14.08.2018. Şu gün Milli sport we syýahatçylyk institutynyň maslahatlar zalynda 18-nji awgustdan 2-nji sentýabr aralygynda Indoneziýanyň paýtagty Jakarta şäherinde geçiriljek XVIII tomusky Aziýa oýunlaryna Türkmenistanyň ýygyndy toparyny ugratmak dabarasy geçirildi.

Dabarada Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň, Milli sport we syýahatçylyk institutynyň, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň, Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň ýolbaşçylary, hormatly ýaşulular ak ýol arzuw edip çykyş etdiler. Oýunlarda Türkmenistanyň wekiliýeti ýüze ýakyn gatnaşyjylardan — türgenlerden, tälimçilerden, lukmanlardan hem-de beýlekilerden ybarat bolar. Biziň ýurdumyz bu ýaryşlaryň eminler toparyna hem wekilçilik eder.

Türkmenistanyň ýygyndy topary sportuň 11 görnüşinde — sambo, agyr atletika, boks, jiu-jitsu, dzýudo, grek-rim göreşi, erkin göreş, kuraş, suwda ýüzmek, 3x3 basketbol we ýeňil atletika boýunça çykyş eder.

Ýokary sport ussatlygy mekdebiniň tälimçisi Ahmet Çaryýew hem-de Aziýa çempionatlarynyň, Yslam oýunlarynyň birnäçe gezek baýrak eýesi Gülnabat Kadyrowa milli ýygyndy toparymyzyň adyndan hoşniýetli arzuwlary üçin hoşallyk bildirdiler. Türgenlerimiziň döwletimiz tarapyndan berilýän hemmetaraplaýyn goldawy hemişe duýýandyklary nygtaldy. Köpçülikleýin bedenterbiýäni we sporty ösdürmek Türkmenistanyň syýasatynyň aýrylmaz bölegidir hem-de hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň aýratyn aladasydyr.

13.08.2018. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow göni aragatnaşykda nobatdaky iş maslahatyny geçirdi. Oňa Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasar-lary we welaýatlaryň häkimleri gatnaşdylar. Iş maslahatynyň dowamynda ýurdumyzy dur-muş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm wezipelerine, Oba milli maksatnamasyny dur-muşa geçirmek bilen baglanyşykly meselelere hem-de öňde boljak baýramçylyk çäreleri-ne, şanly senelere görülýän taýýarlyk işlerine we döwlet durmuşyna degişli başga-da bir-näçe möhüm meselelere garaldy.

Döwlet Baştutanymyz iş maslahatynyň gün tertibine geçip, göni aragatnaşyga ilki bilen Ahal welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýewi çagyrdy. Häkim häzirki döwürde welaýatda, şol sanda sebitiň oba hojalyk pudagynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, gowaça ideg etmek we jogapkärli oba hojalyk möwsümi bolan güýzlük bugdaý ekişine hem-de pagta ýygymyna taýýarlyk boýunça ýaýbaňlandyrylan çä-reler barada habar berildi. Şeýle hem welaýatda gurluşygy alnyp barylýan desgalardaky iş-leriň ýagdaýy we Gurban baýramy mynasybetli hem-de täze okuw ýylyna taýýarlyk gör-mek bilen bagly meýilleşdirilen çäreler barada aýdyldy.

Milli Liderimiz oba hojalygynda bar bolan wezipeleri öz wagtynda çözmegiň möhümdigine ünsi çekip, pagta ýygymy möwsümini guramaçylykly geçirmegiň zerurdygyny belledi. Şun-da, oba hojalyk tehnikalarynyň, kombaýnlaryň, traktorlaryň, awtoulaglaryň we beýleki se-rişdeleriň, pagta arassalaýjy kärhanalaryň hem-de hasyly kabul edýän bölümleriň taýýarly-gynyň möhüm wezipeleriň hatarynda durýandygy bellenildi.

HORMATLY DÖWLET BAŞTUTANLARY!
HORMATLY WEKILIÝETIŇ AGZALARY!

Ilki bilen Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Nursultan Abişewiç Nazarbaýe-we myhmansöýerlik we netijeli işlemäge döredilen mümkinçilik üçin minnetdarlyk bildirýärin.

Şu günki duşuşyk biziň halklarymyz we döwletlerimiz üçin möhüm wakadyr. Ha-zar deňziniň hukuk derejesi hakyndaky Konwensiýanyň üstünde alnyp barlan ýeňil bolmadyk iş tamamlandy. Birnäçe ýylyň dowamynda dürli ulgamlardaky ýokary hünärli, hyzmatdaşlaryň bähbitlerini nazara almaga taýýarlykly ilçiler, hukukçylar we bilermenler bu resminamany taýýarlamaga gatnaşdylar. Hazarýaka döwletleriniň Liderleriniň syýasy erki we ýokary jogapkärçiligi umumy üstünlik gazanmagymy-zyň aýgytlaýjy şerti boldy.

HORMATLY SAMMITE GATNAŞYJYLAR!

Gazanylan üstünlikleri öz rowaçlyklarymyzyň hasabyna ýazmaga doly haklydyrys, biz öňde giň möçberli we möhüm işiň durýandygyna düşünmelidiris. Biz uly ähmi-ýeti bolan aýry-aýry ugurlar boýunça özara işjeň hereketleriň kesgitli usullaryny iş-läp taýýarlamalydyrys. Bu meseleleriň birnäçesiniň üstünde durup geçeýin.

12.08.2018. «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Hazar deňziniň güni giňden bellenildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň awgust aýynyň başynda gol çe-ken Kararyna laýyklykda geçirilýän çäre türkmen döwletiniň uzak möhletleýin döwre, hal-kara hyzmatdaşlygyň berkidilmegine we giňeldilmegine gönükdirilen ekologiýa syýasaty-nyň wagyz edilmegini, Hazar deňziniň giňişliginde ekologiýa howpsuzlygynyň durnukly ösüşini esasy ugur edinýär.

Bu çäräni guraýjylar onuň çäklerinde ylmy-amaly maslahaty, sport we medeni çäreleri, ze-hinli çagalaryň arasynda Hazaryň ajaýyp tebigatyna bagyşlanan bäsleşigi geçirdiler. Bu çäräni Daşary işler ministrligi, ýurdumyzyň Daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri ba-radaky döwlet komiteti, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Hazar deňziniň mesele-leri boýunça döwlet kärhanasy hem-de Balkan welaýatynyň häkimligi guradylar.

Oňa ýurdumyzyň döwlet we jemgyýetçilik düzümleriniň alym-ekologlary we tebigaty gora-ýyş düzüminiň işgärleri, döredijilik hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Dabara gatnaşyjylaryň hatarynda diplomatik wekilhanalaryň, BMG-niň Ösüş maksatnamasy, Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy, BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkezi we Halkara hyzmatdaşlyk bo-ýunça german jemgyýeti ýaly iri halkara guramalaryň wekilleri bar.

“Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” ýylynda “Hazar deňziniň gurşawyny gora-makda ýetilen sepgitler” atly ylmy-amaly maslahatyň dowamynda Türkmenistanyň ählumu-my ekologiýa wezipelerini çözmekde görelde görkezýändigi bellenildi.

11.08.2018. Şu gün Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Halkara deňiz portuna bardy we bu ýerde işiň guralyşy bilen tanyşdy.
Bu iri düzümleýin desga mundan bäş ýyl ozal düýbüniň tutulmagyndan başlap, şu ýylyň maý aýynda gurluşygynyň tamamlanmagyna çenli döwlet Baştutanymyzyň hemişe üns merkezinde boldy, milli Liderimiz Türkmenistanyň ykdysady kuwwatynyň ýokarlanmagynda hem-de köptaraplaýyn halkara hyzmatdaşlygynyň ösdürilmeginde ýurdumyzyň deňiz derwezesine ägirt uly ornuň degişlidigini belleýär.
Türkmenbaşy porty Merkezi Aziýanyň we Hazar sebitiniň ähli ýurtlary üçin strategik ähmiýete eýedir, onuň mümkinçilikleriniň doly herekete getirilmegi döwletlerimizi hyzmatdaşlygyň täze tapgyryna çykarýar, ykdysady gatnaşyklaryň halkara ulgamyna üstünlikli goşulyşmagyna, Türkmenistanyň yklymyň multimodal gatnawlar ulgamynda ornuny pugtalandyrmaga ýardam berýär.
Şunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň nygtaýşy ýaly, ýurdumyz taryhy tejribä daýanýar, gadymy döwürlerde ýurdumyzyň çäkleri Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi bolupdyr, bu ýoluň ähmiýetiniň artdyrylmagyna öz döwründe Merw, Köneürgenç, Nusaý ýaly gadymy türkmen şäherleriniň täsiri uly bolupdyr. Munuň özi logistikanyň kemala gelmeginiň başlangyjy boldy.
Täze eýýamda Türkmenistan ulag geçelgelerini döredýär, awtomobil we demir ýol, howa hem-de deňiz gatnawlarynyň ugurlaryny giňeldýär, ählumumy parahatçylygyň pugtalandyrylmagyna, sebitde durnukly ykdysady ösüşe ýardam berýär. Sözüň doly manysynda, munuň özi Beýik Ýüpek ýolunyň täze görnüşde dikeldilmeginde netijeli ädimlerdir. Şunda gämi gatnawlary hem-de port hojalygy möhüm orun eýeleýär, bu düzümler tutuş Ýewraziýa giňişliginde ýük daşamagyň artdyrylmagy üçin mümkinçilikleri döredýär.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!