2018-nji ýylyň 12-13-nji maýynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Eýran Yslam Respublikasynda iş sapary bilen boldy.
Tähranda Türkmenistanyň wekiliýeti Eýranyň ýol we şäher gurluşyk ministri we ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-eýran Hökümetara toparynyň eýran böleginiň ýolbaşçysy Abbas Ahmad Ahundi bilen duşuşdy. Taraplar özara haryt dolanyşygynyň möçberlerini ösdürmegiň täze ugurlary, serhetýaka söwdanyň mümkinçiliklerini has netijeli ulanmak we ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmek barada pikir alyşdylar. Şeýle-hem taraplar ýakyn wagtda Türkmenistanda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-eýran Hökümetara toparynyň nobatdaky mejlisini geçirmegiň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar.
Saparyň dowamynda Türkmenistanyň wekiliýeti Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Hasan Ruhani tarapyndan kabul edildi. Duşuşykda iki döwletiň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmek, täze ugurlary kesgitlemek we hyzmatdaşlygyň strategiki ugurlarynda gatnaşyklary berkitmäge gönükdirilen geljegi bar bolan taslamalary durmuşa geçirmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentiniň şu ýylyň 27-28-nji martynda Türkmenistana amala aşyran sapary iki ýurduň arasynda hyzmatdaşlygyň ösmegine uly itergi berdi we gatnaşyklary täze many bilen baýlaşdyryp gol çekilen resminamalarda öz beýanyny tapdy diýip bellenilip geçildi.

16.05.2018. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Rönesans Holding» kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Erman Ylyjagy kabul etdi.

Işewür wagt tapyp kabul edendigi üçin döwlet Baştutanymyza hoşallyk bildirip, milli Liderimizi we tutuş türkmen halkyny ýetip gelen baýramçylyk — Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni bilen mähirli we tüýs ýürekden gutlady hem-de ähli gowulyklary arzuw etdi.

Döwlet Baştutanymyz myhmana mähirli sözleri üçin minnetdarlyk bildirip, öz ösüşinde dünýäniň ylmy-tehniki gazananlaryna hem-de innowasion tehnologiýalara daýanýan Türkmenistanyň möhüm milli taslamalary amala aşyrmaga gatnaşýan daşary ýurtly hyzmatdaşlar, şol sanda türk kompaniýalary bilen özara bähbitli hyzmatdaşlyk üçin hemişe açykdygyny belledi.

«Rönesans Holdingiň» ýolbaşçysy hormatly Prezidentimize kompaniýa ynanylan taslamalaryň amala aşyrylmagynyň barşy hem-de milli Liderimiziň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada habar berdi.

2018-nji ýylyň 15-nji maýynda 2018-nji ýyly «Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýyly diýlip atlandyrylmagy mynasybetli Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Türkiýäniň Türkmenistandaky Ilçihanasy bilen bilelikde guramagynda «Beýik Ýüpek Ýoly: Aziýadan Anadola çenli» atly ylmy maslahat we fotosurat sergisi geçirildi.
Maslahata Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Mustafa Kapuju, Atatürk uniwersitetiniň professory, doktor Ali Kafkasýaly we türk wekilýetiniň agzalary, şeýle-de Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň mugallymlarydyr talyplary gatnaşdylar.
Maslahatyň dowamynda çykyş edenler «Beýik ýüpek ýolunuň ýüregi» hasaplanylýan Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň hyzmatdaşlygynyň taryhy kökleri, Beýik Ýüpek ýolunyň taryhy, onuň şu günki we geljekki ähmiýeti, şeýle-de Türkmenistanyň ulag diplomatiýasy barada giňişleýin gürrüň etdiler.
Atatürk uniwersitetiniň professory, doktor Ali Kafkasýaly 60-dan gowrak döwletleri özünde jemleýän Beýik Ýüpek ýolunyň üsti bilen dilleriň, medeniýetleriň we dinleriň täsirleşendigini, üstünde dürli harytlar şeýle hem ýüpek daşalandygyny belläp, Türkmenistanyň Prezidentiniň şu ugurda alyp barýan başlangyçlarynyň öz gezeginde Türkiýe Respublikasy tarapyndan hem uly goldaw tapýandygyny aýtdy.
Maslahatda çykyş edenler iki döwletiň arasynda ylym-bilim ulgamyndaky hyzmatdaşlygyň giňelmegini, dost-doganlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk hem pugtalanmagyny we berkemegini arzuw etdiler.

www.mfa.gov.tm/tk

15.05.2018. Kaka etrabynda durky täzelenen durmuş maksatly desgalaryň birnäçesini ulanmaga bermek dabarasy boldy.

Çärä welaýat we etrap häkimlikleriniň, bilim ulgamynyň edaralarynyň ýolbaşçylary, Mejlisiň deputatlary, hormatly ýaşulular, bilim ulgamynyň işgärleri, jemgyýetçilik guramalarynyň hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, ýerli ýaşaýjylar gatnaşdylar.

Dabarada çykyş eden etrabyň ýaşaýjylary hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa halkymyz, türkmenistanlylaryň ösüp gelýän nesli baradaky ýadawsyz aladasy üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler. Dabara gatnaşyjylar bu çäräniň milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda durmuşa geçirilýän syýasatyň üstünlige eýe bolýandygynyň nobatdaky aýdyň subutnamasydygyny nygtadylar.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistan belent maksatlara tarap ynamly öňe barýar. Ýurdumyzyň ykdysady we durmuş-medeni taýdan ösmegi ähli ulgamlarda giň möçberli özgertmeler maksatnamalaryny üstünlikli amala aşyrmaga mümkinçilik berýär. Eziz Watanymyzyň ähli sebitlerinde has oňaýly ýaşaýyş jaýlaryny, iri önümçilik we durmuş maksatly kärhanalary özünde jemleýän döwrebap etraplar, şäherler hem-de obalar peýda bolýar, häzirki zaman ulag-aragatnaşyk düzümi kemala gelýär. Munuň özi milli ykdysadyýetimiziň okgunly ösýändigine we tutuş döwletimiziň rowaçlyga beslenýändigine şaýatlyk edýär.

15.05.2018. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dikuçardan paýtagtymyzda alnyp barylýan iri gurluşyklaryň, birnäçe desgalaryň, şäheriň durmuş düzümini ösdürmek, abadanlaşdyrmak boýunça maksatnamanyň iş ýüzünde ýerine ýetirilişi bilen tanyşdy. Milli Liderimiz paýtagtymyzyň ekologiýa ýagdaýyna aýratyn üns berdi.

Aşgabadyň häzirki zaman şähergurluşyk syýasatyny öňe sürýän hormatly Prezidentimiz şäher boýunça guraýan iş saparlarynyň dowamynda öňde durýan wezipeleri ýerine ýetirmek boýunça alnyp barylýan işler bilen tanyşýar. Döwlet Baştutanymyz hünärmenleriň we işgärleriň iş şertleri, olaryň durmuşa geçirýän çäreleriniň netijeleri bilen gyzyklanyp, gurluşyk meýdançalarynda ulanylýan serişdeleriň hili we amala aşyrylýan taslamanyň ahyrky netijesine täsiri bolan beýleki köp sanly meseleler bilen gyzyklanyp durýar. Döwlet Baştutanymyzyň şeýle ünsüniň netijesinde adamlar we olaryň saglygy, doly derejeli durmuşy we häzirki zaman durmuş medeniýeti baradaky alada öz beýanyny tapýar.

Milli Liderimiziň hut şeýle yzygiderli aladasy netijesinde paýtagtymyz gülläp ösdi we dünýäniň owadan şäherleriniň birine öwrüldi. Paýtagtymyz ak mermerli belent binalary bilen ýyl-ýyldan öz çägini giňeldýär, şäher abadanlaşdyrylýar we häzirki zaman şäherine, halkara derejedäki syýasy we işewür merkezine öwrülýär hem-de dünýäniň dürli künjeklerinden syýahatçylary özüne çekýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow işiniň köpdügine garamazdan, paýtagtymyzyň amatly, häzirki zaman we myhmansöýer şäher hökmündäki derejesine laýyk gelýän möhüm taslamalaryň durmuşa geçirilişini hut özi gözegçilikde saklaýar.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!