03.02.2019. Şu gün irden hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Köpetdagyň eteginde welosipedli gezelenç etdi, şeýle hem Ahalteke atçylyk toplumynda bolup, behişdi bedewleri bilen didarlaşdy.
Soňky döwürde ýurdumyzda welosiped sporty işjeň ösdürilýär. Mälim bolşy ýaly, geçen ýyl Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-niň Baş Assambleýasy 3-nji iýuny Bütindünýä welosiped güni hökmünde esaslandyrdy. Bu waka Milletler Bileleşigi tarapyndan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyçlarynyň goldanylýandygynyň hem-de halkara giňişliginde ýurdumyzyň abraýynyň belende göterilýändiginiň aýdyň subutnamasy bolup durýar.
Döwlet Baştutanymyz sagdyn-durmuş ýörelgesiniň işjeň tarapdary bolmak bilen, bu babatda ildeşlerimize, ozaly bilen, ýaşlara ajaýyp görelde görkezýär. Ine, bu gün hem dynç güni, milli Liderimiz sport bilen meşgullanyp, nobatdaky gezek beden taplygyny görkezdi.
Ir säher bilen döwlet Baştutanymyz Köpetdagyň ajaýyp künjegine geldi. Bu ýerden ak mermerli binalary özünde jemleýän Aşgabadyň ajaýyp keşbi açylýar. Gyş paslynyň ahyrky aýynyň jana tenekar arassa dag howasy, täsin tebigy görnüşler, dünýäniň gözel şäherleriniň hatarynda tanalýan paýtagtymyzyň günsaýyn özgerýän keşbi aýratyn täsir galdyrýar. Bularyň hemmesi ruhuňy belende göterip, güýç-gaýratyňy artdyrýar hem-de beýik işlere ruhlandyrýar.

01.02.2019. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi, onda geçen ýylda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň netijeleri jemlenildi, degişli hasabatlar diňlenildi hem-de ýerine ýetirilen işlere baha berildi. Şu ýyl halk hojalygynyň pudaklarynyň öňünde durýan ileri tutulýan wezipeler kesgitlenildi, şeýle hem guramaçylyk meselelerine garaldy.

Mejlise Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary, Mejlisiň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, welaýatlaryň, şäherleriň we etraplaryň häkimlikleriniň, ýokary okuw mekdepleriň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary we beýlekiler çagyryldy.

Hormatly Prezidentimiz giňişleýin mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Myradowa söz berdi. Wise-premýer 2018-nji ýylda milli ykdysadyýetimiziň ösüşiniň netijeleri barada hasabat berip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda düýpli özgertmeler strategiýasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde, ähli pudaklarda ýokary görkezijileriň gazanylandygyny aýtdy.

Geçen ýylyň jemleri boýunça 2017-nji ýyl bilen deňeşdirilende, jemi öndürilen önüm 5 göterim artdy.

2019-njy ýylyň 31-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabat şäherine iş sapary bilen gelen Ýewropa Bileleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça Ýörite wekili Peter Burianyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen duşuşyk geçirildi.
Duşuşygyň dowamynda taraplar 2019-njy ýylda Ýewropa Bileleşigi bilen Türkmenistanyň arasyndaky hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak baradaky meseleleriň birnäçesini ara alyp maslahatlaşdylar. Bu mazmunda, hyzmatdaşlygy ýokarlandyrmak maksady bilen Türkmenistanda Ýewropa Bileleşiginiň Wekilhanasyny açmak baradaky mesele bellenilip geçildi.
Şeýle-de Ýewropa bilen Aziýanyň arasyndaky özara bähbitli gatnaşyklary kämilleşdirmekde Ýewropanyň nukda-ýnazaryny beýan edýän Bileleşigiň Merkezi Aziýa boýunça täze strategiýasy barada hem pikirler alyşyldy. Bu strategiýa üç sany esasy ugurdan, ýagny ulag gatnaşyklaryny ösdürmekden, energiýa we sanly torlary döretmekden hem-de adamlaryň arasyndaky aragatnaşygy giňeltmekden ybaratdyr.
Soňra sebitara we parlamentara hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmak hem-de logistika, ulag, energetika we ynsanperwerlik gatnaşyklaryny kämilleşdirmek meselelerine seredilip geçildi. Mundan ugur alyp taraplar, Türkmenistanyň Aral deňzini halas etmegiň halkara gaznasyna başlyklyk etmeginiň ileri tutulýan ugurlaryny hem-de Türkmenistan bilen Rumyniýanyň başlangyjy esasynda Türkmenistan-Azerbaýjan-Gruziýa-Rumyniýa ugry boýunça «Hazar deňzi – Gara deňiz» ulag-tranzit geçelgesini döretmek hakyndaky başlangyçlary hem ara alyp maslahatlaşdylar.
Şeýle-hem taraplar Merkezi Aziýadaky we Owganystandaky howpsuzlyk ýagdaýlaryny ara alyp maslahatlaşdylar we sebitde özara hyzmatdaşlygyň gowulandyrylmagy boýunça pikirleri alyşdylar.

www.mfa.gov.tm

30.01.2019. Ýurdumyzyň birnäçe pudaklaýyn dolandyryş edaralarynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, milli Liderimiziň 29-njy ýanwarda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet düzümlerini özgertmek boýunça öňe süren wezipelerine bagyşlanan ýygnak geçdi.
Hormatly Prezidentimiziň kabul eden we şol mejlisde gol çekip, berkidilen resminamalary hakykatda milli ykdysadyýetimiziň bazar gatnaşyklaryna geçýän, olaryň halk hojalyk toplumynda bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmakda täze usullaryň herekete girizilýän we tutuş dolandyryş ulgamyny özgerdýän täze tapgyryň başlanandygyny alamatlandyrdy.
Döwlet Baştutanymyzyň başlangyjy esasynda ýaýbaňlandyrylan özgertmeleriň ähmiýeti pudaklary döwrebaplaşdyrmak ýagdaýlaryny çaltlandyrmakdan, senagat, ulag, oba hojalygy, gurluşyk pudaklaryndaky döwlet edaralaryny hususylaşdyrmak arkaly telekeçiligiň ösüşini höweslendirmekden ybarat bolup durýar.

29.01.2019. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk boýunça Ministrler Kabinetiniň käbir agzalary bilen nobatdaky mejlisi geçirdi. Onda bazar gatnaşyklarynyň kemala gelýän şertlerinde döwletimiziň ykdysady we durmuş syýasaty bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy, pudaklary ösdürmegiň maksatnamalaryny işläp taýýarlamagyň barşyna seredildi, ministrlikleriň we edaralaryň düzümlerini üýtgetmek hakynda möhüm çözgütler kabul edildi.

Milli Liderimiz, ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýewiň hasabatyny diňledi. Wise-premýer «Oba hojalyk pudagyny ösdürmegiň 2019 — 2025-nji ýyllar üçin maksatnamasyny» taýýarlamak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Bu resminama ýakyn geljekde ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça Türkmenistanyň Prezidentiniň kesgitlän ileri tutulýan ugurlaryny nazara almak bilen işlenilip taýýarlanylýar. Hususan-da, obasenagat toplumy tarapyndan daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň ornuny tutýan önümleriň öndürilýän mukdaryny has-da artdyrmaga, ekerançylygy, maldarçylygy, guşçulygy hem-de ykdysadyýetiň oba hojalyk ulgamynyň beýleki pudaklaryny depginli ösdürmäge, oba hojalygynyň gaýtadan işleýän täze kärhanalaryny döretmäge gönükdirilen çäreleriň toplumy göz öňünde tutulýar.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!