Esasy Kanunda adamyň, jemgyýetiň we döwletiň ýokary gymmatlygy bolup durýandygy kesgitlendi.

2016-njy ýylyň sentýabrynda Baş Kanunyň täze redaksiýasynyň kabul edilmegi ýatdan çykmajak waka boldy – diýip, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow belledi. Şonuň üçin hem Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň golaýlap gelýän 25 ýyllyk şanly senesi mynasybetli halkara maslahatyny geçirmek tabşyryldy.

Saýt: www.tdh.gov.tm

09.05.2017. Türkmenistanda Ýeňiş gününiň 72 ýyllygy giňden bellenilýär. Parahatçylykly ýaşaşmaga çagyrýan, hoşniýetli erkiň, ynsanperwerligiň, halklaryň arasyndaky dostlugyň alamaty bolan bu sene milli senenamamyzda möhüm orun eýeleýär. Şanly waka mynasybetli ýurdumyzyň ähli obalarynda we şäherlerinde, asylly däbe görä, gazaply jeňlerde wepat bolan edermen gahrymanlaryň sarpasy belent tutulyp, weteranlar aýratyn hormat-sarpa bilen gurşalýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen halkyna iberen baýramçylyk Gutlagynda “1941-1945-nji ýyllar ynsan kowmunyň parahat durmuşyna, adamzadyň mukaddes gymmatlyklaryna, dünýä ykdysadyýetiniň, medeniýetiniň ösüşine öwezini dolup bolmajak zyýan ýetiren, XX asyryň örän pajygaly, agyr hem-de gowgaly döwri hökmünde taryhy girdi. Türkmenistanyň halky hem bu gazaply döwürde doganlyk halklaryň wekilleri bilen egin-egne berip, geljekki nesilleriň bagtyýar durmuşy, bütin adamzadyň azatlygy ugrundaky adalatly we barlyşyksyz göreşe jebisleşip, ikinji jahan urşunyň ýyl ýazgysyna gaýduwsyz edermenligiň, batyrlygyň, watançylyk borjuna wepalylygyň ajaýyp sahypalaryny ýazdylar...” diýip bellenilýär.

Häzirki döwürde Ýeňiş güni ýurdumyzda aýratyn dabaraly ýagdaýda bellenilýär hem-de nesilleriň üznüksiz baglanyşygyny, türkmen halkynyň parahatçylyk we ylalaşyk, ynsanperwerlik hem-de döredijilik ugruna ygrarlydygyny alamatlandyrýar. Şanly senäniň öň ýanynda ýurdumyzyň bilim edaralarynda uly ýaşly nesliň wekilleri bilen duşuşyklar geçirildi, sergiler, edebiýat agşamlary, dürli bäsleşikler guraldy. Gazaply kyrkynjy ýyllaryň uruş weteranlaryna, şeýle hem tylyň zähmetkeşlerine we esgerleriň ýanýoldaşlaryna döwlet Baştutanymyzyň adyndan pul we gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy.

Paýtagtymyzdaky “Mekan” köşgünde 1941-1945-nji ýyllaryň urşunda gazanylan Ýeňşiň 72 ýyllygy mynasybetli uruş weteranlaryny we söweşde wepat bolanlaryň ýanýoldaşlaryny hatyralamak çäresi boldy. Olara hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyndan pul baýraklary, gymmat bahaly sowgatlar we ajaýyp ýaz gülleri gowşuryldy.

Mähriban halkymyzyň parahat durmuşyny we azatlygyny goran, geljek nesiller üçin bolan göreşleriň kynçylykly pursatlaryny başyndan geçiren ynsanlara maý günleriniň ajaýyp baýramçylygy mynasybetli mähirli gutlag sözleri aýdyldy.

Mähriban weteranlar we urşuň yzynda zähmet çekenler şol gazaply ýyllarda Watana bolan mukaddes wepany ykrar eden ak saçly ýaşulular we mähriban eneler biz üçin edermenligiň, hakyky watansöýüjiligiň belent nusgasy bolup durýarlar.

Şanly baýramçylygyň öňüsyrasynda ýurdumyzyň ähli şäherlerinde we obalarynda taryhy sene mynasybetli maslahatlar, duşuşyklar, çeperçilik sergileri, döredijilik bäsleşikleri geçirilýär. Dünýäni faşizm belasyndan goran we Ýeňiş gününi ýakynlaşdyran Watan gahrymanlarynyň hormatyna sport ýaryşlary ýaýbaňlandyryldy.

“Mekan” köşgünde geçirilen dabara frontçy weteranlar we urşuň yzynda galan zenanlar, jemgyýetçilik guramalarynyň, şäher häkimliginiň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, ýokary okuw mekdepleriň ýolbaşçylary, medeniýet işgärleri, talyp ýaşlar gatnaşdylar.

Bu ýerde guralan çärede kyrkynjy ýyllaryň nesillerine, olaryň mähriban Watanymyzyň azatlygynyň, garaşsyzlygynyň, halkymyzyň bagtyýarlygynyň we rowaçlygynyň bähbidine görkezen edermenligine çuňňur hoşallyk sözleri aýdyldy.

BMG-niň Nýu-Ýorkda ýerleşýän ştab-kwartirasynda Ýeňiş gününe bagyşlanyp fotosergi geçirildi. Fotosergi Azerbaýjanyň, Ermenistanyň, Belarusyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Russiýanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň BMG-niň ýanyndaky hemişellik wekillahanalary tarapyndan guraldy.

Ekspozisiýada uruş ýyllarynyň gara-ak şekilde düşürilen suratlary görkezilip, olarada ozalky SSSR-iň düzümindäki döwletleriň faşizmden üstün çykmaga goan goşandy şöhlelendirilýär. Şeýle-de dürli ýurtlarda surata düşürilen geçen urşuň pidalarynyň hormatyna oturdylan monumentleriň suratlaryna mynasyp orun berildi.

Fotoserginiň dabarasyna BMG-niň Baş sekretary Antonio Guterreş, BMG-niň garamagyndaky edaralaryň ýolbaşçylary, agza ýurtlaryň BMG-niň ýanyndaky hemişelik wekilleri gatnaşdylar.

Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky hemişelik wekili Aksoltan Ataýewa fotosergini açyp, iki ýyl mundan ozal BMG-niň howlusynda “Parahatçylyk we jebislik daragtynyň” oturdylandygyny ýatlady. Aksoltan Ataýewa şol daragtyň parahatçylygy gorap saklamagyň kyndygyny ýatladyp durandygyny nygtady. Soňra ol: “Parahatçylyk öz-özünden döremeýär. Asudalyk – bu diňe uruş ýokdugyny aňlatmaýar. Asudalygy şu daragta ideg edilişi ýaly, goramaly we goldamaly” diýip, sözüniň üstüni ýetirdi.

Taýýarlan Goçmyrat Orazberdiýew.

08.05.2017. Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 34-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt walýutasyna Russiýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, GonkongdanOwganystandanwe beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen polipropileni, awtobenzini satyn aldylar. Bulardan başga-da, daşary ýurt walýutasyna nah mata hem ýüplük, pagta-süýümi, reginirlenen süýüm, nah ýüplügiň galyndylary, buýan köküniň şiresi ýerlenildi. Satyn alan ýurtlar:Russiýa, BAE, Şweýsariýa, Türkiýe, Serbiýa.Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 16 million 934 müň dollaryndan gowrak boldy.

Manat serişdelerine Hytaýdan gelen işewür toparyň wekilleri jemi bahasy 55 müň manatlyk saryja goýunlaryň ýüňüni satyn aldylar.

Içerki bazardaýerli telekeçiler jemi bahasy11 million 470 müň manatdan gowrak bolan azyklyk bugdaýy, polipropileni, gurluşyk nebit bitumyny,şeýle hemsüýüm ülüginisatyn aldylar.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentlig

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!