13.02.2018. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Palatalar we biržalar birleşiginiň başlygy Rifat Hisarjyklyogluny kabul etdi.

Myhman wagt tapyp kabul edendigi üçin döwlet Baştutanymyza hoşallyk bildirip, türkiýeli işewürleriň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk etmäge buýsanýandygyny belledi. Dürli ulgamlarda üstünlikli durmuşa geçirilen we häzirki wagtda amala aşyrylýan bilelikdäki taslamalar bu hyzmatdaşlygyň netijeli häsiýete eýedigine şaýatlyk edýär. Şunda Türkiýäniň işewür toparlary geljegi uly türkmen bazarynda eýeleýän orunlaryny berkitmäge gyzyklanma bildirýärler. Ýurdumyzda netijeli gatnaşyklar üçin ähli şertler, şol sanda amatly maýa goýum ýagdaýy döredildi.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, Türkmenistan “açyk gapylar” we giň halkara hyzmatdaşlyk syýasatyny yzygiderli durmuşa geçirmek bilen, daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň täze tekliplerine garamaga hemişe taýýardyr. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow türk kompaniýalary bilen ýola goýlan işewürlik gatnaşyklarynyň netijeli häsiýetini kanagatlanma bilen belledi.

Duşuşygyň dowamynda döwlet Baştutanymyz we myhman ägirt uly kuwwata eýe bolan gatnaşyklaryň geljegi barada pikir alyşdylar. Türkiýeli hyzmatdaşlara ynanylan desgalardaky işleriň ýagdaýy ara alnyp maslahatlaşyldy. Olaryň biri Owadandepedäki aýna kärhanasydyr. “Tepe Türkmen Inşaat ve Ticaret A.Ş.” kompaniýasy bu kärhananyň potratçysydyr. Häzirki wagtda iň täze enjamlar hem-de öňdebaryjy tehnologiýalar bilen üpjün edilen önümçilik toplumynyň gurluşygy tamamlandy hem-de ulanmaga bermäge doly taýýar edildi. Bu kärhana sebitdäki şeýle desgalaryň birinjisidir.

12.02.2018. Paýtagtymyzdaky Oba hojalyk toplumynyň binasynda geçirilen maslahatda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňde goýan wezipelerini nazara almak bilen, ýurdumyzyň suw hojalygy pudagyny mundan beýläk-de ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Maslahata welaýatlaryň häkimleri, Mejlisiň deputatlary, oba hojalyk toplumynyň, birnäçe ministrlikleriň hem-de pudak edaralarynyň, “Daýhanbank” döwlet täjirçilik bankynyň ýolbaşçylary we hünärmenleri, Ylymlar akademiýasynyň wekilleri, suw hojalygy pudagynyň işgärleri, oba hojalyk ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlary hem-de ylmy-barlag institutlarynyň işgärleri gatnaşdylar.

Çykyş edenleriň belleýişleri ýaly, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasynda obasenagat toplumynyň we beýleki pudaklaryň sazlaşykly ösüşiniň, daşky gurşawy goramagyň, halkymyzyň amatly durmuş derejesini üpjün etmegiň möhüm şerti hökmünde suw serişdelerini rejeli peýdalanmak meselelerine aýratyn ähmiýet berýär.

Ministrler Kabinetiniň 9-njy fewralda geçirilen mejlisinde döwlet Baştutanymyz 2018-2030-njy ýyllarda Türkmenistanyň suw hojalygyny ösdürmek boýunça Maksatnamany işläp taýýarlamagy tabşyrdy. Milli Liderimiz ýurdumyzyň suw hojalyk toplumynda bar bolan mümkinçilikleri netijeli peýdalanmaga, pudagyň işini kämilleşdirmäge gönükdirilen birnäçe möhüm wezipeleri öňe sürdi. Olaryň hatarynda oba hojalyk önümçiliginde ýurdumyzyň tebigy-howa şertlerini, suwy netijeli peýdalanmagyň häzirki zaman tehnologiýalaryny nazara almak bilen, oba hojalyk önümçiligine ekerançylyk meýdanlaryny suwarmagyň döwrebap usullaryny ornaşdyrmak, ýerleriň suwaryş ýagdaýyny gowulandyrmak ýaly ugurlar bar.

Durmuşa geçiririlýän giň möçberli özgertmeleriniň çäklerinde suw hojalygynyň maddy-enjamlaýyn binýadynyň berkidilmegine möhüm ugur degişlidir. Bu möhüm pudagyň tehniki taýdan enjamlaşdyrylmagyna ägirt uly maliýe serişdeleri gönükdirilýär. Ähli welaýatlarda täze gidrotehniki desgalar yzygiderli gurulýar.

10.02.2018. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasy we onuň ýöriteleşdirilen iri edaralary bilen netijeli aragatnaşyklaryň berkidilmegine, bilim, ylym we medeniýet baradaky guramasy (UNESKO) bilen hyzmatdaşlyga aýratyn üns berýär.

Gadymy Merw, Köneürgenç we Gadymy Nusaý ýaly Türkmenistanyň taryhy-medeni ýadygärlikleri UNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň abraýly sanawyna girizildi.

2017-nji ýylyň dekabrynda Küştdepdi aýdym we tans dessury Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizildi. Häzirki wagtda türkmen halyçylyk sungatyny we ahalteke atçylyk sungatyny bu abraýly sanawa girizmek, Köýtendagyň ekoulgamyny we “Bathyz” döwlet goraghanasyny bolsa, UNESKO-nyň Bütindünýä tebigy mirasynyň sanawyna girizmek boýunça degişli işler geçirilýär.

Geçen ýylyň noýabrynda Türkmenistanyň bu guramanyň Bedenterbiýe we sport boýunça Hökümetara komitetiniň (CIGEPS) 2017-2020-nji ýyllar üçin agzalygyna saýlanandygy bellenildi. Türkmenistanda 2021-nji ýylda UNESKO-nyň howandarlygynda bedenterbiýe we sporta jogapkär ministrleriň 7-nji halkara maslahatynyň (MINEPS VII) geçirilmegi göz öňünde tutulýar.

www.turkmenistan.gov.tm

11.02.2018. Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow howa hüjüminden goranyşyň wagtlaýyn okuw meýdançasyna gelip, onuň tehniki enjamlaşdyrylyşy hem-de Howa hüjüminden goranyş goşunlarynyň mümkinçilikleri bilen tanyşdy.

Türkmenistan döwrüň talaplaryna hem-de diňe goranyş häsiýete eýe bolan Harby doktrina laýyklykda Milli Goşunymyzyň ösüşini üpjün edip, öz Bitaraplyk derejesine yzygiderli ygrarlydyr. Döwletimiziň netijeli daşary syýasaty, onuň halkara giňişliginde tutýan parahatçylykly, döredijilikli orny Bitaraplyk derejesiniň düzgünlerinden ugur alýar. Türkmen Lideriniň başyny başlan we yzygiderli durmuşa geçirýän hut şu parahatçylyk söýüji, hoşniýetli goňşuçylyk syýasaty hem Merkezi Aziýa sebitinde durnuklylygy saklamagyň işjeň guraly boldy.

Hormatly Prezidentimiz milli Ýaragly Güýçlerimiziň mümkinçilikleri barada aýtmak bilen, ýurdumyzyň harby kuwwatynyň diňe parahatçylykly maksatlara gulluk edýändigini hem-de hiç bir beýleki döwlete howp salmaýandygyny aýratyn nygtady. Bitarap Türkmenistan hiç hili harby birleşiklere we toparlara girmeýär, aýry-aýry hem-de sebit dawalaryna goşulyşmaýar, şol bir wagtyň özünde hem ýurdumyz halkara terrorçylygyň, ekstremizmiň hem-de adamzada howp salýan beýleki wehimleriň islendik ýüze çykmalaryny aýgytly ýazgarýar.

Türkmen halky ruhy gymmatlyk hökmünde Watany goramak, onuň araçäkleriniň eldegrilmesizligini hem-de ildeşlerimiziň parahatçylykly durmuşyny üpjün etmek ýaly nesilden-nesle geçirlip gelinýän ata-babalarymyzyň mukaddes ündewlerine wepalydyr. Ýurdumyzda gadymy asylly däpler Ýaragly Güýçlerimize öňdebaryjy tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy, harby işgärleri taýýarlamak ulgamynyň kämilleşdirilmegi görnüşinde kuwwatly goldawa eýe boldy.Mälim bolşy ýaly, döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň ýaragly düzümlerini döwrebaplaşdyrmagyň hem-de özgertmegiň barşyny yzygiderli gözden geçirýär, harby we hukuk goraýjy edaralarynda işleriň ýagdaýyny öwrenýär, täze tehnikalaryň nusgalaryny synlaýar, harby gullukçylaryň gulluk etmegi üçin we ýaşaýyş durmuşynyň mynasyp şertleriniň döredilmegine aýratyn üns berýär.

Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow ýakynda Balkan welaýatyna bolan saparlarynyň birinde Döwlet serhet gullugynyň düzüminiň üstüni ýetiren “Awaza” serhet galasynyň binalar toplumynyň açylyşyna gatnaşdy. Döwlet Baştutanymyz şeýle hem söweşjeň we gorag gämileri, katerler, Türkmenistanyň deňiz serhetleriniň ygtybarly goralmagyna niýetlenen ýörite tehnikalaryň dürli görnüşleri görkezildi.

Geçen aýda milli Liderimiz harby awiasiýanyň maddy-enjamlaýyn kuwwatyny berkitmek boýunça işleriň barşy bilen tanşyp, täze harby dikuçaryny özi gözden geçirmek bilen, onda uçuş amala aşyrdy.

Şu gün döwlet Baştutanymyz Howa hüjüminden goranyşyň wagtlaýyn okuw meýdançasyna gelip, goşunyň tehniki taýdan täzelenişi we tehnologiki derejesi bilen tanyşmagyny dowam etdi.

Ir säherde Hormatly Prezidentimiz şturwalyň başynda täze söweşjeň ulagy howada özi synagdan geçirip, dikuçarda bellenen ýere geldi, soňra bolsa ýörite ulagyň başyna geçip, ýakyn ýerlerdäki töwereklere aýlandy.

Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ý.Berdiýew şahsy düzümiň hem-de täze harby we ýörite tehnikalaryň nusgalaryny gözden geçirmäge taýýardygy barada hasabat berdi. Dünýäniň iň oňat öndürijilerinden gelip gowşan öňdebaryjy tehnikalar we enjamlar Watanymyzyň mukaddes serhetlerini goramak boýunça söweşjeň nobatçylygy alyp barmakda ulanylar.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, goranyş ulgamynda döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň geljekde hem Ýaragly Güýçleri iň täze ýörite tehnikalar ýokary derejeli anyk toplumlar we intellektual ulgamlar bilen enjamlaşdyrmak bolup galýandygyny hem-de serkerdeleriň we esgerleriň üstünlikli gulluk etmegi we abadan durmuşy üçin şertleri üpjün etmekden ybaratdygyny nygtady.

Ýokary hünärli işgärleri taýýarlamak geçirilýän harby özgertmeleriň esasy ugurlarynyň biridir diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, goranyş ulgamynyň ýolbaşçylygyna ýaş esgerleriň hünär ussatlyk derejesini, amaly, jemgyýetçilik-syýasy we beden taýdan taýýarlygyny ýokarlandyrmak meselelerini yzygiderli gözegçilikde saklamak tabşyryldy. Olar watançylyk, merdana türkmen harbylarynyň iň oňat däpleriniň ruhunda terbiýelenilmelidir.

Soňra Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow täze tehnikalaryň nusgalary bilen tanyşdy. Bu tehnikalaryň her bir görnüşi ýokary söweşjeň häsiýetlere eýe bolup, ýurdumyzyň goranmak kuwwatynyň kepili bolup durýar. Yzygiderli geçirilýän taktiki okuwlaryň barşynda harby gullukçylaryň häzirki zaman söweş ýaraglaryny dolandyrmakdaky ukyplaryna aýdyň göz ýetirmek bolýar.

Gözden geçirmegiň barşynda milli Liderimiz harby ulgama degişli köpugurly ulag serişdesiniň täze nusgasyny—ýolsuz ýerlerde ulanylýan ulagy ýokary tizlikli häsiýetleri, bat alyp bilşi hem-de özboluşly aýratynlyklary boýunça örän çylşyrymly çarkandakly ýerlerde synag etdi.

Milli Liderimiz ýokary ýol geçijilikli ulagyň mümkinçiliklerine baha berip, meýdançadaky harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylaryna onuň käbir tehniki aýratynlyklary babatda belliklerini aýtdy. Ol bellikler goşunyň zerurlyklary üçin ulag serişdeleriniň nobatdaky tapgyry satyn alnan wagtynda göz öňünde tutulmalydyr.

Döwlet Baştutanymyz Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň harby bölümleriniň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak maksady bilen, olaryň döwrebap tehniki serişdeler bilen yzygiderli enjamlaşdyrylyp durulýandygyny belläp, özbaşdak Watanymyzyň araçäklerini goraýjylaryň, öz halkynyň ykbaly, asmanymyzyň asudalygy üçin uly jogapkärçilik çekýän serkerdeler toplumynyň hünär ussatlygyny hemişe ýokarlandyrmaga gönükdirilen amaly okuwlary taýýarlamagyň ylmy taýdan esaslandyrylan ähmiýetini nygtady.

Söweş ýaraglarynyň täzelenilmegi we döwrebaplaşdyrylmagy ýurduň goranyş ukybyny degişli derejede üpjün etmäge gönükdirilen harby özgertmäniň möhüm ugrudyr. Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 26 ýyllygy mynasybetli geçirilen baýramçylyk ýörişinde Milli goşunyň ygtyýaryna gelip gowşan täze harby tehnika herekete girizildi. Munuň özi ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň diňe parahatçylykly maksatlara gönükdirilen kuwwatynyň görkezilişi boldy. Şeýle hem dürli goşun görnüşleriniň esgerleriniň harby lybas we harby goşlar bilen üpjün edilişine uly üns berilýär.

Çylşyrymly söweş tehnikasy bilen enjamlaşdyrylan häzirki zaman goşunyny ylymdan we harby işiň sungatyndan baş çykarýan sowatly hünärmenlersiz göz öňüne getirmek kyndyr.

Milli goşun üçin işgärler taýýarlanylýan wagtynda diňe bir söweşjeň kämillige däl, eýsem, terbiýeçilik-watançylyk işine, ýaş hünärmenleriň umumy bilim derejesiniň ýokarlandyrylmagyna-da ilkinji nobatda üns bermek zerurdyr. Olaryň öňünde häzirkizaman çylşyrymly tehnikalaryny ussatlarça dolandyrmakdan başga, guramaçylyk, taktiki meseleleri çözmek wezipesi-de durýar diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Watanymyzy, onuň Garaşsyzlygyny goramakda edermen esgerlerimiziň öz borçlaryny päk ýürekli, bir kemsiz ýerine ýetirmekleri parahatçylykly ýaşaýyşyň, halkyň abadançylykly we döredijilikli zähmetiniň, Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň çäk bitewliginiň kepilidir.

Ýakynda Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleri öz döredilmeginiň 26 ýyllygyny hem-de Watan goragçylarynyň gününi belläp geçdi. Bu baýramçylyk Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen on ýyl mundan ozal esaslandyryldy we her ýyl 27-nji ýanwarda bellenilýär. Onda Watan we goşun düşünjeleriniň biri-birinden aýrylmaz bir bitewi manyny aňladýandygy buýsançly ýagdaýdyr. Bu sene türkmen döwletiniň harby gullukçylara we olaryň türkmen halkynyň parahatçylykly zähmetini hem-de asuda durmuşyny, Watanymyzyň mukaddes çäkleriniň üýtgewsizdigini goramakda örän jogapkärli işleri ýerine ýetirýändigine goýulýan sarpanyň nyşanydyr, şeýle hem Watan goragçylary hakyndaky hemişelik aladanyň subutnamasydyr.

Goşunda gulluk etmek belent mertebe hasap edilýär, häzirki wagtda ol ýaşlary watançylyk ruhunda terbiýelemegiň hakyky mekdebidir, döwlet Baştutanymyz sesden tiz uçýan uçary ýada dikuçary dolandyrmakda, awtoulaga ussatlarça erk etmekde, ýaraglaryň häzirki zaman görnüşlerini ulanmakda ... ajaýyp başarnyklary esasynda şahsy göreldesi bilen ýaş nesli ruhlandyrýar.

...Hormatly Prezidentimiz täze ýörite harby tehnikany synlamagy tamamlady hem-de ýurdumyzyň harby gullukçylaryna öňdebaryjy tehnologiýalary üstünlikli özleşdirmegi, döwletiň aladasyna mynasyp jogap berip, öz mukaddes borçlaryny abraýly ýerine ýetirmegi arzuw etdi. Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow ýene-de dikuçaryň şturwalynyň başyna geçdi we bu ýerden ugrady.

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH).

10.02.2018. Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 20-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt walýutasyna Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen dizel ýangyjyny satyn aldylar. Bulardan başga-da, daşary ýurt walýutasyna nah ýüplük we pagta-süýümi ýerlenildi. Satyn alan ýurtlar: Russiýa, Birleşen Arap Emirlikleri, Türkiýe, Pakistan. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 50 million 585 müň dollaryndan gowrak boldy.

Manat serişdelerine Russiýadan, Kanadadan, BAE-den we Pakistandan gelen işewürler jemi bahasy 5 million 912 müň manatlykdan gowrak bolan nah ýüplügi satyn aldylar.

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH).

HALKARA SERGISINE!!!

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy Sizi 2018-nji ýylyň 31-nji ýanwaryndan 2-nji fewraly aralygynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçiriljek Senagat önümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisine gatnaşmaga çagyrýar. Senagat önümleriniň, enjamlarynyiň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi Türkmenistanyň pudak edaralarydyr kärhanalary üçin möhüm waka we ähmiýetli halkara çäresi bolar. Halkara sergisinde oňa gatnaşyjylar üçin Türkmenistanyň maýa goýum ýagdaýy we pudak kärhanalaryny ösdürmegiň geljekki ugurlary barada giňişleýin maglumat almaga mümkinçilikler bolar.

Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi döwlet we hususy edaralarydyr kärhanalarynyň wekillerine tejribe alyşmak we duşuşmak üçin amatly şert döreder.
Sizi Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we dowrebap tehnologiýalaryň halkara sergisinde hoş gördük.
Has giňişleýin maglumaty guraýjy topardan alyp bilersiňiz:
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy:

Tel.:+993 12 39 38 88\38
Faks: +993 12 39 88 71
El.poçta: exhibition@cci.gov.tm, atanepes.exhibition@gmail.com, elena.exhibition@gmail.com

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!