05.11.2018. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň we Aşgabat şäheriniň häkiminiň gatnaşmagynda göni aragatnaşykda nobatdaky iş maslahatyny geçirdi. Ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan mundan beýläk-de ösdürmegiň ilkinji nobatdaky wezipelerine, şanly wakalara taýýarlyk görmek boýunça geçirilýän çärelere, şeýle hem döwletiň we jemgyýet durmuşynyň beýleki meselelerine garaldy.

Döwlet Baştutanymyz göni aragatnaşyga ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk pudagyna gözegçilik edýän orunbasary E.Orazgeldiýewi çagyrdy.

Wise-premýer möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy, pagta ýygymynyň depginlerini ýokarlandyrmak we güýzlük bugdaý ekişiniň jemleriniň jemlenendigi barada hasabat berdi, Ministrler Kabinetiniň 2-nji noýabrda geçirilen mejlisinde bu möhüm çäräniň tamamlanylandygy habar berildi.

Oba hojalyk zähmetkeşleri hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň obasenagat toplumynyň öňünde goýan wezipelerini üstünlikli durmuşa geçirmek ugrunda bar bolan mümkinçilikleri netijeli peýdalanýarlar. Şunlukda, Türkmenistan boýunça pagta taýýarlamak baradaky şertnamalaýyn borçnama şu güne çenli 95 göterim ýerine ýetirilip, Watanymyzyň “ak altyn” harmanyna 1 million tonnadan gowrak hasyl tabşyryldy.

05.11.2018. Diýarymyzyň pagtaçylary şanly sepgidi eýelediler — ýurdumyzyň kabul ediş bölümlerine “ak altynyň” 1 million tonnadan gowragy tabşyryldy.

Ekerançylaryň bu üstünligi — oba hojalyk önümçiligine gatnaşyjylaryň ählisiniň umumy tagallasynyň jemidir hem-de hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň oba hojalyk özgertmeleriniň çäklerinde durmuşa geçirilýän giň gerimli çäreleriň miwesidir. Ýer we suw serişdeleriniň rejeli peýdalanylmagy, obasenagat toplumynyň sebitler boýunça ýöriteleşdirilmegi, ekerançylyga bazar gatnaşyklarynyň ýörelgeleriniň sazlaşykly ornaşdyrylmagy — bular hem-de beýleki möhüm wezipeleriň ençemesi Türkmenistanyň häzirkizaman obasenagat syýasatynda täze many-mazmuna we anyk durmuşa geçirilişe eýe boldy.

Bularyň hemmesi bolsa öz gezeginde türkmen obalarynyň keşbiniň özgerdilmegi, ekerançylygyň medeniýetiniň ýokarlandyrylmagy, döwrebap obasenagat düzümleriniň we gaýtadan işleýän kärhanalaryň döredilmegi, hususy ulgamyň işjeň ösdürilmegi ýaly häzirki döwrüň talaplaryna laýyk gelýän ägirt uly wezipeleriň üstünlikli çözülmegi bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr.

03.11.2018. Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 14-si hasaba alyndy.
Daşary ýurt walýutasyna Beýik Britaniýadan, Maltadan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen göni arassalanan benzini, ýangyjy satyn aldylar. Russiýanyň we Türkiýäniň işewür toparlarynyň wekilleri ýokary dykyzlykdaky polietileni, reňksiz aýnany, şeýle hem hojalyk pamygyny satyn aldylar. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 12 million 733 müň dollaryndan gowrak boldy.
serişdelerine Birleşen Arap Emirliklerinden we Türkiýeden gelen işewürler jemi bahasy 5 million 125 müň manatlykdan gowrak bolan ýüplük we nah mata satyn aldylar.

Türkmen döwlet habarlar agentligi

2018-nji ýylyň 2-nji noýabrynda Gazagystanyň paýtagty Astana şäherinde GDA-nyň hökümet baştutanlarynyň geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçirildi. Mejlise Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarynyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti gatnaşdy.
Wekiliýet ýolbaşçylary düzüminde geçirilen mejlisde GDA-nyň agza ýurtlaryň arasynda ykdysady hyzmatdaşlygyň aktual meseleleri ara alyp maslahatlaşyldy.
Giňişleýin düzümde geçirilen mejlisiň gün tertibinde 15 sany dürli ulgamlarda hyzmatdaşlygyň meselelerine seredildi.
Mejlisde 2019-njy ýylda GDA-nyň hökümet baştutanlarynyň geňeşiniň nobatdaky mejlisi Aşgabatda geçirilmegi barada karar edildi.

www.mfa.gov.tm

02.11.2018. Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Owganystan Yslam Respublikasynyň maliýe ministriniň wezipesini ýerine ýetiriji Mohammad Humaýun Kaýumini kabul etdi.
Myhman wagt tapyp kabul edendigi üçin milli Liderimize hoşallyk bildirip, Prezident Mohammad Aşraf Ganiniň mähirli salamyny we iň gowy arzuwlaryny ýetirdi. Mohammad Humaýun Kaýuminiň belleýşi ýaly, Owganystanda Bitarap Türkmenistanyň ýöredýän döredijilikli daşary syýasy strategiýasyna ýokary baha berýärler. Bu strategiýa sebitde durnuklylygy we durnukly ösüşi saklamagyň ähmiýetli şerti bolup durýar.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mähirli sözler üçin minnetdarlyk bildirip we owgan kärdeşine salam ýollap, türkmen döwletiniň goňşy ýurt bilen däbe öwrülen netijeli gatnaşyklara ygrarlydygyny hem-de onuň ykdysady we medeni taýdan galkynmagy üçin geljekde hem hemmetaraplaýyn kömek bermäge taýýardygyny tassyklady.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!